UN - internt

Download Report

Transcript UN - internt

Informationsmöte Framtidens SLU

November och december 2013

Fakultetsgemensamma institutioner

• Fördelning av medarbetare • Stimulansmedel för att stärka och utveckla ny forskningsverksamhet • Tre fakultetsgemensamma ämnesområden för forskningsinriktningar som inte går att hänföra till enbart ett verksamhetsområde • Fakultetskanslierna har påbörjat arbetet med att utföra ändringar till administration och ekonomistyrning • Omföring av anslag pågår

Kvar att göra fakultetsgemensamma institutioner

• Möten för att definiera samarbetsformer prefekt och dekaner • Definiera uppföljningen av de fakultetsgemensamma institutionerna

Fakultetsbenämningar och uppdrag

Fakulteten för landskapsarkitektur trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, LTV-fak

Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science

Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena landskap och trädgård. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och växtskydd tillsammans med NJ-fak och S-fak. Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, NJ-fak

Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences

Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena jordbruk och landsbygdsutveckling. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och växtskydd tillsammans med LTV-fak och S-fak. Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.

Fakulteten för skogsvetenskap, S-fak

Faculty of Forest Sciences

Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdet skog, inklusive skogsekosystem och dessas hållbara brukande. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och växtskydd tillsammans med LTV-fak och NJ-fak. Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH-fak

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science

Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena veterinärmedicin, inklusive djuromvårdnad, och husdjursvetenskap. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.

Kvar att göra fakultetsutveckling

• Skriva överenskommelser rektor-dekan och dekan prefekt • Ledningsgrupputveckling på fakultets- och institutionsnivå

Chefsuppdrag och överenskommelse

• Chefsuppdraget tydliggör förväntningarna på chefer och ledare inom SLU, men även vilka förutsättningar och vilket stöd som ges • Överenskommelse rektor-dekan och dekan-prefekt, beskriver bl.a.: • Uppdrag, ansvar och befogenheter • • • Särskilda åtaganden Omfattning, tidsperiod Uppföljning För att stödja det kollegiala ledarskapet och ge tydlighet i linjeansvar

Ledningsgruppsutveckling

• • • För alla ledningsgrupper på nivåerna fakultet och institution

hur ledningsgruppen ska arbeta

och fungera för att leda, samordna och utveckla verksamheten

vilka frågor

ledningsgruppen konkret ska arbeta med för att skapa värde för verksamheten och

hur

dessa frågor ska ledas för att nå framgång.

Utbildningsstyrning

Styrelsens delegationsordning; UN – PN – FN Rektors delegationsordning; PSR Läsanvisning beslut och beredning Resursfördelningsmodell

Styrelse FN Institution UN PN PSR

Rektors läsanvisningar

• Ansvar och befogenheter följs åt i få nivåer • Professionalitet i beredning och stringens i mötesförberedelser • Principer lika över hela universitetet, transparenta och enkla • Samarbeten mellan fakulteter och institutioner uppmuntras för att bryta introvert kultur

Styrelse FN UN PN

Utbildningsnämnd UN

- u tbildningsstrategi för prioritering av utbildningsutbud hela universitetet (styrelse beslutar) - p rinciper för utformning av styrande dokument principer för utbildningsstöd (rektor beslutar) Fastställa utbildningsplaner och kostnadsramar Uppföljning kvalitet och ekonomi Initiera utveckling och avveckling Institution PSR

UN

Styrelse UN

UN sammansättning

Rektor utser Ordförande Två ledamöter lärare forskare En ledamot från annat lärosäte SLUSS utser Två ledamöter Vicedekaner har närvaro- och yttranderätt Handläggande tjänstemän föredrar sakfrågor PN FN Institution PSR

UN

Styrelse FN Institution UN PN PSR

Programnämnd PN

Utbildningsplaner o ramscheman till UN Fastställande av kursplaner och kostnadsramar Uppföljning av kvalitet och ekonomi Initiera rekrytering av högre läraranställningar Initiera utveckling och avveckling

PN

Styrelse FN Institution UN PN PSR

Programnämnder PN Styrelsen beslutar vilka PN som ska finnas Sammansättning

Varje PN har ledamöter från fler än en fakultet FN utser ordförande och ledamöter, 7-9 st

Programansvar

En fakultet har huvudansvar för program, även om kurser ges av flera fakulteter.

PN

Styrelse UN FN Institution PN PSR

Programstudierektor PSR

- Programmets progression och kvalitet Uppföljning och initiativ till utveckling genom dialog och förankring med institutioners ledare, lärare och studenter Förslag till utbildningsplan, kursplaner och kostnadsramar till UN via PN

PSR

Styrelse UN FN Institution PN PSR

Programstudierektor PSR

Utses av PN Programmets företrädare - Utser referensgrupper och arbetsgrupper i dialog med prefekter Anordnar lärarmöten varje termin Handläggare gör beslutsunderlag

PSR

Beslutar om - strategi - utbud och dimensionering Uppdrag och anslag till fakulteter Strategi; utveckling resp. avveckling av ämnesområden Utlyser högre anställningar efter dialog med PN och rektors LR Uppdrag och anslag till institutioner Pedagogisk, didaktisk utveckling Genomförande - scheman, bemanning, resursfördelning Uppföljning kvalitet Styrelse FN UN PN Institution PSR Styrelse, fakultetsnämnd, institution

Styrelse FN Institution UN PN PSR

Tidplan

• Styrelsemöte 6 nov, delegationsordning • Arbete med resursfördelningsmodell start november, klart februari 2014, skarpt 2015 • Arbete med administrativt stöd pågår • Resurser för genomförande av kurser 2014 enligt tidigare års resurser • UN startar i januari 2014 • Programnämnder och PSR interimistiskt under våren

Riktlinjer; beslutade 2013-10-14

Innebär för all utbildning, t.ex.

• Översyn av tillträdeskrav för program och kurser • Enklare kursplaner och fler gemensamma kursplaner • Översyn av extern samverkan/praktik; omfattning ≥ 15 hp • Minst en valfri termin i alla program, både på grund- och avancerad nivå • Mer utbildning på engelska på grundnivå • Ramschemastruktur med 15 hp kurser/kursblock • SLU-gemensamma moment i introduktionskurser • SLU-gemensamma resurser för generella kompetenser

Programutbudet - arbetsläge

• Fortsatt uppdrag till vicedekanerna att utveckla programutbudet enligt riktlinjerna • Förslag till UN våren 2014; beslut styrelsen juni 2014

Gemensamma resurser; beslut 2013-11-11

• Uppdrag för fakultetsövergripande planering o o Generella kompetenser; moment och resurser Ämnesbredd i kandidatexamen o o o o Kandidatprogram i biologi Masterprogram inom fem områden Naturresursernas hållbara bruk; introduktion & moment Ämnesbredd i yrkesexamina; produktionssystem • Förslag till UN våren 2014 för prioriteringar och genomförandebeslut

Harmonisering

• Anslagsfördelningen från fakultet till institution, forskning och utbildning på forskarnivå: beslut i styrelsen 6 november • OH-kostnader på institutionsnivå: klart • Rekrytering av lärare: kartläggning av anställningsprocessen klar, projekt för stödverktyg pågår, klart 1/7 2014