Transcript version PPT

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน คู่มือวิธีการปฏิบตั ิงาน
แบบฟอร์ม ที่เปลี่ยนแปลง
วันที่ 8 มิ.ย 55
ณ. ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง
--------------------------------------วาระที่ 2 เรือ่ งเพื่อทราบ
ข้อ 2.2.2 เรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับผูต้ รวจประเมิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจประเมิน
PM-AU-05 วางแผนการตรวจประเมิน
 จั ดทำแผนตรวจประเมิน (F-AU-12) ก็ต่อเมือ
่ ได้รับ FAD-05 จำก ศรฟ. เท่ำนั้ น
 ตัง้ ทีมผู ต
้ รวจประเมิน /นัดเกษตรกร
 หากมีการเปลีย่ นแปลงให้แจ้ง ศรฟ. ทราบทุกครัง้ ตามแบบแจ้ง
เปลีย่ นแปลงแผนฯ และทารายงานการยืนยันแผนฯ ส่งทุกสิ้นเดือน

ขั้นตอนการปฏิ บัติงานในการตรวจประเมิน

ทาการตรวจประเมิน (PM-AU-06,07,08)
 การเตรียมการตรวจประเมิน
ระหว่ำงกำรตรวจประเมิน
 หลังการตรวจประเมิน
การเตรียมการตรวจประเมิน
 ศึกษาคาขอรับการรับรองเอกสารประกอบการขอรับการรับรอง
 จั ดทำกำหนดกำรตรวจประเมิน
(F-AU-14)
 จัดเตรียมแบบประเมิน (Checklist) ศึกษาเกณฑ์ การประเมิน และเอกสาร
ประกอบ ได้แก่ แบบรายงานข้อบกพร่อง แบบแนวทางการแก้ไขจากผู ผ้ ลิต/
กลุม่ ผู ผ้ ลิต
 ทบทวนสมรรถนะระบบ(ต่ออำยุ ) (F-AU-35)
 แจ้ งกำหนดกำรตรวจประเมินพร้อมกั บรำยชือ
่ คณะผู ต้ รวจประเมิน
ห้อง lab ทีใ่ ช้ ให้แก่ผูข้ อรั บกำรรั บรองทรำบและเห็นชอบ
ตัวอย่างกาหนดการตรวจประเมิน
เอกสารแนบ
ระหว่ำงกำรตรวจประเมิน
 เปิ ดประชุม
โดยหั วหน้ำผู ต้ รวจประเมิน โดยดูรำยกำรทีช่ ้ ีแจงในใบ
รำยกำรประเมินสมรรถนะผู ต้ รวจประเมิน (F-AU-11)
 เก็บข้อมูลทีเ่ ป็ นข้อเท็จจริงตามข้อกาหนด โดยการสัมภาษณ์ / คู่มอื ฟาร์ ม / ดู
บันทึก /ดูเอกสารหลักฐานประกอบ
 เก็บตัวอย่างสัตว์น้า / น้า / ปัจจัย (ถ้ามี) ทุกครัง้ ทีต
่ รวจประเมินครัง้ แรกและ
ตรวจต่ออายุ WI-AU-01,02,03,05
 เก็บตัวอย่างปัจจัย สัตว์น้า น้า บางครัง้ ตามความเสีย่ ง กรณีตรวจติดตาม
ระหว่างการตรวจประเมิน
 ตรวจติดตำมกำรใช้เครื่งหมำยรั บรอง /
ข้อร้องเรียน
(F-AU-86) กรณีตรวจติดตำม/ต่ออำยุ
 ประชุมสรุป ระหว่างคณะผู ต
้ รวจประเมิน บันทึก checklist ให้เรียบร้อย
เน้นให้สรุปว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดหรือไม่ มี ข้อเด่น ข้อด้อย ข้อสังเกต อะไรบ้างทุก
ครัง้ มีขอ้ บกพร่องหรือไม่ สาคัญมาก หรือสาคัญน้อย
 ประชุมปิ ด โดยหั วหน้ำผู ต
้ รวจประเมินนำปิ ดประชุม โดย โดยดู
รำยกำรทีช่ ้ แี จงในใบรำยกำรประเมินสมรรถนะผู ต้ รวจประเมิน
(F-AU-11)
หลังการตรวจประเมิน
อย่างน้อย 2 ชนิด ตรวจวิเคราะห์น้า
โดยเฉพาะ Total Coliform, Total Fecal Coliform
คุณภาพน้าทิ้งตาม มกษ. และส่งตรวจปัจจัยการผลิต (ถ้ามี)
 ปิ ดข้อบกพร่อง หำกสำคั ญมำก ต้ องไปปิ ดทีฟ
่ ำร์ม หำกสำคั ญ
น้อยอำจให้เกษตรกรเสนอแนวทำงกำรแก้ไขให้คณะผู ต้ รวจประเมิน
พิจำรณำเห็นชอบ ทั้ งนี้ดูเงื่อนไขตำม PM-AU-06,07,08
ด้วย
 ส่งเอกสารตัวจริงการตรวจประเมิน ผลเนือ้ ผลน้า ผลปัจจัย ข้อบกพร่ อง
แนวทางการแก้ไข ให้ ศรฟ. เร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
 ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ยาตกค้าง
ค่ าคุณภาพนา้
มาตรฐานนา้ ทิง้
ค่ าความเป็ นกรดและด่ าง
6.5-9.0
บีโอดี (มก.ต่ อลิตร)
ไม่ เกิน 20
สารแขวนลอย (มก.ต่ อลิตร)
ไม่ เกิน 70
แอมโมเนีย (มก.ไนโตรเจนต่ อลิตร)
ไม่ เกิน 1.1
ไนโตรเจนรวม (มก.ไนโตรเจนต่ อลิตร)
ไม่ เกิน 4
ฟอสฟอรัสรวม (มก. ฟอสฟอรัสต่ อลิตร)
ไม่ เกิน 4
----------------------------------------------------------- ------------------Total Coliform (MPN/100 ml)
1000
Fecal Coliform (MPN/100 ml)
70
ประเด็นสาคัญ GAP กุ้งทะเลกรมประมง
 กรณีทเี่ ป็ นข้อบกพร่องสำคั ญมำก
(major car)
1. พบสารตกค้างในเนือ้ สัตว์น้า
- พบยาเกินมาตรฐานทีก่ าหนด ให้แจ้งเกษตรกรไม่ให้การรับรอง โดย
ทาหนังสือจากหน่วยงานแจ้งเกษตรกร ให้สาเนาหนังสือและเอกสารการตรวจ
ประเมินให้ ศรฟ. ด้วย
- พบยาตกค้างในปริมาณต่ า ไม่เกินมาตรฐาน ให้เป็ นข้อบกพร่ องสาคัญ
มาก ให้พยายามหาสาเหตุ ต้นตอของสาเหตุให้ได้
ประเด็นสาคัญ GAP กุ้งทะเลกรมประมง
(major car)
2. ข้อ การใช้ยาสัตว์ สารเคมี วัตถุอนั ตราย ทีไ่ ม่ขน้ ึ ทะเบียน
3. ผล TC เกินกาหนด
 นอกนั้ นเป็ นข้อบกพร่องสำคั ญน้อย (minor car)
 กรณีทเี่ ป็ นข้อบกพร่องสำคั ญมำก
ประเด็นสาคัญ GAP กุ้งทะเล มกษ./COC
 การจาแนกข้อบกพร่ องสาคัญมาก
(major car)
ข้อต้องปฏิบตั ิ ทุ กข้อ
 สาคัญน้อย (minor car)
ข้อควรปฏิบตั ิ และ ข้อแนะนา ทุ กข้อ
 จานวนกุ้ งที่ปล่อย เนือ่ งจากเป็ นเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ ให้พจิ ารณาหากเป็ น
การจับแบบ partial ต้องระบุ ขนาดที่จบั และการย้ายบ่อในคู่มอื ให้ชดั เจน
 การรวมกลุ ม่ หากในพื้นที่ไม่มกี ลุ ม่ หรือชมรม ให้ระบุ ให้ชดั เจน
 นา้ ทิ้ง การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ต้องมีครบ หากมีการทิ้งนา้ และบ่อที่เป็ น
นา้ มากกว่า 10 ไร่ ข้นึ ไป
ประเด็นสาคัญ GAP ปลานิล









การจาแนกข้อบกพร่ องสาคัญมาก (major car) ผ่าน/ไม่ผา่ น
การจาแนกข้อบกพร่ องสาคัญน้อย (minor car) ข้อให้คะแนน ทุกข้อ
ทะเบียนฟาร์ม โดยเฉพาะกรณีกระชัง
สุขอนามัยฟาร์ม ; ทีเ่ ก็บอาหาร ห้องน้า สัตว์เลีย้ ง
การวิเคราะห์น้าทิ้ง
FMD, MD
การจดบันทึกข้อมูล
มักไม่ระบุรายละเอียด
การเขียนสรุป ข้อบกพร่อง แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง
การจัดการข้อบกพร่ อง
การจาแนกข้อบกพร่องสาคัญมาก (major car) สาคัญ
น้อย (minor car)
 การเขียน ข้อบกพร่ องและแนวทางการแก้ไข
 การระบุ ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่ อง
 การตรวจสอบข้อบกพร่ อง

เอกสารที่มกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ ไข เพิม่ เติม
PM-AU-02 คาขอ , PM-AU-12 หน่วยภายนอก
 PM-AU-03,04,19 ผู ต
้ รวจประเมิน
 PM-AU-06,07,08,14 การตรวจประเมิน
 WI-AU-01 เก็บสัตว์น้า, WI-AU-12 ภายนอก
 F-AU-14 กาหนดการตรวจประเมิน
 F-AU-35 ทบทวนสมรรถนะระบบ(ต่ออำยุ)

เอกสารที่มกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ ไข เพิม่ เติม
F-AU-11 รายการประเมินสมรรถนะ
 F-AU-86 ตรวจติดตามการใช้เครือ่ งหมายรับรอง
/ ข้อร้องเรียน
 F-AU-87 ข้อตกลงปฏิบตั งิ านของผู ต
้ รวจประเมินภายนอก
 F-AU-88 ข้อตกลงปฏิบตั งิ านฯ หน่วยภายนอก
 กาลังขอข้อคิดเห็นเรือ่ ง manday จะแก้ไขต่อไป
เอกสารแนบ
