ATOT TYÖVALTAISESTI

Download Report

Transcript ATOT TYÖVALTAISESTI

ATOT
TYÖVALTAISESTI
•
•
•
•
•
Työssäoppien
Yhteisopettajuutta hyödyntäen
Integroiden
Työpajoissa ja työsaleissa
Työelämälähtöisissä projekteissa
AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT
TUTKINNON OSAT
• Ammatillisissa perustutkinnoissa
on 20 ov ammattitaitoa
täydentäviä tutkinnon osia
• 16 ov pakollisia tutkinnon osia
• 4 ov valinnaisia lisäosia
• Attojen tavoitteet on
alakohtaistettu tutkinnon
perusteisiin
• Atot arvioidaan arvosanalla T1-K3
• Lukio-opinnot voivat korvata
attoja
Atto-osaaminen on
osa ammattitaitoa,
jota tarvitaan
erilaisissa
työtilanteissa!
ATOT TYÖSSÄ OPPIEN
Kenelle attojen oppiminen työssä sopii?
• Opiskelijoille, jotka oppivat parhaiten tekemällä
• Opiskelijoille, jotka ovat laajennetussa työssäoppimisessa
• Opiskelijalle, joka on sitoutunut valmistumaan ryhmää
nopeammin
• Opiskelijalle, joka etenee ryhmää hitaammin
 Kaikille!
• KAIKKI ATOT ON OPITTAVISSA AMMATILLISISTA
LÄHTÖKOHDISTA
”OPPIA VOI MUUALLAKIN KUIN LUOKKATILOISSA”
ATTOJA TYÖSSÄOPPIEN, INTEGROIDEN JA
TYÖVALTAISESTI
• integroiminen ammatillisiin opintoihin yhteisopettajuutta ja
•
•
•
•
työvaltaisuutta hyödyntäen
oppiminen työsalissa tai -pajassa työtehtävissä
työelämälähtöisissä projekteissa, joita toteutetaan
yhteistyössä ammatillisten opettajien kanssa
työssäoppien, jolloin työssäoppimisen aika pitenee
työvaltaisuutta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai koko
ryhmälle
ATTOJEN TYÖVALTAISTAMINEN JA
INTEGROIMINEN AMMATILLISIIN
OPINTOIHIN
4.Arviointi
Esimerkki
toteutuksesta
(SASKY)
Osaamisen arviointi
Dokumentointi (SOME)
3. Toteutus
Ohjaus (oppimisen arviointi)
Yhteisopettajuus
Työssäoppimispaikka
2. Yhteistyö
(ammatilliset opettajat, atto-opettajat ja työpaikkaohjaajat )
1. Puretaan opetussuunnitelma
osaamiseksi
Mitä opitaan integroiden ammattiaineisiin?
Mitä opitaan työssäoppimisjaksolla?
Tarkempi kuvaus esimerkistä
OHJAUS
Lähitunnit jakson
alussa ja lopussa
suuntaavat
oppimista ja
auttavat
arvioinnissa
Somen
hyödyntäminen
ohjauksessa (ks.
seuraava dia)
Opiskelijaa
ohjataan
oppimisen
kaikissa vaiheissa
Ryhmän
ohjauksessa attoopettajat voivat
myös jakaa
ohjausvastuuta
keskenään
Opiskelijaa ohjaa
ensisijaisesti attoopettaja (yhdessä
ammatillisen opettajan,
työssäoppimista
ohjaavan opettajan ja
työpaikkaohjaajan
kanssa)
Somen hyödyntäminen ohjauksessa
Kuva: http://flic.kr/p/do1TLX Hanna Toijala CC BY-NC-SA
Kun tarve herää
Opiskelija Opettaja
Oppimisen Työnantaja
tukipalvelut
• hakeutuu
työelämäpainotteiseen
ryhmään
Opo
• kysyy
• sitoutuu
• voi tehdä
työssäoppijaa
tehtävään ja
aloitteen esim.
oppilaitoksesta
neuvottelee
opiskelu• voi pyytää
opettajan
vaikeuksien
mahdollisuutta
kanssa
vuoksi
attojen
käytännön
• Auttaa hopsin
tekemiseen
asioista
teossa
työssäoppimassa
• tekee
• resurssoi ohjaajan, • Työpaikkaosaamisen
joka voi tukea
ohjaajan
tunnistamisen
myös attojen
koulutus
ja
opiskelua (esim.
suositeltava
tunnustamisen
vieraan kielen
• selvittää hojksin
opiskelu)
tarpeen
• Informoi
huoltajia
mahdollisuudes
ta
tai
• tekee
aloitteen
attojen
työssäoppimisesta
• ottaa
yhteyttä
opettajaan
tai opoon
ryhmänohjaaja tai
opiskelijan
vastuuopettaja
• Voi tehdä aloitteen
attojen
työssäoppimisesta
• tarkistaa hopsin
• tarkistaa ryhmän
/opiskelijan
opintopolun
• osallistuu
osaamisen
tunnustamiseen
• kutsuu toimijat
(ammatilliset ja
atto-opettajat)
suunnittelemaan
• sopii
suunnitteluajat
Työpaikka- Joku muu,
ohjaaja
kuka ?
huoltaja
• voi tehdä aloitteen
attojen
työssäoppimisesta
johto
• voi tehdä aloitteen
attojen
työssäoppimisesta
• resurssoi opettajat
• mahdollistaa
opettajien
työelämäjaksot ja –
tutustumiset sekä
yhteissuunnittelun
• varmistaa opsin
tuntemisen
Työpaikkarekisteriin
kerätään tietoa attojen
opiskelusta
• Työssäoppimispaikka sovitaan alan ja oppilaitoksen käytäntöjen mukaisesti
Suunnitteluvaiheessa
Opiskelija
Opettaja
Oppimisen Työnantaja
tukipalvelut
Työpaikkaohjaaja
Joku muu,
kuka ?
• osallistuu
suunnitteluun
• tutustuu opsiin
• päivittää hopsiaan
• määrittelee omaa
tavoitetasoaan
• ymmärtää mihin
sitoutuu
• aikatauluttaa ja
suunnittelee
oppimistaan
• tutustuu ohjaus- ja
dokumentointimenetelmiin
Opettajaryhmä, jossa
asianosaiset ammatilliset
ja atto-opettajat
• varmistaa työpaikan
atto-soveltuvuuden ja
mitä atto-sisältöjä
työssä voi oppia
• laatii aikataulun
yhteistyössä työpaikan
kanssa
• sopii ja huolehtii
tiedottamisesta
• suunnittelee ohjaus- ja
arviointimenetelmät
• Jakaa vastuualueet ja
ohjausvastuun
• avaa opsia opiskelijalle
ja työpaikkaohjaajalle
Opo
• päivittää
hopsia
opiskelijan
kanssa ja
informoi
huoltajaa
• tutustuu opsiin
(tavoitteisiin ja
sisältöön)
• kartoittaa
työpaikan
oppimistilanteita
atoissa
It-tuki
• tuo omat
• tarjoaa
tarpeensa esille
laitteet,
• varmistaa
ohjelmistot ja
ohjaajan
opastuksen
resurssit
niiden
• tukee ohjaajaa
käyttöön
mahdollistamaan attojen
opiskelun
• tutustuu opsiin
(tavoitteisiin ja
sisältöön)
• osallistuu
toteutuksen ja
aikataulutuksen
suunnitteluun
• saa tietoa ohjausja arviointimenetelmistä
• suunnittelee
työssäoppimistehtäviä yhdessä
opettajien kanssa
• mahdollistaa mm.
ajallisesti attojen
oppimisen ja
dokumentoinnin
• työyhteisö
voi osallistua
ideointiin
Prosessin alussa
Opiskelija
Opettaja
• perehtyy toppaikkaan ja
sitoutuu attoopintoihin
työssäoppien
• yhteinen
• on
aloituspalaveri
tarvittaessa
• avaa ryhmälle /
käytettävissä
opiskelijalle
tavoitteet, sisällöt,
oppimistehtävät,
arvioinnin, aikataulun
ja dokumentoinnin
• yhteinen
aloituspalaveri
(arviointi,
pelisäännöt ja
yhteydenpito)
• sopii ohjaus- ja
opetustilanteet
• antaa tarvittaessa
yksilöllistä tukea
• luo vertaisopiskelijaryhmiä
Oppimisen Työnantaja
tukipalvelut
• varmistaa
ohjauksen
resurssit
Työpaikkaohjaaja
Joku muu,
kuka ?
• työyhteisö ottaa
• ottaa opiskelijan
vastaan
vastaan ja sitoutuu
opiskelijan
oppijan
oppimiseen
• perehdyttää
opiskelijan
työpaikkaan
• informoi
työyhteisöä
oppijan attotavoitteista
Prosessin aikana
Opiskelija
Opettaja
Oppimisen Työnantaja Työpaikka- Joku muu,
tukipalvelut
ohjaaja
kuka ?
• havainnoi ja dokumentoi
työtehtäviä attojen
näkökulmasta
• tekee mahdolliset muut
tehtävät
• käyttää dokumentointiin ja
oppimisen raportointiin
annetun ajan
• vertaisoppiminen
ryhmässä
• osallistuu sovittuihin
ohjaus- ja
opetustilanteisiin sovitulla
menetelmällä (esim.
koululla, Skypella jne.)
Atto-opettaja
• Ohjaa ja arvioi oppimista
• Seuraa tavoitteiden
toteutumista
• antaa oheis- ja
tukimateriaalin sekä
tehtävät esim. somen avulla
• Antaa palautetta
• Kannustaa
• antaa tarvittaessa
yksilöllistä tukea
• toteuttaa sovitut ohjaus- ja
opetustilanteet
• on käytettävissä esim.
verkon tai puhelimen
välityksellä
ammatillinen opettaja
• seuraa myös atto-oppimista
• ottaa tarvittaessa yhteyttä
atto-opettajaan
• tekee ohjauskäynnit
Opo ja
erityisopettaja
ovat
tarvittaessa
käytettävissä
• pitää säännöllisesti
yhteyttä ohjaaviin
opettajiin ja hakee
tarvittaessa lisäohjausta
• seuraa
• ohjaa,
• koko
toteutusta
tukee,
työyhteisö
• kannustaa
antaa
tukee
ohjaajaa
palautetta
oppimista
olemaan
• Mahdollisaktiivinen
taa attojen
• mahdollistaa
oppimisen
dokumentoin
ja dokunin,
mentoinnin
raportoinnin
myös
ja attoajallisesti
aineiden
• ottaa
teon
yhteyttä
ajallisesti
opettajaan
• tiedottaa
tarvittaessa
työyhteisöä
Prosessin lopussa
Opiskelija
Opettaja
• arvioi omaa
oppimistaan ja
osaamistaan
kriteerien
mukaisesti
• osallistuu arviointija palautepalaveriin
• osallistuu mahd.
loppukokeeseen,
näyttöön
tms.osaamisen
arviointiin
• antaa palautetta
prosessista eri
tahoille
• arvioi ja antaa
• opinto-ohjaaja ja • antaa ja
• osallistuu palaveriin
palautetta
erityisopettaja
• arvioi ja antaa
vastaanottaa
oppisesta
osallistuvat
palautetta
palautetta
• Arvioi osaamista
mahdollisuuksien
opiskelijalle
kriteerien
mukaan palaute- • kertoo prosessin
• Arvioi opiskelijan
mukaisesti
ja
aikana
osaamista kriteerien
• osallistuu
arviointipalaveriin
saamistaan
mukaisesti
arviointipalaveriin
ideoista
• esittelee omaa
oppimisprosessiaan
ryhmälle
• ryhmänohjaaja
kutsuu opiskelijan,
opettajat ja
työpaikkaohjaajan
palaute- ja
arviointipalaveriin
Oppimisen
tukipalvelut
Työnantaja
Työpaikkaohjaaja
• antaa palautetta
oppilaitokselle
• tekee kehittämisehdotuksia
• kertoo prosessin
aikana saamistaan
ideoista
Joku
muu,
kuka ?
Prosessin jälkeen
Opiskelija
Opettaja
Oppimisen
tukipalvelut
Työnantaja
• tekee kehittämis- • tekee kehittämis- • Antaa palautetta • Tekee
• Tekee
kehittämisehdotuksia
ehdotuksia
kehittämisehdotuksia
ehdotuksia
• päivittää
• kokoaa
hopsiaan
palautteen
• Päivittää hopsin
• jatkaa opintojaan • kirjaa suoritukset
ja arvioinnin
• ohjaa Jatkotai valmistuu
opintoihin ja
työvoimapalvelui
hin
Työpaikkaohjaaja
Joku muu,
kuka ?
• Tekee
kehittämisehdotuksia
• arvioinnin
arkistointi
(oppilaitos)
• johto järjestää
alakohtaisia
yhteistyö- ja
kehittämistapaa
misia yhteisesti
kaikille toimijoille
Atot työssä oppien - mallin edut ja haasteet
E
D
U
T
opiskelija
opettaja
Työelämälähtöisyys
Ohjaus henkilökohtaisempaa
Atot eivät ole
irrallisia
Opetus käytännönläheisempää
oppimisen
tukipalvelut
Yhteistyö
paranee
oppilaitos
työnantaja
työpaikkaohjaaja
Läpäisy
tehostuu
Opiskelija voi
olla
enemmän
töissä
Saa uutta
tietoa suoraan
oppilaitoksesta
Rekrytointi
Yksilöllisyys
H
A
A
S
T
E
E
T
opiskelija
opettaja
oppimisen
tukipalvelut
oppilaitos
työnantaja
työpaikkaohjaaja
Toteutuuko
tutkinnon laajaalaisuus ja
selkeytyykö
opintojen
kokonaisuus?
Opintojen
sopeuttaminen
käytännön
läheiseksi
Miten seurataan
opintojen
etenemistä?
Resurssointi
Miten attosisältöjä
löytyy
työpaikalta?
Joutuu
ohjaamaan
aineita, jotka
eivät ole
varsinaisesti
hänen alaansa
Tuen saatavuus?
Työssäoppimispaikkojen
erilaisuus
Oppimisen arviointi


kriteeri-/tavoiteperusteista, jatkuvaa
opiskelijan itsearviointi


ammatinopettaja ja atto-opettaja yhdessä


palautekeskustelut ja jatkuva havainnointi
vertaisarviointi


esim. oppimispäiväkirjojen kommentointi, ohjauskeskustelut ja
ohjauskäynnit
työpaikkaohjaaja


esim. oppimispäiväkirja tai muu dokumentointi ja ohjauskeskustelut
esim. somen avulla: blogikirjoitukset, oppimispäiväkirjojen ja tehtävien
kommentointi
lähiopetus tarvittaessa
Osaamisen arviointi
 kriteeri-/tavoiteperusteista
 arviointikeskustelut: mukana
työpaikkaohjaaja, ammatinopettaja ja attoopettaja
 mahdollinen näyttö
 vertaisarviointi, palautekeskustelut koko
ryhmän kanssa
Mallin käyttöönotto ja
edellytykset
Mitä vaaditaan rakenteilta,
resursseilta ja johtamiselta?
Rakenteet
Työnjako
• muodostetaan esim.moniammatillinen tiimi (ammatilliset
opettajat, atto-opettaja, opo ja mahdollisuuksien mukaan
työelämän edustaja)
• selkeä työnjako
• lähiopetuksesta vapautuva resurssi käytetään suunnittelu-,
ohjaus- ja arviointityöhön
• koulutusalakohtainen suuntautuminen atto-opettajien
työnjaossa
Rakenteet jatkuu
Lukujärjestys ja modulointi
• lukuvuosisuunnittelussa mahdollistetaan työvaltainen
toteutus
• huomioidaan alakohtaiset erot
Työnkuvat
• opettajan työnkuvan/opetusvelvollisuuden rakentaminen
osaamisperusteiseksi
• oppilaitoksen ja työelämän jatkuva yhteydenpito
Resurssit
Aika
• yhteissuunnittelun mahdollistaminen, riittävästi aikaa ja tukea
suunnitteluun ja ohjaukseen
• Lukujärjestyksen ja vuosisuunnittelun on mahdollistettava
joustava toteutus
Henkilömäärä
• malli ei vähennä opettajan tuntiresurssien tarvetta vaan vaatii
normaalin opetusresurssin
Laitteet
• langaton verkkoyhteys ja riittävä tietotekninen laitteisto
Erityisosaaminen
• oppimisen tukipalvelut käytettävissä
• atto-opettajan alakohtainen osaaminen
Pedagoginen johtaminen
Strateginen johtaminen ja linjaukset
• johdon myönteinen asenne, kollegoiden tuki
• yhteissuunnittelu rakenteisiin
• riittävän laadukkaat työssäoppimispaikat sopivalta
etäisyydeltä (top-rekisteri)
Prosessin johtaminen
• kirjoitettava opetussuunnitelmiin ja strategioihin
Pedagoginen johtaminen
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• osaamiskartoitukset
• työelämäosaamisen varmistaminen
• some-osaaminen
• ohjaustaidot
• yhteistyötaidot
opettajan moniosaajuus
Muutosjohtaminen
• johto auttaa muutoksessa ja tukee toteuttajia