LENSS_Ettekanne Vaimela 2014-04

download report

Transcript LENSS_Ettekanne Vaimela 2014-04

Lõuna-Eesti nutika
spetsialiseerumise strateegia
(LENSS) III seminar
14. aprillil Väimelas
Päeva eesmärgid
• Arutada Lõuna-Eesti ettevõtlusnõustamise ja nutika
spetsialiseerumise institutsionaalset raamistikku:
– 1) Mil moel võiks olla üles ehitatud tegutsevate
ettevõtete nõustamine Lõuna-Eestis?
– 2) Millised võiks olla Lõuna-Eesti nutika
spetsialiseerumise objektid ja projektid?
• Mängida see läbi puitmajaklastri peal:
– 3) Millised muutused ootavad ees puitmajade tootmist?
– 4) Milliseid era-avalikke T&A struktuure, teenuseid ja
uuringuid on Lõuna-Eestis vaja puitmajade
lisandväärtuse kasvatamiseks?"
Päevakord
• 11.00 Arutelu Lõuna-Eesti ettevõtlusnõustamise
institutsionaalsest raamistikust 2014-2020.
Lühisõnavõtud:
– Toomas Noorem, Tartu teaduspark
– Aivar Roop, EASi Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
– Monica Hankov, EASi Regionaalarengu keskus
• 12.00 Arutelu nutika spetsialiseerumise meetmetega
haakuvatest Lõuna-Eesti objektidest ja projektidest?
– Nutika spetsialiseerumise institutsioonid Lõuna-Eestis
• Ad hoc sõnavõtud ja diskussioon
• 13.00 Lõuna
Päevakord (pärastlõuna)
• 14.00 Väimela puidutöötlemise ja mööblitootmise
kompetentsikeskuse külastus
• 14.40 Võimalikud suundumused puitmajade
tootearendusel, sõnavõtud:
– Andres Jaadla, Targa maja kompetentsikeskus
– Kuldar Leis, Eesti passiivmajaliit
• 15.40 Kohvi ja teepaus
• 16.00 Milliseid era-avalikke T&A struktuure,
teenuseid ja uuringuid on vaja Lõuna-Eestis
puitmajade tootjatele?
– Lauri Kivil, Puitmajaklaster
– Diskussioon
Nutikas spetsialiseerumine
• Smart Specialisation is a strategic approach to economic
development through targeted support to Research and
Innovation (R&I) http://s3platform.jrc.ec.europa.eu
• Tark ehk ka nutikas spetsialiseerumine (smart
specialisation) tähendab ettevõtjatest lähtuvat, nendega
dialoogis teadmisi ja konkurentsivõimet pikaajaliselt
kasvatavat kohapõhist majanduspoliitikat.
• TAI strateegia: „Targa spetsialiseerumise eesmärgiks välja
selgitada need ettevõtluse valdkonnad, milles on keskmisest
suurem kasvupotentsiaal ja loodav lisandväärtus ning
võimalus investeeringute kaudu teadus- ja
arendustegevusse konkurentsieelis saavutada.“
RIS3 loomise etapid
• Piirkondade eripärade, konkurentsieeliste ja
innovatsioonipotentsiaali analüüs
• Usaldusväärse ja kaasava juhtimisstruktuuri
loomine
• Regiooni ühtse tulevikuvisiooni loomine
• Prioriteetide väljaselgitamine
• Meetmete ja tegevuskava koostamine
• Seire ja hindamine
RIS3 olulisi põhimõtteid
• RIS3 encourages all stakeholders to unite under a shared
vision.
• It links small, medium-sized and large firms, encourages
multi-level governance and helps to build creative and social
capital within the community.
• The RIS3 process must be interactive, regionally-driven and
consensus-based.
• RIS3 requires an integrated and place-based approach to
policy design and delivery.
• Policies must be tailored to the local context,
acknowledging that there are different pathways for regional
innovation and development.
• To avoid overlaps and replication in development strategies
Eestis valitud NS valdkonnad
-> Lõuna-Eestis olulised
• IKT horisontaalselt läbi teiste sektorite
• Tervisetehnoloogiad ja -teenused
– Biotehnoloogia
– E-tervis
• Ressursside väärindamine
– materjalide väärindamisega seotud tööstus
– teadmistepõhine ehitus
– tervist toetav toit
– keemiatööstus (põlevkivi
Allikas: Arengufond
Lõuna-Eesti spetsialiseerumisvaldkonnad
Viljandi seminari tulemusel Eesti NS raamis
• Ressursside väärindamine – puit ja toit
– puidutooted, ennekõike puitmajad
• Lõuna-Eestis oluline oma rohe-energia – energiat saab näiteks
puidutööstuse jäätmetest
– tervislik toit
– metallitöötlemine ja masinaehitus – oluline hõive
• Sh. vajaliku sisseseade valmistamine ülalnimetatud harudele
• Tervis (raviturism),
– raviteenuste nõudlus kasvab Eestis ja väljaspool
– punanes biotehnoloogias valdab seni teadus, rakendusi enam
rohelises biotehnoloogias
• IKT
– seni üsna tugev Tartu tarkvaratööstus
– vajalik mehhatroonika ja elektroonika tööstussisseseade tarvis
– tugiteenuste vajadus tootjatele ja teenindusettevõtetele
Regioonide võimalik spetsialiseerumine
eelisarendatavatele kasvuvaldkondadele
• Piirkonnaspetsiifiliste kasvuvaldkondade hõive või
ettevõtete majandusnäitajate osatähtsus piirkonna
kõigist ettevõtetest.
• Maakondlikes arengukavades nimetatud
piirkonnaspetsiifilistele ressurssidele ja eeldustele
Allikas: Siseministeerium, RAS 2020
tugineva arendustegevuse aktiviseerumine
Lõuna-Eesti terviseturismi asutused
Allikas: KRAP kursuse harjutustöö 2014
Milles küsimus siin ja täna?
• Kuivõrd olemaolev ettevõtluse tugistruktuur
vastab nutika spetsialiseerumise vajadustele?
– Kuidas nõustada tegutsevaid ettevõtteid?
– Kuidas tagada NS ettevõtlik avastamine?
• Kuidas vältida riiklikult NS dubleerimist?
– Kes koordineerib riiklike eri ministeeriumite (NS)
meetmete rakendamist (Lõuna-Eestis)?
– Kuidas kanaliseerida altpoolt tulev initsiatiiv
konkurentsi asemel komplementaarsele koostööle?
Lõuna-Eesti nutika
spetsialiseerumise tugistruktuurid
Ülevaade
Kuidas edasi?
Teadus-arendus- ja
kompetentsikeskused Lõuna-Eestis
• OÜ TERVISLIKU PIIMA BIOTEHNOLOOGIA
ARENDUSKESKUS
• EESTI NANOTEHNOLOOGIATE ARENDUSKESKUS
AS
• REPRODUKTIIV-MEDITSIINI TAK AS
• VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE
PUIDUTÖÖTLEMISE JA MÖÖBLITOOTMISE
KOMPETENTSIKESKUS
• POLLI TEADMISTEPÕHISTE TERVISE- JA
LOODUSTOODETE KOMPETENTSIKESKUS
Teadus-arendus- ja
kompetentsikeskused mujal Eestis
• AS toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia
arenduskeskus
• Vähiuuringute tehnoloogia arenduskeskus
• Eliko tehnoloogia arenduskeskus
• Innovaatiliste masinaehituslike tootmissüsteemide
tehnoloogiate arenduskeskus
• Targa maja kompetentsikeskus
• Väikelaevaehituse kompetentsikeskus
• Põlevkivi kompetentsikeskus
• Tervisedenduse ja taastusravi kompetentsikeskus
Inkubaatorid-loomekeskused
Tartus:
• TARTU LOOMEMAJANDUSKESKUS
• BIO-MED INKUBAATOR
• TARTU TEADUSPARGI INKUBATSIOONIKESKUS
• MTÜ NOOR-EESTI LOOMEKESKUS
mujal Lõuna-Eestis:
• VILJANDIMAA LOOMEINKUBAATORID SA
• VÕRUMAA TEHNOLOOGIAINKUBAATOR
• RÄPINA LOOMEMAJANDUSKESKUS
Teadus-tehnoloogiakeskused Lõuna-Eestis
• TARTU TEADUSPARK
• AS TARTU BIOTEHNOLOOGIA PARK
• TARTU ÜLIKOOLI TEHNOLOOGIAINSTITUUT
– ENERGIATÕHUSA EHITUSE TUUMIKLABOR (TÜTI)
•
•
•
•
•
•
•
ARVUTITEADUSE TIPPKESKUS
SA EESTI GEENIVARAMU
EESTI BIOKESKUS
EESTI BIOTEHNOLOOGIA LIIT
AGROBIOTEHNOLOOGIA ARENDUSKESKUS
JÕGEVA SORDIARETUSE INSTITUUT
EESTI PASSIIVMAJALIIT
• SA LÕUNA-EESTI TURISM
• SA TARTUMAA TURISM
Klastrid LÕUNAS ja mujal (üleriigilised)
• KAGU-EESTI PUIDUKLASTER
• TARKADE E- JA M-LINNA LAHENDUSTE KLASTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tervisetehnoloogiate klaster
Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster
Medicine Estonia
Rakuravi klaster
Terviseturismi klaster
Ekspordile suunatud Eesti filmitööstuse klaster
Mööblitööstuse ekspordivõimekuse klaster
Kaitse- ja julgeolekutehnoloogiate klaster
Eesti spordimeditsiini klaster
Eesti IKT klaster II
Finance Estonia
Eesti teedeehitusklaster
Jäätmete taaskasutamise klaster
IKT ekspordiklaster
Logistika valdkonna klaster
Kuidas on end õigustanud olemasolevad
nutika spetsialiseerumise tugistruktuurid?
• TAKid - Klastrid - Kompetentsikeskused
– Edulood
– Millised on olulisemad vajakajäämised
• EASi poolsed – korralduslikud
• Tugistruktuuride-sisesed
– Mida ja mille juures tuleks teisi teha?
Milliseid tugistruktuure oleks LõunaEestisse vaja?
• Päris uusi
• Kolida olemasolevaid Lõuna-Eestisse
• Asutada filiaal
• Kuidas?
Millised võiks olla NS projektid 2014-20?
• Regiooni turundus
– Mis valdkonnas?
• Ettevõtetele vajalikud uuringuprogrammid
• Lennuk Riiga!?
Puitmajade tootmise näide
Väimela puidutöötlemise ja mööblitootmise
kompetentsikeskuse külastus
Millised muutused ootavad ees puitmajade
tootmist?
Milliseid era-avalikke T&A struktuure, teenuseid
ja uuringuid on Lõuna-Eestis vaja puitmajade
lisandväärtuse kasvatamiseks?"
Metsandusele, põllumajandussaadustele ja
IT-le spetsialiseerunud
regioonid
Euroopas
Toidule, puidule ja mööblile
spetsialiseerunud regioonid Euroopas