Tea Varrak - Targa Tööstuse konverents

Download Report

Transcript Tea Varrak - Targa Tööstuse konverents

Targa Tööstuse konverents
Ettevõtlik Teadusülikool 1918 -2018
Tea Varrak
Tallinna Tehnikaülikool
Märts 2014
Täna peatun teemadel
•
•
•
•
•
•
Ülikooli eesmärgid
Mida ettevõtted vajavad?
Mida ülikool vajab?
Millised on peamised koostöö probleemid ?
Miks ja kuidas teha ülikooliga koostööd?
Näited projektidest
TTÜ arvudes
• 95 aastane tehnikaülikool, 8 teaduskonda, 4 kolledžit
• 13 300 üliõpilast , rahvusvahelisi üliõpilasi ca 10 %, kokku 65
erinevast riigist
• Akadeemilist personali 1125, s.h. professoreid 142
• Õppekavasid 107, s.h. 22 inglise keeles
• Koostöölepinguid ca 100 ülikooliga
• Hea koostöö Tehnopoliga, osalemine 5 TAK-is, 52 asutuses ja
15 klastris
• 200 lepingut aastas ettevõtete ja teiste organisatsioonidega
Ülikooli eesmärgid
Teadus
Õpetamine
Innovatsioon
Visioon rahvusvahelistumise
ja innovatsiooni vallas aastaks 2015
TTÜ tippteadus
on ettevõtetes
Millist koostööd ettevõtted vajavad?
Abi tootearendusel konkurentsivõime tõstmiseks
Teadmisi uutest valdkondade trendidest maailmas
Tulevasi töökäsi – insenere ja praktikante
Uusi värskeid ideid!
Kaasaegseid, reaalsetele vajadustele vastavaid
õppekavasid
• Võimalust kaasata arendustesse euroraha, riigi tuge
•
•
•
•
•
Millist koostööd teadlased ja üliõpilased
vajavad?
• Sisendeid õppekavadesse õppeprotsessi
kaasajastamiseks
• Lõputööde teemasid , mida saab siduda ettevõtete
praktiliste vajadustega
• Teemasid ja soovi pikaajalisteks rakendusuuringuteks
• Üliõpilastele erialaseid häid töökohti
• Praktikabaase ja ettevõtjatega aega praktikantidega
tegelemiseks
• Kaasaegseid laboriseadmeid
Millised on peamised probleemid?
Ettevõtte poolelt
Tootearendusprobleemi kiire lahenduse vajadus
Ei teata, millised kompetentsid ülikoolis on
Ei teata, kelle poole ülikoolis pöörduda
Ei saada aru nn teadlaste keelest
Tootearendus ei ole prioriteet
Ei ole seadmeid prototüüpide tegemiseks,
katsetamiseks
• Ei ole raha arenduste tegemiseks
•
•
•
•
•
•
Millised on peamised probleemid ?
•
•
•
•
•
Ülikooli poolelt
Tahaks uurida teemasid, aga ettevõtja tahab kiiret
tulemust
Ei osata oma kompetentse pakkuda
Ei ole aega ettevõtete projektidega tegeleda
Ei ole motivatsiooni projektidega tegelemiseks
Omavahelise koostöötahte puudumine ülikoolisiseselt
– nn vürstiriigid
Innovatsiooni –ja ettevõtluskeskus
Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus
MEKTORY eesmärgid
• Viia kokku teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad ning olla
ja uute
praktilised tootearendusprobleemide lahendajad
tarkade ideede genereerijad!
• Maksimaalselt siduda ülikooli teoreetilist õpet praktilisega ning
valmistada ette paremal tasemel ja juba ettevõtetega
koostöökogemusega insenere.
• Innustada üliõpilaste idufirmasid edasi liikuma, neli korda on
läbi viinud ärimudelite konkursse ja lähetatud võitjaid laia
maailma.
• Tegeleda järelkasvuga ja näidata, kui huvitav on inseneeria
maailm. Majas on loodud palju võimalusi ka koolilastele.
• Rahvusvahelistumine , sest ainult erinevate kultuuride ,
tööharjumuste, ideede ja huvitavate lahenduste kokkuviimine
tagab tänapäeval edu.
Kuidas innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus
MEKTORY toimib?
Probleemi sõnastamine
Tellija esindaja
ettevõttest ja
ettevõtete
arendustöötajad
Konsultandid
ja eksperdid
MEKTORY metoodika
Projektijuht
(teadur)
ülikoolist, kes
vastutab tellija
ees
Mentorid
(teadlaste ja
vilistlaste seast)
Probleemi lahendus
Üliõpilastest
projektitiim,
kaasatakse tellija
esindaja
Seadmete operaatorid,
kes tagavad tööohutuse
Lõpptulemus – tootearendus ettevõtte jaoks , konkurentsivõime tõus
Projekti kestvus 4- 8 kuud
Innovatsiooni - ja ettevõtluskeskus
MEKTORY partnerid
1. Koostööpartnerid Eestis:
Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna
Tehnikakõrgkool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Teaduspark
Tehnopol, EAS .. jne
2. Rahvusvahelised koostööpartnerid
Rootsi Kuninglik Tehnoloogiainstituut (KTH) Stockholmis
Aalto Ülikool Soomes (Aalto Design Factory)
Swinburne Tehnikaülikool Austraalias
Lõuna- Carolina Ülikool USA-s
Georgia Tehnikaülikool (Georgia Tech) Atlantas, USA-s
Fudani Ülikool Šhanghais
Šhanghai Teaduse ja Tehnoloogia Ülikool jt.
Mida pakume ettevõtetele ?
• Tugevat tausta teadus- ja arendustegevuses
• Koostööd teiste teadusasutustega (65 koostööpartnerit)
• Praktilistele vajadustele tuginevad arendusprojekte
• Ettevõtete arendustöötaja kaasamist projekti valmimise protsessi
• Kõrgtasemel infrastruktuuri (seadmed, laborid)
• Interdistsiplinaarseid projektimeeskondi
• Rahvusvahelisi koostöövõrgustikke
• Uudseid lahendusi, tooteid ja teenuseid
• Panust õppeainete arendamise protsessi
• Kõrgemat tootlikkust, kliendi rahulolu, ekspordi kasvu
Mida pakume üliõpilastele ja
teadlastele
•
•
•
•
•
•
•
•
Õppekavade täiendamise ja kaasajastamise võimalust
Praktilist töökogemust ettevõtetega
Ainepunkte, stipendiume
Valdkonnaülest meeskonnatööd ja kompetentse
Start-up ettevõtete loomise toetamist
Rahvusvahelisi koostöövõrgustikke
24/7 füüsilist loovkeskkonda
Avatud maailmapilti ja ettevõtlikkusjulgust
Lahendused, mis sünnivad koostööst
• Mitsubishi Motors Corporation; Mitsubishi Corporation
• Samsung
• Ericsson Eesti AS, Vopak E.O.S. AS, Riigi Kinnisvara AS, Elering AS,
ABB AS
• Kaitseministeerium, Politsei - ja Piirivalveamet
• Leibur AS, Gadox AS, Rendi.ee, Kaarli Hambakliinik, Spartfil AS
• Invent Science OÜ
• ja mitmed teised suurettevõtted ning paljud väike - ja keskmise
suurusega ettevõtted on valinud TTÜ enda arenduspartneriks.
On projekte, millest on veel vara rääkida. Mõned ka sellised, mis
ärisaladuste ja konfidentsiaalsusnõuete tõttu avalikkuse silme alla
veel ei jõua, sest iga projekt tagab lepingu-pooltele 100%
intellektuaalse omandi kaitse.
Elektriautode andmekaeve kaks projekti
Tellija Mitsubishi Motors Corporation
Andmekaeve elektriautode energiasäästlike ja kõige efektiivsemate
kasutusmustrite ning vastupidavuse uurimiseks põhjamaises kliimas
perioodil september 2012 kuni detsember 2013
TTÜ infotehnoloogiateaduskonna, mehhaanikateaduskonna,
majandusteaduskonna ja Eesti Kunstiakadeemia ühismeeskond
Uuring elektriautode kasutamist
soodustavatest poliitikameetmetest
Tellija Mitsubishi Corporation
Eestit käsitleva osa koostamine suuremasse uuringusse, milles analüüsiti
elektriautode kasutamist soodustavate poliitikameetmete mõjusust
erinevates riikides
TTÜ infotehnoloogiateaduskonna meeskond
Sideseadmete efektiivsem monteerimine
Tellija Ericsson
1. Sideseadmete koosteliini uue kontseptsiooni väljatöötamine 1 etapp
2. 1.etapi tulemuste põhjal konkreetsete lahenduste väljatöötamine
TTÜ mehaanikateaduskonna (sh 3 välistudengit) ning majandusteaduskonna ja
Georia Tech USAst ühismeeskond
Testseadmete logistika
Tellija Ericsson
Ettepanekud globaalseks logistikaks testseadmete osas
Ettepanekud tehaste asukohtadeks.
TTÜ ehitusteaduskonna logistikainstituudi, majandusteaduskonna ja
mehaanikateaduskonna ühismeeskond
Väikese tootmismahuga, kuid suurte
erisustega tootmisliini kontseptsioon
Tellija Ericsson
Moodulpõhise koosteliini simulatsioon.
Kontseptsiooni toimimise tõestus ning mudel.
TTÜ mehaanikateaduskonna tudengite (sh 1 välistudeng) meeskond
Hoonete infotabloo
Tellija Riigi Kinnisvara AS
Leitakse lahendused infotabloole hoonete energiatarbimise
kajastamiseks. Tabloo annab ülevaate hoone energiatarbimise dünaamikast.
TTÜ infotehnoloogiateaduskonna , keskkonnatehnika ja turunduse ja Eesti
Kunstiakadeemia ühismeeskond
Koostööprojekt VOPAK E.O.S. ASiga
Eesmärk:
Koostöö eesmärgiks on leida innovaatilisi lahendusi automaatikas,
mehhaanikas ja keskkonnatehnoloogias naftaterminalide efektiivsemaks ja
jätkusuutlikumaks tegevuseks. Keskendub uuenduslikele lahendustele
kütuseaurude kogumises ja töötlemises ning teine,
ehitusteaduskonna logistikainstituudi koordineeritav projekt keskendub
vagunite mahalaadimisele logistika optimeerimisele.
Mehaanikateaduskonna ja ehitusteaduskonna logistikainstituudi ühismeeskond
Elektritarbijate süsteemi juhtimine
Tellija Consumption Controller OÜ
Arendatakse süsteem, mis koosneb kolmest komponendist –
kasutajaliidesest, serverist ja kontrollerist. Kasutaja soovitav tööstsenaarium
luuakse kasutajaliidese abil, serveri ülesandeks on tööstsenaariumi täitmine ja
suhtlus kontrolleri ning kasutajaliidesega. Kontrolleri eesmärgiks on
elektritarbijate juhtimine.
TTÜ infotehnoloogiateaduskonna ja majandusteaduskonna ühismeeskond
Interaktiivne kokaraamat
Tellija Austraalia firma
Interaktiivne kokaraamat, kus koostöös Swinburne Tehnikaülikooliga loodi
sotsiaalvõrgustikus kasutatav retseptiraamat kokandushuvilistele.
TTÜ infotehnoloogiateaduskonna ja Austraalia Swinburne Tehnikaülikooli
ühismeeskond
Tarkvara analüüs
Tellija Kaarli Hambaravi
Eriarstide ja perearstide infosüsteemis kasutatava otsusetoe tarkvara
prototüübi analüüs
TTÜ Kliinilise meditsiini instituudi üliõpilased
Isevõnkuv lastekiik
Tellija Batuudijuss OÜ
Lahendus, kuidas suurendada lastekiige isevõnkumisaja suurendamist,
mis võimaldaks võnkumisprotsessi pikenda, tagades amplituudi
jääkväärtuse piisava suuruse.
TTÜ mehhatroonika instituuti meeskond
Barcelona mobiilirakenduste ärimudelite
konkurss
USA Berkley ülikooli poolt korraldatud mobiilirakenduste ärimudelite võistlus.
170st osalenud meeskonnast jõudis Eesti võistkond Prismattery kuue parima
võistkonna hulka.
Prismattery esitles uudset platvormi, kus on ühendatud spetsiaalselt
arendatud riistvaralahendus ja Androidi tarkvara, visualiseerimaks
elektrisõidukite energiasalvestusseadmete käitlusparameetreid.
MEKTORY ärimudelite konkurss
Võitja detsembris 2013
HackYouProductions, tegemist on
lahendusega, mis aitab populariseerida
arvuti-, mobiili -ja lauamänge
küberturvalisuse tõstmiseks.
Võitja juunis 2013 Flick Diet algoritm, mis
annab soolestiku bakterite DNA põhjal
nõuandeid tervislikuks dieediks.
Võitja jaanuaris 2013 LifeInU , rasedate
monitoorimissüsteem.
http://www.youtube.com/watch?v=GUIjAREJYnQ LifeInU
http://tipikas.tv/video/6KSBYX9162YW/Mektory-InTrip2go-tutvustus inTrip2Go
MEKTORY tegevuste nelja kuu kokkuvõte
Mektory tegevus on osutunud väga edukaks. Nelja kuu jooksul on keskust
külastanud 10 000 inimest.
1. 20 konverentsi kokku enam kui 3000 osavõtjaga (Siemens Eesti, Rahvusliku
Arengu Fond, Nordecom, Ercsson Eesti AS, Eesti Energia AS, Berlin-Chemie
Menarimi Eesti OÜ, Eesti Betooniühing, Schell Eesti, Tele 2, Nurban Houses
OÜ, Rapid Security, Ramboll Eesti, Maanteeamet, Finance Estonia).
2. 50 delegatsiooni 22 riigist, nagu näiteks (Lõuna - Korea, USA, Island,
Brasiilia, Argentiina, Tšiili, Ukraina, Venemaa, Prantsusmaa, Hiina, Austraalia,
Saksamaa, Portugal, Suurbritannia, Poola jne).
3. 130 ekskursiooni erinevast vanusest lastele, tudengitele, täiskasvanutele.
4. 25 üliõpilasüritust enam kui 300 tudengiga.
5. 10 kursust lastele, tudengitele, täiskasvanutele 75 osalejaga;
6. Meedia poolt on Mektoryt kajastanud näiteks Prantsusekeelne ajakiri
„GEO“ , Jaapani ajaleht Nikkan Kogyo, Soome ajaleht „Helsinki Times” .
7. Välistelekanalitest filmisid Mektoryt Kanada New Brunswicki televisioon,
Itaalia riiklik telekanal RAI 3 ja Saksa telekanal ARTE.
4500m2 suurune MEKTORY maja
Laborid
Ärimudelite labor, mobiilsete teenuste ja meedia labor
Logistika ja tarneahela juhtimise innovatsioonilabor
eMeditsiini ja eRiigi labor
Metallilabor, keevituslabor, puidulabor, värvilabor, elektroonikalabor,
mehhatroonikalabor, Cool Tools
Demokeskused
Ericsson Connectivity Room, Samsung Digital Academy
Robotoorium
Eesti Energia Avastuskeskus
Kosmosekeskus
Stuudiod
Eesti Kunstiakadeemia stuudio
Innovatsiooni stuudio, Stuudio 2, Konverentsisaal
Britain Means Business Room
Start-up stuudiod – Prismattery, ITBS, StudentKnows, Mestyre IT, 4Deus
Aasia riikide teemastuudiod
Jaapani stuudio, Hiina stuudio, India stuudio, Austraalia stuudio
Kas meie uus väljakutse?
Ülikool ootab teid külla!
Vaata www.ttu.ee/mektory
või kirjuta meile
[email protected]