PPT om CAL - AKL

Download Report

Transcript PPT om CAL - AKL

3 timmar om
Constructive Alignment (CAL);
Konstruktiv länkning
Pernilla Severson, pedagogisk utvecklare,
fil.dr. medie- och kommunikationsvetenskap,
Malmö högskola
Mål
Stimulera kollegial högskolepedagogisk utveckling utifrån
det som kallas för ”konstruktiv länkning”, som ska grundas i
forskning och exempel och diskuteras och problematiseras
Upplägg
1) Föreläsning om konstruktiv länkning
2) Bikupa utifrån film: För- och nackdelar med konstruktiv
länkning
3) Övning i grupper om 3-5 om olika undervisningssituationer
4) Lärdomar (titta på material och fika samtidigt)
5) Avslutning: dokumentation, fortsatt arbete, utvärdering
Constructive alignment, konstruktiv
länkning finns idag
• Som grund i Bolognaprocessens fokus på
lärandemål
• Som kvalitetsutvecklande beslut i svenska
högskolevärlden
Varför Constructive Alignment?
(förutom önskan att samordna
verksamheter som sätt för kvalitet)
• Nå djuplärande
• Nå fler studenter
• Grunda högskoleutbildning på
lärandeteorier
Är CAL det enda sättet?
Our solidarity must be affirmed by shared belief in a spirit of
intellectual openness that celebrates diversity, welcomes dissent, and
rejoices in collective dedication to truth. (hooks, 2014, Teaching to
Transgress)
Nej, men det är ett bra sätt för
studenter att lära sig
• Det handlar om den etiska dimensionen i ”den
pedagogiska relationen”
• Vad vi gör med den kunskap vi har med en
annan människa som involverar mer än en
individuell moral
Ett sätt att forskningsgrunda sitt
lärarskap
1. Vad menar du vara att vara lärare och vad gör
du?
2. Varför undervisar du på ett visst sätt?
3. Hur vet du vad som fungerar och inte?
… och ett sätt att svara
studentcentrerat
1. Vad gör du för att studenten ska lära sig?
2. Vad gör studenten?
3. Hur vet du och studenten vad som fungerar
och inte?
Var Constructive Alignment egentligen
kommer ifrån
• John Biggs myntade begreppet 1980-1990-tal,
efter en erfarenhet att undervisa lärare
Källa:
http://www.johnbiggs.com.au/academic/const
ructive-alignment/
Ex på artikel från 1996, Journal of Higher Education, Vol 32
Vägledande principer för CAL
• Lärande bygger på vad studenten gör, inte vad
läraren gör
• Lärande skapas bäst om det finns mål för det,
att de aktiviteter som görs stödjer dessa mål
och att det är dessa mål – inte andra – som
bedöms
Vetenskapliga grunder för CAL
• ”Constructive” Lärande skapas av studenten:
– Konstruktivism (många olika inriktningar)
– Fenomenografi (kvalitativ metod inom utbildning)
• ”Alignment” Läraren gör saker i enlighet med
konstruktivism med fokus på lärandemållärandeaktivitet-examination:
– Instructional alignment
Kritik mot CAL
• Risk att CAL bidrar till ett management- och
marknadsperspektiv på undervisning (Ex Hussey
och Smith 2002 ”The trouble with learning
outcomes”, Active Learning in Higher Education
3(3)
• Att det finns en anomali mellan den
konstruktivistiska grundsynen och den mer
behavioristiska länkningen (Ex Jervis and Jervis,
2005 ”What is the Constructivism in Constructive
Alignment?”, Bioscience Education, Vol 6).
Några exempel på varför det inte är
helt smärtfritt att använda CAL
• Nya roller för både lärare och studenter som
kräver nya kompetenser
• Kräver mer av lärare än någonsin gjort förut:
kunna pedagogik, kunna didaktik, ha en
kännedom om många olika lärandeaktiviteter
och hur de är kopplade till mål och
examination mm.
Bikupa utifrån föreläsning och film
• Utifrån den korta föreläsningen och den film ni
får se nu: vilka för- och nackdelar ser ni med
konstruktiv länkning?
• Vi tar en runda där alla får säga något och jag
skriver på tavlan
Gruppövning utifrån tre olika
berättelser om
undervisningssituationer
Jag delar in i grupper