Fast grep om helsa i hektiske kontor

download report

Transcript Fast grep om helsa i hektiske kontor

Faste grep om helsa i hektiske kontor
En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved
fastlegekontor
av
Kristin Reichborn-Kjennerud
Notat 14/2010
Faste grep om helsa i hektiske kontor
En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved
fastlegekontor
av
Kristin Reichborn-Kjennerud
Notat 14/2010
En yrkesgruppe som alle kjenner men
som få vet noe særlig om
• 10.500 lønnstakere med helsesekretærutdanning
• 200 privat næringsdrivende med helsesekr.utd.
• 8.000 som jobber som helsesekretærer
–
–
–
–
2300 i sykehussektoren
4000 på fastlegekontorer
900 i kommunesektoren
800 annet
• 4700 i Delta
• Første representative undersøkelse av
yrkesgruppen
Hva gjør en helsesekretær?
Ansvars- og arbeidsområder
• å ta imot pasienter
• kommunikasjon
• veiledning
• laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
• kontortekniske oppgaver
• registrering av takster og diagnoser
• kvalitetssikring og prosedyrer
• bruk av pasientadministrative IKT-systemer
• vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i
ekspedisjon
Idealtypen – hun er……
•
•
•
•
•
•
Kvinne
Helse-/legesekretær utdannet
14 år i yrket
Deltid (1/2-parten 80% eller mindre)
Jobber på fastlegekontor med 2-6 leger
Trygg på ansettelsen
– 83% mot 59% generelt (YS Arbeidslivsbarometer)
• Fagorganisert (71%)
• Trives og er fornøyd
• Lønn: KS-området: 279.000 – 335.300
– Lav lønnsgruppe
Idealtypen – hun er……
•
•
•
•
Kvinne
Helse-/legesekretær utdannet
14 år i yrket
Deltid
– 1/2-parten 80% eller mindre
– 30% kunne tenke seg å jobbe mer
• Jobber på fastlegekontor med 2-6 leger
Etterspørselen etter helsetjenester
- Jeg vil heller overleve på Gjøvik enn å dø på Hamar
St.meld. nr. 9 (2008-2009) Perspektivmeldingen 2009
Økte offentlige utgiofter = økt etterspørsel etter arbeidskraft
Økte offentlige utgifter = økt etterspørsel etter
arbeidskraft
St.meld. nr. 9 (2008-2009) Perspektivmeldingen 2009
Drivere
• Aldring
• Medisinsk og teknologisk framgang
• Økt velstand –> økte kvalitetskrav -> økt
etterspørsel
• Økt utdanning/kunnskap -> økte krav
• Økt etterspørsel – både privat og offentlig
Det samlede helseforbruket per innbygger økte
gjennomsnittlig med 3 pst. per år i perioden 1991
til 2005, justert for prisutviklingen. Endringer i
alderssammensetningen bidro med mindre enn 1/3
prosentpoeng av den årlige veksten. Den reelle
veksten i ressursbruken per bruker har dermed i
gjennomsnitt vært 2 1/3 pst. per år. En forlengelse
av denne veksten ville innebære vel en fordobling
av aktiviteten hvert 30. år.
Derfor: samhandlingsreformen
http://www.youtube.com/watch?v=kbJAvL7C2X
Y&feature=related
Konklusjon: Økning
•
•
•
•
•
Etterspørselsvekst i primærhelsetjenesten
Flere oppgaver i primærhelsetjenesten
Økte kompetansebehov
Økte kompetansekravene
Det smarteste vil være å starte med å utnytte
potensialet til den billigste arbeidskraften
Derfor: mer kunnskap om
helsesekretærene
• Hva gjør de?
• Hva kan de gjøre?
• Hvordan styrke arbeidslivsdeltakelsen?
– Hvordan redusere deltid
• Hvordan gjøre yrket mer attraktivt?
– Når kommer den første mannen?
Nye oppgaver
Pasientene krever mer enn før
1.5
1
5
Helsesekretærene overtar stadig flere oppgaver
fra legene
= Helt enig
= Helt uenig
1.9
Datasystemet er en hjelp til å få løst
arbeidsoppgavene mer effektivt
1.5
Jobben som helsesekretær er mer faglig
utfordrende nå enn tidligere
1.7
Overgangen til nye systemer har vært mer en
utfordring enn en hjelp
3.2
Helsesekretærene får mer respekt faglig enn
tidligere
2.6
1
2
3
Gjennomsnitt
4
5
Nye oppgaver
Pasientene krever mer enn før
1.5
1
5
Helsesekretærene overtar stadig flere oppgaver
fra legene
= Helt enig
= Helt uenig
1.9
Datasystemet er en hjelp til å få løst
arbeidsoppgavene mer effektivt
1.5
Jobben som helsesekretær er mer faglig
utfordrende nå enn tidligere
1.7
Overgangen til nye systemer har vært mer en
utfordring enn en hjelp
3.2
Helsesekretærene får mer respekt faglig enn
tidligere
2.6
1
2
3
Gjennomsnitt
4
5
Bemanning - kritisk
Opplever du at antallet helsesekretærer er
Helsesekretær pr
lege
For få
Tilstrekkelig
Tilstrekkelig
mange
mange hvis
Total
ingen er syke
<1
41
15
45
100
1
16
29
56
100
>1
11
21
68
100
Totalt
24
21
55
100
Legene frikjent (nesten)
• Organiseringen fungerer
• Ikke negative til fagorganisering
• Personalmøter /medarbeidersamtaler –
nesten ok
• Ledelse: 61% helt/delvis enig i godt ledet
• Mangler på gode ferdigheter i adm og ledelse
• 25% har hatt arbeidsrelatert fravær
Noen utfordringer
Stressfaktorer
Overbelastet arbeidshverdag
3,3
Kø og dårlig organisering
4,6
Kompetansegap
2,3
Samarbeidsproblemer og konflikter
2
1
2
3
4
Gjennomsnitt
5
6
For få helsesekretærer
Tilstrekkelig mange helsesekretærer
Stressfaktor
Overbelastet arbeidshverdag
4,2
3
Kompetansegap
2,8
2,1
Kø og dårlig organisering
5
4,4
Samarbeidsproblemer og konflikter
1,9
1
2
2,3
3
4
Gjennomsnitt
5
6
Negative til fagforeningsmedlemskap
Nøytrale til fagforeningsmedlemskap
Positive til fagforeningsmedlemskap
2.9
Samarbeidsproblemer og konflikter
2
Stressfaktor
1.8
3.8
Overbelastet arbeidshverdag
3.4
2.8
1
2
Leger positive til fagforeningsmedlemskap -> sjeldnere stress
3
4
Gjennomsnitt
5
6
Hva må gjøres?
Utvikle yrkesrollen/yrkesidentiteten
•Profesjonalisering
•Etterutdanning
•Lønn
•Deltid
•Ledelse
•Større legekontor
Arbeidsgivers ansvar
Fagforeningenes ansvar