BRÄNNSKADOR

Download Report

Transcript BRÄNNSKADOR

BRÄNNSKADOR
Patientfall
6 årig pojke, tidigare väsentligen frisk.
Inkommer till kirurgakuten p g a att han fått
ett strykjärn över sig för en timme sedan.
Enligt medföljande föräldrar föll det mot höger
handrygg och studsade därefter ner mot båda
underbenen.
Vid ankomst påtagligt smärtpåverkad. Gråter
och skriker, är otröstlig. Har blöta handdukar
lindade kring handen och underbenen.
I Sverige söker varje år ca 20 000 personer vård p g a
någon form av brännskada. > 90 % har lindrigare
skador som kan skötas polikliniskt inom primärvården.
Hudens tolerans för värme beror på temperaturen,
tiden som man utsatts för värmeexponering samt
tjockleken av huden. Äldre personer och barn har
tunnare hud och är därför känsligare. Drabbas därför
lättare av djupare brännskador.
Vanligaste skademekanismerna bland
sjukhusvårdskrävande skador är:
Het vätska 43 %
Öppen eld 15 %
Elektricitet 9 %
Barn under 15 år är en överrepresenterad grupp
och utgör 36 % av samtliga sjukhusvårdade
brännskador. De flesta av dessa är av typen
skållningsskador.
Bedömning av brännskador
1. Brännskadans djup – viktigt för att kunna skilja
brännskador som läker spontant från dem som
behöver kirurgi och hudtransplantation.
2. Utbredningen - hur stor del av kroppsytan i
procent är brännskadad?
Brännskadans djup
Utbredning
Symtom
Sticktest
Prognos
Ytlig
(epidermal)
Epidermis
(solbränna)
Intensiv rodnad
och smärta.
Torr hudyta
Känns vasst och
blöder
Läker på 4-5 dagar.
Efterlämnar inga ärr
Ytlig
(dermal)
Hela epidermis och
ytliga delar av
dermis
Djupa delar av
dermis (hårfolliklar
och svettkörtlar)
Hela huden
Hela blåsor
Känns vasst och
blöder
Läker på 1-2 veckor.
Efterlämnar inga ärr
Marmorerad och
rödvit hudyta. Torr
hudyta
Blek-brun eller
svart hudfärg.
Torr hudyta.
Känns trubbigt och
det blöder
minimalt
Ingen känsel.
Blöder inte
Operation med
hudtransplantation
krävs för läkning
Operation med
hudtransplantation
krävs för läkning
Djup
(dermal)
Fullhudsskada
Källa: www.internetmedicin.se
Blandad ytlig och djup dermal brännskada hos 40 årig
man.
Källa: www.läkartidnngen.se ”ABC om brännskador”.
Fullhudsskada hos 65 årig kvinna som varit med om
brandolycka.
Källa: www.läkartidnngen.se ”ABC om brännskador”.
Bedömning av brännskadedjup
• Inspektion: färg och fuktighet. Intensivt röd färg indikerar en
mer ytlig skada (epidermal- eller ytlig dermal). Det samma
gäller om skadan är fuktig. En torr och matt yta tyder mer på
en djupare skada.
• ”Fingertestet”: testa kapillär återfyllnad på den skadade
huden. Kan rodnaden tryckas bort och färgen återkommer
snabbt är det tecken på att de ytliga kapillärerna ej är
skadade.
• ”Nåltestet”: Stick med en vass nål i brännskadan. Fråga om
det känns vasst eller trubbigt. Om det känns vasst och blöder
är det ett bra tecken på att skadan är ytlig (epidermal- eller
ytlig dermal). Om trubbigt – tecken på en djupare skada.
Total brännskadeyta
”9-regeln”
Primär behandling vid mindre
brännskador
Kyl brännskadan omedelbart i rumstempererat
vatten i ca 10 min. Målet är att sänka
temperaturen i huden < 44 grader så fort som
möjligt.
OBS! Beakta risken för hypotermi framförallt hos
barn.
.
Sårbehandling
Epidermala brännskador behöver oftast inget
förband. Läker inom en vecka.
Ytligt dermala sår är smärtsamma. Kräver initialt
fuktbevarande förband med hög
absorptionsförmåga. Läker inom 14 dagar utan
ärrbildning om såret ej infekterats. Hos enstaka
patienter kvarstående pigmentförändringar.
Såromläggning
1. Salvkompresser t ex Jelonet eller Mepitel.
2. Ovanpå detta ett tjockt lager urvridna
gaskompresser indränkta i NaCl.
3. Ett lager tacrylvadd.
4. Ytterst elastisk linda.
Uppmana till högläge av den brännskadade
kroppsdelen!
Förbandet kan sitta 3-5 dagar. Remiss till VC för
omläggning.
Vid förbandsbyte lämnas salvkompresslagret kvar på
sårytan om det ser torrt ut.
Informera pat om att vara uppmärksam på
infektionstecken såsom feber, nytillkommen värk i
sårområdet eller ökad rodnad.
Utan tecken till infektion kan förbandsbyten ske var
4:e -5:e dag tills läkning skett och salvkompressen
lossnar lätt.
Patientfall
6 årig pojke, tidigare väsentligen frisk.
Inkommer till kirurgakuten p g a att han fått
ett strykjärn över sig för en timme sedan.
Enligt medföljande föräldrar föll det mot höger
handrygg och studsade därefter ner mot båda
underbenen.
Vid ankomst påtagligt smärtpåverkad. Gråter
och skriker, är otröstlig. Har blöta handdukar
lindade kring handen och underbenen.
Patientfall forts.
AT: Gott men smärtpåverkad.
Cor: RR, inga bi- eller blåsljud
Pulm: Vesikulära andningsljud.
Puls: 100 slag /min
Lokalstatus höger hand: Ovan handryggen inspekteras en röd
och fuktig brännskada som mäter 3 x 4 cm i diameter. Centralt
finns en intakt blåsa ca 2 x 1 cm i diameter. Blöder vid stick
med nål. God kapillär återfyllnad.
Lokalstatus vänster underben: Medialt över proximala tibia
inspekteras en röd och torr brännskada, ca 5 x 4 cm. God
kapillär återfyllnad.
Patientfall forts
Bedömning:
Ytlig dermal brännskada över handryggen. Omläggning
enligt rutin med salvkompress. Återbesök till ssk på
kirurgmottagningen för förnyad omläggning efter 3
dagar.
Ytlig epidermal brännskada på vänster underben. Ingen
omläggning nödvändig.
Recept på Alvedon mot smärtan.
Svåra brännskador
• Den djupa dermala och fullhudsskadan kräver operation med
hudtransplantation.
• Skall handläggas enligt ATLS
A. Airways
B. Breathing - Frikostig med intubering vid tecken till ansträngd andning.
Medvetslösa skall intuberas tidigt och ha 100 % O2 vid misstanke om CO
förgiftning. Cyanokit .
C. Circulation - 2 grova perifera nålar. Ringeracetat. KAD.
D. Disability - Vakenhetsgrad och neurologstatus. En brännskadepat är
initialt vaken och orienterad om han/hon inte är rökgasförgiftad.
E. Exposure & examination – Tag av kläder och smycken! Uppskatta
brännskadeytan. Uteslut cirkulära fullhudsskador på bål och
extremiteter, kan kräva eskarotomi.
F. Fluid – Vätskebehandling viktigt!
Ringeracetat ordineras enligt Parklands formel:
4 ml x kg (kroppsvikt) x brännskadad yta (%)
Hälften av denna mängd ges jämnt fördelat under de första 8 h och den
andra hälften fördelas över de nästkommande 16 timmarna.
Mål: en diures som motsvarar 0, 5 ml per kg och timme hos vuxna.
Kriterier för inläggning på
brännskadeavdelningen vid Akademiska
sjukhuset, Uppsala:
• Brännskador på ansiktet, halsen, fötterna, genitalregionen och/eller
andra ställen där ärrbildning kan vara besvärande t e x över stora
leder.
• > 10 % dermal brännskada, alla fullhudsskador
• Ålder < 8 år eller >60 år, småskador undantagna
• Brännskador i samband med annat trauma eller annan svår
sjukdom
• Inhalationsskador
• Elektriska brännskador
• Alla kemiska brännskador (”frätskador”)
• Andra tillstånd med omfattande hudengagemang såsom
nekrotiserande fasciit, svåra läkemedelsreaktioner och bullösa
dermatoser
Tips hemsida:
www. akademiska.se/briva