Utbyggnad och drift av vattendistributionssystemet i

Download Report

Transcript Utbyggnad och drift av vattendistributionssystemet i

Bengt Zagerholm
Utbyggnad och drift av vattenförsörjningen i
Jönköping för god säkerhet, kapacitet och
kvalitet
Risker i Jönköpings vattenförsörjning
1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan
3. Dålig kapacitet i ledningsnätet vid högförbrukning eller driftavbrott
på huvudledningar
4. Enkel och därmed sårbar matning mot större stadsdelar
5. Lång uppehållstid i distributionssystemet, varmt vatten
6. Inträngande föroreningar vid reservoarer eller undertryck i
ledningar
7. Bristfällig övervakning av hydraulik och uppföljning av kvalitet
© DHI
1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
• Beräkningsmodell för Vättern
• Dubbla vattenverk , ca 150 % kapacitet
© DHI
1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
• Beräkningsmodell för Vättern
• Dubbla vattenverk , ca 150 % kapacitet
© DHI
1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
• Beräkningsmodell för Vättern
• Dubbla vattenverk , ca 150 % kapacitet
© DHI
1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
• Beräkningsmodell för Vättern
• Dubbla vattenverk , ca 150 % kapacitet
© DHI
1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
• Beräkningsmodell för Vättern
• Dubbla vattenverk , ca 150 % kapacitet
© DHI
1. Förorenat råvatten/utslaget vattenverk
• Beräkningsmodell för Vättern
• Dubbla vattenverk , ca 150 % kapacitet
© DHI
2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan
• Idag långsamfilter och hypoklorit
• GDP och MRA, även UV behövs
Slutsatser av GDP och MRA analys
•
Förekomst av E.Coli visar att råvattnet ibland är påverkat av avlopp.
•
GDP indikerar att Häggeberg vattenverk saknar ca 2-log barriärhöjd mot klortåliga parasiter som Giardia
& Cryptosporidium. För dessa organismer är långsamfiltreringen enda barriären.
•
Det är inte möjligt att uppfylla GDP-kraven med utökad provtagning och andra åtgärder i täkten. Utökad
desinfektion krävs enligt GDP.
•
En UV anläggning med 40 mJ/cm2, bra driftövervakning och klorering i reserv kan ge den inaktiverande
barriären mot klortåliga patogena mikroorganismer enligt GDP.
•
MRA tillgodoräknar en hög avskiljning av de relativt stora parasiterna i långsamfilter (nästan 5-log). De
ligger därmed omkring den acceptabla risken redan i befintlig anläggning.
•
Med UV istället för klor är barriärhöjden mot virus omkring gränsen för det acceptabla, enligt både GDP
och MRA. Barriären mot virus är bättre med klorering än med UV-desinfektion.
© DHI
2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan
• Idag långsamfilter och hypoklorit
• GDP och MRA, även UV behövs
© DHI
2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan
• Idag långsamfilter och hypoklorit
• GDP och MRA, även UV behövs
© DHI
2. Otillräcklig mikrobiologisk barriärverkan
• Idag långsamfilter och hypoklorit
• GDP och MRA, även UV behövs
© DHI
3. För dålig kapacitet i ledningsnätet vid högförbrukning eller
driftavbrott på huvudledningar.
4. Enkel matning mot större stadsdelar.
Ledningsnätets framtida utseende - dimensionsplan
• Storskalig kapacitet, dubbel säkerhet under 50-100 år framåt
• Huvudledningsnätet
• Distributionsledningar
© DHI
Ledningsnätets framtida utseende - dimensionsplan
• Storskalig kapacitet
• Huvudledningsnätet, arbete i två steg
• Distributionsledningar
© DHI
Ledningsnätets framtida utseende - dimensionsplan
• Storskalig kapacitet
• Huvudledningsnätet
• Distributionsledningar, mht förbrukning, brandvatten
och sprinkler
© DHI
5. Lång uppehållstid / varmt vatten
Normalt förekommande; långsamväxande bakterier (7d) och odlingsbara
mikroorganismer (3d, 22 gr C)
© DHI
5. Lång uppehållstid / varmt vatten
Normalt förekommande; långsamväxande bakterier (7d) och odlingsbara
mikroorganismer (3d, 22 gr C)
© DHI
5. Lång uppehållstid / varmt vatten
Normalt förekommande; långsamväxande bakterier (7d) och odlingsbara
mikroorganismer (3d, 22 gr C)
© DHI
6. Inträngande föroreningar vid reservoarer eller undertryck i
ledningar
Koliforma bakterier och E-coli, ingen synbar koppling mot normala
variationer i temperatur, klorhalt eller vattenålder. Går det att hitta samband
med inträffade hydrauliska händelser?
© DHI
7. Bristfällig övervakning av hydraulik är en stor risk i
komplicerade system med många tryckstegringsstationer
och reservoarer.
© DHI
8. Bristfällig uppföljning av kvalitet
© DHI
Sammanfattande beskrivning av säker vattenförsörjning i
Jönköping
1. Råvattenkontroll, mätning och simulering, säkrare intagsdjup
2. Stabil drift av långsamfilter, måttlig klorering, lägg till UV
3. Bygg ut ledningsnätet för tillräcklig kapacitet, god säkerhet och
minimal uppehållstid
4. Övervaka hydraulik och följ upp kvalitetens variation och incidenter
© DHI
Slut 