Uppföljning av återbesök, powerpoint

Download Report

Transcript Uppföljning av återbesök, powerpoint

Uppföljning av återbesök inom
planerad specialiserad vård
modell för registrering, uppföljning och redovisning till den
nationella väntetidsdatabasen
Vilka är vi?
Harald Grönqvist
Samordnare tillgänglighet
+46 8-452 77 97
[email protected]
Martin Midböe
Projektledare
+46 70-770 05 81
[email protected]
Återbesök, ett led i helheten
Kunskap om och möjligheter att upptäcka eventuella
avvikelser i tid till patienternas återbesök/kontroller är en
viktig del i arbetet för att skapa en god och säker vård.
Det är även viktig information i strävandet efter en
effektiv verksamhetsplanering.
Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL)
SKLs uppdrag är bl.a. att mäta:
- Måluppfyllelse av vårdgarantin
Särskilda satsningar:
- Kömiljardsöverenskommelse
- Barn och unga med psykisk ohälsa
Vårdgarantin
Alla siffror pekar åt rätt håll
- Tillgängligheten har ökat
- Trenden är positiv
- Samtliga landsting/regioner har
förbättrat sin tillgänglighet
- Patienter och befolkning
rapporterar upplevd förbättring i
Nationell Patientenkät och
Vårdbarometern
9 10
av
patienter får
sitt besök i tid
8 10
av
får sin operation/
åtgärd i tid
Undanträngning?
Led i helheten
Ur sammanfattningen
- Flera landsting/regioner prövar idag att följa
fler delar av patientens väg genom vården
- En väg som inte alltid självklart eller enkelt
kan mätas från primärvårdsbesöket till utförd
behandling/operation
- De fyra delarna i den nuvarande vårdgarantin
0 -7-90-90 dagar kan inte ses som en linjär
och sammanhängande helhet
- Den omfattar en rad vägar, och ibland
omvägar, som först måste identifieras och
definieras
UPPFÖLJNING AV VÄN
TETIDER
Led i helheten
DELRAPPORT NOVE
MBER 2012
VAD KAN FÖLJAS OCH
MÄTAS?
ETT DISKUSSIONS
UNDERLAG
Led i helheten
1
Ladda ner rapporten
Led i helheten
Ur
Kömiljardsöverenskommelsen 2013
Projekt
”Uppföljning av återbesök inom planerad
specialiserad vård”
modell för registrering, uppföljning och redovisning till den
nationella väntetidsdatabasen
Syfte och mål
Det övergripande målet är att återbesök inom planerad
specialiserad vård ska kunna mätas på nationell nivå
Uppdraget ska leda till att det vid projektets slut finns en
kvalitetssäkrad/verifierad nationell modell för uppföljning av
återbesök inom planerad specialiserad vård
Tidplan
Projektets delar
Nuläge
- Hur ser återbesöksprocessen ut? Mäts återbesök? I så fall hur?
Börläge
- Beskriva återbesöksprocessen samt möjlig uppföljning
Teoretisk kvalitetssäkring
- Kvalitetssäkring tillsammans med representanter från samtliga
landsting/regioner och expertgrupp
Praktisk kvalitetssäkring
- Kvalitetssäkring tillsammans med sju landsting/regioner
Modell för uppföljning av återbesök
För fullständig modellbeskrivning
se dokument:
Modell för uppföljning av återbesök inom planerad
specialiserad vård nov-dec 2013_1.1
Rapportering och regelverk
- Rapporteringen omfattar alla återbesök oberoende om det följer
på förstabesök, inläggning eller en operation
- Återbesöken ska rapporteras i enlighet med det vårdutbud som
idag gäller för förstabesök
Uppföljning av planerade återbesök
Redovisningen sker i form av:
- Antal planerade återbesök med återstående tid kvar till utsatt
medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns
- Antal väntande som har överskridit medicinskt måldatum
inklusive eventuell toleransgräns
- Avstämningstillfälle sista dagen i varje månad
Uppföljning av genomförda
återbesök
Redovisningen sker i form av:
- Antal genomförda återbesök inom medicinskt måldatum
inklusive eventuell toleransgräns
- Antal genomförda återbesök som har överskridit medicinskt
måldatum inklusive eventuell toleransgräns
- Mätperiod kalendermånad
Återbesök definition
- Återbesök = öppenvårdsbesök som har medicinskt samband
med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska
verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande),
vårdcentral eller motsvarande
Medicinskt måldatum
- Medicinskt måldatum = tidpunkt i en vårdprocess då
beslutade hälso- och sjukvårdsåtgärder bör inledas
2014
Projektarbetet har väckt flera relevanta frågor t. ex:
- Uppföljning av återbesök inom flera yrkeskategorier
- Uppföljning av återbesök inom primärvård
- Uppföljning uppdelad på besöks-/patientkategorier
Under 2014 föreslås att projektet går in i en andras fas som utreder
en fördjupad detaljeringsgrad och användning av uppföljningen