Se bildspel - Arbetsförmedlingen

Download Report

Transcript Se bildspel - Arbetsförmedlingen

Vägen till svensk legitimation
för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES
Din kompetens som läkare behövs på
den svenska arbetsmarknaden
Här är en beskrivning av hur processen ser ut
för att få svensk läkarlegitimation.
Vägen till svensk läkarlegitimation för dig som
är utbildad i ett land utanför EU/EES kan vara
lång med studier och olika former av praktiskt
arbete.
Arbetsförmedlingen kan ge dig vägledning
under vägen fram till svensk läkarlegitimation.
Illustration1.Vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU/EES-området
Ansökan om prövning av utländsk utbildning hos Socialstyrelsen
Läs mer sid 4
Språkstudier fram till
avklarat språkkrav
Möjlighet till praktik/arbete
under språkstudierna
Läs mer sid 8
Läs mer sid 9
Läkare utan vidareutbildning (icke specialister)
Läkare med vidareutbildning (specialister)
Läs mer sid 10
Läs mer sid 18
Kompletteringsutbildning
(Högskola 1 år)
Läs mer sid 14
Möjlighet till auskultation
inför medicinskt prov
Möjlighet till auskultation inför provtjänstgöring
Läs mer sid 12
Läs mer sid 12
Medicinskt kunskapsprov
(TULE-provet)
Provtjänstgöring
Läs mer sid 19
Läs mer sid 13
Möjlighet att arbeta som vikarierande underläkare
Läs mer sid 21
Allmäntjänstgöring (AT)
Läs mer sid 16
Kurs i samhällsoch författningskunskap
Läs mer sid 20
Ansökan om legitimation
Läs mer sid 22
Möjlighet till
praktik/nystartsjobb
Läs mer sid 12
Ansökan om prövning av utländsk
utbildning hos Socialstyrelsen
Du ska sända in följande handlingar till Socialstyrelsen:
1. Komplett ifylld ansökningsblankett.
2. Personbevis.
Personbeviset får inte vara äldre än tre månader.
3. Vidimerad kopia av examensbevis som läkare,
samt en översättning
4. Vidimerad kopia av dokument där utbildningens längd
och innehåll framgår samt en översättning.
5. Vidimerad kopia av tjänstgöringsintyg,
samt en översättning, samt eventuellt
6. Vidimerad kopia av specialistkompetensbevis,
samt en översättning.
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation
/utbildadiannatland/lakaresteg1
Ansökan om prövning av utländsk
utbildning hos Socialstyrelsen (forts.)
Vidimerad kopia
Innebär att en person intygar att kopian överensstämmer
med uppvisat original, genom att direkt på kopian skriva
namnunderskrift, namnförtydligande, adress eller
telefonnummer. Översättningen ska göras till svenska
eller engelska av en auktoriserad översättare.
Tänk på att:
• Arbetsförmedlingen har möjlighet att betala
översättning av betyg och intyg
• Kopiorna som skickas till Socialstyrelsen måste
vara vidimerade.
Illustration 2
. Vägen till uppfyllt språkkrav inom etableringsreformen
Arbetsförmedlingen
Kommunen
Yrkessvenska
Svenska för
invandrare
SFI
Praktik
Utlåtande om språknivå,
ej språkprov
SFI för
akademiker
Svenska 3
SVA 03
Rätt till etableringsersättning
Rätt till etableringsersättning
Sjukvårdsvenska
nivå C1
(Folkuniversitetet)
Svenska 60 hp
på högskola
TISUS
Prov i
svenska
för vården
(PSV)
Egen bekostnad
Socialstyrelsens språkkrav uppfyllt
* Möjlighet till etableringsersättning om den arbetssökande studerar mindre än 50 % vid högskolan
Provet
Möjlighet till
etableringsersättning*
och rätt till
CSN medel
Illustration 3.
Vägen till uppfyllt språkkrav utanför etableringsreformen
Arbetsförmedlingen
Yrkessvenska
Kommunen
Svenska
för invandrare
Praktik
SFI
Utlåtande om språknivå,
ej språkprov
SFI för
akademiker
Möjlighet till ersättning via Af
Ej rätt till ersättning
Sjukvårdssvenska nivå C
(Folkuniversitetet)
Svenska 3
SVA 03
Möjlighet till
CSN medel**
Prov i
svenska
för vården
(PSV)
Egen bekostnad
Svenska 60 hp
på högskola TISUS
Provet
Möjlighet till
CSN medel*
Socialstyrelsens språkkrav uppfyllt
* Alla har inte rätt till CSN medel, vanligtvis krävs att personen har bott och arbetat/studerat i Sverige i två år. Se Studiestödslag (1999:1395)
Språkstudier för att nå språkkravet
I vissa län finns anpassad SFIundervisning för legitimationsyrken eller
akademiker.
Arbetsförmedlingens yrkessvenska kan
också komplettera kommunens
svenskundervisning.
Fråga din Arbetsförmedlare
Praktik eller arbete under språkstudierna
Praktik
•
Dina språkstudier kan kombineras med en praktik via
Arbetsförmedlingen
•
Läkaryrket är reglerat. Du kan inte utföra uppgifter som
som läkare under språkstudierna. Kan vara möjligt att
auskultera genom s.k. yrkeskompetensbedömning.
•
Praktik kan även göras inom andra icke reglerade yrken
inom vården, t ex undersköterska
Instegsjobb/Nystartsjobb
•
Om du är kvalificerad för instegsjobb eller nystartsjobb kan
det vara en möjlighet vid anställning
•
Läkaryrket är reglerat. Du kan inte arbeta som läkare under
språkstudierna
•
Du kan arbeta inom andra icke
reglerade yrken inom vården, t ex undersköterska
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om
delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård,
reglerar vilka arbetsuppgifter den utländske läkaren får utföra innan
personen har legitimation.
Illustration 4:1. Fortsatt
väg till legitimationen utan vidareutbildning (icke specialister)
Uppfyllt språkkrav
Under väntan på Kompletteringsutbildning
eller Medicinskt kunskapsprov
Utbildning via Arbetsförmedlingen - aktivitetsstöd
Reguljära studier - CSN-medel
Möjlighet att arbeta
som undersköterska
Etableringsinsatser - etableringsersättning
Möjlighet till
CSN medel*
Högskolestudier
bryter
etableringsersättningen
Kompletteringsutbildning
1 år
Medicinskt
kunskapsprov
(TULE-provet)
Möjlighet till auskultation
Inför medicinska kunskapsprovet
*Alla har inte rätt till CSN medel, vanligtvis krävs att personen har bott och arbetat/studerat i Sverige i två år. Se Studiestödslag (1999:1395)
Alla som ingår i etableringsreformen har möjlighet att söka Studiemedel
Illustration 4:2 Fortsatt
väg till legitimationen utan vidareutbildning (icke specialister)
Under väntetid innan AT-tjänstgöring
Arbete som vikarierande underläkare - lön
Reguljära studier - CSN medel
Utbildning via Arbetsförmedlingen - aktivitetsstöd
AT-tjänstgöring - lön
Kurs i samhälls- och författningskunskap
Ansökan om legitimation
*Alla har inte rätt till CSN medel, vanligtvis krävs att personen har bott och arbetat/studerat i Sverige i två år. Se Studiestödslag (1999:1395)
Alla som ingår i etableringsreformen har möjlighet att söka Studiemedel
Auskultation inför det medicinska
kunskapsprovet och/eller provtjänstgöring
Yrkeskompetensbedömning, arbetspraktik, auskultation
För att få inblick i den svenska hälso- och sjukvården kan det
vara värdefullt att ha arbetspraktik, auskultera, eller få
yrkeskompetens bedömning. Det finns flera varianter av
praktik som du kan få via Arbetsförmedlingen.
Inför såväl medicinskt kunskapsprov som provtjänstgöring
kan du praktisera. Det kan ge nödvändiga kontakter och
referenser som behövs för att få en provtjänstgöringsplats.
Det är också möjligt att auskultera genom
yrkeskompetensbedömning inför AT-tjänst.
Under praktiktiden utför du inte läkarens arbetsuppgifter utan
auskulterar, ”går vid sidan om”.
Om praktiken sker som yrkeskompetensbedömning kan
arbetsplatsen få ersättning för handledare. Detta gör det
lättare att hitta en plats.
Medicinskt kunskapsprov
(TULE-provet)
Mål och syfte
För att kunna bedöma din medicinska kompetens ska du genomgå
medicinskt kunskapsprov på svensk examensnivå.
Du måste ha uppfyllt Socialstyrelsens språkkrav. Syftet med provet är
att fastställa att dina grundläggande medicinska kunskaper motsvarar
innehållet i en svensk läkarexamen.
Genom ett avtal mellan Socialstyrelsen och Karolinska Institutet (KI)
har KI åtagit sig att i samråd med Socialstyrelsen anordna detta prov.
Anmälan
Mer information och anmälningsblankett hittar du på KI:s webbplats
www.ki.se. Proven äger rum två gånger per år
(i februari och i september).
Kompletterande utbildning – istället för TULE-provet
Istället för att göra det medicinska kunskapsprovet kan du gå en ettårig
kompletteringsutbildning
I utbildningen ingår en kurs i samhälls- och författningskunskap vilket gör att
du inte behöver särskild kurs i detta innan ansökan om legitimation.
LÄS MER PÅ BILD 14
Kompletterande utbildning för läkare
utbildade utanför EU/EES
Kompletterande utbildning – Istället för TULE-provet
Istället för att göra det medicinska kunskapsprovet kan du
gå en ettårig kompletteringsutbildning på Göteborgs
Universitet, Linköpings Universitet eller Karolinska Institutet.
Då du får godkänt i denna kurs motsvarar det godkänt
TULE-prov. För mer information kontakta respektive skola.
Behörighet att delta i utbildningen
Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt
Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i
form av kunskapsprov för läkare (TULE) samt Svenska 3
eller motsvarande, med lägst betyget godkänt.
Anmälan och kursstart
Anmälan görs på www.studera.nu mellan den 15 mars och
15 april. Kursstart sker på höstterminen
Kompletterande utbildning för läkare
utbildade utanför EU/EES (forts.)
Försörjning under den kompletterande utbildningen
Nyanländ, ej i etableringsuppdraget: Studiemedel från CSN.
Alla nyanlända har inte rätt till studiemedel. Vanligtvis kan
personer som vistats i Sverige i mer än två år och har ett
permanent uppehållstillstånd söka studiemedel. Se
www.csn.se för mer information.
Nyanlända inom etableringsuppdraget:
Rätt till etableringsplan upphör om den kompletterande
utbildningen berättigar till studiemedel (studier mer än 50%).
Alla som ingår i etableringsuppdraget har möjlighet att ansöka
om studiemedel, oavsett vistelsetid i Sverige.
Allmäntjänstgöring (AT)
Att söka Allmäntjänstgöring (AT)
Efter avslutad ettårig kompletterande utbildning eller
godkänt medicinskt kunskapsprov ska du, efter beslut från
Socialstyrelsen, ansöka om AT. Tjänsten söks på samma
villkor som de läkare som är utbildade i Sverige. Under AT
betalas lön ut.
Praktik kan inte tillgodoräknas som AT eftersom detta är en
reglerad anställning, enligt Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare.
Tänk på att
Det kan vara hård konkurrens om AT-platser. Väntetiden
mellan godkänt medicinskt kunskapsprov eller avslutad
kompletteringsutbildning och att du får AT-plats varierar
mellan olika delar av landet. Därför rekommenderas du att
söka vikariat som underläkare parallellt.
Allmäntjänstgöring (AT) forts.
AT-annonser
AT-tjänster, som inrättas och utlyses av landstingen,
utannonseras samlat i Läkartidningen www.lakartidningen.se
två gånger per år, vecka 9 och 38. Sista ansökningsdag
brukar vara två veckor efter annonsering, men det kan skilja
sig åt mellan landstingen.
Landstingen och sjukhusen lägger ofta själva ut sina ATtjänster på sin hemsida. Det finns inget som hindrar
landstingen från att utannonsera AT vid andra tillfällen, så
det kan vara bra att hålla utkik i Läkartidningen under hela
året.
Läkarförbundet arrangerar också AT-mässor som de
sökande är välkommen till. www.slf.se/Kalendarium/
Illustration 5.
Fortsatt väg till legitimationen med vidareutbildning (specialister)
Uppfyllt språkkrav
Tid mellan uppfyllt språkkrav
och provtjänstgöring
Möjlighet till auskultation
inför provtjänstgöring
Reguljära studier - CSN medel
Af Aktivitetsstöd
Etableringsplan - etableringsersättning
Provtjänstgöring
(Praktik)
Provtjänstgöring
(Anställning)
Aktivitetsstöd
Lön/Nystartsjobb
Möjlighet till
etableringsersättning
Ev komplettering
enligt Socialstyrelsens
beslut
Kurs i samhälls- och författningskunskap
Ansökan om legitimation
Provtjänstgöring
Provtjänstgöringen kan göras genom anställning eller genom
praktikbeslut av Arbetsförmedlingen.
En anställning är givetvis att föredra, eftersom en
anställning, förutom lön, innebär ett större ansvar och bättre
förutsättningar att visa upp den medicinska kompetensen
och därmed få godkänt på provtjänstgöringen.
Provtjänstgöringens syfte är att bedöma den medicinska
kompetensen motsvarande svensk legitimationsnivå. Den
prövar inte specialistkompetens.
Det är ofta svårt att få en plats för provtjänstgöring. Det är
därför viktigt att du ber Arbetsförmedlingen om stöd i att
söka och få en provtjänstgöringsplats. Det är dock ditt
.
ansvar
att hitta en plats
Nystartsjobb
Om du har rätt till Nystartsjobb kan det vara en möjlighet under
provtjänstgöringstiden.
Kurs i samhällsoch författningskunskap
Kurs i samhälls- och författningskunskap är avgiftsfri och
är obligatorisk för läkare som är utbildade utanför
EU/EES.
Kurser genomförs på Institutionen för
folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och på
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. I
Göteborg kallas den Hälso- och sjukvårdsrätt med
författningskunskap, och ger 5 högskolepoäng.
Kursen i samhälls- och författningskunskap ingår även i
den ettåriga kompletteringsutbildningen.
En förutsättning för att delta i kursen är att du fått ett
beslut från Socialstyrelsen och klarat språkkravet.
Ansökan
Ansökan görs via ansökningsblankett på
Socialstyrelsens hemsida
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimatio
n/utbildadiannatland/lakaresteg4
Arbeta som vikarierande underläkare
Det finns möjlighet till anställning som läkare med ett
vikariatsförordnande (underläkare):
-
Du har genomgått den kompletterande utbildningen eller
fått godkänt resultat på TULE-provet.
-
Du som har fått beslut av Socialstyrelsen att
provtjänstgöra får under provtjänstgöringen anställas
med ett vikariatsförordnande under handledning.
Nystartsjobb
Vikariatet kan ske i form av nystartsjobb.
Ansökan om legitimation
Sänd in följande handlingar till Socialstyrelsen:
1.
Fullständigt ifylld ansökningsblankett
Blanketten finns att hämta på
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/le
gitimation/utbildadiannatland/lakaresteg5
2.
Personbevis
Personbeviset får inte vara äldre än tre månader.
3.
Tjänstgöringsintyg för allmäntjänstgöring
("AT-boken") Gäller för dig som har gjort AT.
4.
Ansökningsavgift betalas in på Bankgirokonto 790-3750.
Observera att du enbart ska skriva personnummer
i meddelanderutan (utan bindestreck eller mellanslag),
inget annat.
Legitimationsbeviset är en originalhandling som enbart
utfärdas en gång. Skulle beviset försvinna kan bekräftelse på
din behörighet ges i form av intyg.
Medverkande till att ta fram
denna information:
•
•
•
•
•
Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se
Läkarförbundet, www.slf.se
Karolinska Institutet, www.ki.se
Stockholms läns landsting, www.sll.se
Länsstyrelsen Stockholm,
www.lansstyrelsen.se
• SKL, www.skl.se
• Arbetsförmedlingen
23