Week 3 - Minorfinancieeladvies.nl

download report

Transcript Week 3 - Minorfinancieeladvies.nl

BELASTINGRECHT
Minor Financieel Advies en
Ondersteuning, 2012-2013
1
BELASTINGRECHT
Blok 1
2
BELASTINGRECHT - LITERATUUR
• Inkomstenbelasting, theorieboek
• Inkomstenbelasting, werkboek
• Tip: Belastingalmanak van Elsevier
AGENDA BLOK 1 BELASTINGRECHT
•
•
•
•
•
•
•
Week 1: H 1 en 2
Week 2: H 4 (4.20 t/m 4.46) en H11
Week 3: H 3 en 4 (4.1 t/m 4.19)
Week 4: H 5 en 6
Week 5: H 7 en 9
Week 6: aangifte inkomstenbelasting
Week 7: aangifte inkomstenbelasting en
tentamentraining
BOX 1 INKOMEN
•
•
•
•
+ Winst uit onderneming
+ Belastbaar loon
+ Belastbaar resultaat overige werkzaamheden
+ Belastbare periodieke uitkeringen en
verstrekkingen
• + Belastbare inkomsten eigen woning
• + Negatieve uitgaven inkomensvoorzieningen
• + Negatieve persoonsgebonden uitgaven
• - Aftrek geen/geringe eigen woningschuld
• - uitgaven inkomensvoorziening
• - Persoonsgebonden aftrek
------------------------------------------------------------------- +/+
• Inkomen uit werk en woning
• Te verrekenen verlies uit werk en woning
------------------------------------------------------------------- -/Belastbaar inkomen uit werk en woning
5
VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) (1)
• Door middel van de VAR weet de opdrachtnemer vooraf
welk fiscaal regime op hem of haar van toepassing is
• Voor de opdrachtgever is de VAR van belang omdat hij
wil weten of hij LB en premies moet inhouden
• De relatie tot de opdrachtgever kunnen de volgenden
zijn:
• Loon uit dienstbetrekking
• Winst uit onderneming (WUO)
• Opbrengsten uit overig werk (ROW)
• Inkomsten worden in alle drie de gevallen belast in box 1
6
VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) (2)
• Er zijn echter belangrijke verschillen:
• Loon uit dienstbetrekking
• WUO
• ROW
• Bij twijfel kan zekerheid worden verkregen door een VAR
aan te vragen
• Drie soorten VAR’s:
• VAR-wuo
• VAR-dga
• VAR-row
7
VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) (3)
• Opdrachtnemer vraagt zelf een VAR aan
• Zie formulier
• VAR-wuo
• VAR-dga
• VAR-row
8
HOOFDSTUK 3
Heffingsgrondslag bij werk en woning (box 1)
9
BELASTBARE WINST UIT
ONDERNEMING
• Art. 3.2 IB -> het gezamenlijke bedrag van de winst die
de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of
meer ondernemingen, verminderd met de
ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling
• Drie soorten winstgenieters:
1. De echte ondernemers; zij hebben recht op alle
ondernemersfaciliteiten
2. Medegerechtigden/niet-ondermeners
3. Schuldeisers/niet-ondernemers die een schuldvordering
op een ondernemer hebben (onder voorwaarden)
10
HET BEGRIP ONDERNEMER
• Ondernemer is de belastingplichtige voor rekening van
wie een ondernemer wordt gedreven en die rechtstreeks
wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die
onderneming
• Ondernemer zijn oa de volgende natuurlijke personen:
•
•
•
•
Natuurlijke persoon die een eenmanszaak drijft
Maten in een openbare maatschap (vrij beroep)
Firmanten in een vof
Beherend vennoot van een CV
• De beoefenaar van een zelfstandig beroep wordt ook als
ondernemer aangemerkt
11
HET BEGRIP ONDERNEMING
• Een min of meer duurzame organisatie van kapitaal en
arbeid
• Die deelneemt aan het economisch verkeer
• Met het doel om winst te behalen (subjectief)
• Terwijl die winst ook redelijkerwijs kan worden verwacht
(objectief)
12
URENCRITERIUM
• Minimaal 1.225 uur per kalenderjaar ondernemer zijn
• Indien wordt voldaan aan urencriterium, dan heeft
ondernemer recht op de volgende
ondernemersfaciliteiten:
•
•
•
•
Willekeurige afschrijving
Energie- en milieu-investeringsaftrek
Oudedagsreserve
Ondernemersaftrek
13
HET BEGRIP WINST
• Winst uit onderneming is het bedrag van de
gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in
welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming
• Algebraisch begrip
• Drie soorten winst
• Totale winst
• Jaarwinst
• Stakingswinst
• Drie stelsels van winstberekening:
• Omzetstelsel
• Kasstelsel
• Declaratiestelsel
14
VERMOGENSETIKETTERING
• Verplicht privevermogen
• Verplicht ondernemingsvermogen
• Keuzevermogen
Criterium: uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (90% of meer)
Belang van vermogensetikettering ->
• Behoort een winst tot de wuo?
• Zijn de kosten aftrekbaar?
15
PRIVE ONTTTREKKINGEN
• Prive onttrekkingen
• Prive gebruik zakelijk pand -> ewf bij de winst optellen
• Prive gebruik zakelijke auto -> bijtelling bij de winst optellen
• Goederen die aan de zakelijke voorraad worden onttrokken
ivm prive doeleinden -> verkoopprijs/inkoopprijs bij de winst
optellen
16
VRIJGESTELDE WINST
• Bosbouwvrijstelling
• Landbouwvrijstelling
• Overige vrijstellingen
17
GEMENGDE KOSTEN
•
•
•
•
Van aftrek uitgesloten algemene kosten
In aftrek beperkte algemene kosten
Van aftrek uitgesloten kosten tbv de belastingplichtige
In aftrek beperkte kosten tbv de belastingplichtige
18
JAARWINST
De in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald
volgens:
• Goed koopmansgebruik
• Met inachtneming van een bestendige gedragslijn welke
• Onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst en die
alleen mag worden gewijzigd indien gkg dit rechtvaardigt
Methoden van berekening van de jaarwinst:
• Vermogensvergelijking
• Winst- en verliesrekening
• Directe winstberekening
19
FISCALE RESERVES
• Kostenegalisatiereserve
• Herinvesteringsreserve
• Oudedagsreserve (ook wel FOR genoemd)
20
HOOFDSTUK 4
Heffingsgrondslag uit werk en woning
(box 1)
21
STAKEN VAN EEN ONDERNEMING
• Staken = een ondernemer houdt op met het voor eigen
rekening drijven van een onderneming
•
•
•
•
•
•
•
Overdracht (verkoop)
Liquidatie
Inbreng van bv een eenmanszaak/vof in een BV/NV
Toetreden of uittreden van een firmant
Overlijden van de ondernemer
Ontbinding van de huwelijksgemeenschap
Vertrek naar buitenland
22
STAKINGSWINST
•
•
•
•
Stille reserves
Fiscale reserves
Goodwill
Desinvesteringsbijtelling
Stakingsfaciliteiten:
• Stakingsaftrek
• Doorschuifregelingen
• Lijfrentepremieaftrek
23
BEPALING VAN DE STAKINGSWINST VOORBEELDBEREKENING (1)
Gebouwen
150.000 Kapitaal
200.000
Machines
50.000 Egalisatiereserve
20.000
Voorraden
40.000 Schulden
30.000
Debiteuren
50.000 Crediteuren
50.000
Liquide middelen
10.000
Totaal
300.000
300.000
24
BEPALING VAN DE STAKINGSWINST VOORBEELDBEREKENING (2)
• De gebouwen zijn in werkelijkheid 200.000 waard ->
stille reserve 50.000
• De machines zijn in werkelijkheid 75.000 waard -> stille
reserves 25.000
• De voorraden zijn in werkelijkheid 35.000 waard -> stille
reserve -/- 5.000
Totaal stille reserves 70.000
Goodwill bedraagt 100.000
Totale stakingswinst: 70.000 + 100.000 + 20.000 = 190.000
25
BEPALING VAN DE STAKINGSWINST VOORBEELDBEREKENING (3)
Stakingswinst
190.000
Stakingsaftrek
3.630 –
Belaste stakingswinst 186.370
26
DOORSCHUIVEN BELASTE
STAKINGSWINST
• Overlijden van de ondernemer
• Fictieve staking en vervreemding
• Op verzoek doorschuiven mogelijk
• Ontbinding van de huwelijksgemeenschap door andere
oorzaken
• Overdracht aan mede-ondernemer/werknemer
• Inbreng IB-onderneming in NV of BV
27
VERPLICHTE EINDAFREKENING
• Als de ondernemer ophoudt in NL belastbare winst te
genieten
28
OMZETTING IN EEN NV OF BV
• Verkopende ondernemer wordt veelal uitbetaald in
aandelen in de nieuw op te richten NV/BV
• In beginsel wordt de onderneming gestaakt
• Ondernemer wordt ab-houder
• Van box 1 naar box 2
• Geruisloze doorschuiving
• De oprichters van de NV/BV moeten in het
aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezelfde
verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de
omgezette IB-onderneming
• Er moet worden voldaan aan de door de minister nader te
stellen standaardvoorwaarden (NV/BV moet oude
boekwaarden overnemen)
29
OUDEDAGSRESERVE
• Ondernemer moet aan urencriterium voldoen
• Op 1 januari nog geen 65 jaar zijn
• 12% van de winst mag worden toegevoegd aan de OR
met een max van EUR 9.542
• Afname OR voor een te kiezen bedrag aan
lijfrentepremie
• Meer dan een onderneming -> de ondernemer mag
slechts een keer het max bedrag aan een OR doteren
30
ONDERNEMERSAFTREK
Deze faciliteiten zijn niet bedoeld voor overige
winstgenieters, alleen voor echte ondernemers
• Zelfstandigenaftrek
• startersaftrek
•
•
•
•
Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
Meewerkaftrek
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
Stakingsaftrek
31