AMA-systemet - Lilliehorn.se

download report

Transcript AMA-systemet - Lilliehorn.se

Historik AMA
1940-talet
Samarbetskommittén för
byggnadsfrågor
ByggAMA och RörAMA
1950
SfB-systemet, ca 290 sidor
Vidareutveckling…
AMA och anslutande skrifter
• AMA = Allmän material- och arbetsbeskrivning
• Tradition sedan 1950
• Referensverk
• Accepterade krav
• Beprövad teknik
• Struktur enligt BSAB 96
− Byggnadsverk
− Byggdelar
− Produktionsresultat
• Svensk Byggtjänst huvudman sedan 1976
AMA-publikationer
• AMA = referens
–
–
–
–
Anläggning 10
Hus 11
El 09
VVS & Kyl 09
• RA = råd till beskrivaren
• MER = regler i kontrakt
• AMA-nytt = nyhetsförmedling
• Särtryck = yrkesområden
– Måleriarbeten
– Arbeten med keramiska plattor
– Plåt- och stålbyggnad
Framåt
• Revideras vart 3:e år
• Specialister ser över kapitlen
• Referensgrupp
• Arbetet tar drygt ett år
AMA
• Regler för samband
• Beskrivningstext
• Begreppsförklaringar
• Måttdefinitioner
• Principiella figurer
• Förteckning – litteratur och standard
RA
råd och anvisningar till den projektör som upprättar en
beskrivning ansluten till AMA
• Komplettering av åberopad AMA-text
• Ändring av AMA-texter
• Principiella figurer
• Komplettering med texter under andra
koder och rubriker än de som finns i
AMA
• Kontroll av fullständighet, kalkylerbarhet
och samordningsåtgärder
• Rubrikförteckning
Översikt
Översikt
Allmänna råd, handböcker
Kontrakt
Hjälpmedel,
allmänna råd från
centrala myndigheter
Författningar
Myndigheter
AMA
Svensk Standard
Tillämpningsbestämmelser
AB 04
ABT 06
ABK 09
BRUK 2007
AMA AF 07
AMA – Hus, Anläggning,
El, VVS
AFS, BFS-BBR, KIFS,
MSBFS m fl
Förordningar
LOU, PBL, Avtalslagen,
Miljöbalken, Arbetsmiljölagen
Lagar
AB 04
”AB 04 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som
syftar till en ekonomisk optimal riskfördelning mellan parterna.”
• AB 04 tillämpas i nästan varje genomförandeentreprenad
• AMA AF 07 är anpassad till AB 04
• Direkt avtalsförhållande mellan beställare och
entreprenör
− Beställaren ansvara för projekteringen
− Entreprenören ansvarar för utförandet
• För mer omfattande projektering av
entreprenör används ABT.
Kapitel 1 Omfattning
§ 3 Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande
ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
kontrakt
ändringar i AB 04
AB 04
beställning
anbud
särskilda MER
7. à-prislista el prissatt MF
8. kompletterande föreskrifter
9. administrativa föreskrifter
10. ej prissatt MF
11. beskrivningar
12. ritningar
13. övriga handlingar
Nya administrativa föreskrifter AMA AF 12
• AMA AF 12
• Ett års arbete
– Upphandlingsföreskrifter AFB
• offentlig upphandling
– Anpassad kodstruktur AFC-AFD
• byggarbetsmiljö, kontrollansvariga,
kontroll, miljöcertifiering
– Byggprocessanpassad kodstruktur för
Allmänna arbeten och hjälpmedel AFG
• tidigare AFH och AFJ
• AFA Allmän orientering
• AFB
Upphandlingsföreskrifter
• AFC
Entreprenadföreskrifter
för utförandeentreprenad
• AFD
Entreprenadföreskrifter
för totalentreprenad
• AFG Allmänna arbeten
och hjälpmedel
Klassificering enligt Larson!
”Now! – That should clear up a few things around here!”
Krav på klassifikation
• Ändamål med strukturen
 skapa ordning
• Entydiga begrepp – inte överlappande
• Principer för underindelning
 ”typer av”
 enhetlig indelning
BSAB utgår från en helhetssyn
Förvaltning
- underhåll
Utredning
- program
Upphandling
- produktion
Projektering
Baseras på SS-IS 12006-2 Strukturering av information om byggnadsverk
Kommunikation
AFB.22
BBE.2 BCS.11 ESE.2621
GSC.51 GSN.52 HSB.26 IBG.2
JSF.141 JTB.1 NSC.1211
YSC.1 YSK.71
© AB Svensk Byggtjänst
Standarden och BSAB 96
• Man ser på verkligheten utifrån vyer:






VE – verksamhet
IE – infrastrukturella enheter
BV – byggnadsverk
UT – utrymmen
BD/BDT – byggdelar och byggdelstyper
PR – produktionsresultat
• För vissa vyer har BSAB 96
samverkande tabeller som ska vara till
hjälp för att ordna teknisk och
ekonomisk information i dokument och
databaser
VE
IE
BV
UT
BD
BDT
Används i
AMA
PR
Resurser
Vyer
Infrastrukturell enhet
- bostadsområde
Byggnadsverk
- väg, bro, hus
Vyer
Utrymme
Resurser
Maskiner
Arbetskraft
Varor...
Produktionsresultat
Byggdel
Byggdelstyp
Beskrivning
• Handling med föreskrifter om och/eller
krav på arbeten hörande till
entreprenaden
• Handlingarna kompletterar varandra
- AB 04 kap 1 §2
- rangordning enligt AB 04 kap 1 §3
• Syftar till kvalitetsstyrning
– framgår tydligt i AB 04
© AB Svensk Byggtjänst
Dokumentsamband
MF
med
beskrivn.
Ritningar
Geotolkning och
geoföreskrifter
Övriga
handlingar
Förfrågningsunderlag
Resultatet av
geoundersökningar
mfl handlingar
Samordning med övriga AMA
• Beskrivningsarbete kan
behöva samordnas med
hjälp av olika AMA-delar
• Rubriker med tillhörande
texter
– specifika för respektive AMAoch RA-del
• AMA- och RA-delarna
kompletterar varandra
* framför RA kod innebär att text finns i
AMA
© AB Svensk Byggtjänst
Pyramidregeln
M
MB
MBE
MBE.1
MBE.12
MBE.121
M
MB
MBE
Råd i RA
kan stå
överordnat
MBE.1
MBE.12
MBE.121
SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS
BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV PLATTOR AV NATURSTEN, BETONG, KONSTBETONG,
KERAMIK, MOSAIK E D
BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV
KERAMISKA PLATTOR
Beläggningar av keramiska plattor
Beläggningar av keramiska plattor inomhus
Golvbeläggningar av keramiska plattor inomhus
Kod och rubrik som
anges i beskrivning
Text under åberopad kod
och rubrik i AMA samt texter under
överordnade koder och rubriker gäller
Företrädesregeln
H
HS
HSD
HSD.1
HSD.11
HSD.114
Den text beskrivaren
för in gäller före AMAs
texter
- även dem på högre
nivå
…ytfuktkvoten i trävirke inte överstiga
18 procent.
… ytfuktkvoten i trävirke inte
överstiga 16 procent.
Projektspecifik text
Beskrivning för det
enskilda projektet
AMA
HSD.114
Handböcker
AMA-text blir gällande
när kod och rubrik
åberopas i beskrivningen.
AMA-texten skrivs inte in
Beskrivningen
Text från AMA-nytt måste skrivas
in i Beskrivningen
Upprätta teknisk beskrivning
• Inled med
”Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 11
(och/eller AMA EL 09, AMA Anläggning 10, AMA VVS &
Kyl 09)”
• Välj koder och rubriker
• Komplettera AMAs text
• Ändra AMAs text
Glöm inte AMA-nytt!
© AB Svensk Byggtjänst
Uppställning av beskrivning
Alternativ 1
• Byggdelar först (alla)
• Produktionsresultat därefter
Alternativ 2
• Primär indelning i byggdelar
• Under varje byggdel redovisas
produktionsresultat
Målad innervägg
inte bärande, stålreglar, gipsskivor, målad
• 43.CB/41 Innerväggar (ej stominnerväggar) – skivor och stålregelverk
• HSB. 1
Konstruktioner av längdformvaror av allmänt konstruktionsstål
• HSB.1121Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad
• KBC
Skikt av gipsskivor
• KBC.2
Skikt av gipsskivor inomhus
• LCS.2
Generell byggplatsmålning
Beskrivning
Språket i en beskrivning ska vara
• klart, koncist och konsekvent
• undvik onödiga förstärkningsord
(”fullständigt tät”, ”exakt rät vinkel”)
• ”Där ej annat anges” är olämpligt
– om du har det som brasklapp!
• inga OBS!
• enkla korta meningar
• rätt terminologi
Beskrivningsverktyget
Litteratur