Prezentacja - Główna Strona ZUS

Download Report

Transcript Prezentacja - Główna Strona ZUS

Transparentne IT w ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Warszawa, 2014
1
Kompleksowy System Informatyczny
Kompleksowy System Informatyczny
Skala systemu w liczbach – aspekt biznesowy
 35 tys. użytkowników
 2 miliony płatników opłacających składki za 15 mln Ubezpieczonych
 7 mln Emerytów i Rencistów
 200 modułów ściśle ze sobą zintegrowanych i wspierających procesy biznesowe Zakładu
 Skala zadań realizowanych przez ZUS nie mająca precedensu w Polsce
 Produkcyjna baza danych 60TB+ 10TB produkcyjna baza Repliki KSI wykorzystywana przez
systemy zewnętrzne (np. PUE)
 Dane wrażliwe w bazach ze zbiorami liczącymi nawet 90 miliardów zapisów w tabelach
 Dane o zobowiązaniach płatników oraz zapisach na kontach ubezpieczonych na ponad
2 biliony złotych
 Rozliczanie rocznie ponad 120 miliardów złotych składek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne
Ok. 630 000 000 dokumentów zgłoszeniowych Płatnika i Ubezpieczonego
Ok. 10 450 000 000 dokumentów rozliczeniowych Płatnika i Ubezpieczonego
2
Kompleksowy System Informatyczny
Kompleksowy System Informatyczny
Skala systemu w liczbach
Na złożoność systemu KSI ZUS składa się:
• 900 komponentów aplikacyjnych (programów/serwerów),
• ok. 13.000 tablic; 18.000 indeksów; 300.000 obiektów,
• blisko 9.000 usług interakcyjnych,
• ponad 2.000 transakcji wsadowych realizowanych w ciągu sekundy;
• 200.000 odwołań do bazy na sekundę;
• ponad 50.000 programów wsadowych w tygodniu;
• 850 transakcji interakcyjnych na sekundę,
Pojemność:
• 800 TB na macierzy IBM dla platformy MF (w tym NROI)
• 125 TB dla kanału przekazywania dokumentów EWD
• 350 TB macierzy dla systemów UNIX / LINUX
• 190 TB macierzy dla platformy Windows
• możliwości archiwizacji danych w ilości ponad 9 PT (petabajtów) – po kompresji
• moc obliczeniowa MF ponad 20 000 MIPS
• moc obliczeniowa systemów HP-UX – 23 000 000 tpmc
• moc obliczeniowa systemów AIX – 14 000 000 tpmc
3
Kompleksowy System Informatyczny
Kompleksowy System Informatyczny
Skala systemu w liczbach
Technologia:
• heterogeniczne środowisko składające się z wiodących dostawców technologii na
rynku takich jak HP, IBM, ORACLE, Microsoft, RedHat
• 7 różnych systemów baz danych (ADABAS, DB2, INFORMIX, MSSQL, MYSQL,
POSTGRESS, SUN_LDAP)
• 6 różnych mechanizmów wirtualizacyjnych
• ponad 8000 usług TUXEDO – technologia pośrednicząca (middleware) silnik
transakcyjny w architekturze rozproszonej
• główna baza danych jest podzielona na roczniki. Każdy rocznik składa się z około
3000 tablic, 4000 indeksów
Inne:
• ponad 40 projektów technologicznych i modyfikacji oprogramowania prowadzonych
jednocześnie
• ponad 300 lokalizacji
• ilość usług ponad 400 i 2800 pod usług IT (świadczone usługi dla biznesu)
• niespełna 500 procesów biznesowych związanych bezpośrednio i pośrednio z
obsługą klienta
• ponad 400 komponentów aplikacyjnych
• niespełna 70 aplikacji krytycznych
4
Złożoność Systemów IT
CFP
80000
NPI
60000
40000
KSI ZUS
20000
EPWD
0
Przeciętna złożoność
dużego systemu
Przeciętna złożoność dużego systemu na rynku liczona w CFP – 3 000 – 5 000 CFP
Złożoność NPI w CFP – ok. 3 000 CFP
Złożoność EPWD w CFP – ok. 10 000 CFP
Złożoność KSI ZUS w CFP– ok. 70 000 CFP
5
Kompleksowy System Informatyczny
Kompleksowy System Informatyczny
Dynamika zmian …
• zrealizowanych 500 zmian legislacyjnych – ostatnie 10 lat
(przepisy prawne w obszarze ubezpieczeń społecznych ulegają wyjątkowo częstym
zmianom, które powodują konieczność modyfikacji kodu KSI)
• cykl wytwórczy modyfikacji KSI zwykle trwa
od 6 do 12 miesięcy,
(co więcej nie są rzadkie przypadki, gdy kolejne zmiany dotyczą modułów będących
przedmiotem zmian jeszcze niezakończonych (kolizje zmian))
Właśnie stawianie wysokich (ale obiektywnych) wymagań
podmiotowych jak i przedmiotowych umożliwia Zakładowi
zrealizowanie np. OFE, wdrożenie pierwszego etapu w bardzo krótkim
okresie czasu.
6
Projekt OFE
Projekt OFE
Dużym wyzwaniem była akcja przejęcia składek z OFE
i związana z tym modyfikacja systemów informatycznych
Zakładu w określonych ramach czasowych.
2.01.2014
Rozpoczęcie procedury przetargowej
17.01.2014
Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą (Asseco Poland S.A)
08.02.2014
Wdrożenie I części projektu
7
Projekt OFE
Projekt OFE
Zagrożenie w realizacji projektu związane z zasobami
infrastruktury technicznej - wzrost obciążenia
 Czasowy związany z inicjalnym przetwarzaniem
 Zebranie
masowych
oświadczeń
o
wyborze
przez
ubezpieczonych -członków OFE
 Przyjęcie i ewidencja danych o zwrotach składek z OFE
 Trwały związany z wprowadzeniem funkcjonalności „suwaka”
 Trwały związany z dodatkową obsługa na subkontach
8
Kompleksowy System Informatyczny
Kompleksowy System Informatyczny
Sytuacja do 2010 roku
Rozwój i utrzymanie KSI realizowany przez Asseco Poland S.A.
(wcześniej Prokom Software S.A.)
 Stan prawny na podstawie umów – projekt wykonania KSI od 13 lat w toku…
Co podlegało ochronie? – wszystkie formy wyrażania programu/systemu, w szczególności mający
tekstową postać kod źródłowy
 Monopol Wykonawcy na wiedzę i doświadczenie związane z eksploatacją i rozwojem
systemu
 Brak pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w rękach ZUS – brak możliwości opisania
przedmiotu zamówienia na dalszy rozwój i utrzymanie KSI dla trybu konkurencyjnego
 Kilkadziesiąt istotnych zmian legislacyjnych wynikających ze zmian prawa krajowego i Unii
Europejskiej z terminem realizacji i implementacji w Systemie w roku 2011
9
Kompleksowy System Informatyczny
Kompleksowy System Informatyczny
 Autorskie prawa majątkowe do Systemu – możliwe do przekazania ZUS dopiero po
zakończeniu projektu i umowy z 1997r.
1.
prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
2.
prawo do przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie
komputerowym,
3.
prawo do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego
lub jego kopii
W związku z tym ZUS nie posiadał praw do:
-
rozpowszechniania
-
modyfikacji
-
zwielokrotniania
-
dekompilacji, oraz wykorzystywania informacji o szczegółach działania programu
-
przekazywania informacji o działaniu programów i systemu innym podmiotom
10
Kroki podjęte w zakresie dywersyfikacji
Co zostało zrobione przez okres trzech ostatnich lat w
zakresie „otwierania się na rynek”
 Proces informacyjny (w zakresie eksploatowanych przez Zakład systemów):
 coroczne spotkania z Dostawcami z zakresu decyzji architektonicznych Zakładu oraz
Cykliczny
udział w posiedzeniach
podejścia
przetargowego

KRMC (np. prezentacja na temat
postępowań przetargowych w Zakładzie – lipiec 2013)
konferencje branżowe z zakresu IT
 konferencje/spotkania prasowe dla mediów (w tym w szczególności dla mediów i
dziennikarzy specjalizujących się w tematyce IT)
 Konsultacje z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych
 Przygotowanie „wolnej ręki” w KSI ZUS na nowych zasadach określonych przez Zakład
 Uruchomienie otwartych postępowań przetargowych (KSI Rozwój, KSI Utrzymanie, EPWD
wraz z CRKZ, Hurtownia Danych, SWEZ, Archiwum)
11
Kroki podjęte w zakresie dywersyfikacji
Wprowadzenie jednolitych standardów analitycznych
i architektonicznych budowy systemów
Nadzór architektoniczny i analityczny nad projektami:
Architektura korporacyjna
Standardy produkcyjne i eksploatacyjne IT:
Model usługowy (SLA) umowy utrzymaniowej
Wprowadzenie zunifikowanego języka UML
Pozyskiwanie dokumentacji analitycznej i technicznej – ujednoliconej
Metoda wymiarowania oprogramowania COSMIC
Nadzór analityczny i architektoniczny w zakresie:
nacisku na integrację systemów (eliminacja silosów)
ochrony inwestycji (wykorzystanie posiadanych rozwiązań)
zastosowania metody wymiarowania
Wykorzystanie EA i nadzór Głównego Architekta stanowią nową jakość w projektowaniu
systemów informatycznych w Zakładzie, a elementy takie jak repozytorium
Architektoniczne pomagają w przekrojowym planowaniu (różne perspektywy).
12
Kompleksowy System Informatyczny
Dywersyfikacja Dostawców w komunikatach ZUS
28.12.2007 Umowy na modyfikację i administrowanie KSI zawarte
Asseco deponuje w banku kody źródłowe do KSI
27.08.2010 ZUS podpisał umowę na audyt KSI
Audyt, którego przedmiotem była identyfikacja oraz ocena funkcjonalności realizowanych przez KSI
13.08.2010 ZUS zdecydował o przyszłości KSI
Nieprzedłużenie przez ZUS umowy głównej w zakresie budowy KSI zawartej z firmą Asseco
8.10.2010 ZUS podpisał umowę z Asseco
Ostateczne zamykając umowę na budowę KSI z roku 1997 r. Zakład przejął kody źródłowe i autorskie prawa
majątkowe do utworów powstałych w trakcie realizowania umowy.
13
Postęp dywersyfikacji
KSI Rozwój
KSI
KSI
KSI Utrzymanie
SWEZ
SWEZ
EMIR / RENTIER
EMIR / RENTIER
EPWD z CRKZ
Hurtownia Danych
EMIR / RENTIER
Archiwum
EMIR / RENTIER
Asseco / ZETO
Dywersyfikacja
EMIR / RENTIER
14
Postęp dywersyfikacji
Podmioty realizujące usługi na rzecz IT w ZUS
Ilość Wykonawców
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Ilość
Wykonawców
2010
2011
2012
2013
15
Utrzymanie głównych systemów
Nakłady na utrzymywanie głównych systemów Zakładu
Dzięki dywersyfikacji głównych dostawców oraz optymalizacji kosztów utrzymania i rozwoju systemów
Zakład jest w stanie realizować coraz większą ilość zadań w obszarze IT przy utrzymanych nakładach
na informatyzację.
500,000,000
477,663,330
450,000,000
442,558,201
400,000,000
385,000,000
350,000,000
300,000,000
280,000,000
250,000,000
200,000,000
2009
16
2012
2013
2017
Koszty IT w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Porównanie kosztów ZUS do kwot wypłacanych świadczeń
193 mld PLN
Środki wypłacane przez ZUS w formie
świadczeń
4,2 mld PLN (2,17%)
Wydatki na funkcjonowanie
ZUS
750 mln PLN (0,38%)
Wydatki na IT w ZUS
17
Postępowania przetargowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Wspieranie postępowań – Rozwój i Utrzymanie KSI ZUS
Grupa doradcza SIENNA – w zakresie prawa zamówień publicznych
Żebrowski i Wspólnicy – w zakresie umów informatycznych
300D&C – w zakresie wsparcia merytorycznego
IT Works S.A. – wsparcie merytoryczne w przygotowaniu SIWZ i ocenie
złożonych ofert
Politechnika Warszawska – weryfikacja realizowanych zadań
przez Oferentów
18
Wymagania stawiane Wykonawcom w zakresie Zespołów
Wymagania w największych projektach, bezpośrednio ze
sobą zintegrowanych
W utrzymaniu KSI BRAK KWESTIONOWANYCH założeń
przez Wykonawców na etapie postepowania
KSI Rozwój
KSI Utrzymanie
EPWD wraz z CRKZ
na etapie postepowania 52 osoby w
dedykowanych zespołach projektowych (zakres
minimalny dedykowany na potrzeby ZUS)
na etapie postepowania i podpisania umowy 87
osób w dedykowanych zespołach projektowych
(zakres minimalny dedykowany na potrzeby ZUS)
na etapie postepowania 17 osoby w
dedykowanych zespołach projektowych (zakres
minimalny dedykowany na potrzeby ZUS)
na etapie podpisania umowy co najmniej 108
osób
Precyzyjne wymagania techniczne w zakresie
kompetencji utrzymaniowych oraz
bezpieczeństwa (technolodzy, eksperci w
zakresie wykorzystywanych platform w
projekcie)
Precyzyjne wymagania techniczne w zakresie
kompetencji utrzymaniowych oraz
bezpieczeństwa (technolodzy i eksperci w
zakresie wykorzystywanych platform w
projekcie)
Wysokie wymagania wobec zespołów kwestionowane przez Wykonawców
projektowych przeszły pozytywną weryfikację w KIO
 Wymagania pokrywające zakres wykorzystywanych technologii
 Wymagania gwarantujące zapewnienie ciągłości działania
 Wymagania proporcjonalne do skali przedsięwzięcia
 Wymagania adekwatne do ryzyka projektowego
19
Wymagania stawiane Wykonawcom w zakresie Zespołów
GDDKIA Oddział w Warszawie:
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg:
1. osoba proponowana do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu
2. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy
3. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych
4. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych
5. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Konstrukcyjnych
6. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Telekomunikacyjnych
7. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Gazowych
8. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Elektrycznych
9. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Wod-Kan
10. osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Drogowego
11. osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Mostowego
12. osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Konstrukcyjnego
20
Podsumowanie postepowań przetargowych KSI
Zakończone postepowania i podpisane umowy w trybie
otwartym na rozwój i utrzymanie KSI
Październik 2010
Zakończenie umowy z 1997 roku realizowanej przez Asseco przejęcie autorskich praw majątkowych, własności do
wszystkich produktów łącznie z kodami źródłowymi w 2010
roku.
Październik-listopad 2013
Podpisanie nowych umów na utrzymanie oraz rozwój
systemów KSI.
Wykonawców usług wyłoniono w drodze otwartych
przetargów publicznych, co przy dodatkowo zastosowanych
rygorystycznych standardach oceny ofert spowodowało, że
zawarte na 4 lata umowy są tańsze od obowiązujących
wcześniej.
21
Podsumowanie postępowań przetargowych KSI
Modyfikacja i rozwój KSI
Podpisanie umowy ramowej – 8 listopada 2013 r.
108 osób dedykowanych na
potrzeby projektu zaangażowanych
po stronie każdego z Wykonawców
1. Konsorcjum firm: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. oraz
KAMSOFT S.A.
2. Capgemini Sp. z o.o.
3. ASSECO POLAND S.A.
Korzyści z podpisanej umowy
 dywersyfikacja wykonawców,
 niższa cena CFP,
 wprowadzenie mechanizmów konkurencyjności – umowy wykonawcze,
 rozszerzenie produktów cyklu wytwórczego – dokumentacja projektowa
i ujednolicona dokumentacja analityczna.
22
Podsumowanie postępowań przetargowych KSI
Utrzymanie KSI
Podpisanie umowy – 9 października 2013 r. z Asseco Poland S.A
Korzyści z podpisanej umowy
8
 niższa cena usług utrzymania,
8
8
 szerszy zakres świadczonych Usług,
 wprowadzenie funkcji Integratora,
 wyższe parametry dostępności utrzymywanych systemów – SLA,
 zwiększony poziom kar za niedotrzymanie parametrów.
9
87 osób dedykowanych na potrzeby
projektu zaangażowanych po
stronie Wykonawcy
23
5
Kontrole postępowań przetargowych w ZUS
Kontrole 2010 - 2013
Najwyższa Izba Kontroli
Corocznie w okresie od stycznia do kwietnia, NIK przeprowadza w Centrali
Zakładu kontrolę wykonania budżetu państwa w cz. 73 – Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, wykonania planów finansowych FUS, FRD i ZUS jako osoby
prawnej. W ramach tej kontroli, każdorazowo NIK bada wydatki ZUS, w tym
wydatki związane z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienie
publiczne.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kontrola w zakresie „wybranych aspektów zarządzania systemami i zasobami
IT w latach 2008 – 2013 (z możliwością zasięgnięcia informacji z okresów
wcześniejszych)” została przeprowadzona w okresie od lipca do listopada
2013 r. Obecnie trwa opracowywanie wystąpienia pokontrolnego przez
KPRM.
24
Kontrole postępowań przetargowych w ZUS
Kontrole 2010 - 2013
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie
usług administrowania i eksploatowania wydzielonymi obszarami KSI w ZUS
(TZ 370/105/08) – kontrola w 2010 r.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modyfikację,
rozbudowę i konserwację oprogramowania KSI w ZUS (TZ 370/97/08) –
kontrola w 2010 r.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modyfikację i
rozbudowę oprogramowania KSI w ZUS (TZ/370/59/10) - kontrola w 2012 r.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS (TZ 370/88/10) – kontrola w
2012 r.
25
Kontrole postepowań przetargowych w ZUS
Kontrole 2010 - 2013
Centralne Biuro Antykorupcyjne
W dniu 31.01.2014 r., na żądanie CBA, Zakład przekazał dokumentację
dotyczącą postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzonych w 2013 r.:
zakup szkoleń związanych z modyfikacją i rozbudową oprogramowania
Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (TZ/370/40/13)
modernizacja systemu Komputera Centralnego ZUS wraz z zakupem licencji
(TZ/370/41/13) opieką serwisową sprzętu i oprogramowania HP w Centrali
ZUS (TZ/370/87/13)
26
Podsumowanie postępowań przetargowych KSI
Rozwój i utrzymanie EPWD, budowa CRKZ
Stan aktualny: 03.12.2013 odbyła się rozprawa w KIO ze względu na odwołania
AMG.net oraz Comarch S.A., 17.12.2013 nastąpiło odczytanie wyroku, natomiast
ZUS nie otrzymał do chwili obecnej pisemnego wyroku.
Procedura przetargowa została formalnie wstrzymana, jednak Zakład
przygotowuje się do niezwłocznego uruchomienia dalszego procesu w przypadku
otrzymania formalnego wyroku z Sądu.
Cele strategiczne
 Zapewnienie ciągłości działania poprzez świadczenie usług utrzymania
 Wykonanie i wdrożenie Centralnego Rejestru Klientów Zakładu
 Dodanie nowych funkcjonalności mających na celu zelektronizowanie obiegu
dokumentów papierowych – obsługa procesów biznesowych
 Zwiększenie efektywności oraz zapewnienie ergonomii użytkowania m.in. SOK,
KOS
 Przygotowanie interfejsów wymiany danych z innymi instytucjami m.in.
PFRON, PIP, US, ABW, sądy
27
Podsumowanie postępowań przetargowych KSI
Korporacyjna Hurtownia Danych
Stan aktualny: opublikowana short-lista:
1. Atos IT Services Sp. z o.o.,
2. SAS Institute Sp. z o.o.,
3. Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.,
4. Sygnity S.A. z Indra Sistemas oraz Ericpol sp. z o.o.,
5. Infovide-Matrix S.A.
Firmy które odpadły z przetargu:
6. Qumak S.A. wraz z PWPW S.A.,
7. SAP Polska Sp. z o.o.,
8. NextiraOne Polska Sp. z o.o. wraz z Teradata Polska Sp. z o.o.,
9. Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.,
10. AMG.net S.A. wraz z Bull SAS,
11. LST Sp. z o.o.,
12. Comarch S.A.
28
Podsumowanie postępowań przetargowych KSI
Archiwum zakładowe
Stan aktualny: do 10.02.2014 wykonawcy mogli składać odwołania na wybór
wykonawców do „krótkiej listy”.
Nikt nie złożył odwołania.
Short-lista:
1. IBM,
2. HP wraz z SAPERION AG Niemcy,
3. ERICPOL Sp. z o.o. wraz z INDRA Systems Hiszpania,
4. Comarch.
Z udziału odpadli:
5. Atos IT Services Sp. z o.o.,
6. ARCUS,
7. Capgemini.
29
Ocena Zakładu na zewnątrz
Potwierdzeniem właściwego kierunku zmian są liczne wyróżnienia i nagrody, jakie
przyznano Zakładowi za osiągnięcia w zakresie IT:
•
•
•
•
30
w 2011 roku kapituła XI Konkursu Businessman.pl TELEINFO 100 uznała ZUS za jedną z najlepiej
zinformatyzowanych instytucji w Polsce.
w roku 2012 w konkursie „Lider Informatyki 2012” ZUS zwyciężył w kategorii Sektor publiczny.
Nagroda została przyznana za uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych (PUE). PUE zostało
też uznane przez specjalistów firmy Software AG Polska za najlepszy projekt e-administracji
w Europie.
Organizacja Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej przyznała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
w konkursie Wektory 2012 nagrodę za uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych
i udowodnienie, że administracja publiczna może wprowadzać nowoczesne narzędzia przyjazne
zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.
w grudniu 2013 jury konkursu „CIO Roku” uhonorowało wiceprezesa ZUS Diamentem "Przywódca
zmian".
Kompleksowy
System
Dywersyfikacja
IT Informatyczny
w mediach
Media o postępowaniach przetargowych IT w ZUS
Przebieg i rozstrzygnięcie
przetargów na rozwój i
utrzymanie KSI
Prasa podkreśla nowe otwarcie
w podejściu ZUS do przetargów
informatycznych
Kompleksowy
System Informatyczny
Dywersyfikacja
IT w mediach
Media o postępowaniach przetargowych IT w ZUS
Prasa pozytywnie
reaguje rozstrzygnięcie
największego przetargu
w branży
32
Kompleksowy System Informatyczny
Kompleksowy System Informatyczny
Czasem pojawia się argument, że za cenę KSI Amerykanie wysłali
sondę Pathfinder na Marsa. Owszem, tylko, że:
•
wydatki na KSI obejmują okres 16 lat (w tym wymiany i modernizacje sprzętu)
•
i najważniejsze – gdyby Amerykanie nie trafili w Marsa, wysłaliby tam drugą
sondę, natomiast zastanówmy się co by było gdyby KSI przestał działać na kilka
tygodni (może nawet krócej)???
Czy zatem poprawnym jest porównywanie sondy Pathfinder
wielkości pudełka do butów z systemem KSI ZUS?
33
Dziękuję za uwagę
Zakład Ubezpieczeń Społecznych