Subjektkvalifikation i Momsretten - En rejse fra FCE

Download Report

Transcript Subjektkvalifikation i Momsretten - En rejse fra FCE

Dennis Ramsdahl Jensen

Subjektkvalifikation i Momsretten

- En rejse fra FCE-bank over DFDS og Part Service til Le Crédit Lyonnais

Filialstruktur a A Dennis Ramsdahl Jensen

PROBLEMSTILLINGEN

Lægges den civilretlige/selskabsretlige konstruktion til grund ved den momsretlige kvalifikation???

• • • • • Leveringer mod vederlag mellem enhederne?

Blandede transaktioner?

Fastlæggelse af leveringssted?

Opgørelse af pro rata?

M.v.

Selskabsstruktur Moder A/S Datter A/S

Dennis Ramsdahl Jensen

AGENDA

    1. case (FCE-Bank) − Den civilretlige/selskabsretlige kvalifikation opretholdes 2. case (Part Service) − Udfordring med henvisning til misbrugsprincippet 3. case (DFDS) − Udfordring med henvisning til ”den økonomiske virkelighed” 4. case (Le Crédit Lyonnais) − Den civilretlige/selskabsretlige konstruktion fraviges med henvisning til...?

Dennis Ramsdahl Jensen Italien UK

1. CASE: SAG C-210/04, FCE BANK

FCE IT (a)  ”Transaktion” mellem hovedetablering og filial: Den civilretlige/selskabsretlige status lægges til grund − Indebærer ikke levering mod vederlag (nullitet i en momsretlig sammenhæng) FCE Bank (A)  Modif. 1: Overførsel af en vare til brug for den afgiftspligtige person i et andet EU-land sidestilles med levering mod vederlag, jf. ML § 10 samt § 11, stk. 3  Potentiel modif. 2: Filialen/hovedkontoret er medlem af en fællesregistrering  Sag C-7/13, Skandia America Corporation  SKM2009.119.SR

Dennis Ramsdahl Jensen A/S 1

2. CASE: SAG C-425/06, PART SERVICE

Leasing ydelser Forudsat, at den civilretlige/selskabsretlige status lægges til grund:  Hver transaktion kvalificeres for sig i henhold til princippet om leverancens enhed A/S 2 Finansielle ydelser EUD - Forudsat, at der foreligger misbrug, kan transaktionerne kvalificeres, som var de leveret af samme momssubjekt:  Tilsidesættelse af den civilretlige/selskabsretlige status med henvisning til misbrugsprincippet − I strid med bestemmelsens formål − Hovedformålet er opnåelse af afgiftsfordel

Dennis Ramsdahl Jensen DK UK DFDS A/S (Moder) Agentaftale

3. CASE: SAG C-260/95, DFDS

Pakkerejse DFDS Ltd (Datter) Formidling Leveringssted, der hvor DFDS A/S har sit hovedsæde eller faste kontor/- forretningssted, hvorfra ydelsen præsteres, jf. dagældende art. 26, stk. 2.

Såfremt den civilretlige/selskabsretlige status anerkendes - Leveringssted i DK EUD – Leveringssted i UK!!!

 Tilsidesættelse af den civilretlige/selskabsretlige status med henvisning til den ”økonomiske

virkelighed”

− Er Datter ”reelt uafhængig”?

· 100 pct. ejerskab · Kontraktlige forpligtigelser viste, at Datter alene handlede som Moders hjælpeorgan

Dennis Ramsdahl Jensen

4. CASE: SAG C-388/11, LE CRÉDIT LYONNAIS

Opgørelse af pro rata sats hos store ”A” (og lille ”a”)?

a • MSD art. 173: ”Pro rata-satsen for fradraget beregnes i overensstemmelse med artikel 174 og 175 for samtlige transaktioner, som udføres af den afgiftspligtige person.” A Generalomkostning af relevans for både store ”A” og lille ”a” • • Såfremt den civilretlige/selskabsretlige status lægges til grund: • • Men...

Een afgiftspligtig person (FCE Bank) Medfører ”global pro rata”

Dennis Ramsdahl Jensen

4. CASE: SAG C-388/11, LE CRÉDIT LYONNAIS

A a Generalomkostning af relevans for både store ”A” og lille ”a” EUD - Lille a´s omsætning skal ikke medgå ved opgørelsen af store A´s pro rata    I modsat fald bringes den nationale afgrænsning i fare, jf. p. 35???

− Opgørelsen baseres vel stadig på national ret − Anderledes, når lille ”a” ikke udgør et fast forretningssted!

Det modsatte sikrer ikke et mere neutralt resultat, jf. p. 37 ???

− Pro rata har vel til formål at estimere ressorcetræk!

Værdien af pro rata satsen ville blive fordrejet, jf. p. 38 ???

Dennis Ramsdahl Jensen

LE CRÉDIT LYONNAIS - PERSPEKTIVERING

a      Store A udøver primært finansiel virksomhed, men også en smule momspligtig portefølje management Lille a varetager HR, management samt IT understøtning af store A´s aktivitet Lille a leverer i et begrænset omfang ligeledes IT ydelser til 3. mand Store A er beliggende i Sverige mens lille a er beliggende i Danmark. Lille a skal have opført en ny kontorbygning samt indkøbt IT udstyr A  Hvilken grad af fradragsret?

− ML § 38, stk. 1 – Fuldt fradrag − ML § 38, stk. 2????

· Er aktiviteten i store A lille a´s virksomhed uvedkommende?

Dennis Ramsdahl Jensen

EN ”HVAD SAGDE JEG” - SLIDE!!!

 TfS 2005, 658, ”Effektiv momsbelastning på 33 procent!”, af Dennis Ramsdahl Jensen  SKM2007.128.HR

− Afviser præjudiciel forelæggelse – Acte clair!

 Dennis fastholder dumstædigt i diverse sammenhænge med lettere overbærende latter til følge...

 7/11-2013: De forenede sager C-249/12 og sag C-250/12, Tulica − Retfærdigheden sejrer!

Dennis Ramsdahl Jensen

Subjektkvalifikation i Momsretten

- En rejse fra FCE-bank over DFDS og Part Service til Le Crédit Lyonnais