4. Korrigering av trekk/avgift

download report

Transcript 4. Korrigering av trekk/avgift

Korreksjoner i a-ordningen
1
Hvordan korrigere
Korrigeringer kan gjøres på to måter:
1) Erstatningsmelding: Her erstatter du en a-melding med en annen.
2) Ny melding: Her sender du inn differansen, slik at summen av a-meldinger
blir riktig.
2
1) Erstatningsmelding – eksempel
En a-melding for januar 2015 inneholder opplysninger om 10
inntektsmottakere. Det er rapportert feil på den ene inntektsmottakeren. Dette
kan rettes ved å sende inn en erstatningsmelding.
første a-melding
kalendermåned
meldingsID
erstatt meldingsID
inneholder opplysninger om 10 inntektsmottakere
andre a-melding
januar 2015
1
kalendermåned
meldingsID
erstatt meldingsID
opplysninger om 9 inntektsmottakere (uendret)
opplysninger om 1 inntektsmottakere (endret)
januar 2015
2
1
Det er opplysningene gitt i a-melding med meldingsID = 2 som gjelder i januar
2015
3
2) Ny melding - eksempel
En a-melding for januar 2015 inneholder opplysninger om 10
inntektsmottakere. Det er rapportert feil på den ene inntektsmottakeren. Dette
kan rettes ved å sende inn en ny melding.
første a-melding
kalendermåned
meldingsID
erstatt meldingsID
inneholder opplysninger om 10 inntektsmottakere
andre a-melding
januar 2015
1
kalendermåned
meldingsID
erstatt meldingsID
opplysninger om 1 inntektsmottaker (differanse)
januar 2015
2
Det er summen av opplysningene gitt i a-meldingene som gjelder i januar 2015
4
Områder for korrigering
1. Arbeidsforhold
2. Inntektsopplysninger
3. Tilleggsopplysninger
4. Trekk/avgift
5. Lønnsforskudd
5
1. Korrigering av arbeidsforhold
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Fradrag
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
6
•
•
•
•
•
Arbeidsforhold ID
Type arbeidsforhold
Start- og sluttdato for arbeidsforhold
Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer
Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet, osv.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Yrkeskode
Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore, osv.)
Stillingsprosent
Dato for siste stillingsprosentendring
Dato for siste lønnsendring
Lønnsansiennitet
Lønnstrinn
Skipsregister, skipstype, fartsområde
•
•
•
•
PermisjonsID
Start- og sluttdato permisjon
Permisjonsprosent
Beskrivelse (permisjon/permittering)
1. Korrigering av arbeidsforhold
• Aktuelle problemstillinger:
1. Korrigere lønnsansiennitet og/eller lønnstrinn
• Ikke nødvendig å korrigere tilbake i tid. Rapporter korrekt fremover
når feilen avdekkes.
2. Korrigere alt annet under arbeidsforhold
• Erstatningsmeldinger må sendes inn for alle de månedene som er
feil inntil 48 måneder tilbake i tid.
7
8
2. Korrigering av inntektsopplysninger
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
9
Beløp
Fordel
Arbeidsgiveravgift
Trekkplikt
Skatte- og avgiftsregel
Beskrivelse
Antall
Tilleggsinfo
Spesifikasjon
2. Korrigering av inntektsopplysninger
Aktuelle problemstillinger:
1. Innrapportert feil beløp, men utbetaling er korrekt
2. Riktig innrapportert beløp, men det er inntruffet endrede
forutsetninger for utbetalingen
3. Etterbetalinger
10
2. Korrigering av inntektsopplysninger
1. Innrapportert feil beløp – men utbetaling er
korrekt
•
Korrigeringer gjøres for hver måned hvor det er innrapportert
for høyt eller lavt beløp. To muligheter:
– Kan gjøres ved erstatningsmelding – det vil si en helt ny melding på
alle poster (også de som var korrekte).
– Kan gjøres ved ny melding som kun inneholder differansen mellom
tidligere innrapportert og korrekt beløp. For mye innrapportert
legges inn som et negativt beløp, for lite innrapportert legges inn
som et positivt beløp.
11
12
2. Korrigering av inntektsopplysninger
2. Endrede forutsetninger for utbetaling
Eksempel: Utbetaling av trekkfritt beløp som senere viser seg å
være trekkpliktig
• For inneværende år:
– Korrigeres i kalendermåneden avstemming/avregning skjer.
• For foregående år:
– Korrigeres på a-melding for desember året før, uansett hvilken
måned «feilen» faktisk skjedde.
13
14
15
2. Korrigering av inntektsopplysninger
3. Etterbetaling
•
Aktuelle problemstillinger:
1. For lite utbetalt
2. Lønnsjustering etter lønnsoppgjør.
Etterbetaling rapporteres samlet sammen med annen lønn når den
utbetales. Det vil si i a-meldingen for den måned etterbetalingen skjer,
jf. kontantprinsippet.
16
17
18
3. Korrigering av tilleggsopplysninger
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
19
Beløp
Fordel
Arbeidsgiveravgift
Trekkplikt
Skatte- og avgiftsregel
Beskrivelse
Antall
Tilleggsinfo
Spesifikasjon
3. Korrigering av tilleggsopplysninger
•
Aktuelle problemstillinger:
1. Korrigere tilleggsinformasjon og/eller korrigere ytelsesbeskrivelse
• Rapporter beløpet med negativt fortegn, med de tilleggsopplysninger og
eventuell ytelsesbeskrivelse som opprinnelig ble oppgitt i a-meldingen.
• Rapporter beløpet på nytt med fullstendige og riktige
tilleggsopplysninger/ ytelsesbeskrivelse.
2. Korrigere avgiften
• Avgiften kan bli endret som følge av nye tilleggsopplysninger. Korreksjon
av avgiftsbeløpet tas også med i samme, nye i a-melding for tidligere
kalendermåned.
20
21
4. Korrigering av trekk/avgift
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Forskuddstrekk
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
22
•
Beløp
•
Beskrivelse
• Betalt trygdeavgift til Jan Mayen
• Jan Mayen og bilandene
• Kildeskatt på pensjon
• Svalbard
• Barnepensjon
4. Korrigering av trekk/avgift
4. Feil i arbeidsgiveravgift
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
•
Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.)
•
•
•
•
Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift
Sone for beregning av arbeidsgiveravgift
Avgiftsgrunnlag/Refusjonsgrunnlag
Avgiftssats
•
Avgiftsgrunnlag, refusjonsgrunnlag og sats
(utsendt fra USA/Canada)
Antall sjøfolk/måned og sats (sjøfolk i utenriksfart
som bor utenfor Norden og som ikke er
statsborger i et EØS-land)
Virksomhet ...n
•
Inntektsmottaker A
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
4. Korrigering av trekk/avgift
• Aktuelle problemstillinger:
1. Grunnlag for beregning av trekkbeløp er endret, slik at
trekkbeløp må korrigeres.
2. Innrapportert feil beløp, for eksempel tastefeil eller
innrapportert trekk som ikke er gjennomført.
3. Feil i arbeidsgiveravgiften.
24
4. Korrigering av trekk/avgift
1. Grunnlag for trekk er endret
– Korrigering gjøres på desember, uansett hvilken måned feilen
oppstod.
• Har den ansatte sluttet før desember, kan korrigering gjøres på den
måneden da den ansatte sluttet.
– Korrigering må skje innen fristen for innsending av desemberoppgaven, det vil si 5. januar.
• Rapporter den delen av tidligere beløp som ikke lenger er avgift/trekkfritt
med negativt fortegn.
• Rapporter dette beløpet på nytt som trekk/avgiftspliktig.
25
*om inntektsmottakeren får andre utbetalinger som rapporteres i melding 1712 kan forskuddstrekk gjennomføres
26
4. Korrigering av trekk/avgift
2. Typiske tastefeil
• Inneværende år:
– Feilen gjelder en måned hvor fristen ikke er utløpt:
• Feilaktig beløp innrapporteres med motsatt fortegn (som nullstiller
feilen) enten ved en ny melding eller en erstatningsmelding.
– Fristen er utløpt:
• Rene feilrapporteringer kan korrigeres ved at opplysningspliktig
rapporterer et beløp som nullstiller feilrapporteringen for den
angjeldende kalendermåneden.
27
28
4. Korrigering av trekk/avgift
3. Feil i arbeidsgiveravgift
Korreksjon av opplysninger på arbeidsgiveravgift må skje for
den kalendermåneden feilen skjedde.
29
30
5. Korrigering av lønnsforskudd
• Aktuelle problemstillinger:
1. Utbetalt forskudd på lønn (netto) som oppfyller vilkårene for å
unnlate trekk ved utbetaling, jf. skattebetalingsforskriften § 510-10 første ledd
1. Beløpet er forskudd på løpende eller utløpt avregningstidsrom, og
forskuddet skal avregnes i neste lønnsutbetaling.
2. Utbetalt forskudd på lønn hvor det skal gjennomføres trekk.
1. Eksempel - Forskudd på lønn for en måned som ikke er påbegynt.
31
5. Korrigering av lønnsforskudd
1. Utbetalt forskudd (netto)
•
Omfatter forskudd på lønn som inntektsmottaker har opptjent rett til eller
opptjener rett til på utbetalingstidspunktet.
–
Eksempel:
•
Arbeidsgiver utbetaler lønn etterskuddsvis, men rekker ikke å få en nyansatt inn i
lønnssystemet til utbetalingsdato. Han kan da i stedet utbetale et forskudd (netto) uten at
trekk avsettes på vanlig måte.
•
Arbeidsgiver må før neste rapportering beregne hva bruttolønn og trekk utgjør i forhold til
utbetalingen/forskuddet.
•
Innrapportering skjer i første ordinære a-melding.
–
Forskuddet innrapporteres som lønn på første a-melding etter utbetaling.
–
Bruttobeløpet (ordinær lønn + brutto forskuddsbeløp) innrapporteres og trekk
beregnes på både forskudd og annen ordinær lønn og innrapporteres.
32
33
5. Korrigering av lønnsforskudd
2. Utbetalt forskudd som krever trekk
• Trekk må gjennomføres når utbetaling skjer og avsettes på
vanlig måte. Lønnsforskuddet behandles dermed på samme
måte som ordinær lønn.
– Eksempel: En ansatt får en månedslønn ekstra utbetalt sammen
med en sin vanlige lønn.
– Samlet utbetaling og trekk innrapporteres på samme måned.
34
35