Exempel, faktor ny teknik - Svenska 3

Download Report

Transcript Exempel, faktor ny teknik - Svenska 3

NY TEKNIK
Hur har ny teknik påverkat det svenska språket
de senaste tusen åren?
BOKTRYCKARKONSTEN


Vad hände?
I slutet av 1400-talet kom Gutenbergs boktryckarkonst
till Sverige. Då fick vi möjlighet att sprida tryckt text i
måna exemplar (Källa YYY).
Hur påverkades språket?
Det var boktryckarkonsten som möjliggjorde
spridningen av Gustav Vasas
bibelöversättningar. Dessa påverkade svenska
språket mycket och vi fick en gemensam
språknorm (baserat på Mälardalens svenska). Få
kunde läsa, men Bibelns ord förkunnades av
präster i kyrkor över hela landet (Källa YYY).
INDUSTRIALISMEN
Vad hände?
Under 1700- och 1800-talet, d.v.s. den yngre
nysvenska perioden påbörjades industrialiseringen
i Europa, med start i England.
Hur påverkades språket?
Under den senare delen av den yngre nysvenska
perioden bidrog industrialiseringen till att många
engelska låneord gjorde entré i svenskan. Orden
kunde ofta härledas till just den nya industrin:
cykel, lokomotiv, pir, rigg, strejk, frihandel (källa
YYY).
TV,RADIO
Vad hände?
 Under första halvan av den nusvenska perioden (1900talet) gjorde den nya tekniska uppfinningar sitt intåg i
folks hem. Under andra halvan av 1900-talet hade
många tillgång till en eller båda av dessa medier.
Hur påverkades språket?
 Eftersom mycket av språket som talades i radio och tv
var uppläst skriftspråk bidrog detta till att människor
började tala mer skriftspråkligt, till exempel hoppade
istället för hoppa (Källa YYY). Via radio och tv fick vi
också allt större tillgång till den anglo-amerikanska
kulturen. Många ord som rör musik, dans och film
strömmade in i svenskan, och en stor del av dagens
lånord är från engelskan (Källa YYY).