Keskkonnaökonoomika III

download report

Transcript Keskkonnaökonoomika III

Looduskapitali ja keskkonnakulude
hindamine rahas




Keskkonna rahas hindamise vajalikkus
Ökosüsteemide teenused
Ökosüsteemide teenuste rahaline väärtus
Keskkonna hindamise meetodid




Hinda on raske määrata (nt metsamarjad)
Ühishüve tarbimine ei tarvitse seda kulutada
(nt vaatamisväärsused)
Ühishüve tarbimise takistamine on võimatu
(nt puhas õhk)
Väikse maksejõuga inimestele tuleb tagada
elustandard (nt õngitsemine)



Keskkonnakahjude määramine
Kompensatsioonide määramine, nt kinnisasja
vahetamisel
Avalike keskkonnainvesteeringute
tasuvusanalüüs
Varumisteenused:
 Toit (kalandus,
ulukid),
põllumajandussa
ak, metsaannid
 Vesi
 Ravimid,
biokemikaalid,
tööstustooted
 Energia
(hüdroenergia,
biokütused)





Toetavad teenused:
- Toitainete levitamine
ja ringlus
- Seemnete levitamine
- Primaarproduktsioon
Kultuurilised teenused:
- Kultuuriline, intellektuaalne ja
spirituaalne inspireerimine
- Rekreatiivsed kogemused (sh
ökoturism)
- Teadusavastused
Ekvivalentne
bioom
Järved / jõed
Rohumaa
Mets
Tehislik
Estuaarid
Ökosüsteemi
teenuse määr
($/ha/a)
8498
92
969
0
22,832


Ökosüsteemi teenus
võib ära kulu ära
hoida
Nt märgala,
puhastades reovett,
võib hoida ära
tervishoiukulu


Ökosüsteemi
teenuse saab
asendada
kunstliku
süsteemiga
Nt antisanitaarse
supelranna saab
asendada
veekeskusega


Ökosüsteemid
annavad tulu
Paranenud
veekvaliteet
suurendab
kalanduse tulu


Kodanik hindab
keskkonda
mõjutavat projekti
ja ütleb, kas seda
teostada või mitte
Meetod peegeldab
rahva arvamust
keskkonnaväärtuste
suhtes


Kasutatakse puhkealade väärtuse
hindamiseks
Baseerub indiviidi tegelikule käitumisele,
näiteks puhkeala kasutamisele
Reisikulud: rahalised kulud (sõit, ööbimine,
toitlustamine) + ajakulu
küla stuste a rv

6
5
4
3
2
1
0
0
5
10
15
sõidukulud (krooni)
20
25





Keskkonna väärtust peegeldab
keskkonnaväärtusega seotud toote hind
Kasut näit eluasemete lähiümbruse
hindamisel
Hinnavahe kirjeldab, mida inimesed hindavad
ja on valmis maksma erinevate eluasemete
omaduste eest
Meetod eeldab suuri andmebaase tehingu
hindadest ja keskkonna omadustest
Võimaldab hinnata ainult ostjate lähiümbruse
väärtust





Küsitluste kaudu
AGA tarbijad rakendavad küsimustele
vastamisel omakasupüüdlikke strateegiaid
Maksevalmidus (M) – maksimaalne summa,
mida inimene oleks nõus hüve eest maksma
Loobumistasu (L) – minimaalne summa, mille
eest tarbija oleks nõus objekti kasutamisest
loobuma
AGA ühe rahaühiku loovutamist kaalub
inimene valusamalt kui sama rahaühiku
saamist  L > M (3:1 ... 4:1)