KLINI*KI CENTAR BANJA LUKA KLINIKA ZA PLU*NE BOLESTI

Download Report

Transcript KLINI*KI CENTAR BANJA LUKA KLINIKA ZA PLU*NE BOLESTI

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
MEDICINSKI FAKULTET
SPECIJALIZACIJA: PNEUMOFTIZIOLOGIJA
SPECIJALIZANT: RUŽICA STEVANOVIĆ
NASLOV RADA: DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA ASTME I
HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA
SEMINARSKI RAD
MENTOR RADA: PROF. DR KRSTO JANDRIĆ
BANJA LUKA, DECEMBAR 2012. GODINE
1.UVOD I DEFINICIJA
Po definiciji astma je oboljenje sa hroničnom inflamacijom
disajnih puteva, u kojoj su značajne mnoge ćelije, uključujući
mast ćelije, eozinofilne leukocite i T-limfocite. Ova inflamacija
izaziva kod osjetljivih osoba ponavljanje epizode šištanja,
gušenja, teskobe u grudima i kašlja, posebno noću i/ili u rano
jutro.Ovi simptomi su povezani sa promjenljivom opstrukcijom
protoku vazduha koja je dijelom revezibilna, bilo spontano bilo
pod dejstvom lijekova.
HOBP je oboljenje koje se karakteriše kašljem i iskašljavanjem,
ograničenjem protoka vazduha koje nije potpuno reverzibilno,
obično je progresivno i udruženo sa poremećenim
inflamacijskim odgovorom pluća na štetne čestice ili gasove.
2. EPIDEMIOLOGIJA
ASTMA
- oboljeva od 1% do 3% populacije,
- u djetinjstvu dva puta češće oboljevaju dječaci;
- kod odraslih podjednako česta kod oba pola.
- HOBP
- oboljeva od 20% do 60% muškaraca pušača starijih od 60
godina;
- češće oboljevaju i žene zbog sve veće zastupljenosti navike
pušenja.
3. ETIOLOGIJA
ASTMA
Faktori spoljašne sredine:
Alergeni
Alergeni radnog mjesta
Respiratorne infekcije
Aditivi u hrani
Pušenje
Zagađenost vazduha
HOBP
Faktori spoljašne sredine:
Pušenje
Ekspozicija na radnom mjestu
Zagađenost vazduha
Nizak socijalni status
Alkohol
Pasivno pušenje u djetinjstvu
Faktori domaćina:
Atopija
Pol
Niska TM na rođenju
Faktori domaćina:
Deficit alfa – 1 antitripsina
Niska TM na rođenju
Porodična anamneza
Genetika
4. PATOFIZIOLOGIJA ASTME I HOBP – a
ASTMA
ĆELIJE: eozinofili, mali porast makrofaga, porast CD4 Th2 limfocita, aktivacija mast
ćelija
MEDIJATORI: LTD4, IL – 4,5
POSLEDICE: fragilan epitel, zadebljanje BM, metaplazija sluzi, uvećanje žlijezda
ODGOVOR NA TERAPIJU: glikokortikoidi inhibiraju inflamaciju.
HOBP
ĆELIJE: neutrofili, veliki porast broja makrofaga, porast broja CD8+T- limfocita
MEDIJATORI: LTB4, IL-8, TNF- alfa
POSLEDICE: skvamozna metaplazija epitela, destrukcija parenhima, metaplazija sluzi
i uvećanje žlijezda
ODGOVOR NA TERAPIJU: glikokortikoidi imaju malo efekta.
5. KLINIČKA SLIKA ASTME I HOBP – a
1.Simptomi i znakovi
ASTMA




zviždanje u grudima,
otežano disanje,
pritisak u grudima i
kašalj.
HOBP
 kašalj često sa pojačanom ekspektoracijom,
 otežano disanje.







2. Fizički nalaz
ASTMA
nalaz pri auskultaciji je obično normalan, dok se zvižduci mogu ali ne
moraju čuti za vrijeme forsiranog ekspirijuma;
znaci hiperinflacije;
auskultacijski nalaz nijemih pluća ukazuje na veoma tešku
bronhopstrukciju jer se vizing gubi zbog izraženog zarobljavanja
vazduha u ekspirijumu.
HOBP
anteroposteriorni dijametar grudnog koša je povećan;
pri perkusiji prisutna laka hipersonornost;
pri auskultaciji oslabljen disajni šum sa produženim ekspirijumom i manje
ili više čujnim polifonim zviždanjem, često se bazalno čuje pucketanje;
terminalna faza bolesti - znaci plućne hipertenzije i disfunkcija desnog
srca.
6.DIJAGNOZA ASTME I HOBP-a
ANAMNEZA
KLINIČKI PREGLED
SPIROMETRIJA: U HOBP POSTBRONHODILATATORNI FEV 1<80%
PREDVIĐENE VRIJEDNOSTI, UDRUŽEN SA FEV1/FVC<70% POTVRĐUJE
NEPOTPUNO REVERZIBILNU BRONHOPSTRUKCIJU A KOJA JE
KARAKTERISITKA OVE BOLESTI. DOBRA POSTBRONHODILATATORNA
REVERZIBILNOST IDE U PRAVCU DIJAGNOZE ASTME. HIPERINFLACIJA
MJERENA TJELESNOM PLETIZMOGRAFIJOM KAO I SNIŽEN DIFUZIJSKI
KAPACITET ZA CO SE ČEŠĆE VIĐA U HOBP NEGO U ASTMI.
RADIOLOŠKI SNIMAK
LABORATORIJSKI NALAZI
7.ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE ASTME I HOBP-a
ASTMA
Faktori rizika
Uzrast
porodična anamneza;
alergije
mlađi
Simptomi
vizing
Spirometrija
reverzibilnost
HOBP
MJEŠOVITA BOLEST
pušenje
kod pušača sa astmom postoji
rizik od HOBP
stariji
kod starijih osoba astma se često miješa sa HOBP
kašalj, iskašljavanje
nepotpuna
reverzibilnost
komorbiditet se nekad ispoljava atipično (npr.infekcije)
nepotpuna revezibilnost
moguća i u astmi
8. ISHOD OBOLJENJA
Oštećenje pluća u astmi je reverzibilno ali i pored toga
primijećeno je da plućna funkcija opada više nego kod zdravih
osoba.Rizik za nastank HOBP se povećava sa životnim dobom
pacijenta te ova bolest ima i veću stopu mortaliteta nego
astma.
9.LIJEČENJE ASTME I HOBP-a
Vodiči za liječenje astme i HOBP – a preporučuju stepenasti
pristup terapiji, stim da je taj pristup u astmi uslovljen
stepenom kontrole bolesti, a kod HOBP stepenom težine
oboljenja.
Za raliku od astme, gdje se doza lijekova prilagođava stepenu
kontrolisanosti bolesti, kod HOBP se ne preporučuje
smanjivanje doze lijekova. Dokazano je da ukidanje terapije
održavanja u HOBP povećava rizik od pojave egzacerbacija i
udruženo je sa pogoršanjem kvaliteta života.
HVALA NA PAŽNJI!
PITANJA?