Ingen lysbildetittel - Universitetssykehuset Nord

download report

Transcript Ingen lysbildetittel - Universitetssykehuset Nord

Forskningsprosjekter
ved NAPOS
FoU-dag
23. mai, 2008
Atle Brun
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer
Laboratorium for klinisk biokjemi
Haukeland Universitetssykehus
[email protected]
Intense magesmerter
Nevrologiske og
psykiske symptomer
FoU ved NAPOS
• Basalforskning
• Klinisk epidemiologisk forskning
• Klinisk anvendt forskning
NAPOS FoU, Oversikt 1
Prosjekt
Ansvarlige
Periode
Sverre Sandberg, Tore
Morken, Solveig
Mikalsen, Helse
Bergen HF
2007 - 2009
Vevspesifikk regulering av jern- og hem- Nirmala Ernest Jeyaraj
metabolismen i relasjon til behandling av (UiB), Atle Brun, Helse
pasienter med Erytropoietisk protoporfyri Bergen HF
2007 - 2008
European Porphyria Network (EPNET)
Work Package 5: Information about
drugs
Atle Brun, Helse
Bergen HF
2007 - 2010
European Porphyria Network (EPNET)
Work Package 6: Network of laboratory
centres for prophyria diagnosis
Sverre Sandberg,
Helse Bergen HF
2007 - 2010
Evaluering av sikkerhet og effekt ved
subkutane bioresorberbare CUV1647implantat hos pasienter med
erytropoietisk protoporfyri
NAPOS FoU, Oversikt 2
Prosjekt
Ansvarlige
Periode
Jørild Haugen, Sverre
Sandberg, Helse
Bergen HF
2006 - 2008
Differentiation between sporadic and
familial porphyria cutanea tarda
Aasne Karine
Aarsand, Helse
Bergen HF
2001 - 2008
The excretion of porphyrins and
porphyrin precursors in acute attacks of
acute intermittent porphyria (AIP)
Aasne Karine
Aarsand, Helse
Bergen HF
2005 - 2008
Legemidler og akutte porfyrier: en
internasjonal nettbasert
legemiddeldatabase
Atle Brun, Erik Pomp,
Helse Bergen HF
Porfyrier i Norge
2003 - 2017
NAPOS FoU, Oversikt 3
Prosjekt
Ansvarlige
Periode
Erytropoietisk protoporfyri:
Undersøkelse av ferrokelatase aktivitet i
intakte, humane retikulocytter
Atle Brun, Sverre
Sandberg (Helse
Bergen HF), Nirthiga
Vivekanathan, UiB
2005 - 2008
Protection from phototoxic injury in
Erythropoietic Protoporphyria
Atle Brun, Helse
Bergen HF
2006 - 2008
Nytteverdi av genetiske
veiledningssamtaler ved porfyri
Birte Lundhaug,
Universitetet i Bergen
2006 - 2008
Symptomer ved Erytropoietisk
protoporfyri (EPP)
Akutt fotosensitivitet:
• Soleksponering kan føre
til intense smerter i
huden etter bare 5-30
min i solen
• Brennende/
prikkende/sviende
smerter på lyseksponerte
områder som varer i
dager
• Debuterer vanligvis i
tidlig barnealder
• Forverring av symptomer
vår og sommer
• Huden ser vanligvis
normal ut til tross for
store smerter
• Barn og foreldre blir
oppfattes som
”hysteriske”
• Diagnose: ”DOCTORS
DELAY”
Hemebiosynthesis
1
2
3
4
Glycin
Erythropoietic
protoporphyria
(EPP)
Succinat
• Ferrochelatase
reduction to 30%
• Photosensivity from early childhood.
5
6
7
• Hepatobilary complication
Ferrochelatase
8
Fe
Protoporphyrin (PP)
+ Fe 2+
= Heme
Behandling for å redusere
lysømfintligheten
• Reflekterende solkremer
(titan/jern/zink-oxide)
• Selvbruningskrem (Dihydroxyaceton)
• Beta-carotene; 180-300 mg/dag
(gulskjær i huden)
Hos mange pasienter: Liten effekt
Problem
Vindusglass stopper ikke det blå lyset
 Hudsymptomer selv inne
Dette gir ofte problemer i
hverdagen
• På arbeidsstedet
• Skole
• Hjemme
• Under transport til og fra
arbeid, skole og aktiviteter
Er det mulig spesifikt å
stoppe den delen av
lysspekteret som påvirker
porfyrinene i huden?
Absorbsjon spekteret av protoporphyrin
1
Absorption
0,8
0,6
0,4
0,2
0
300
400
500
Wavelenght (nm)
600
Lysbeskyttende spesialfilm for
EPP
100
Filter 61011
Abs/Ex
80
T%
• Velegnet beskyttelse for
0,8
personer med
0,6 Erytropoietisk
protoporfyri (EPP).
0,4
• Filtrerer bort den blå
0,2
delen av lysspekteret
(350 – 450 nm) som gir
0
hudskadene ved EPP.
• Resten av spekteret (>470
nm) slipper gjennom.
60
40
20
0
300
400
500
nm
600
Ex scan av PPIX i
DMSO
Lysbeskyttende film
• Beregnet for permanent montering på
glass
– Vinduene i hus
– Bilruter (relativt flate)
• Kan også brukes på annen måte
– Rullegardinløsninger
– ”Personlig visir”
Hepatobilary complication
• Protoporphyrin is
hepatotoxic.
• Some EPP patients
develop cholestatic
liver faliure.
• Liver
transplantation
• Bone marrow
transplantation
100 cm
100 cm
40 cm
A. Brun, NOFFOF 2007
100 cm
Liver transplantation (1)
• A liver transplantation take 8-12 hours
• The irradiance of an operating room light is
equivalent to the sun (measured in kLux)
• Liver transplantation in EPP patients: Several
fatal events. Complication due to several
abdominal bleeding, intestinal perforation
peritonitis and sepsis.
Liver transplantation (2)
• The complications are due to
abdominal phototoxicity during the
operation
How to reduce the phototoxic
damage during operation?
Previous experiences in EPP liver
transplantation
CLS-200-X
TA-81 / similar
No filter
Number of liver
transplantation
42
13
4
25 ?
Phototox injury
8
2
0
6?
15 %
24 %
Aim of the study
1. To evaluate the colour perception in the
operating area for surgeons when filtered
light is used
2. To compare the protective efficacy of
different light filters in an experimental
model
Acrylate filters
Thin, flexible, heat-resistant, pre-glued, easilly applied, commercially available
CLS-200X
Reflective 61611
TA-81
Deep Amber
Without filter
A. Brun, NOFFOF 2007
TA-81
A. Brun, NOFFOF 2007
Deep Amber
A. Brun, NOFFOF 2007
Aim of the study
1.
To evaluate the colour perception in
the operating area for surgeons
when filtered light is used.
2. To compare in an experimental
model the protective efficacy of
different light filters.
Experimental model: Protoporthyrin loaded
erythrocytes
Operating room light
Cuvette
7x7 cm
Light path 3mm
Erythrocytes
suspenstion
(8x1010) erythrocytes/L
Erythrocytes loaded
with
protoporphyrin
•CLS-200X
•Reflective 60611
•TA-81
PP
PP
Hb
Cell damage
= Hemolysis
A. Brun, NOFFOF 2007
Cell damage with different filters
100
% hemolysis
Without filter
80
CLS-200X
60
Reflective 61611
TA-81
40
Light protection efficacy
20
0
0
4
8
12
16
Minutes
Protection from phototoxic injury
during
surgery in Erythropoietic Protoporphyria
Wahlin S., Srikanthan N., Hamre B., Harper
P., Brun A. Liver Transplant In press
20
No
filter
CLS
60611
TA-81
10%
hemolysis
24
1
1,25
X
X
X
2
2,6
Legemidler og porfyri
Symptomer ved ulike porfyrisykdommer
Anfall med akutte symptomer:
• Abdominalsmerter
• Pareser
• Psykiske symptomer
Unormal lysømfintlighet:
• Blemmer/vulnerabel hud på lyseksponerte områder
• Unormal lysømfintlighet - hudsmerter
Anfall med akutte symptomer
kan utløses av:
•
•
•
•
•
•
Psykisk stress / fysiske påkjenninger
LEGEMIDLER
Søvnmangel
Alvorlig medisinsk
Frisk
Sult / slanking
tilstand
Infeksjoner
Kvinner: Menstruasjon syklus / P-piller
Porfyri: Sjelden sykdom  Ofte manglende kompetanse
Feildiagnostisering / feilbehandling
Problemet: Legemidler og porfyri (1)
• Høyst vanlige legemidler kan utløse et
alvorlig anfall hos personer med
disposisjon for akutt porfyri
• Felleskatalogen mangler opplysninger
om at en lang rekke legemidler er
kontraindiserte ved akutte porfyrier
Problemet: Legemidler og porfyri (2)
• Informasjon om hvilke legemidler som er
trygge å bruke:
– Svært vanskelig tilgjengelig –særlig i
akuttsituiasjoner
– Lite oppdatert med hensyn til nye
legemidler
– Tildels motstridende informasjon fra
forskjellige kilder
Mangel på viktig medisinsk informasjon
gir stor fare for medisinsk feilbehandling
• NAPOS ble opprettet av Sosial og
helsedepartementet i 1999
• Startet arbeidet med problemområdet
legemidler og akutt porfyri
Målet:
• Utvikle en legemiddeldatabase
– Brukervennlig, klinisk databaseverktøy
– Lett tilgjengelig på internet
– Forhindre medisinsk feilbehandling som kan
utløse alvorlige anfall
Samarbeid: Norge - Sverige
Tverrfaglig gruppe
Farmasøyt
IT-ingeniør
Porfyri-spesialist
SamarbeidsPorfyri-spesialist:
produkt
Stig Thunell
+
=
Legemiddeldatabase for
akutt porfyri
Eksempel 1
•
•
•
•
Kvinne, 32 år gammel
Symptomer på kraftig blærebetennelse
Oppsøker sin fastlege for å få behandling
Legen vil behandle med legemidlet Selexid
• Er Selexid et trygt legemiddel å bruke?
Selexid
• Brukervennlig, klinisk databaseverktøy
• Lett tilgjengelig på web (www.drugsporphyria.org)
• Omfatter nær alle legemidler på det
nordiske markedet
• Ekspertsystem
• Viser evidens og rasjonale for samtlige
klassifiserte legemidler
• Stor internasjonal
interesse
Hvem er målgruppen for en porfyri
legemiddel database?
• Allmennpraktiserende leger
• Leger på sykehus
• Personale ved nasjonale porfyri
kompetansesentra
• Personer som har fått stilt diagnosen
akutt porfyri
Akutte porfyrisykdommer
forekommer relativt sjeldent
Nødvendig og hensiktsmessig
å arbeide
INTERNASJONALT
European Porphyria Network
• EU project
(2007 – 2010)
• Set up a functional
network of
specialist porphyria
centres to provide
better healthcare
for patients and
their families
www.drugs-porphyria.org
Expansion of the database
Drug
porphyrinogenicity
monographs
General
information
Core
Database
programming
elements
Drug safety
classification
Drug data files
(ATC-system)
National drug National drug National drug
database 13 database 14 database 15
2009
National drug National drug National drug
database 10 database 11 database 12
National drug National drug National drug
database 7
database 8
database 9
National drug National drug National drug
database 4
database 5
database 6
National drug National drug National drug
database 1
database 2
database 3
2008
2007
European Porphyria Network
Use the network to
collect clinical reports
about drug use among
persons with acute
porphyria:
- Attack precipitated ?
- Used without problems?
Drug
reports
Follow-ups by pharmacists at 4
porphyria centres:
•
•
•
•
Cardiff, UK
Paris, France
Bergen, Norway
Warsaw, Poland
Drug reports in acute porphyria
• Pharmacists collect detailed
follow-up information on
porphyria patients concerning the
use of drugs
• High quality and reliable reports
Status:
Reports on 558 drugs
collected so far
Drug reports: Further developments
TRANSFORM
Drug report
forms
Drug
report
in acute
porphyria
Online drug
reporting system
Patient information
M
A
08
1960
NOR-SS
15
04
2008
Complement
Database
Validation
Porphyria
online
system
UPDATE
drug reporting
Clinical drug reports
Drug porphyrinogenicity
MONOGRAPHS
Takk for oppmerksomheten
www.napos.no
Fagmiljø ved NAPOS
•
•
•
•
•
•
2 Farmasøyter i 50% stilling
6 Leger (tilknyttet)
1 Genetisk veileder
2 Spesialkonsulent / prosjektkonsulent
1 Kunnskapskoordinator
1 Kontorleder