การประกาศตัวแปร

download report

Transcript การประกาศตัวแปร

การประกาศตัวแปร
“ตัวแปร” คือสิ่ งทีเ่ ราสร้ างขึน้ มาเพือ่ ใช้ เก็บค่ าต่ างๆและอ้างอิงใช้ งาน
ภายในโปรแกรม ตามทีเ่ รากาหนดขึน้ การสร้ างตัวแปรขึน้ มาเราเรียกว่ า "การ
ประกาศตัวแปร“ ส่ วนใหญ่ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มักจะมีการ
ประกาศตัวแปร ซึ่งข้ อมูลจะถูกเก็บไว้ ทตี่ ัวแปรทีเ่ ราประกาศไว้ ข้างต้ น
รู ปแบบ
ประเภทของข้ อมูล ชื่อตัวแปร ;
ตัวอย่ าง
int
age;
การประกาศตัวแปร
ในการประกาศตัวแปรแต่ ละครั้งสามารถประกาศได้ หลาย
ตัวถ้ าเป็ นประเภทเดียวกัน ใช้ เครื่องหมาย , คัน่ ได้
•
เช่น int
num1,num2,num3;
char a,b,c,d;
float score,grade;
การกาหนดชื่อตัวแปร
ตัวแปรแต่ ละตัวจะต้ องมีการกาหนดชื่อขึน้ เพือ่ ให้ โปรแกรมนั้น
สามารถเรียกใช้ งานได้ ถูกต้ องโดยมีข้อกาหนดในการตั้งชื่อดังนี้
1. ชื่อไม่ ซ้ากับคาสงวนและชื่อมาตรฐานทีค่ อมไพเลอร์ รู้ จัก
2. ต้ องขึน้ ต้ นด้ วยตัวอักษร(A-Z,a-z) หรือ _ เท่ านั้น
3. ตัวต่ อไปต้ องเป็ นตัวอักษร ตัวเลข หรือ _
4. การตั้งชื่อต้ องไม่ มีช่องว่ าง
5. ตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ จะมีความหมายต่ างกัน
คาสงวนในภาษาซี (มาตรฐาน)
auto
break
case
char
const
continue
default
do
double
else
enum
extern
float
for
goto
if
int
long
register
return
short
signed
sizeof
static
struct
switch
typedef
union
unsigned
void
volatile
while
การประกาศค่ าคงที่
ในภาษาซี จะมีตวั แปรอีกชนิดหนึ่งที่เราเรี ยกว่า “ค่าคงที่” ซึ่งจะ
แตกต่างจากตัวแปรทัว่ ไป คือ ค่าคงที่ไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้ตลอดทั้ง
โปรแกรม การกาหนดค่าคงที่ในภาษาซีน้ นั จะมีการประกาศไว้ในทีต่ ่างๆ
ดังนี้
การประกาศค่ าคงที่
ค่ าคงที่ (Constant) เป็ นค่ าในหน่ วยความจาที่มีค่าคงที่ตลอด
โปรแกรมเราจะกาหนดชื่อให้ กบั ค่ าคงที่ ถ้ าโปรแกรมส่ วนใดเรียกใช้ จะได้
ข้ อมูลตามทีก่ าหนดไว้ การประกาศค่ าคงทีม่ ี 2 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 ใช้ Const นาหน้ า (ต้ องระบุชนิดตัวแปร)
const รู ปแบบข้อมูล ชื่อค่าคงที่ = ค่าข้อมูล;
ตัวอย่าง const int count = 100;
การประกาศค่ าคงที่
รูปแบบที่ 2 ใช้ #define (ไม่ ต้องระบุชนิดตัวแปร)
#define ชื่อค่าคงที่ ค่าที่ตอ้ งการเก็บ
ตัวอย่าง #define PI 3.14;
ตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอก
ลักษณะการประกาศตัวแปรจะมีอยู่ 2 รูปแบบดังนี้
1. ตัวแปรภายใน จะถูกประกาศใช้ งานเฉพาะฟังก์ชั่นนั้นๆ
2. ตัวแปรภายนอก เป็ นตัวแปรสาธารณะทีท่ ุกๆฟังก์ชั่นสามารถเรียกใช้
งานจากตัวแปรนีไ้ ด้ โดยประกาศไว้ นอกฟังก์ชั่น
ตัตัววอย่างประกาศตั
งการเรี ยกใช้วตแปรแบบภายในและภายนอก
ัวแปรภายในและตัวแปรภายนอก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
float grade; // ตัวแปรภายนอก
int f()
{
float score; // ตัวแปรภายใน
printf("score f=");
scanf("%f",&score);
}
int main()
{
printf("grade main=");
scanf("%f",&grade);
f();
getch();
}
ตัวอย่ างการใช้ งานค่ าคงที่ภายใน
• #include<stdio.h>
• #include<conio.h>
• const int data1=50; // ทุกฟั งก์ชนั่ สามารถเรี ยกใช้ งานได้
• int f()
• {
•
const int data=40; // ประกาศเพื่อเรี ยกใช้ ในฟั งก์ชนั่ f เท่านั ้น
•
printf("data f = %d\n",data);
•
printf("data 1 = %d\n",data1);
•
}
• int main()
• {
•
printf("data1 main = %d\n",data1);
•
f();
•
getch();
• }
ทดสอบความเข้ าใจาใจ
ทดสอบความเข้
1.
2.
3.
4.
5.
เราจะตั้งชื่อตัวแปรว่ า a_a ได้ หรือไม่
เราจะตั้งชื่อตัวแปรว่ า 4you ได้ หรือไม่
เราจะตั้งชื่อตัวแปรว่ า float ได้ หรือไม่
ตัวแปรภายในต่ างจากตัวแปรภายนอกอย่ างไร
ตัวอักษร- ตัวใหญ่ มีความหมายเหมือนกันหรือไม่