Transcript ΕΚΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
•Παρουσίαση έρευνας για την κατάσταση στα κρατικά ιδρύματα
•Οργανισμοί των ΜΚΦΠ
•Πιστοποίηση ΜΚΟ
•Εθνικό Μητρώο Παιδικής Προστασίας
•«e-pronoia για τον πολίτη, Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Διασύνδεσης & Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας»,
Μάνθου Γιώτα
Ψυχολόγος / Κοινωνική Λειτουργός ΕΚΚΑ
Αθήνα, 2013
www.ekka.org.gr
Παρουσίαση έρευνας για την
κατάσταση στα κρατικά ιδρύματα
ΕΚΚΑ, Οκτώβριος 2010
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ- έρευνα ΕΚΚΑ 2010
ΣΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ οι εξής κρατικοί φορείς:
•
•
•
•
•
11 Νοσοκομεία Αττικής (Γενικά, Παιδιατρικά, Μαιευτικά)
Μ.Κ.Φ. ΠΑΙΔΙΩΝ - 18
Θ.Χ.Π. ΠΑΙΔΩΝ - 3
Κ.Α.Α.Π. ΒΟΥΛΑΣ - 1
ΚΕ.ΠΕ.Π. – 5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ:
•
•
•
•
•
Αριθμός φιλοξενούμενων παιδιών
Δυναμικότητα
Εκκρεμή αιτήματα φιλοξενίας
Ηλικία φιλοξενούμενων (για Θ.Χ.Π. & ΚΕΠΕΠ)
Προσωπικό (μόνιμο, επί συμβάση, ειδικότητες, κλπ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ – γενικά
• ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 1.726
• ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
1.255
• ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 237
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 610
• ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 868
•ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 76
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ 645
•ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 858
•ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 161
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ – Θ.Χ.Π.
Θ.Χ.Π. ΠΑΙΔΩΝ (3)
•ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ 141
•ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 76
• ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 225
Θ.Χ.Π.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ (1)
• ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 75
• ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ 64
• ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 55
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
4
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
60
Θ.Χ.Π.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (2)
• ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 150
• ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ 77
• ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 21
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
36
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
41
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ – ΚΕ.ΠΕ.Π.
ΚΕΠΕΠ (5)
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ 391
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
66
325
523
ΜΚΦ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – Σεπτέμβριος 2010
ΜΚΦ (18)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
479
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
235
ΜΚΦ (4)
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΚΦ (14)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
263
216
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
SΤAGE
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΛΠ
28
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
SΤAGE
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΛΠ
135
81
ΜΚΦ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – Σεπτέμβριος 2010
ΜΚΦ (18)
479
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
SΤAGE
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΛΠ
370
109
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ /
ΤΕΧΝΙΚΟ /
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
115
255
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ /
ΤΕΧΝΙΚΟ /
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
34
75
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 Απουσία συντονισμού των Μονάδων και συντονιστικού μηχανισμού
 Ταυτόχρονη εμπλοκή πολλών Μονάδων στην εκτίμηση των ίδιων
αιτημάτων, με συνέπεια την επικάλυψη, την αύξηση της γραφειοκρατίας,
την σπατάλη πόρων και την καθυστέρηση ικανοποίησης των αιτημάτων
 Η αυξημένη διακίνηση εγγράφων με προσωπικές πληροφορίες του
κοινωνικού ιστορικού των παιδιών
 Η αδυναμία έγκυρης και διαρκούς εκτίμησης της κατάστασης και των
συνολικών αναγκών λόγω της απουσίας ενιαίου (ηλεκτρονικού)
συστήματος καταγραφής των αιτημάτων
 Απουσία ενιαίου συστήματος τεκμηριωμένης αξιολόγησης των αναγκών
παιδικής προστασίας για ανατροφοδότηση του σχεδιασμού πολιτικών
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – συνέχεια
 Απουσία Επιστημονικών Πρωτοκόλλων Παρέμβασης
 Περιορισμένη επιχειρησιακή δυνατότητα των κρατικών Μονάδων
Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών για παροχή υπηρεσιών Επείγουσας
Υποδοχής -Φροντίδας για Παιδιά σε κίνδυνο
 Οι παραπάνω συνθήκες έχουν ως επίπτωση:
 Παραμονή των παιδιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες για μεγάλο χρονικό
διάστημα χωρίς να χρήζουν περίθαλψης, γεγονός που συνεπάγεται
υψηλό κόστος, ακατάλληλο ή επιβλαβές περιβάλλον για την
ψυχοσωματική υγεία του παιδιού, δυσλειτουργία της Μονάδας
 Παραμονή των παιδιών σε ακατάλληλο οικογενειακό ή συγγενικό
περιβάλλον ή χωρίς περιβάλλον ή υπό συνθήκες κακοποίησης,
παραμέλησης, εκμετάλλευσης ή εμπορίας με αυξημένο κίνδυνο
πρόκλησης σημαντικών βλαβών ή κίνδυνο της ζωής τους
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – συνέχεια
 Οι κρατικές Μονάδες Παιδικής Προστασίας που παρέχουν προστατευμένη
φιλοξενία και φροντίδα στα Παιδιά αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες
ανταποκρισιμότητας σε νέα αιτήματα φιλοξενίας παιδιών λόγω:
 Έλλειψης προσωπικού να αναπτύξει πλήρως τη δυναμικότητα της Μονάδας και
να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ποιότητα υπηρεσιών
 Πληρότητας του αριθμού των παιδιών που φιλοξενούνται σε σχέση με το
διαθέσιμο προσωπικό κάθε Μονάδας
 Έλλειψης οικονομικών πόρων των Μονάδων για να ανταποκριθούν στις
ανάγκες φροντίδας μεγαλύτερου αριθμού παιδιών από αυτόν που φιλοξενούν ή
προστατεύουν στα προγράμματα αναδοχής ή ημιαυτόνομης διαβίωσης
 Μακροχρόνιας παραμονής των παιδιών που φιλοξενούνται και μετά την
ενηλικίωσή τους λόγω έλλειψης κατάλληλων Μονάδων ενηλίκων να
παραπεμφθούν ή όταν υπάρχουν κατάλληλες Μονάδες δεν έχουν διαθεσιμότητα
ικανοποίησης των αιτημάτων
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – συνέχεια
 Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν και οι ακόλουθες διαπιστώσεις στο
πλαίσιο της παιδικής προστασίας:
 Καταγράφηκαν ελάχιστες δομές φροντίδας για ορισμένες ηλικιακές
ομάδες των ανηλίκων, π.χ. εφήβους και ιδιαίτερα αγόρια, κ.ά.
 Σε πολλές περιπτώσεις η ικανοποίηση ή μη των αιτημάτων
φιλοξενίας των παιδιών δεν εξαρτάται από το βαθμό κινδύνου του
κάθε παιδιού αλλά από
την άσκηση πιέσεων από τους
εμπλεκόμενους ή της ανταλλαγής διευκολύνσεων και δημιουργίας
εντυπώσεων ή της δημοσιότητας, του πολιτικού κόστους ή της
εμπλοκής των ΜΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ Ε.Κ.Κ.Α. : Πιλοτικό Ενιαίο Σύστημα Αναφοράς και
Παρακολούθησης
αιτημάτων προστατευμένης φιλοξενίας ανηλίκων
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ε.Κ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ε.Κ.Κ.Α.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ
 Εντοπισμός με ενιαίο και συστηματικό τρόπο των αναγκών και
των προβλημάτων του δικτύου σχετικά με την κάλυψη
αιτημάτων άμεσης φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο
 Προώθηση τεκμηριωμένων προτάσεων για την κάλυψη των
αναγκών του Δικτύου των εμπλεκομένων φορέων
 Οριζόντια διασύνδεση μεταξύ των συνεργαζόμενων Υπηρεσιών
 Ενιαίο σύστημα αναφοράς, διαχείρισης και παρακολούθησης
των αιτημάτων
 Ενιαίο σύστημα αναφοράς, διαχείρισης και παρακολούθησης
των υπό κοινωνική προστασία παιδιών σε εθνικό επίπεδο
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΩΝ ΜΚΦΠ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΚΦΠ
Βασικά σημεία:
•
προτεραιότητα στην προαγωγή, την προστασία και τον σεβασμό
των δικαιωμάτων του παιδιού, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Παιδιού όπως κυρώθηκε με τον Ν.2101/92
•
την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από κείμενα των
Διεθνών Οργανισμών αναφορικά με την προστασία των ΑμεΑ
όπως είναι η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και η
Σύσταση (2005) 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα
των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας.
•
..η ιδρυματική φροντίδα των παιδιών θα πρέπει να είναι κατά το
δυνατόν βραχεία, για όσο διάστημα οι ανάγκες του παιδιού το
επιβάλλουν και να επιδιώκεται η οικογενειακή του αποκατάσταση
•
Στις περιπτώσεις κινδύνου ζωής του παιδιού ή του εφήβου ή
τεκμηριωμένα απόλυτα επείγουσας ανάγκης, εντάσσεται άμεσα σε
πρόγραμμα φιλοξενίας με εντολή του Διοικητή ή του Υποδιοικητή
του κατά περίπτωση Παραρτήματος του Κέντρου, κατόπιν
εισήγησης της κοινωνικής υπηρεσίας του Κέντρου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΚΦΠ - συνέχεια
• Η
παρακολούθηση της ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης των
φιλοξενούμενων παιδιών και της προσαρμογής τους, η αξιολόγηση
των αναγκών του σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα και η
διαρκής επαναξιολόγηση του ατομικού του προγραμματισμού για την
κοινωνική του αποκατάσταση
• Η υλοποίηση ημερήσιου εξατομικευμένου προγράμματος με σκοπό
την καλή σωματική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
• Η τήρηση ατομικού ημερολογίου για κάθε παιδί όπου θα
καταγράφονται σημαντικά γεγονότα που αφορούν στην σωματική και
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή του
•
Ο έλεγχος και η προώθηση μέτρων για την τήρηση των δικαιωμάτων
των παιδιών
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Μ.Κ.Ο
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ κλπ
Ιστορική εξέλιξη
• από τις αρχές του 1990 : ραγδαία ανάπτυξη φορέων
κοινωνικής πρόνοιας στο ιδιωτικό τομέα
• κοινωνικός και επιστημονικός προβληματισμός για την
ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών
• ανάδειξη της αναγκαιότητας να υπάρξει ένα σαφές νομοθετικό
πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη λειτουργία τους και τις σχέσεις τους
με το δημόσιο τομέα.
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ν.2646/98 :«Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις».
Βασικές καινοτόμες προβλέψεις :
 η διάκριση του περιεχομένου των υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας
 η
δημιουργία Τμήματος Ανάπτυξης
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Εθελοντισμού
στο
 η δημιουργία Εθνικού και Νομαρχιακού Μητρώου φορέων
ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 η πιστοποίησή τους ως φορείς του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Αρμοδιότητες:
•Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φορέων κοινωνικής
φροντίδας, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, για παιδιά, ηλικιωμένους
και άτομα με αναπηρίες
• Η εποπτεία των φορέων πρόνοιας Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, Φιλανθρωπικών Σωματείων,
•
•η επιχορήγηση αυτών για αντιμετώπιση εξόδων μισθοδοσίας του
προσωπικού και της λειτουργίας τους
•Ο ορισμός Κοινωνικού Συμβούλου για έλεγχο τους
• Η τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων του Νομού
Πηγή : Μελέτη – Σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό
των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί, Αθήνα 2009,
ΥΥ&ΚΑ
Ποσοστιαία κατανομή των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης
για το παιδί ανά νομική μορφή
Πηγή : Μελέτη – Σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών
και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί, Αθήνα 2009, ΥΥ&ΚΑ
Ποσοστιαία Κατανομή των Εθελοντικών Υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά Διοικητική Περιφέρεια
Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(Μ.Κ.Ο.) (στοιχεία 6 2012)
ος
1148
Φορείς
554
Παιδί /
Οικογένεια
193
Ασθένειες
319
ΑΜΕΑ
240
παιδιά ΑΜΕΑ
77
Αιμοδοτικοί
ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Μ.Κ.Ο.) (στοιχειά 6ος 2012)
1148
Φορείς του Εθνικού Μητρώου
379
Πιστοποιημένοι φορείς
118
Παιδί / Οικογένεια
Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(Μ.Κ.Ο.) – Έδρα Φορέα (στοιχεία 6 2012)
ος
1148
Φορείς
468
Αττική
118
Θεσσαλονίκη
562
λοιπή επικράτεια
Πηγή : Μελέτη – Σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών και
φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί, Αθήνα 2009, ΥΥ&ΚΑ
Ποσοστιαία Κατανομή Εθελοντικών Υπηρεσιών (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) Κοινωνικής Φροντίδας
και Αλληλεγγύης για το Παιδί, ανά βαθμίδα παροχής υπηρεσιών
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
• Σημαντικός αριθμός φορέων δεν έχει εγγραφεί στο Εθνικό και
Νομαρχιακό Μητρώο
• Σημαντικός αριθμός φορέων δεν διαθέτει πιστοποίηση
• Απουσιάζει ένα κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής χαρτογράφησης,
ταξινόμησης και παρακολούθησης
• Σημαντικός αριθμός φορέων δεν διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση
• Συγκρούσεις και διαμάχες μεταξύ μεγάλων οργανώσεων που έχουν
τον ίδιο πληθυσμό στόχο
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
•
Πληροφορίες για τα δικαιώματα των παιδιών δεν παρέχονται με τον
κατάλληλο τρόπο
•
Το παιδί δεν έχει επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση του ή δεν κατανοεί
τις πληροφορίες που του δίνονται
•
Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται πάντα με βάση το μεγαλύτερο συμφέρον του
παιδιού.
•
Η απόφαση για την τοποθέτηση δεν λαμβάνει πάντα υπ’ όψιν τις ανάγκες του
παιδιού
•
Η απόφαση είναι ξαφνική ή αναπάντεχη για το παιδί και την οικογένεια του
•
Τα αδέλφια έχουν διαχωριστεί
•
Τα διαχωρισμένα αδέλφια έχουν μικρή ή και καθόλου επικοινωνία
Συνέχεια…
• Υπάρχει
έλλειψη γραπτών αξιολογήσεων
εξατομικευμένο πλάνο για το παιδί.
και
δεν
υπάρχει
• Το παιδί δεν έχει ιδιωτική ζωή
• Η φυσική απόσταση μεταξύ του παιδιού και της βιολογικής του
οικογένειας εμποδίζει την επαφή μεταξύ τους.
• Ο φροντιστής αλλάζει διαρκώς.
• Ο φροντιστής δεν είναι εφοδιασμένος με επαρκείς πληροφορίες,
εκπαίδευση και/ή στήριξη για να φροντίσει ένα παιδί με ειδικές
ανάγκες
• ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ
Πιστοποίηση ΝΠΙΔ μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ως φορείς
παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας
Νομοθετικό Πλαίσιο - Πιστοποίηση
•
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθ. Γ.Π. οικ.9287/27-9-01
•
τροποποιήθηκε με την αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ.
Γ.Π.(2)γ/οικ.2858/12-1-05 ρυθμίζει :
όροι,
προϋποθέσεις,
διαδικασία,
ενιαία κριτήρια για να χορηγηθεί η ειδική πιστοποίηση




Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές του δημόσιου τομέα μπορεί να
παρέχονται μόνο στους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίοι έχουν
αναγνωρισθεί ως ειδικώς πιστοποιημένοι φορείς του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας.
Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και είναι ειδικώς πιστοποιημένοι μπορούν
να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους άλλους φορείς του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας για τη μελέτη και εκτέλεση προγραμμάτων κοινωνικής
φροντίδας
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ., 1163/10-04-2012) :
Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής φροντίδας του
Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα & Μ.Κ.Ο. Εθελοντικού
Χαρακτήρα
Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης για την
Πιστοποίηση
- Π.Σ.Π.Α.
ΣΤΑΔΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ Π.Ε.
Ε.Κ.Κ.Α.
Υπουργείο
ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ
on line
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
•
•
•
Τμήμα
εθελοντισμού
Προϋποθέσεις
Δικαιολογητικά
Αντιστοίχιση με Ε.Π.
Γνωμοδότηση
Ε.Κ.Κ.Α.
Εισήγηση
περιφερειάρχη
Μέγιστη διάρκεια
διαδικασίας
πιστοποίησης:
6 μήνες
Υπουργική
απόφαση
Φ.Ε.Κ.
Μητρώο
• Άρση πιστοποίησης
• Ενστάσεις
Ε.Κ.Κ.Α.
Παρακολούθηση
της πορείας
της αίτησής
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
•Εγγραφή στο Ε.Μ.Φ. (αφορά Μ.Κ.Ο και Ν.Π.Ι.Δ.)
•Άδεια λειτουργίας ή Απόφαση λειτουργίας δημοσιευμένη σε
Φ.Ε.Κ.
•Αυτοτελής νομική προσωπικότητα με αναφορά στο καταστατικό
ότι προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
•Αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον συνεχή λειτουργία
•Δικτυακή ιστοσελίδα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Πρωτοβάθμια Κοινωνική φροντίδα)
•Έντυπο σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (Ειδικό Ερωτηματολόγιο)
•Καταστατικό
•Απόφαση νομιμοποίησης του εκπροσώπου που υποβάλλει την αίτηση
πιστοποίησης
•Φορολογική ενημερότητα
•Ασφαλιστική ενημερότητα
•Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου
•Αποδείξεις – τεκμηρίωση δράσεων κοινωνικής φροντίδας (1 ολοκληρωμένη ή 3
διαφορετικές δράσεις τα 2 τελευταία χρόνια)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(Πρωτοβάθμια Κοινωνική φροντίδα)
•Επάρκεια και καταλληλότητα δομών/ανθρώπων/οικονομικών πόρων
•Προσβασιμότητα
•Επάρκεια στοιχειών τεκμηρίωσης
•Ποιότητα δράσεων
•Ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα
•Χρήση εργαλείων και διαδικασιών για αξιολόγηση
•Συνεργασία με άλλους φορείς/δίκτυα Ελλάδας και εξωτερικού
•Διαρκής εκπαίδευση προσωπικού
•Ετήσιος απολογισμός δράσεων
•Δημοσιότητα δράσεων (εκδόσεις, διάχυση πληροφοριών, κ.α.)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(Δευτεροβάθμια & Τριτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα)
•Επάρκεια στοιχείων τεκμηρίωσης για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας
•Ποιότητα εγκαταστάσεων
•Σχέδιο έκτακτης ανάγκης – επάρκεια μέτρων ασφαλείας
•Ύπαρξη και τήρηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
•Ύπαρξη διεπιστημονικής επιτροπής
•Εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων
•
•Ενσωμάτωση διεθνών οδηγιών – προδιαγραφών λειτουργίας
•Επιτροπή δεοντολογίας
•Προστασία προσωπικών στοιχείων εξυπηρετουμένων
Εθνικό Μητρώο Παιδικής Προστασίας
ΚΥΑ-αριθ.οικ.49540/04-05-2011
•Α) Εθνικό Υπομητρώο Παιδιών σε κίνδυνο
•Β) Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών
•Γ) Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων
•Δ) Εθνικό Υπομητρώο Παιδιών που είναι σε
κλειστή φροντίδα
•Ε) Εθνικό Υπομητρώο Παιδιών που λαμβάνουν
επιδοματικές παροχές
Εθνικό Μητρώο Παιδιών σε κίνδυνο
 Προτάθηκε στις Εισαγγελίες Αθηνών και Πειραιά η επιτόπια
παρουσία στελεχών του ΕΚΚΑ για τη συλλογή των στοιχείων. Δεν
έχει δρομολογηθεί.
 Ελλιπής αποστολή στοιχείων από τις Ο.Π.Α.
 Εκδόθηκε εγκύκλιος του Αρείου Πάγου, προς τους εισαγγελείς.
 Η εγκύκλιος δεν κάνει σαφή την υποχρέωση των εισαγγελέων να
αποστέλλουν όλα τα στοιχεία στο ΕΚΚΑ.
 Αποτέλεσμα αυτού να παραμένει ανενεργό το Μητρώο
 Διαμορφώθηκε πρόταση για ενιαία φόρμα εισαγγελικής εντολής.
Επίκειται νέα συνάντηση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών
Πέρασε στην αρμοδιότητα του ΕΚΚΑ μετά την ενοποίηση με το ΙΚΠΑ
Τηρείται κανονικά, με τα στοιχεία που αποστέλλουν στο ΕΚΚΑ τα Πρωτοδικεία
όλης της χώρας.
Αποστέλλονται από το ΕΚΚΑ στατιστικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
και στην ΕΛ. ΣΤΑΤ. κατ΄ έτος.
Προτάθηκε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει το περιεχόμενο του
Μητρώου με προσθήκη επιπλέον στοιχείων
Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων
Πέρασε στην αρμοδιότητα του ΕΚΚΑ μετά την ενοποίηση με το ΙΚΠΑ
Είναι ανενεργό προς το παρών
Κατατέθηκε (7-09-12) στο Υπουργείο, πρόταση του ΕΚΚΑ για την ενεργοποίηση
του Μητρώου και τα περιεχόμενά του
Αναδοχή – Στοιχεία Οκτώβριος 2010
Φορέας Αναδοχής
Σύνολο παιδιών
Σύνολο Οικογένειες Σύνολο ανηλίκων
Αναρρωτήριο Πεντέλης
175
149
Παιδόπολη «Άγιος
Ανδρέας»
143
116
Κέντρο Βρεφών
«Μητέρα»
83
62
Σύνολο
401
327
52
Σύνολο
ενηλίκων
31
Εθνικό Υπομητρώο Παιδιών που είναι σε κλειστή
φροντίδα
Εθνικό Υπομητρώο Παιδιών που λαμβάνουν
επιδοματικές παροχές
Παραμένουν ανενεργά
Το ΕΚΚΑ προτίθεται να υποβάλλει προτάσεις προς το Υπουργείο
αναφορικά με τις υπουργικές αποφάσεις
εκδοθούν για να ενεργοποιηθούν τα Μητρώα.
που απαιτείται
να
Το ΕΚΚΑ προτίθεται να συνεχίσει και να ενισχύσει τις δράσεις
συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς – τροφοδότες των
Μητρώων.
e-pronoia για τον πολίτη
Πυλώνες συστήματος
Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα
Διασύνδεσης &
Διαδραστικότητας
των Υπηρεσιών
Πρόνοιας
Διαδικτυακή
Πύλη Πρόνοιας
για την
εξυπηρέτηση του
πολίτη
Σύστημα
Ηλεκτρονικής
Αναφοράς,
Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης
Δράσεων
Κοινωνικής
Φροντίδας και
Αλληλεγγύης
Ψηφιακή αρχειοθέτηση των
ατομικών φακέλων παιδιών στις
Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «E-PRONOIA ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Κεντρικές Υπηρεσίες
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ &
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Κεντρικές ΚΑΙ
Υπηρεσίες
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (7)
ΝΠΔΔ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
& ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΝΠΔΔ)
(αρμοδιότητας ΥΥ&ΚΑ)
output
e-pronoia για
τον πολίτη
Γενικές Διευθύνσεις Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας
input
Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας
ΝΠΙΔ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ – ΜΚΟ
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
πρωτογενείς ροές
πρωτογενείς εκροές
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (13)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (52)
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας
ΔΗΜΟΙ (325)
Διευθύνσεις Κοινωνικής
Πολιτικής
ΔΗΜΟΙ
Οργανισμοί Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης και Παιδείας
δευτερογενείς ροές
δευτερογενείς εκροές
Η ΠΡΑΞΗ «E-PRONOIA ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ
• Των
Υπηρεσιών, γιατί απλουστεύει διαδικασίες,
εξασφαλίζει εγκυρότητα, εξοικονομεί χρόνο και πόρους,
διευκολύνει τους επαγγελματίες πρόνοιας και περιορίζει
τη γραφειοκρατία
• Των Πολιτών, γιατί δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης,
έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης για τα δικαιώματα
πρόνοιας και τα μέτρα, παροχές και υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας
• Της Κοινωνίας, γενικότερα γιατί προωθεί την κοινωνική
ασφάλεια, συνοχή, αλληλεγγύη και ευημερία των μελών
της
ΕΥΡΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:
Το
έργο αφορά στις Υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας, φορείς και δράσεις πρόνοιας
αρμοδιότητας του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, άλλων Υπουργείων και οι οποίες είναι διάσπαρτες
στην επικράτεια.
• ΝΠΔΔ αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας και
•
•
•
•
•
άλλων Υπουργείων
Κοινωνικές Υπηρεσίες ΟΤΑ & Περιφερειών
Κρατικές Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας
ΝΠΙΔ και Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα τομέα πρόνοιας
Ιδιωτικού Δικαίου επιχειρήσεις τομέα πρόνοιας
Εκκλησιαστικά Ιδρύματα πρόνοιας
ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:
•
Έλλειψη άμεσης & συστηματικής καταγραφής των παρεχόμενων προνοιακών υπηρεσιών
& παροχών, που οδηγεί στην έλλειψη σχεδιασμού προγραμμάτων κοινωνικής
προστασίας, της διαρκούς παρακολούθησης & ελέγχου τους, στην σπατάλη πόρων, στην
χαμηλή ποιότητα που συνεπάγονται αναποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόνοιας
•
Δυσκολία αναζήτησης & εντοπισμού των σημείων παροχής υπηρεσιών και παροχών
πρόνοιας με τρόπο εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες που τις χρειάζονται
Αποσπασματική και ελλιπής καταγραφή των παιδιών που προστατεύονται, επωφελούνται
ή βρίσκονται σε κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο από το σύστημα κοινωνικής φροντίδας και
αλληλεγγύης
•
•
Πεπαλαιωμένο χειρόγραφο σύστημα καταγραφής και φύλαξης των ατομικών στοιχείων
των φιλοξενούμενων παιδιών στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, με συνέπεια την
απώλεια χρόνου, κίνδυνο καταστροφών, δυσκολία αναζήτησης στοιχείων, αδυναμία
επιστημονικής επεξεργασίας και αξιολόγησης και ασυνέχεια και καθυστέρηση στην
παροχή των υπηρεσιών
•
Απουσία δικτύωσης
•
Αδυναμία παροχής τεκμηριωμένων και ολοκληρωμένων εθνικών στατιστικών
και κοινωνικών δεικτών για τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!