Pagtataya ng Natutuhan

download report

Transcript Pagtataya ng Natutuhan

Lydia B. Liwanag, Ph.D.
Pamantasang Normal ng Pilipinas
Sa K -12 Kurikulum ng Edukasyon,
inaasahan na mababago ang pananaw
sa larangan ng Pagtataya. Binibigyang
diin sa K-12 na ang pagtataya ay
ginagamit bilang kagamitang panturo
tungo sa pagkatuto sa halip na isang
paraan
para
sa
layunin
ng
pagmamarka.
Ang mga mag-aaral ay aktibong
kalahok sa pagtataya at magagamit
nila ang resulta ng pagtataya para
sa sariling pag-unlad. Kaya dapat
na
ang
mga pagtataya ay
tumutulong sa mga mag-aaral na
magtagumpay bilang malikhaing
tagaganap na may kaalaman sa
halip na taga-ulit at taga-memorya
ng ideya ng ibang tao.
Tatlong Uri ng Isang
Balanseng Gawain sa
Pagtataya
Pagtatayang Tradisyunal
(Pencil & Paper Tests)
Paggawa/Pagpapakita
(Performance)
Pagtatayang Pagsasagawa
(Performance Based Assessment)
Produkto/Ginawa
(Product)
Portfolyo
Pagtatayang Tradisyunal
(Traditional Assessment)
1.
Ito ay isang uri ng pagtataya na kilala sa
tawag na lapis at papel na pagtataya o
pagsusulit.
2. Dito binibigyan ng pagsusulit ang mga magaaral na pare-pareho ang tanong, oras,
panuntunan at ang inaasahang sagot.
3.Madalas na sinusuri nito ang mga mababang
antas ng kognitibong kasanayan.
4. Ang mga aytem sa pagsusulit ay maaaring
ginagamitan ng mga salita, numero, simbolo
o larawan kaya’t ang mga madalas na
nakakapasa ay ang mga taong may talino sa
linggwistika, lohika/matematika o viswal.
5. Ginagawa ito lalo na kung ang nais ay
obhektibong pamamaraan na pagmamarka at
pagpili ng mga dapat parangalang pangakademiko sa klase.
Pagtatayang Pagsasagawa
(Performance Assessment)
1. Ito ay isang uri ng pagtataya na kinakailangang
aktwal na ipakita ng mga mag-aaral ang
kasanayan na nais husgahan.
2. Tinataya nito ang mga matataas na antas ng
kognitibong kasanayan at mga kasanayang
pangsaykomotor.
3. Binibigyang-diin ang mga kasanayang maaaring
isagawa sa totoong buhay.
Mga Prinsipyo ng Pagtataya

Pagbibigay-diin sa Pagtataya para sa
Pagkatuto sa Halip na Pagtataya sa
Natutunan
1. Ginagamit ang pagtataya bilang
kagamitang panturo na naglalayon sa
pagkatuto sa halip na pagbibigay
lamang ng grado at ebalwasyon.
2.
Ang mga mag-aaral ay aktibong
partisipant sa pagtataya at nagagamit
ang nilalaman ng pagtataya sa
pagkatuto.
3. Parehong ginagamit ng guro at magaaral ang pagtataya upang mabago o
mapabuti ang mga gawain sa pagkatuto
at pagtuturo
4. Pagsasagawa ng mga peer tutoring
o pagtatambal ng mga mag-aaral
na mas mabilis matuto sa mga magaaral na may kabagalan
PAGSASANGKOT SA MGA
MAG-AARAL SA PAGTATAYA
1. Pinoproseso ng mga mag-aaral ang
mga impormasyong nasa pagtataya
upang makagawa ng mga desisyon
para
sa
kanilang
pag-unlad,
makilala kung ano ang may kalidad
na gawain, mataya ang sarili at
maipaalam ang kanilang kalagayan
at progreso upang marating ang
hinahangad na pagkatuto.
PAGSASANGKOT SA MGA
MAG-AARAL SA PAGTATAYA
2. Dinidirekta ng mga mag-aaral ang
sariling pagkatuto: ano ang dapat
nilang matamo, nasaan na sila
ngayon at paano matatakpan ang
puwang sa pagkatuto.
GAMIT NG MGA DI-TRADISYUNAL
NA PAGTATAYA
1.
2.
Sa pamamagitan ng mga di-tradisyunal na
pagtataya, nakukuha ng mga guro ang
mabisang impormasyon tungkol sa kanilang
mga mag-aaral na mula sa iba’t ibang
paraan.
Nakapagbibigay ang mga pagtatayang ito
ng mga ebidensya ng pagsasagwa na higit
pa sa kaalamang natutuhan at nagbibigay
ng malinaw na larawan sa kabuuang
natutunan ng mag-aaral sa klase.
PAG-UUGNAYAN NG PAGTATAYA AT
ISTANDARD O PAMANTAYAN
1.
2.
Ang mahalagang pagtataya ay malinaw na
nakikita kung ano ang tinataya at sinusukat ang
higit na dapat pahalagahan.
Bilang isang patakaran sa ating pagtuturo
ngayon,
hinihikayat
na
gamitin
ang
pagtatayang pagsasagawa (Performancebased) sa pagsukat sa kakayahan ng mga
mag-aaral.
MGA URI NG PAGTATAYA NG
NATUTUNAN
TRADISYUNAL
DI-TRADISYUNAL
 Pagsusulit
Alternatibong Pagtataya
Gamit ng Lapis at Papel
Pagsasagawa (Performance
Type)
Maramihang Pamimili
(Multiple Choice Test)
Pagpupuno o sariling
pagbibigay ng sagot (Supply
Type)
Isang Tamang Sagot (Single
Correct Answer)
Maramihang tamang sagot
(Many correct answer)
Kabuuang Pagsusulit
(Summative)
Pagsusulit habang natututo
(Formative)
MGA URI NG PAGTATAYA NG
NATUTUNAN
TRADISYUNAL
DI-TRADISYUNAL
Produkto o Kinalabasan
(Outcomes only)
 Proseso at Produkto (Process and
Product)
Fokus sa Kasanayan (SkillFocused)
 Batay sa gawain o task (Taskbased)
 Hindi magkakaugnay ang
kaalaman (Isolated Facts)
 Aplikasyon ng Kaalaman
(Application of Knowledge)
 Walang kontekstong gawain
(Discontextualized Task)
 May kontekstong mga gawain
(Contextualized Task)
Pagtatayang Panlabas (External
Evaluation)
Sariling Pagtataya ng mga magaaral (Student-Self Evaluation)
MGA PAMATNUBAY NA
SIMULAIN SA PAGTATAYA
Si Stiggins (1997) ay nagbigay
ng mga sumusunod na pangunahing
simulain na magbibigay patnubay
ng pokus tungo sa isang
komprehensibong pananaw ng
pagtataya:
MGA PAMATNUBAY NA
SIMULAIN SA PAGTATAYA
1. Pagkakaroon ng malinaw
na Pag-iisip at Epektibong
Komunikasyon
2. Mahalaga ang Papel ng
Guro sa Pagtataya
MGA PAMATNUBAY NA
SIMULAIN SA PAGTATAYA
3. Mga Mag-aaral ang
Pangunahing Tagagamit ng
Resulta ng Pagtataya
4. Pagkakatoon ng Mataas na
Uri ng Pagtataya
MGA PAMATNUBAY NA
SIMULAIN SA PAGTATAYA
5. Pagbibigay ng Tuon sa Intra
at Interpersonal na Epekto
6. Pinapatnubayan ng
Pagtataya ang Pagtuturo
MGA PARAAN NG PAGTATAYA
Uri ng Pagkatuto na Tinataya
1. Konseptwal na kaalaman
2. Prosedyural na kaalaman
3. Proseso ng Pagkatuto
4. Atityud at Gawi
5. Produkto ng Pagkatuto
MGA PARAAN NG PAGTATAYA
Sa aklat na Learner-Centered
Assessment – inaangkupan ng mga
paraan ng pagtataya ang bawat
uri ng pagkatuto
MGA PARAAN NG PAGTATAYA
1. Konseptwal/Deklarativ na kaalaman –
Pagsasagawa, Panayam, Pagsagot sa
Pagsusulit na Pasulat
2. Prosedyural na kaalaman –
Obserbasyon, Panayam, Interbyu,
Portfolyo
MGA PARAAN NG PAGTATAYA
3. Proseso/Produkto ng Pagkatuto –
Pagsasagawa, Portfolyo
4. Atityud at Gawi – Interbyu,
Obserbasyon, sample ng mga Gawa
MGA PARAAN NG PAGTATAYA
Narito ang ilang tiyak na paraan
ng pagtataya sa proseso at
produkto ng pagkatuto.
MGA PARAAN NG
PAGTATAYA
PROSESO
Panayam/Interbyu
Obserbasyon, pasulat
na datos
Mga ginawang logo o
jornal
Pasalita/Pasulat na
sariling ebalwasyon
PRODUKTO
Pagsulat ng sanaysay
Paggawa ng proyekto
Portfolyo
Pagsasagawa o
demonstrasyon, eksibit
MGA PARAAN NG PAGTATAYA
PROSESO
Pag-uusap sa ginawang
proyekto o produkto
PRODUKTO
Imbestigasyon,
Pagsasagawa, Pagguhit,
Dula, Kuwento
Imbentaryo ng Atityud
Tseklist, rating scale,
feedback forms
Sariling Pagsasalita ng
Sarbey
mga mag-aaral (Self-talk)
Mga pagsusulit, Report ng Pasulat na Pagsusulit
Progreso
Iba’t ibang Paraan / Metodo ng
Pagtatayang Pangsilid-aralan
May
Pinipiling
Sagot
(Selected
Response)
•Maramihang
Pamimili
•Dalawahang
Pamimili
•Pagtatapattapat
•Interaktiv
Obserbasyon
ng Guro
Sariling Pagsagot
(Constructed Response)
Maikling
Sariling Sagot
na Aytem
Pagsasagawa ng mga Gawain
(Performance-Based Tasks)
Pagsulat o
Essay
Oral na
Pagtatanong
•Maikling sagot
•Pagpupuno
(Completion)
•Paglalabel ng
dayagram
•Pagpapakita
ng ginawa
Produkto
•Proyekto
•Drowing /
Illustrasyon
•Sariling tula o
kuwento
•Refleksyon
•Jornal
•Grap o Table
•Portfolio
•Kontroladong
Pagsulat
•Malayang
Pagsulat
•Impormal na
pagtatanong
•Interbyu
•Pagsusulit
•kumperensya
Kasanayan
•Madulang
Pagbasa
•Debate
•Pagsasalita
•Pagsasakilos
•Demostrasyon
ng Gawain
•Formal
•Di-formal
Sariling
Pagtataya
•Sarbey ng
Atityud
•Talatanungan
•Imbentaryo
•Sosyometrik
na mga
kagamitan
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang
(Performance) Pagtataya sa Pagbasa
(Sekondarya)
WORKSHEET 3
Mga Kasanayan sa Pakikinig/Pagbasa
Mga Kompetensi
Mga
Tradisyunal na
Pagsusulit
1. Nabibigyang reaksyon
Sariling
ang pananaw, tono,
Pagsagot
layunin at saloobin ng
(Constructed
akda.
Response Test)
Produkto /
Pagsasagawa
•Pagsasakilos
•Madulang
pagbasa
•Sabayang
pagbigkas
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance)
Pagtataya sa Pagbasa (Sekondarya)
WORKSHEET 3
Mga Kasanayan sa Pakikinig/Pagbasa
Mga Kompetensi
Mga Tradisyunal
na Pagsusulit
2. Nabibigyang
kahulugan ang
magkakaugnay na
pahayag upang
maibigay ang sanhi at
bunga ng mga
pangyayari
Napipili ang mga
salitang magagamit
para sa tiyak na
sitwasyon
Maramihang
pagpipiliang
pagsusulit
(Multiple Choice
Test)
Produkto /
Pagsasagawa
•Debate hinggil sa
isang balita/
talumpati News
Story
•Talumpati tungkol
sa isang tampok na
isyu mula sa akda
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance)
Pagtataya sa Pagbasa (Sekondarya)
WORKSHEET 3
Mga Kasanayan sa Pakikinig/Pagbasa
Mga Kompetensi
Mga
Tradissyunal
na Pagsusulit
3. Naiuugnay ang mga
kaisipan sa tekstong
binasa sa mga
pansariling karanasan
-aktwal
-naranasan
-nasaksihan
-narinig/nabasa
Sariling
Pagsagot
Produkto /
Pagsasagawa
•Pagkukwento
•Pagsasakilos
•Pagguhit
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance)
Pagtataya sa Pagsulat (Sekondarya)
WORKSHEET 4
Mga Kompetensi
Mga
Tradisyunal na
Pagsusulit
1. Naisusulat nang
wasto ang mga babala,
patalastas o direksyon
Pagsulat ng
patalastas,
babala,
tuntunin na
gamit ang
malaking titik
at bantas
Produkto /
Pagsasagawa
Pagsulat ng
Poster o
paggawa ng
bulletin board
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance)
Pagtataya sa Pagsulat (Sekondarya)
WORKSHEET 4
Mga Kompetensi
Mga
Tradisyunal na
Pagsusulit
Produkto /
Pagsasagawa
2. Naisusulat ang mga
tuntunin sa paaralan sa
anyong payak na
pangungusap
Pagsulat ng
patalastas,
babala,
tuntunin na
gamit ang
malaking titik
at bantas
Pagsulat ng
Handbook hinggil
sa mga tuntunin
ng paaralan
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance)
Pagtataya sa Pagsulat (Sekondarya)
WORKSHEET 4
Mga Kompetensi
3. Nakasusulat ng
liham pangangalakal
4. Nakasusulat ng
talatang naglalahad
ng tao, lugar o
pangyayari
Mga
Tradisyunal
na Pagsusulit
Pagsulat ng
mga bahagi
ng liham
Pagsulat ng
talata ayon sa
modelo
Produkto /
Pagsasagawa
Pagsulat ng liham
tungkol sa binibiling
produkto sa kompanya
Malayang pagsulat ng
komposisyon ayon sa
mga paksa o isyu sa
paligid
Mga Tradisyunal at Pagsasagawang (Performance)
Pagtataya sa Pagsulat (Sekondarya)
WORKSHEET 4
Mga Kompetensi
Mga
Tradisyunal na
Pagsusulit
Produkto /
Pagsasagawa
5. Nakasusulat ng
talatang naglalarawan
ng ng tao, lugar o
pangyayari, kultura
Pagsulat ng
talata ayon
sa modelo
Pagsulat ng
paglalarawan ng
mga gawi,
tradisyon o kultura
ng lugar
6. Nakasusulat ng
talatang nangangatwiran
tungkol sa isang isyu
Pagsulat ng
talata ayon
sa modelo
Pagsulat ng sariling
panig sa isang isyu
na ipadadala sa
editor
Listening Comprehension
Listening
Comprehension
Traditional Testing
1. Note specific Elements
on the narrative listened
to
Completion type
2. Determine the order
of significant events in
the text
Sequencing Events
Performance /
Product
Based Testing
•Graphic Organizer
-Story map
-Story grammar
•Role play
•Retelling
Oral Language Proficiency
Oral Language
Proficiency
Traditional Testing
Performance /
Product
Based Testing
1. Express agreement or
disagreement with ideas
presented in a solution
Alternate Response Test
•Debate
•Panel Discussion
2. Narrate specific
personal experiences
related to the ideas
presented in the selection
Constructed Response Test
•Retell personal
experiences
3. Present points of view
and opinions concerning the
message of a selection
Constructed Response Test
•Role play
•Speech presentation
Reading Conprehension
Reading
Comprehension
Traditional Testing
Performance /
Product
Based Assessment
1. Use information
presented in a reading
selection to infer, to
evaluate
Completion Type Test
•Dramatization what will
happen in the selection
2. Determine the
intended purpose of an
informative text
Constructed Response
Test
•Graphic Organizer
•FAN
•KWL
Writing and Composition
Writing and
Composition
Traditional Testing
Performance /
Product
Based Assessment
1. Recognize the parts
of a simple paragraph
based on writing
purpose
Modeling
•Writing a paragraph
for the purpose of:
- describing a place
- narrating as
experience
2. Retell a chosen myth
or legend in a series of
5 – 7 sentence
paragraphs
Arrange sentences to
form paragraph
•Write a narrative
paragraph for the
purpose of retelling a
legend
Rubric sa Pagtataya
ng Talata / Sulatin
Level Ng Pagsasagawa (Performance)
Mga
Krayterya
Organisasyon
1
2
3
4
Hindi maayos
ang
organisasyon
ng mga ideya at
walang
panimula at
kongklusyon
May lohikal na
organisasyon
ngunit hindi
masyadong
mabisa ang
panimula at
kongklusyon
Maayos ang
organisasyon
pagkakabuo
ng talata na
may angkop na
simula at
kongklusyon
Mahusay ang
pagkakasunodsunod ng mga
ideya sa
kabuuan ng
talata, mabisa
ang panimula
at malakas ang
kongklusyon
batay sa
ebidensya
Rubric sa Pagtataya
ng Talata / Sulatin
Mga
Krayterya
1
2
3
4
Lalim ng
Refleksyon
Napakababa
w na walang
paguugnay
ang dati at
bagong
kaalaman at
makikita
lamang kung
ano ang
tinalakay sa
klase
Mababaw at
hindi
gaanong
nakikita ang
paguugnayan
ng dati sa
bagong
kaalaman
Malalim na
nakikita ang
paguugnayan
ng dati sa
bagong
kaalaman
Napakalalim
na nakikita
ang paguugnayan
ng dating
kaalaman at
karanasan
sa bagong
kaalaman
Rubric sa Pagtataya
ng Talata / Sulatin
Mga
Krayterya
1
Paggamit
ng Wika at
Mekaniks
Kailangang
baguhin
dahil halos
lahat ng
pangungusa
p ay may
mali sa
gramar,
baybay at
gamit ng
bantas.
2
Mga
kaihnaan
dahil
maraming
mali sa
gramar,
baybay at
gamit ng
bantas
3
4
Mahusay
dahil
kakaunti
lamang ang
mali sa
gramar,
baybay at
gamit ng
bantas
Napakahusa
y dahil
walang mali
sa gramar,
baybay at
gamit ng
bantas, may
mayamang
vocabularyo
Rubric sa Pagtataya
ng Talata / Sulatin
Mga
Krayterya
1
Presentasyon Mahirap
2
May
basahin dahil kahirapang
sa hindi
unawain ang
maayos at
pagkakasulat
malinis na
ng
pagkakasulat pangungusap
3
4
Malinis ngunit
hindi lahat
ay maayos
ang
pagkakasulat
ng mga
pangungusap
Malinis at
maayos ang
pagkakasulat
ng talata
Rubric sa Pagtataya
ng Talata / Sulatin
Mga
Krayterya
Pamamahala
ng Oras
1
2
Hindi handa Naisumite
at hindi tapos dahil
binantayan
ng guro
3
4
Ginamit ang
oras na
itinakda sa
paggawa at
naibigay sa
tamang oras
Ginamit ang
sapat na
oras at may
ebidensya na
ginagawa ito
sa labas ng
kalse at
sariling
disenyo ang
plano sa
pagsulat
RUBRIC SA DULA-DULAAN/ISKIT
Iskala ng Pagmamarka: 5 ( Napakahusay) 4 (Mahusay) 3 (Katamtaman)
2 (Di-gaanong mahusay) 1 (Di-lubhang mahusay)
PAMANTAYAN
POKUS
1. Pagbibigay ng
interpretasyon
•Tama at angkop sa diwa ng
nilalaman
ang
pagpapakahulugan/
interpretasyon ng piyesa.
Nagpakita ng reyalistikong
tagpo
ng
maigting
na
tunggalian ng mga tauhan.
2. Pagkakaganap ng
mga tauhan
•Maayos, makatotohanan, at
makatarungang
pagbibigay
buhay sa uri ng personalidad
na taglay ng tauhan sa piyesa
mula sa pagsasalita, pagkilos at
ekspresyon ng mukha.
PAGMAMARKA
PANGKAT GURO
PAGMAMARKA
PANGKAT GURO
PAMANTAYAN
POKUS
3. Mga kasuotan,
bagay/props na
gamit sa
tagpuan
•Umaangkop sa papel na
tauhan ang kasuotang ginamit.
Naaayon ang mga props at
kagamitan sa panahon at
kalagayan ng sitwasyon sa
dula.
4. Kaangkupan ng
tunog/ musika
•Isinasaad ng mga musika at
tunog na inilapat ang himig,
tema at damdamin ng dula na
nakatulong upang higit na
mabigyang buhay ito.
KABUUAN:
Interpretasyon: 17-20 (Napakahusay)
13-16 (Mahusay)
9-12 (Katamtaman)
5-8 (Di-gaanong mahusay) 1-4 (Di-lubhang mahusay)
RUBRIC SA PAGSASATAO
Iskala ng Pagmamarka: 5 ( Natatangi) 4 (Napakahusay) 3 (Mahusay)
2 (Kasiya-siya) 1 (Hindi kasiya-siya)
PAMANTAYAN
1. Reyalistiko at natural ang pagganap sa
katauhang binibigyang buhay.
2. Angkop ang ekspresyon ng mukha sa
ipinakikitang emosyon o sa damdaming
pinalilitaw.
3. Umaakma ang gmait ng tinig sa edad, saloobin
at kaisipan ng tauhang ginagampanan.
PAGTATAYA
RUBRIC SA PAGSASATAO
PAMANTAYAN
PAGTATAYA
4. Mahusay at malinaw ang pagbibitiw ng mga
pahayag kaya’t nauunawaan.
5. Maayos ang blocking sa paggalaw ng tauhan.
6. May angkop ng kasuotan at pangkalahatang
anyo ng tauhan sa kanyang papel na
ginagampanan.
7. Nakapukaw ng interes at kawilihan sa mga
manonood ang pagsasatao.
Interpretasyon: 17 – 20 ( Natatangi) 13 – 16 (Napakahusay) 9 – 12 (Mahusay)
5 – 8 (Kasiya-siya) 1 – 4 (Hindi kasiya-siya)
Mga Kalakaran sa
Pagtatayang Pangsilid-Aralan
Noon
Pagbibigay diin sa
kalalabasan o resulta
Hiwa-hiwalay ang
pagtuturo ng mga
kasanayan
Pagsasaulo ng mga
impormasyon
Gamit ng lapis at papel
na pagsusulit
Mga gawaing walang
konteksto
Ngayon
Pagtatataya sa proseso kung
paano natuto
Integratibo o magkakaugnay
ang pagtuturo ng mga
kasanayan
Aplikasyon ng kaalaman
Mga awtentikong gawain
Mga gawaing may konteksto o
sitwasyon
Mga Kalakaran sa
Pagtatayang Pangsilid-Aralan
Noon
Isa lang ang tamang sagot
na mga pagsusulit
Itinatago ang resulta ng
pagsusulit, guro lang ang
nakakaalam
Isahan ang pagkuha ng
pagsusulit
Ginagawa ang pagsusulit
pagkatapos magturo
Ngayon
Maraming maaaring tamang
sagot
Ang mag-aaral at maging
ang magulang ang
nakakaalam ng resulta
Pangkatan ang pagtataya
Ginagawa habang
nagtuturo
Mga Kalakaran sa
Pagtatayang Pangsilid-Aralan
Noon
Ngayon
Hindi gaanong malinaw sa
mag-aaral ang resulta ng
pagsusulit
Malinaw at nauunawaan ng mga magaaral ang tunay na nangyayari sa
pagsusulit
Obhektibong Pagsusulit
Mga pagsusulit na malaya sa pagsagot
ang mga bata (constructed response
tests)
Guro lang ang nagtataya
May sariling pagtataya
Isang paraan lang ng
Maraming paraan ang ginagawa
pagtataya ang ginagawa ng
guro
Hindi regular ang pagtataya
ng guro
Patuloy ang pagtataya
Pagtataya Batay sa Pagsasagawa
( Performance Based Assessment )


Ito ay paraan ng pagtataya kung saan ang
guro ay nagmamasid at naghuhusga sa
ginagawang pagpapakita ng mga mag-aaral ng
kanilang mga kasanayan o kagalingan sa
pagbuo ng produkto, paglikha ng sagot, at
pagpapakita o presentasyon
Ito ay magkasamang paggawa at produkto
(performance and product).
Pagtataya Batay sa Pagsasagawa
( Performance Based Assessment )

Ang binibigyang diin ay ang kakayahan
ng mga mag-aaral na maisagawa ang
mga gawain at makalikha ng kanilang
sariling produkto o gawa gamit ang
sariling kaalaman at kasanayan. Ang
terminong
performance
based
assessment ay kapareho rin ng
performance assessment.
Mga Katangian ng Performance
Based Assessment o Pagtatayang
Batay sa Pagsasagawa

Ang mga mag-aaral ay nagsasagawa, lumilikha, bumubuo
o may ginagawang isang bagay.

Malalim na pag-iisip at pangangatwiran ang tinataya.

Patuloy ang pagsasagawa na maaaring abutin ng ilang
araw o linggo.

Hinahayaang magpaliwanag, magdepensa ang mga magaaral.
Mga Katangian ng Performance
Based Assessment o Pagtatayang
Batay sa Pagsasagawa

Nakikita nang direkta ang pagsasagawa.

Malaman ang mga ideya na ipinahahayag .

Walang isang tamang sagot.

Ang mga gawain ay kaugnay ng tunay na
nangyayari sa paligid.
Mga Gawain o Task sa Pagtatayang
Batay sa Pagsasagawa
Restricted Type Tasks – isang tiyak na
kasanayan ang sinusubok at nangangailangan
ng maikling sagot. Maaaring maitulad ang mga
gawaing ito sa mga tanong na kailangang
sagutin sa pagsulat ng maikling talata o mga
pagsasanay
na
nangangailangan
ng
interpretasyon na tulad sa mga aytem na may
nawawalang bahagi na dapat punan ng mga
mag-aaral (open-ended items).
Mga Halimbawa nito:






Bumuo ng bar grap mula sa mga datos na
ibinigay.
Basahin ang artikulo sa pahayagan at sagutin ang
mga tanong.
Makinig sa isyu na pinag-uusapan sa TV at
ipaliwanag ang iyong panig.
Umawit o awitin mo ang awit.
Bigkasin mo ang tula.
Isulat sa isang talata ang kahalagahan ng
pangangalaga sa mga kagubatan.
Mga Gawain o Task sa Pagtatayang
Batay sa Pagsasagawa
Extended type Tasks – mas kumplikado,
malawak at kailangan ang mahabang
panahon o oras sa pagsasagawa.
Nangangailangan ito ng kolaboratibong
gawain ng mga mag-aaral at ng maraming
sanggunian o pagkukunan ng impormasyon.
Mga Halimbawa nito:





Sumulat ng isang awit o tula at iparinig ito sa klase.
Maghanda ng plano o mga hakbang sa paggamit
ng mga basura.
Magsagawa ng pananaliksik sa mga uri ng
pagkain na binibili ng mga mag-aaral sa kantina
at gumawa ng report tungkol dito.
Magdesenyo ng isang patalastas para sa isang
produkto.
Maglathala ng isang newsletter ng inyong klase.
Pagtatayang Portfolyo
(Portfolio Assessment)
Ito ay isang uri ng pagtataya na
nangangailangan ng pangongolekta ng
isang mag-aaral ng iba’t ibang bagay na
makapagpapatunay ng kanyang natutuhan
sa klase. Ito ay ginagawa nang may
layunin at matagalan. Nagbabago ang
porma at laman nito ayon sa kagustuhan
ng may-ari nito.