Transcript pptx

Επιχειρησιακή Νοημοσύνη:
Κατανόηση του ρόλου των δεδομένων / data
(και της παραγόμενης από αυτά γνώσης /
knowledge) στη αναγνώριση καταστάσεων και
τη λήψη αποφάσεων
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη
[Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
1
 Επιχειρησιακή
Νοημοσύνη (Business
Intelligence - ΒΙ)


Η (υπο)Ενότητα αυτή θα προσφέρει τις εισαγωγικές
έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση
του όρου «επιχειρησιακή νοημοσύνη» και της αξίας
και λογικής χρήσης της επιχειρησιακής νοημοσύνης
σε έναν οργανισμό (ιδιωτικό ή δημόσιο)
Περιλαμβάνει (όπως και κάθε άλλη Ενότητα):



Εισαγωγή: Για να βοηθήσει τους λιγότερο εξοικειωμένους
με το θέμα να το παρακολουθήσουν
Ανάπτυξη: για να προσφέρει κυριολεκτικές γνώσεις πάνω
στο θέμα
Πρακτική Άσκηση
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
2
 Στόχος

Κατανόηση του ρόλου των δεδομένων / data (και
της παραγόμενης από αυτά γνώσης / knowledge)
στη αναγνώριση καταστάσεων και τη λήψη
αποφάσεων
 Περιεχόμενο



Έννοιες και Παραδείγματα
Δείτε αυτό το webinar μέχρι τέλους...
Μετά,


Ρωτήστε αυτά που θέλετε τον/την Εκπαιδευτή/τρίασας
Κάνετε ένα post στο Forum!
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
3
Επιχειρηματική Νοημοσύνη, Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση, Δεδομένα, Πληροφορία, Γνώση,
Επιχείρηση, Δημόσιος Οργανισμός, Οφέλη, Λήψη
Αποφάσεων, Δείκτες (indicators), Κάρτες (charts),
Επιχειρησιακή Αναφορά (enterprise reporting),
Εφαρμογές και Χρήστες της Επιχειρησιακής
Νοημοσύνης
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
4
 Τι
είναι Επιχειρησιακή Νοημοσύνη;
 Ποιά
είναι η Πληροφορία (και η Γνώση) που
παράγουν οι μέθοδοι και οι τεχνικές της
Επιχειρησιακής Νοημοσύνης και γιατί, και πώς,
είναι χρήσιμη;
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
5

Η εποχή μας, η κοινωνία μας, λέγεται της...
Πληροφορίας! Πολλοί λένε και της Γνώσης...
Η καθημερινή ζωή μας, η οργάνωση της σύγχρονης
επιχείρησης, η λειτουργία του Κράτους απαιτεί τη
γρήγορη και αποδοτική διαχείριση τεράστιων όγκων
δεδομένων και πληροφοριών...
 Το Ιντερνέτ μόνο,



Περιέχει σίγουρα 3 τρισεκατομμύρια σελίδες και
περισσότερες
Κάποιοι λένε ότι τα δεδομένα που είναι προσβάσιμα από το
Ιντερνέτ θα έκανα 12 στήλες σε σελίδες, που η κάθε μία από
αυτές θα είχε ύψος 2 φορές την απόσταση ανάμεσα στον
Ήλιο και τον Πλούτωνα!
 ... και η απόσταση ανάμεσα στον Ήλιο και στον Πλούτωνα
είναι περίπου 3.5 δισεκατομμύρια μίλια!
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
6
 Ζητά


οργάνωση
Σκεφτείτε το Ιντερνέτ χωρίς το Google…
Με το Google, η χρήση του Ιντερνέτ είναι πιο
αποδοτική!
 Αντίστοιχα,
η επιχειρησιακή νοημοσύνη
(business intelligence) μπορεί


Να κάνει πιο γρήγορη και αποδοτική τη διαχείριση
της πληροφορίας που παράγουν και αποθηκεύουν
οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί
Να επεξεργαστεί αυτή την πληροφορία και να την
φέρει στη μορφή που συμβάλει στη λήψη
καλύτερων, πιο δίκαιων, πιο ορθολογικών
αποφάσεων
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
7
Η
επιχειρησιακή νοημοσύνη περιλαμβάνει ένα
σύνολο από μεθόδους και τεχνικές με
αντικείμενο την ανάλυση και την επεξεργασία
δεδομένων, αυτών που παράγονται και
αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της
καθημερινής ζωής των επιχειρήσεων και των
δημοσίων οργανισμών
 Ένα
παράδειγμα...
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
8

Ένα ξενοδοχείο
χρησιμοποιεί τεχνικές
ΕΝ:

ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
Κρατάει στατιστικά
στοιχεία για κάθε
δωμάτιο,
«καταληψημότητας» και
τιμής ενοικίασης,
«κατανάλωσης», για να
προσδιορίζει τα έσοδα
που γεννά το κάθε
δωμάτιο –- και αυτό σε
μια κλίμακα χρόνου
(μήνα, εποχή, έτος...)
9

Είναι αριθμοί που
κρύβονται πίσω από
εικόνες γραφημάτων


Στο ξενοδοχείο μας...


Τα δωμάτια με ένα σαλόνι
φαίνεται να έχουν
μεγαλύτερη απόδοση από
τα πιο μικρά...
Σε τι συνεισφέρουν;

ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
Δείχνουν τάσεις, αλλαγές
στις τάσεις, αναλογίες
μεγεθών
Αν η τάση επιβεβαιώνεται
στην κλίμακα του
χρόνου, σταδιακά, το
ξενοδοχείο θα περιορίζει
τον αριθμό των «μικρών
δωματίων».
10

Κρύβονται επιστημονικές μέθοδοι και τεχνολογικές
εφαρμογές Πληροφορικής που:
+




+
Συγκεντρώνουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές
Συνδυάζουν αυτά τα δεδομένα και μελετούν τις σχέσεις
τους
Εξάγουν το αποτέλεσμα με τη μορφή «metrics»
(«μετρησίμων)
Αναπροσαρμόζουν αυτόματα τα «metrics» όταν καινούργια
δεδομένα προστίθενται..
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
11
 Univ.
of Michigan

http://www.bi.umich.edu/learn/what2.html?autoplay=true&tran
script=true

«Business Intelligence is a term that refers to the
collecting, structuring, analyzing and leveraging of
data to turn it into easy-to-understand
information»
Η Επιχειρηματική Νοημοσύνη συνδέεται με τη
συλλογή, τη δόμηση, την ανάλυση και την
αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, με σκοπό να
μετατραπούν αυτά σε...
 ... χρήσιμη πληροφορία!

ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
12
Και γιατί, και πώς, είναι
χρήσιμη;
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
13

Οι ΟΤΑ, όπως και κάθε άλλος δημόσιος
οργανισμός και επιχείρηση

Χρησιμοποιούν εφαρμογές, συστήματα
Πληροφορικής


Για να εκτελούν γρήγορα εργασίες που κάποτε
κάποιος τις έκανε με το χέρι


Κάποτε, η αλλαγή οικογενειακής μερίδας
σημειωνόταν σε ένα τετράδιο, τώρα εισάγεται σε
έναν υπολογιστή
Οι εφαρμογές αυτές έχουν αποθηκεύουν
κάθε ενέργεια που εκτελούν και το
αποτέλεσμα της


(Το Δημοτολόγιο είναι μια από αυτές)
Και αυτό για πολλά χρόνια
... Δημιουργούν και συσσωρεύουν
δεδομένα
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
14
 Δεν
ξέρουμε τι να τα κάνουμε...
 Και δεν είναι τα «δικά μας» μόνον data...


Είναι και αυτά που μας έρχονται από άλλους
οργανισμούς με τους οποίους συναλλασσόμαστε
(π.χ. Τράπεζες)
Και αυτά που λαμβάνουμε από το Ιντερνέτ (π.χ.
Google maps)


Αύριο, η διεύθυνση κατοικίας ενός προσώπου θα
συμπληρώνεται και από την γεωγραφική θέση της
κατοικίας σε έναν ψηφιακό χάρτη!
Εξ αιτίας του Ιντερνέτ μάλιστα, η μετάδοση
δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο είναι


ταχύτατη
και χωρίς όρια
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
15
 απλώς

Χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν «κάτι»
που πρέπει να εισαχθεί σε μια μηχανή για να
εκτελεσθεί ένας υπολογισμός, μια ενέργεια...


σύμβολα!
Σκεφθείτε ένα φύλλο excel
Μπορεί να μην
σημαίνουν τίποτα
σε έναν εξωτερικό
παρατηρητή
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
16
 Πρέπει
να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας
 Να μπορεί κανένας να καταλαβαίνει
«διαβάζοντας» μια σειρά από data, πράγματα
όπως




Ποιός έκανε κάτι;
Τι έγινε;
Πού;
Πότε;
 Για
να συμβεί αυτό, πρέπει να αποκτήσουν,
λέμε, «σχεσιακή σύνδεση»

Καταλαβαίνοντας σχέσεις ανάμεσα στα data,
δημιουργούμε πληροφορία!
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
17

Data


Πληροφορία (Information)


Χθες το βράδυ η θερμοκρασία έπεσε απότομα, περισσότερο
από 10 βαθμούς, το έχει στρώσει από τα ξημερώματα...
Γνώση (Knowledge)


Χιονίζει έξω!
Όταν η υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι σχετικά υψηλή και
η θερμοκρασία κοντά στο έδαφος κατεβαίνει χαμηλά,
χιονίζει...
Με τη γνώση, μπορούμε να καταλάβουμε



Τι συνέβη
Αν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που εξηγεί αυτό που
συνέβη
Και, να προβλέψουμε τι μπορεί να συμβεί αργότερα ή τι να
αποφασίσουμε τι να κάνουμε για να επηρεάσουμε την
εξέλιξη των πραγμάτων
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
18

Data


Η «Πληροφορία» προκύπτει


Το Δημοτολόγιο περιέχει πολλά πεδία με εγγραφές
(γράμματα και αριθμούς)
Όταν σχηματιστεί η «οικογενειακή μερίδα» του δημότη
που έχει το όνομα του, τη διεύθυνση του, τα μέλη της
οικογένειας του κλπ.
Γνώση

Αυτή είναι η λίστα των δημοτών μας με χαμηλό
εισόδημα. Είναι μεγαλύτερη από πέρυσι, απόδειξη ότι η
οικονομική κρίση είναι παρούσα. Είναι ώρα να
σκεφτούμε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης,
αν δεν θέλουμε να δούμε του χρόνου και την
απασχόληση να μειώνεται (εξ αιτίας της κρίσης) και τους
συμπολίτες μας με χαμηλό εισόδημα να αυξάνονται.
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
19
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
20

Γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα
στα data
 στην πληροφορία (και τη γνώση)


Επειδή περιλαμβάνει
Τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση των data
 Την μετατροπή τους σε χρήσιμη πληροφορία και γνώση
 Την οργάνωση αυτής της «μετατροπής» με συστηματικό
τρόπο, με εγκυρότητα, έγκαιρα (σχεδόν αυτόματα)
 Τη διαχείριση της «παραγόμενης» πληροφορίας και της
γνώσης ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη,
επαναχρησιμοποιήσιμη, αξιοποιήσιμη

ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
21

Αποφάσεις που λαμβάνονται αξιοποιώντας την
πληροφορία και συγκεντρώνοντας τη γνώση που
μπορεί να παράγει η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη
είναι πιο δίκαιες και ορθολογικές



Στηρίζονται στην αντίληψη της πραγματικότητας μέσα
από τη συνεχή (και όχι ευκαιριακή, κάποιοι αριθμοί εδώ
κι εκεί) παρακολούθηση των τάσεων κρίσιμων μεγεθών
Τροφοδοτούνται από την επισήμανση καλών πρακτικών
και την «ανακάλυψη» κρυμμένων δυσλειτουργιών και
πηγών αδικαιολόγητου κόστους
Δημιουργούν τη βάση για την τοποθέτηση στόχων που
βελτιώνουν τις τρέχουσες επιδόσεις και τη λειτουργία
του οργανισμού
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
22

Business Intelligence @ Univ. of Michigan


National Collegiate Athletic Association (NCAA


http://www.bi.umich.edu/learn/what.html?autoplay=tr
ue&transcript=true
http://web1.ncaa.org/web_video/dashboard/overall/O
veral8x64.html
IBM Cognos Municipal Performance Management

http://www01.ibm.com/software/data/cognos/solutions/governme
nt/municipal-performance-management-blueprint.html
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
23
 ΟΤΑ


Επιχειρησιακή Νοημοσύνη
Παραγωγή Περιεχομένου:
ΕΑΙΤΥ [ΕΜ9: ATLANTIS Group]
http://www.cti.gr
Συγγραφείς
Θ. Εμμανουηλίδης, Π. Καβάσαλης, Γ. Κούζας, Αθ. Μώραλης, Ζ. Πολιτοπούλου
 http://www.atlantis-group.gr

ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3
[Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
24