חידושים ובקרת תהליכים קריטיים במרכזים רפואיים

download report

Transcript חידושים ובקרת תהליכים קריטיים במרכזים רפואיים

ךלש ךרעה | ונלש תויחמומה םייאופר םיזכרמל םייאופר םיזכרמב םייטירק םיכילהת תרקבו םישודיח

ריכב םיטקיורפ להנמו רצומ להנמ , גרבנירג יבא

תואירבה םוחתב תוחמתה זכרמ תיסקירטמ םלוע תסיפת

וז

תוחמתה זכרמ תוחוקלל םייתוהמ םיפסומ םיכרע תתל התרטמש

תללוכ תואירבה םוחת יבגל ) םג : ( העמטוהש הסיפתה םיאבה םיטביהה תא םוחתב

הליבומ םיחמומ תצובק

CTO תווצ לש יגולונכט יוויל

תוחוקל לצא

ישעמ ןויסינ

םינוכיס תדרוה

שומימ תפטעמ

, לועיי , ריוואל האלעה ינמז רוציק תוכזב רתוי םיבוט החלצה ייוכיסו : תללוכה

best practices ו תויגולודותמ

תוצופנ תויגוסב תולפטמה

תומילשמ תויתשת

,

ימושייהו םייגולונכטה

םירצומ ,

roadmap

תויגולונכט ,

ה ירחא בקעמ

תומגמ לש םדקומ יוהיז תוינכות (

תוליבומ תויגולונכט לש םדקומ ץומיא

יקפסל תודבעמה ןיב הלועפ יפותישו תונורתפב ןבולישו ) הטב םיליבומ תויגולונכט תומלועב תוליבומה תורבחה םע

הלועפ יפותיש

ןכותהו היגולונכטה        

ןכות יחמומ לש תובר תורשע היגולונכטו

יכרצ לש הקימעמ

תיקסע הנבה

תואירבה רזגמ ינמז תרצקמה

שומימ תפטעמ

םינוכיס הדירומ , ריוואל הילע החלצה ייוכיס הלעמו

תמדקתמ היגולונכט

לוהינ יטביה לכל

םלש ןורתפ

יאופר דסומ לועפתו תוכזב

ימואלניבה קושל הרידח

תלעות / תולע סחי , ידועיי ןורתפ תחכומ החלצהו

תואירבה םוחתב תוחמתהה זכרמ תונורתפ

HC Multi Channel

• •

e-healthcare Intranet and collaboration

supporting medical communities, portals and • • •

CRM HC

call center and field services

Mobility

Solutions

Unified Desktop

Tafnit

Core system for medical Centers

HC Solutions

Heath Care BI e-cabinets

....

תינפת לע תוינש 60 ןומיז , םיטביהב אלמו ליבומ ATD בולישב םילוח ןורתפ הווהמ תינפת יתב רובע םיילאנויצקנופ יסנניפו ) יטסיגול ( ילועפת , חותינ ירדח , םירות ריהמ Time to Market םילוח תיבב אלמ םושייל םישדוח הנומשכ לש עצוממ אשונב ץראב ליבומהו לודגה עדיה זכרמ םייק סקירטמב םילוח יתב לוהינו לועפת םירצומ לשמ ילארשיה קושל רתוי הבוט תלעות / תולע 1:3 לש סחיב םיימואלניב : תינוטקטיכראו תיגולונכט ליבומ ןורתפ הווהמ תינפת לש תמדקתמ הרוטקטיכראל םיאתמה הביל ןורתפ אוה תינפת תונכומ םע םיטרדנטסב ךמות , .

םילוח תיב חותפ ןורתפ הווהמ תינפת .

היצרגטניאל םילוחה יתבב תויטנוולרה תוכרעמל םינכומ םיקשממ תינפתל

תואמ לש תרבטצמ העקשה חותיפב םדא תונש תוחוקלה לגעממ האצותכ םג בחרה לכ ןיב האלמ היצרגטניא תכרעמה יביכר תינפת תונורתי תוידועיי תוכרעמב ףסומ ךרע םילוח יתבל , ) חותינ ירדח לוהינ , הקיטסיגול , תחקרמ תיב לוהינ םינומיז ( היצזילירטס , תידועיי הנש 18 לש ןויסינו עדי םוחתב תופיכתב תואסרג גורדש ההובג

לע טבמ תינפת לש המוקמו םייאופר םיזכרמ בושחמ

סיסב תמרב תואשרה לוהינ שיגר עדימל םינותנ הנפצה תולוכי בולישב Auditing תוכרעמ בוליש תורשפא ןפואב תופסונ תויגולונכטו יראלודומ תינפת לע טבמ תללוכ תיביטרגטניא תכרעמ םיזכרמ לוהינל תמאתומה םייאופר םירקובמו םיליעי םיכילהת ONLINE ב יסנניפ ףוקיש תוילועפת תולועפל ןתמו תוארתהו תורקב לוהינ םינוש םיעוריאל הנעמ םילכו ילוהינ עדימ תלבק המרב תוטלחה תלבקל תיתכרעמ

םילוחה יתבב תוכרעמה לש יתמכס רואת

לנוסרפ לוהינ

ATD & Billing תכרעמ תיטסיגול

 

תויולע חותינ הרקבו ירדח חותינ

שוכר עובק

תיסנניפ תכרעמ

תינילק תכרעמ םינומיז

תודבעמ תוירושיק תוינוציח ' עמל

תכרעמ תוריש

לנוסרפ לוהינ

ATD & Billing ירדח חותינ שוכר עובק

 

תכרעמ תיסנניפ

תינילק תכרעמ ATD

& Billing

תכרעמ

תיטסיגול

תויולע חותינ הרקבו תכרעמ םינומיז

תודבעמ תוירושיק תוינוציח ' עמל

תכרעמ תוריש

לפוטמ תמיתחו תוינבת - ATD תינפת

ATD תינפת

לפוטמ תמיתחו תוינבת ATD תינפת

היגולותפ תכרעמ ATD תינפת

היגולותפ תכרעמ – ATD תינפת

היגולותפ תכרעמ – ATD תינפת

לנוסרפ לוהינ

ATD & Billing ירדח חותינ שוכר עובק

 

תכרעמ תיסנניפ

תינילק תכרעמ םירות ןומיז תכרעמ

תיטסיגול

תויולע חותינ הרקבו תכרעמ םינומיז

תודבעמ תוירושיק תוינוציח ' עמל

תכרעמ תוריש

םינומיז תכרעמ

םינומיז תכרעמ

לנוסרפ לוהינ

ATD & Billing ירדח חותינ שוכר עובק

 

תכרעמ תיסנניפ

תינילק תכרעמ חותינ ירדח תכרעמ

תיטסיגול

תויולע חותינ הרקבו תכרעמ םינומיז

תודבעמ תוירושיק תוינוציח ' עמל

תכרעמ תוריש

חותינ ירדחל IVF תוליעפו םירותנצ , חותינ ירדח לוהינ

חותינ ירדחל IVF תוליעפו םירותנצ , חותינ ירדח לוהינ

Rfid יגת – חותינ ירדחל IVF תוליעפו םירותנצ , חותינ ירדח לוהינ

לנוסרפ לוהינ

ATD & Billing ירדח חותינ שוכר עובק

 

תכרעמ תיסנניפ

תינילק תכרעמ תיטסיגול תכרעמ תכרעמה

תיטסיגולה

תויולע חותינ הרקבו תכרעמ םינומיז

תודבעמ תוירושיק תוינוציח ' עמל

תכרעמ תוריש

ןוזמ תנמזה – תינפת תיטסיגול תכרעמ

ןוזמ תנמזה – תינפת תיטסיגול תכרעמ

הסינכ B2B – תינפת תיטסיגול תכרעמ

Edi תודועת תתליאש – תינפת תיטסיגול תכרעמ

הנמזה ךסמב תוערתה תינפת תיטסיגול תכרעמ

הנמזה ךסמב תוערתה תינפת תיטסיגול תכרעמ

םידמג תינפת תיטסיגול תכרעמ

םידמג תינפת תיטסיגול תכרעמ

םימס תויתשת תינפת תיטסיגול תכרעמ

םימס לוהינ – תחקרמ תיב לוהינ

לנוסרפ לוהינ

ATD & Billing ירדח חותינ שוכר עובק

 

תכרעמ תיסנניפ

תינילק תכרעמ הרקבו תויולע חותינ תכרעמ

תיטסיגול

תויולע חותינ הרקבו תכרעמ םינומיז

תודבעמ תוירושיק תוינוציח ' עמל

תכרעמ תוריש

םידדמ

ביצקת עוציב

הרקבל םידדמו םידממ םידממ הקלחמ / ףגא יריחמת דקומ האצוה גוס תוריש גוס

?

םידדומ המ

לנוסרפ לוהינ

ATD & Billing ירדח חותינ שוכר עובק

 

תכרעמ תיסנניפ

תינילק תכרעמ לנוסרפ לוהינ תכרעמ

תיטסיגול

תויולע חותינ הרקבו תכרעמ םינומיז

תודבעמ תוירושיק תוינוציח ' עמל

תכרעמ תוריש

תוערתה תכרעמ תויתשת – לנוסרפ לוהינ

תוערתה תכרעמ תויתשת – לנוסרפ לוהינ

תינפתל תוינוציח תוכרעמל תוירושיק

לנוסרפ לוהינ

ATD & Billing תכרעמ תיטסיגול

 

תויולע חותינ הרקבו ירדח חותינ

שוכר עובק

תכרעמ תיסנניפ

תינילק תכרעמ תכרעמ םינומיז תודבעמ

תוירושיק תוינוציח ' עמל

תכרעמ תוריש

תינפתל תוינוציח תוכרעמל תוירושיק םע הדובע הכוות תכרעמ ) ' וכו biztalk ( Web services & SOA Hl7 To SAP SQL (Heterogen eous services) Integration Readiness BAPI To Sap DbLink To Oracle Ascii Files Convertor EDI

!

!

הדות םהיריקי לשו םהלש תונומתב ופתישש סקירטמ ידבועל תדחוימ הדות