Pěvecká interpretace

download report

Transcript Pěvecká interpretace

Pěvecká interpretace
1. Portály věnující se problematice
hlasu a hlasové výchovy
• Hlasové centrum, o.p.s.
• http://www.hlasovecentrumops.cz/
• Jitka Vydrová: Schopnosti a možnosti hlasivek
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2256711
• Vzácné poruchy hlasu
• http://www.ceskatelevize.cz/porady/1031508004
2-tep-4/213411058130007/video/251242
• Televizní pořad o hlase a uměleckém hlase
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/103228
16274-televizni-akademie/211563238790001televizni-akademie-umeni-azivot/obsah/178417-mudr-jitka-vydrova/
• Akustické listy
• www.czakustika.cz
• Centrum léčby hlasových poruch
• http://www.hlascentrum.cz/skriptumOpocno.
pdf
• Hlasohled
• http://www.hlasohled.cz/cze/konference/kestazeni---prispevky-z-minulych-rocniku.html
• Výzkumné centrum hudební akustiky –
podsekce výzkum hlasu
http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/hlas.php
• Hlas, mluva řeč
• www.damu.cz/umeni...a...herectvi/.../Hlas%2
0mluva%20rec.../file
2. Základní poznatky z oblasti
hlasové výchovy (shrnutí)
•
„Tak jako houslista
rozeznívá struny svého
nástroje smyčcem,
tak zpěvák rozezní
svoje hlasivky
správně ovládaným
proudem vydechovaného
vzduchu, který opírá o
dobře vytrénovaný
brániční sval.“
mísení hrudní a hlavové rezonance
Vlastnosti hlasu
• A) síla
• B) barva
• C) výška
soprán (h-c3)
mezzosoprán (g-a2)
alt (e-e2)
tenor (H-c2)
baryton (G-g1)
bas (E-e1)
Přirozený pěvecký střed
• Zde musí začít hlasová a pěvecká výuky všemi
základními cvičeními)
• Přirozený pěvecký střed má rozsah cca č.5 - v.6
• Hlasová cvičení:
• Tón zazní nejprve v představě a potom měkkým
hlasovým začátkem
• Ústa se otvírají především na výšku než na šířku
brumendo
• Patří k základním hlasovým cvičením
začátečník se při něm může snadno
kontrolovat a zároveň plněn soustředit na
tvorbu tónu
• Správně tvořené zní bez jakéhokoliv tlaku,
neunavuje…
• V počátku jsou nejvhodnější sestupná cvičení
Hlasová hygiena - pedagogický
syndrom
• Hlas velice trpí, jestliže je
nucen do zpěvu po nějakém
rozčilení. V takovém případě
je nutné se nejprve uklidnit,
aby překrvené hlasivky
nebyly namáhány…
3. Stručně k historii pěvecké
interpretace
• Kastráti
Katolická církev se od počátku, zejména pak
ve středověku, řídila slovy svatého Pavla, že
ženy mají být v kostele zticha. Pro
provozování chrámové hudby byl vybírán
zpěv dětí a vysoce posazené hlasy
přirozených tenorů. Později tento výběr
nestačil, neboť kontratenoristé často
vydávali nepříjemné zvuky a kastráti se stali
ideálním řešením. vali nepříjemné zvuky a
kastráti se stali ideálním řešením
Farinelli (Carlo Broschi; 1705-1782)
http://www.youtube.com/watch?v=t9h7oB0TpLY
• Sylabický vs. melismatický zpěv (způsob
zpěvu, kdy je řada tónů nebo melodie zpívána
na jedné slabice)
• Barokní ornamentika - zpočátku snaha
zdůraznit nejvýznamnější či nejexpresivnější
slova textu.
• k zamyšlení, aneb co zůstalo od baroka
dodnes:
Protože společnost mnohdy oceňovala výše
virtuózní výkon interpreta než výkon skladatele,
osoboval si interpret často nadměrná práva.
belcanto
• či bel canto (italsky krásný zpěv) je pěvecká technika,
která vznikla v Itálii počátkem 17. století spolu s
vznikem opery a byla až asi do roku 1840 převládající
technikou evropské opery.
• Vyznačuje se legátovým vedením hlasu, použitím
techniky messa di voce (změnou síly hlasu při zpívání
jednoho tónu) a používáním různých ozdob
(appoggiatury, koloratury, fioritury).
• Belcanto vyšlo z módy s nástupem Verdiho a verismu;
bylo to i z praktických důvodů, protože belcantový zpěv
se nemohl prosadit proti rozšířenému orchestrálnímu
aparátu.
• Klasicistní umírněnost – snaha o rovnováhu
rozumu citu (mizí barokní efekt a afekt),
v duchu estetických ideálů 3P – prostota,
pravdivost, přirozenost
• W. A. Mozart – 1791 premiéra Kouzelné flétny
– libreto je psáno v němčině (v té doby byla
pro jazyk opery běžná italština) – podhoubí
pro vznik oper v národním jazyce
http://www.youtube.com/watch?v=OL7YF0Djruk
Romantismus
• určité zintimnění (domácí muzicírování – hra
na klavír a zpěv jako znak „dobré výchovy“
měšťanů…)
• Píseň prokomponovaná – každou sloku textu
zhudebňuje jiným způsobem, vysoké nároky
• Píseň strofická – všechny sloky jsou
zhudebněny stejně
• Franz Schubert – napsal přes 600 písní
Wagnerovský pěvec
• Wagnerovy opery jsou extrémně dlouhé (asi
jako Pán prstenů  ) v extrémně vypjatých
polohách, pro pěvce fyzicky náročné
• Dříve se v jedné roli wagnerovské oper
vystřídalo více zpěváků
20. století
• Debussy – (Pélleas a Melisanda) – vyznání lásky
milenců umisťuje do pološeptaných slov bez
doprovodu orchestru… celá opera záměrně
pracuje s deklamací s poměrně malými
intervalovými odchylkami
• U Janáčka hudba vyplývá z mluveného slova,
nářečí – tzv. nápěvková mluva
• Alois Hába – čtvrttónová opera Matka
http://www.youtube.com/watch?v=127K6DGpbhc
Nejslavnější operní árie –
kulturní přehled
• Nessun dorma - Turandot (Giacomo Puccini).
http://www.youtube.com/watch?v=RdTBml4oOZ8
• O Mio Babbino Caro - Gianni Schicchi (Giacomo
Puccini)
http://www.youtube.com/watch?v=x-4TSWg2h3w
• Měsíčku na nebi hlubokém – Rusalka (Antotnín
Dvořák)
http://www.youtube.com/watch?v=Qul0b3e631k
4. Alternativní hlasové techniky
• Alikvotní zpěv - technika, pomocí které lze zesílit
alikvotní tóny, přirozeně obsažené v hlase a vytvořit iluzi
dvojhlasého zpěvu
• Sprechgesang - technika, která se nachází přibližně napůl
cesty mezi řečí a zpěvem. Využil ji například Arnold
Schoenberg ve své skladbě Pierrot Lunaire
• Scat - improvizovaný jazzový zpěv beze slov nebo s
nesmyslným textem
• Jódlování - technika, která je součástí lidové hudby v
Alpských zemích, převážně v Rakousku a Švýcarsku. Je
založena na velkých a rychlých intervalových skocích,
které jsou navíc doprovázeny změnou hlasového
rejstříku. Nižší tón je zpíván prsním rejstříkem a vyšší pak
falzetem
5. Jak si vybrat vhodnou píseň?
Ideálně, pokud máte k písni „citový“ vztah
Vymezte se rozsahem svého hlasu (tzn.
soprán-alt-tenor-bas + určete, zda-li zní Váš
hlas v celém svém rozsahu uceleně…)
Určete si, zda umíte zpívat dlouhé tóny,
pakliže ne, zvolte písničku, kde se hodně
střídají slabiky (písnička má jakoby „herecký“
charakter – trefování se do tonů)
• Pokud si ve zpěvu nevěříte, vyberte píseň,
kterou zpívají herci (např. B. Polívka, J.
Bohdalová ad. Inspirujte se v televizních
estrádách…)
• Pokud Vám píseň svým charakterem vyhovuje,
ale tóninou nikoli, transponujte ji do Vám
vyhovující tóniny.
Příklady pěvecké literatury:
•
•
•
•
•
•
•
•
Já písnička 1-5
Písnička 2
Písničky z pohádek a dětských filmů 1-4
Jan Masaryk: Národní písně
Ferdinand Sládek: Náš poklad 1-2
Ema Destinová: Album klasiků
Americký musical
Svet muzikálov aj.
Shrnutí požadavků k získání zápočtu z
předmětu KHV/55PN3
• Zazpíváte 3 písně zpaměti s klavírním
doprovodem (nemusíte se doprovázet sami, ale
můžete požádat své spolužáky)
• V zásadě můžete vyžít jakoukoli zpěvníkovou
literaturu, nezpívejte primárně tzv. dětské písně
typu "Houpy houpy, kočka snědla kroupy“
• Ideální je, pokud budou písně vzájemně
kontrastní (dur - moll, lidová - umělá)
• Zápočet proběhne 4. 6. 2014 v čase 14.10 –
16.35 (viz systém STAG)