Закон України

download report

Transcript Закон України

МЕТА СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МВС
всебічна інформаційна підтримка практичної діяльності
ОВС у боротьбі із злочинністю в Україні
ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МВС
забезпечення можливості оперативного отримання інформації
у повному систематизованому та зручному для користування
вигляді
збір, обробка та узагальнення аналітичної, статистичної, і
контрольної інформації для оцінки ситуації та прийняття
обґрунтованих оптимальних рішень на всіх рівнях управління
забезпечення динамічної та ефективної інформаційної
взаємодії усіх галузевих служб ОВС України, інших
правоохоронних органів та державних установ
забезпечення захисту інформації
Конституція України
Закони України
Укази Президента України
Постанови Уряду України
Відомчі нормативні документи
Конституція
України
Конституція
України
Статті 3, 10, 11
Статті 3, 10, 11
Конституція
України
Стаття 17 - категорія «Інформаційна безпека»
Статті 3, 10, 11
Конституція
України
Стаття 17 - категорія «Інформаційна безпека»
Стаття 31- гарантується таємниця листування,
телефонних розмов телеграфної та іншої
кореспонденції
Закон України «Про інформацію»
Закон України «Про державну таємницю
Закон України «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах»
Закон України «Про звернення громадян»
Закон України «Про Національну програму
інформатизації»
Закон України “Про інформацію”
Інформація: будь-які відомості та/або дані, які
можуть бути
збережені на матеріальних носіях або відображені в
електронному
вигляді (ст. 1)
За змістом інформація поділяється на
такі види (ст. 10):
інформація про фізичну особу;
інформація довідково-енциклопедичного характеру;
інформація про стан довкілля (екологічна інформація);
інформація про товар (роботу, послугу);
науково-технічна інформація;
податкова інформація;
правова інформація;
статистична інформація;
соціологічна інформація;
інші види інформації.
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Удосконалення форм
та методів керування
системами інфомаційного
забезпечення
Централізація та
інтеграція комп’ютерних банків даних
Впровадження новітніх
комп’ютерних технологій
криміналогічних обліків
Налагодження
ефективного взаємообміну криміналогічної
інформації
Розбудова ефективних
та потужних
комп’ютерних мереж
Застосування спеціалізованих
засобів захисту та безпеки
інформації
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВС УКРАЇНИ
Інтеграція
та систематизація
обліків на усіх
рівнях
Впровадження
єдиної політики
інформаційного
забезпечення
Навчання
особового складу
роботі на ПЕОМ
Впровадження
сучасних
інформаційних
технологій в практику
ОВС
Переоснащення
інформаційних підрозділів
сучасною комп’ютерною
технікою
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Впровадження єдиної політики інформаційного забезпечення
Створення багатоцільових інформаційних підсистем ОВС
Переоснащення інформаційних підрозділів сучасною потужною комп’ютерною технікою
Створення умов для ефекивного функціонування інформаційних банків
Інтеграція та систематизація інформаційних обліків на всіх рівнях
Розбудова інформаційної мережі
Удосконалення організаційно-кадрової структури
Поширення мережі користувачів
Подальша комп’ютеризація інформаційних обліків
Впровадження сучасних інформаційних технологій
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ СИСТЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
нормативноправова база
організаційнокадрове
забезпечення
комп’ютерні,
програмні,
телекомунікаційні засоби
Інформаційні
підсистеми
навчання та
перепідготовка
кадрів
матеріальнотехнічне та
фінансове
забезпечення
Система інформаційного забезпечення МВС України
Загальновідомчі інформаційні підсистеми
Галузеві інформаційні
підсистеми
Перший рівень
(центральний)
Інформаційна мережа ОВС
інформаційні підрозділи МВС України
Другий рівень
(регіональний)
інформаційні підрозділи
ГУ-УМВС областей
УМВС на транспорті
Третій рівень
(територіальний)
інформаційні підрозділи
міськрайлінорганів
АБД
КРИМІН.
ОСОБИ ЗБРОЯ
ТРАНСПОРТ
НОМЕРНІ РЕЧІ
ЗЛОЧИНИ
ОДК
“СТАТИСТИКА“
РАНІШЕ
ЗАСУДЖЕНІ
ЗВІТИ
АНАЛІТИЧНІ
ДОВІДКИ
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ
ОБРОБКИ ЗАПИТІВ У БАЗАХ
ДАНИХ ДІТ МВС УКРАЇНИ
RISC
ПОШТОВИЙ СЕРВЕР
ТЕЛЕФОННА
МЕРЕЖА
РОБОЧЕ МІСЦЕ ЧЕРГОВОГО МВС
УКРАЇНИ
РОБОЧЕ МІСЦЕ СПІВРОБІТНИКА
ГУКР
СИСТЕМА ПРИЙОМУ ТА
ПІДГОТОВКИ ІНФОРМАЦІЇ
РОБОЧЕ МІСЦЕ СПІВРОБІТНИКА
ВІДДІЛУ ОПЕРАТИВНОПОШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ГУ-УМВС, МРВВС в ОБЛАСТЯХ
РОБОЧІ МІСЦЯ ОПЕРАТОРІВ
ОПЕРАТИВНО-ДОВІДКОВОЇ
КАРТОТЕКИ
УДАІ
УДАІ
ДІАЗ
ДІАЗ
НЦБ
“УГОН“
“ІНОМАРКА“
АБД
ОДК
“УГОН“
ІНТЕРПОЛ
ДІАЗ
МІЖНАРОДНІ
КАНАЛИ
ЗВ’ЯЗКУ
“УГОН“
АРМ
»
ЕКВ
»
АРМ
ІНФОРМАЦІЙНОЧЕРГОВОЇ СЛУЖБИ
»
АРМ КАРНОГО
РОЗШУКУ
»
»
»
АРМ
БЕЗ
АРМ СЛІДЧОГО
ВІДДІЛЕННЯ
АРМ
ВГП
»
»
»
»
»
ЗЛОЧИНИ-ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВИ ТА
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗЛОЧИНИ ТА ПРИГОДИ,
ЇХ ВИРІШЕННЯ ТА ПОДАЛЬШЕ
РОЗСЛІДУВАННЯ КАРНИХ СПРАВ
ОСОБИ-ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ: ЩО
ПРОХОДЯТЬ ПО ОПЕРАТИВНИХ ОБЛІКАХ І
КАРНИХ СПРАВАХ, ІНШИХ КРИМІНОГЕННИХ
КАТЕГОРІЙ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТІ ТА ПРИКМЕТИ
ОСІБ, ЩО ПРИХОВУЮТЬСЯ З МІСЦЯ СКОЄННЯ
ЗЛОЧИНУ
РЕЧІ-ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВКРАДЕНІ, ВИЛУЧЕНІ
ТА ВИЯВЛЕНІ НОМЕРНІ РЕЧІ
БУДИНКИ-ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРИМІНОГЕННІ
ОБ’ЄКТИ
ОПУС-ПОВІДОМЛЕННЯ СПЕЦАПАРАТУ ТА
ІНША ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
АВТО-ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОМОТОТРАНСПОРТ, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ НА ТЕРИТОРІЇ
РАЙОНУ ТА ЙОГО ВЛАСНИКА
ФІЛЬТР-ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗВЕРШЕНІ
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ЛЮДИ-ДАНІ ПРО СПЕЦАПАРАТ
СПРАВА-ДОСЬЄ НА КАРНІ СПРАВИ
ОПЕР-ДОСЬЄ НА ОПЕРАТИВНІ СПРАВИ
ЖЕРТВА-ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОТЕРПІЛИХ
АРМ КЕРІВНИКІВ
РВВС
АРМ СЕКРЕТАРЯ
АРМ
ІСН
АРМ
ВПО
АРМ
ДАІ
АРМ
ПАСПОРТНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МВС УКРАЇНИ
МВС України
Сервер
Інформаційні системи
Прокуратури, Мінюсту,
СБУ,...
Сервер
ЦЕНТРАЛЬНИЙ
СЕРВЕР 1
Центральна
інформаційно-обчислю
в альна підс истема
ЦЕНТРАЛЬНИЙ
СЕРВЕР 2
Інформаційно-обчислю
вальна система
Держком-кордону
Лінійні застави
Прикордонні
загони
Се рве р 1
Се рве р 2
СП
Регіональна
інформаційно-обчислю
в альна підс истема І
ВА
№
РА
...
...
Правоохоронних підрозділів областей
...
Терит оріальні інформаційнообчислюв альні підсист еми
Се рве р 2
Се рве р 1
Регіональна
інформаційно-обчислю
в альна підс истема 33
Правоохоронних підрозділів областей
Міські та районні
правоохоронні органи
...
Терит оріальні інформаційнообчислюв альні підсист еми
Спеціалізовані
обліки
Службово-дов
ідкові обліки
Оперативно-р
озшукові
обліки
Оперативно-д
овідкові
обліки
Аналітико-стат
истичні
обліки
ІНТЕГРОВАНИЙ
БАНК ДАНИХ
Особи
Автотранспорт
Неопізнані
трупи
Зброя
Злочини
Антикваріат
Без вісті
зниклі
Інші обліки
Система безпеки інформації
Експертно-ан
алітичні
системи
Довідково-ін
формаційні
системи
Системи
статистичної
звітності
Системи
оперативного
інформування
Системи
інформаційної
взаємодії та
обміну
Подання вихідної інформації
Документи первинного обліку
СТРУКТУРНА СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО
БАНКУ ДАНИХ