lederseminar 11. sept. 2014 - Fremtidensfolkeskole

download report

Transcript lederseminar 11. sept. 2014 - Fremtidensfolkeskole

VISIONSPROCES

Aalborg kommune Skoleforvaltningen

”Skolevæsnet i Aalborg skal op i et nyt gear”

”Vi skaber et godt liv i et godt samfund”

Nemmere Sjovere Bedre

AGORA

Thøger, Andreas og Jakob

Visionsprocessens faser og logikker

Involvering = Implementering

Involverende demokratiprocesser i stor scala

Vision for Aalborg skolevæsen

Visionsprocessen forløber over de kommende ca. 7 måneder og vil være en særdeles inddragende proces hvor: • 200 ledere • 4000 medarbejdere • 20.000 børn og deres forældre • Forenings- og erhvervsliv • Politikere og ungepolitikere Inddrages i aktivt at producere en klar, tydelig og nyttig vision for skolerne i Aalborg.

• • • • • • • • • •

Mål & Præmisser

Alle 20.000 elever har været direkte involveret i aktiviteter tilknyttet visionsprocessen og oplever sig repræsenteret og centrale i visionsprocessen.

Alle 4200 medarbejdere har bidraget aktivt til tilblivelsen af visionen også udover den del af processen der foregår i ”Gigantium” Alle 4200 medarbejdere oplever sig som de vigtigste aktører i skabelsen og realiseringen af visionen, og de kan allerede i 2014 se hvilke handlinger, der bør være deres første individuelle bidrag til realiseringen af visionen.

Alle 4200 medarbejdere kan se gode muligheder for at øge kvalitet, motivation og arbejdsglæde for dem selv og eleverne gennem realiseringen af visionen.

Alle forældre har reelt haft mulighed for at bidrage til visionen direkte og repræsenteret.

Forældrebestyrelser og elevråd skal spille en aktiv rolle i skabelse af visionen Foreninger, kultur og erhvervsliv skal være en del af processen og har haft gode muligheder for at forpligtige sig, enten direkte eller repræsenteret.

Sociale medier skal gennem processen bevise sit værd som en mulig vej til styrket inddragelse og styrkelse af demokratiske processer.

Det politiske udvalg skal sammen med U-FL være synlige, ramme- og målsættende for processen, og de skal være insisterende på inddragelse.

Ungebyrådet skal være reelt inddraget i både proces og udvikling af produkt.

Vision

HVORFOR

Vi vil skabe kvalitet Vi vil skabe arbejdsglæde Vi vil skabe respekt og samarbejde

HVORDAN

Alle med tilknytning til skoleområdet skal bidrage til den vision der skal være pejlemærket for de kommende års arbejde og udvikling.

Visionen skal blive konkret og nærværende for vores praksis De kommende 7 måneder arbejdes der i tre faser: • Åbnefase – Mange stemmer aktiveres, fremtiden produceres.

• Ordnefase – Vi skaber retning • Lukkefase – Vi leverer et brugbart resultat

Ved organisationens vision forstår vi:

Valg af retning for organisationen, hvor ledelsen/medarbejdere har udviklet et mentalt billede af en mulig og ønskværdig fremtidig position.

Det afgørende i i udviklingen er, at visionen udtrykker en realistisk, troværdig og attraktiv fremtid for organisationen nuværende – en fremtid, der på afgørende områder er bedre end den

“I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth .”

JFK, Man on the Moon Speech Joint Session of Congress May 25, 1961 • • • • • • • Alle syv nøglekomponenter for en stærk vision er tilstede: HVEM - (the nation) HVAD - (land on the moon) HVORDAN - (land a man on the moon) LØFTE - (return him safely) GEOGRAFISK FOKUS (Beskeden var til USA og Verden) MÅL - (land a man on the moon and return him safely) HVORNÅR - (by the end of the decade.)

Tre faser i flere spor

PROCESSEN

Åbne fase: Stemmer aktiveres, fremtiden produceres

Prøvehandlinger i alle team Leder Seminar U-FL: “Den store Fortælling” Intention + proces Prøvehandlinger i alle team Seminar: Visions agenter Elevrådsfor mænd + kontakt Lærere Logo Elevaktiviteter Seminar: Visions agenter Elevrådsformænd Kontakt Lærere Åben skole ”GreenRoom” Åben skole med interessente r omkring de n enkelte Skole

September - Oktober

Ordne fase: Vi skaber retning

Prototyper laves Interessent visionsseminarer Leder Seminar – udvidet FL Live streaming GIGANTIUM Bogproces Visionsproces Greenroom

November - Januar

Lukke fase: Vi leverer brugbare resultater

Dokument afleveres til Gennemskrivning før politisk behandling Dokument afleveres til politisk behandling

Januar - Februar

“BUDDY SKOLER”

Skole B Skole A Skole C OPGAVE/ANSVAR:

• Spørge hinanden til råds • Opdatere hinanden • Engagere hinanden og spil hinanden gode

Retten til Holdning Vs.

Pligten til Handling

Kommunikation og Sociale medier

KOMMUNIKATION

Facebook er gennemgående kommunikations kanal • Kan aktivere mange og kan påvirke selvforståelsen i positiv retning • Gør det muligt at samle valid datagrundlag til at formulere vision Supplerende kanaler • Nyhedsbreve • Info mails • Video oplæg • Lederoplæg • Bogudgivelse • Medier MEGET KOMMUNIKATION FRA MANGE = KVALITET

Visionsprocessens forskertilknytning

Anders Kristian Munk Lektor Teknoantropologi, AAU CPH Anders Koed Madsen Adjunkt Teknoantropologi, AAU CPH

Baggrund for brugen af digital metode

Digitale metoder udnytter de særlige kvaliteter ved data fra sociale medier som f.eks. Likes, delinger, hashtags, posts, billeder og videoer: 1) 2) 3) 4) Data er produceret af en bred vifte af aktører som en del af deres daglige praksis. Der er således mindre ’forsker-påvirkning’ af det indsamlede data.

Data produceres kontinuerligt i ’real-tid’. Der er således mulighed for konstant feedback på visions-processen.

Data er baseret på relationelle sammenhæge. Der er således mulighed for at visualisere overraskende og dynamiske grupperinger i forhold til diskussionen om skolevæsenet. Data er både kvantitativt og kvalitativt. Der er således mulighed for at visualisere interessante sammenhænge og derefter gå i dybden med det kvalitative indhold.

- Strukturerede Facebook samtaler-

PÆD.PERS

LEDERE POLITIKERE ELEVER FORÆLDRE INTERESSENTER

Eksempel – Sofie og Michael

Sofie på seks er lige startet i skole og kommer glad hjem fra skole – Far Michael spørger til hendes dag.

M: Du ser glad ud – Hvad er der sket i skolen i dag?

S : Vi skulle fortælle om os selv til hele klassen og jeg var så nervøs – men det gik godt M : Stærkt – Hvad skete der? – Hvad gjorde læreren? Hvad gjorde du? Hvad gjorde de andre børn?

S : Læreren tog mig i hånden i starten! Jeg snakkede bare! De andre børn klappede!

Michael går på FB og skriver #forældre ”det lille eksempel” + hans udtryk for at dette er en god praksis – exceptionel praksis

Opgaver for ledere

Motivere til brug af FB

• Elever • Forældre • Forældrebestyrelser • Ansatte • Interessenter

Forlange brug af FB

• Lederteam • Nøglemedarbejdere • Team

HUSK:

Alle skal give sig til kende på FB • #elev • #lærer • #pædagog • #leder • #forældre • #xxxxx

Gå forrest i brugen af FB

• Ja tak

PRAKSISFORSKNING

- Medarbejderinddragelse i skabelse af fremtiden gennem Prøvehandlinger, Prototyper og Standarder

Organisationers

forhold til viden

Den traditionsbårne: vi gør, som vi altid har gjort Videns forbrugeren: Vi gør det, andre kan vise virker Videns producenten: Vi udvikler ny viden til os selv og andre

Praksisforskning. Fase 1: åbne fase ”Prøvehandlinger”

Prøvehandling = En afgrænset, beskrevet afprøvning af fremtidig (undervisnings)praksis Betingelser: Prøvehandlingerne vælges med udgangspunkt i skolereformens indhold. Se liste med ”temaer” til inspiration Lærere og pædagoger: Laver ”prøvehandlinger” (selv og i årgangsteam). Dvs. afprøver praksisser for at skabe synlig læring (se skabelon) Leder: spørger og rammesætter (se skabelon) Pædagogiske konsulenter: Kan hidkaldes til inspiration til opstart af arbejdet og/eller inspiration/fremdrift til det videre arbejde (både ledere og medarbejdere)

Prøvehandlinger (skabelon til alle medarbejdere) Læringssituationen: Hvad er sammenhængen omkring prøvehandlingen?

Læringsmål: Hvilke læringsmål har prøvehandlingen?

Faglige overvejelser: Hvilke faglige overvejelser og evt. forskningsmæssig viden ligger til grund for prøvehandlingen?

Handlinger: Hvem gør hvad ?

Tegn på læring: Hvilke tegn på læring kigges der efter?

Mulig Temaliste

• Læringsmål og evaluering • Læringssamtaler: feedback, feedforward og feedup • Lektiehjælp og faglig fordybelse • Motion og bevægelse • Understøttende undervisning: Den åbne skole • Inkluderende læringsfællesskaber: klasseledelse • Elevens alsidige udvikling • Integrerede dimensioner: innovation, international/global og it(?) • Læringsmål i fritidstilbuddet

Prøvehandlinger (skabelon til alle medarbejdere) Læringssituationen: Hvad er sammenhængen omkring prøvehandlingen?

Læringsmål: Hvilke læringsmål har prøvehandlingen?

Drengehold fra 4. og 5. klasse, natur og teknik ved søen, skolespor med QR koder, ferskvandsbiotop

Eleverne kan kategorisere indsamlede dyr på baggrund af egne kriterier Faglige overvejelser: Hvilke faglige overvejelser og evt. forskningsmæssig viden ligger til grund for prøvehandlingen?

Handlinger: Hvem gør hvad ?

Koble elevernes faglige viden med praksiserfaring Læringsstrategier Faglige fællesskaber på tværs Lærerne udvikler QR opgaver sammen med naturvejleder, 1 lærer planlægger det praktiske, på dagen stilles spørgsmål… Eleverne følger spor og løser opgaver Tegn på læring: Hvilke tegn på læring kigges der efter?

Eleverne kan: - sorterer i farve, ben mv.

- kan forklare forskelle og ligheder - kan begrebsliggøre sine fund

Prøvehandlinger (skabelon ledere): Spørgsmål de stiller til medarbejderne/årgangsteam 3 faste spørgsmål til medarbejderne

Hvilke af dine/jeres prøvehandlinger har I særlig grad skabt synlig læring?

Egne noter fra samtalerne

Hvordan har andre (børn, forældre, kolleger) set, talt om og handlet på prøvehandlingen?

Hvordan kan vi gøre mere af det, der virker? (og dermed øge den synlige læring)

Praksisforskning - Fase 2: Ordne fase ”Prototyper produktion”

En prototype illustrerer (med tekst, billeder, film, mm.) en undervisningspraksis, der skaber synlig læring. En prototype er mere velbeskrevet end en prøvehandling og har gennem praksis vist sit værd. Mål: alle årgangsteam i Aalborg producerer én prototype. Prototypen: skal a) Bygge på erfaring/evidens fra prøvehandlinger fra fase 1 og b) Være en ”mini-udgave” af den fremtidige virkelighed, lærere og pædagoger ønsker at skabe (se skabelon) Ledere: skabe betingelser for at prototype laves Pædagogiske konsulenter: Kan hidkaldes til sparring Planlægningsdag 9/12 med ledere: • Medbringer årgangsteamenes prototyper. Disse kategoriseres efter ”temaliste” og dertil de ”nye kategorier”, der er opstået gennem eksperimentering.

• Ledere laver ”første kvalificering”: Hvordan bliver prototyper klar til Gigantium?.

• Årgangsteam: færdiggør prototype mellem 9/12 og 8/1.

Skabelon: fra prøvehandlinger til prototyper

1.

2.

3.

Årgangsteamet udfylder skabelon (næste slide). Dette gøres ved: Årgangsteamet evaluerer udførte prøvehandlinger ved at undersøge:

Ud fra tegn på læring, hvilke af vores prøvehandlinger var så mest virkningsfuld?

Teamet laver ud fra dette én prototype for fremtidig praksis

Prototyper (skabelon til alle medarbejdere) Læringssituationen: I hvilken sammenhæng bruges prototypen?

Læringsmål: hvilken læring ønskes skabt?

Faglige overvejelser: hvilken faglig og forskningsmæssig viden ligger til grund?

Handlinger: Hvem gør hvad for at skabe læringsmålene?

Tegn på læring: hvilke tegn på læring har vi set?

Betingelser: Beskriv de afgørende omstændigheder der skal være til stede for at prototypen virker Materiale: Hvilket materiale har vi samlet til prototypen, som andre kan bruge (videoklip, fagligt materiale, billeder af praksis, mm.)?

Guideline til prototypen: hvilke anvisninger til handling gives til andre der ønsker at bruge prototypen?

Praksisforskning Fase 2: Ordne fase Gigantium ”Prototyper selektion”

Mål: at udvælge de prototyper, der skal indgå i visionsbog for fremtidig praksis = Standard for fremtidig praksis Aktivitet på Gigantium: a) b) c) Prototyper præsenteres i grupperne.

Deltagerne på Gigantium-dagen vælger, ønsket praksis

hvilke

prototyper der skal indgå i den endelige bog = selektion af effektfuld og Feedback på prototype: hvad skal tilføjes, så prototypen kan omdannes til standard (samme skabelon som til prototype)

Praksisforskning Fase 3: lukke fase – Standarder, bog, formidling og anvendelse

Standarder: færdiggøres af årgangsteam med støtte fra læringskonsulenter (deadline: 23/1) Redigering og opsætning af bog: Formidling: Bogen gives til alle børn, medarbejdere og forældre Anvendelser: Alle inviteres (brev) til at bruge bogen og til at fortsætte med at udvikle og skabe resultater

Praksisforskning Fase 4: Efter fase – Inspiring learning life

• Læringsfestival i Drammen med ekstra ordinære resultater. • 5-10 pædagogisk personale udvælges.

Lederens opgaver: Prøvehandlinger, Prototyper, Standarder

Info om prøvehandlinger Hjælp til prøvehandlinger Spørgsmål til prøvehandlinger Rammesætte prototyper Indsamle prototyper Kvalificere prototyper Standarder 9/12 8/1 23/1

VISIONSAGENTER

Eleverne som agenter for skabelse af fremtiden

”Treenigheden” - Elevinddragelse

Ledelse Kontaktlærer Elevråd

VISIONSAGENTERNE mm.

Seminar: Visions agenter Elevrådsfor mænd + kontakt Lærere Logo Elevaktiviteter Seminar: Visions agenter Elevrådsformænd Kontakt Lærere Åben skole ”GreenRoom” Åben skole med interessente r omkring de n enkelte Skole Interessent visionsseminarer

Reaktioner Kontaktlærene

-

Elevsporet

Fedt med et bottom up perspektiv på visionsprocessen Fedt at elevernes stemme høres og inddrages i arbejdet med visionen Fedt med flahsmobs – det vil eleverne synes er sjovt God idé at skabe positiv opmærksomhed Dejligt at der gives indflydelse og plads til både elevernes og lærernes stemme i visionsprocessen Vigtigt med tryghed for de mindste elevrødder, så seminarerne bliver en god oplevelse Vigtigt at få fat i processen fra starten af, så den opleves som energigivende Timingen er ikke god ift. ressourcer på skolerne – lederne bliver vigtige ift. at skabe tid og plads til arbejdet Det er en stor opgave – der kræver ressourcer af både kontaktlærerne og elevrødderne Håber at det bliver en anderledes vision, når inddragelsen er så massiv – vigtigt at måle flere steder; både resultatet og processen er vigtig Hej Lasse Tak for et godt møde i går - super spændende projekt, og jeg synes, at timingen er perfekt. Passer meget godt ind i skolereformen.

Seminar: Visions agenter Elevrådsfor mænd + kontakt Lærere Logo Elevaktiviteter

Forventninger til lederne

• Informer resten af lærerværelset om processen. Gerne kort update hver uge. • Frigør Kontaktlærerne til at deltage • Sikre at forældrene er informeret • Sikre at eleverne er informeret og repræsenteret Generelt: • Poste små oplevelser I processen på facebook • Bakke op om lærere og elever I processen • Opfordre til at filme, tage billeder og poste på facebook • Være klar til at kunne besvare spørgsmål fra forældre, presse, politikere og andre..

Seminar: Visions agenter Elevrådsformænd Kontakt Lærere Åben skole ”GreenRoom” Åben skole med interessenter omkring den enkelte Skole

Forventninger til lederne

• Informer kontaktlærer om interessenter ift. åben skole. • Sikre at der er kontakt til interessenterne og at de er inviteret – Sende spørgsmål til interessenter så de forbereder sig. • Sikre at kontaktlærerne kan deltage • Lederen deltager sammen med kontaktlæreren og elevrådsformand + næstformand. • Byder velkommen og sætter rammen. • Elever fortæller om god læring og lærerne supplerer. • Interessenterne fortæller om hvad de er optaget af, som kan blive interessant for den enkelte skole.

Åben skole

“Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund”. UVM

STATEMENTS fra arrangement den 7. maj 2014

”Udvikle elevernes rettethed mod omverdenen.” ”Nysgerrighed, involvering, forståelse for samfundslivet”.

”Pirre fantasien og skabe lyst til nye ”livsmål” eller interesser ”.

”Fokus på kobling mellem elevernes læring i skolen og elevernes læring i samarbejde udenfor skolen”.

Interessent visionsseminarer

Forventninger til lederne

Interessent seminarerne styres af AGORA. Her skaber interessenter input til visionsprocessen, på baggrund af åben skole arrangementerne. Ledelsesdeltagelse ikke påkrævet, men er altid meget velkommen

Forældre & Forældrebestyrelser

Forældrebestyrelser Formænd - to seminarer

• 18. Sep – Introduktion til processen og materiale til forældrebestyrelsesarbejde og fokus på forældreinddragelse • November – Opsamling og kondensering af Bestyrelsesarbejdet – Produktion af input til vision

Forældrebestyrelsesarbejde

• Forældrebestyrelserne arbejder med udleveret materiale op til bestyrelsesmøde og på bestyrelsesmøde.

• Forældrebestyrelsen aktiverer forældregruppen i visionsprocessen

Forældreinddragelse

Alle forældre aktiveres i at undersøge god praksis – Der fokusere især på to områder:

Børns læring

• Forældre undersøger hvad der sker når deres børn virkelig lærer noget – Fagligt og socialt • Forældre formidler konkrete eksempler

Forældresamarbejde

• Forældre registrer hvad de selv gør og hvad læreren gør når forældresamarbejdet er bedst • Forældre formidler konkrete eksempler

Lederopgaver vedr. forældreinddragelse Bestyrelser og formænd

• Lederne deltager i seminar for bestyrelsesformænd • Ledere tilbyder formænd aktiv støtte til formændendes opgaver

Alle forældre

• Opfordrer til forældre deltagelse gennem sædvanlige kommunikationskanaler • Støtter elever, elevrådsformænd og kontaktlærere i deres aktiviteter vedr. forældreinddragelse

Eksempel på ”FB-indlæg” – fagligt/motion og bevægelse

#forældre - Min søn Asger er en aktivt dreng og i går kom han super glad hjem og fortalte at deres matematiklærer havde sendt dem i skolegården for at lave regneløb i matematik. Asger havde været rigtig glad for timen og synes selv at han havde lært en masse, han havde især lært en ny måde at gange på som han synes er meget sjovere og lettere. Skønt med lærere, der tænker i alternative læringsstile – til gavn for de aktive elever.

Eksempel på ”FB-indlæg” – socialt

#forældre - Da jeg lagde min datter Smilla i seng i aftes, efter hun havde haft første skoledag på Skansevejens Skole, fortalte hun mig hvad de havde lavet på klassen. Hende og hendes klassekammerater skulle hver rejse sig og fortælle kort om deres familie. Læreren havde formået at gøre klasserummet så trygt, at Smilla have rejst sig i forsamlingen og fortalt om hendes mor, far og lillebror. Så sejt af Mille og godt arbejde af hendes nye klasselærer.

-

Produkter – 15. september 2014

Den 15.09.14 ligger der følgende materiale klar i jeres mail Præsentation af visionsprocessen, herunder prøvehandlinger Skabeloner til arbejdet med prøvehandlinger FAQ med svar på de mest gængse spørgsmål Temaer og eksempel til inspiration for prøvehandlinger Link til www.facebook.com/aalborgkommunesskoler FB introduktion og vejledning Link til hjemmeside med relevant materiale

Det vigtigste

• ”Nemmere, sjovere og bedre” • ”Vi hjælper hinanden” • ”Ikke en ny reform – men Aalborg kommunes udgave af skolereformen” • ”Bøvl er et vilkår – fælles vej er målet” • ”Vi tror på at vores medarbejdere og ledere er dygtige”

”Vi skaber et godt liv i et godt samfund”