Analiza wp*ywu twardo*ci stalowych powierzchni *lizgowych na ich

Download Report

Transcript Analiza wp*ywu twardo*ci stalowych powierzchni *lizgowych na ich

Logistyka zaopatrzenia
cz. II
Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Katedra Logistyki i Systemów Transportowych
Budynek B8, pok. 33
Logistyka zaopatrzenia
Zadania obszaru logistyki zaopatrzenia
Podstawowe zadania
w obszarze
logistyki zaopatrzenia
Zarządzanie
zaopatrzeniem
(Planowanie
Sterowanie zapasami
zapotrzebowania,
Organizacja dostaw)
 zadania
 optymalizacja
harmonogramowielkości dostawy
wania dostaw
optymalizacja
 wybór przewoźnika
poziomu zapasów
 wybór formy
 termin dostawy
transportu
 monitoring dostaw
Ocena i wybór
dostawców
Pomiar i ocena
poziomu funkcjonowania
podsystemu zaopatrzenia
Logistyka zaopatrzenia
Strategie w zaopatrzeniu
• Strategia – jest określeniem bazowych, długoterminowych
kierunków i celów działalności przedsiębiorstwa, adaptacją
trybu postępowania i alokacją zasobów niezbędnych do
osiągnięcia tych celów[1].
• Strategia zaopatrzenia – rozumiana jako długoterminowe
koncepcje
gospodarki
materiałowej,
które
są
ukierunkowane na zapewnienie dostępności zasobów. W
szczególności, w strategii zaopatrzenia należy dokonać
ustaleń zasad wyboru i utrzymywania kontaktów z
dostawcami, doskonalenia relacji z nimi wzmacniających
koordynację wspólnych działań[2].
Strategia
wytwarzania
produktu
Strategia
marketingowa
Strategia
zaopatrzenia
Logistyka zaopatrzenia
Strategie w zaopatrzeniu
MARKETING ZAKUPÓW
Przemyślany zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia pozwalający
na realizację zakupów z najbardziej korzystnych (jakościowo, cenowo, terminowo) źródeł
oraz uzyskanie wpływu na działanie dostawców i procesy zachodzące na ich rynkach
Marketing sprzedaży
Marketing zakupów
Analiza rynku (popyt na określony wyrób)
Analiza rynku (podaż określonego wyrobu)
Promocja
Zapytania ofertowe i przetargi
Znalezienie (zdobycie) nabywcy
Znalezienie najkorzystniejszego dostawcy
Proces negocjacji, zawarcie umowy - sprzedaż
Proces negocjacji, zawarcie umowy - zakup
Najkorzystniej sprzedać (cel pośredni)
Najkorzystniej kupić (cel pośredni)
Maksymalizacja zysku (cel końcowy)
Maksymalizacja zysku (cel końcowy)
STRATEGIA ZAOPATRZENIA (ZAKUPÓW)
Wybór zasad i reguł postępowania kształtujących politykę w zakresie zaopatrzenia,
zapewniającą najbardziej korzystną (skuteczną i efektywną) realizację procesów zakupu
Logistyka zaopatrzenia
Strategie w zaopatrzeniu – liczba dostawców
Jedyny dostawca (sole sourcing)
Szczególny przypadek posiadania jedynego dostawcy (monopol dostawcy)
Pojedynczy dostawca (single sourcing)



Jeden dostawca odpowiedzialny za dostawy określonej pozycji zakupowej
ZALETY
- ścisłe relacje między dostawcą i odbiorcą (możliwość
współpracy na zasadzie partnerstwa)
- pewność dotrzymania warunków dostawy, możliwość doskonalenia dostaw
WADA
- ryzyko związane z posiadaniem jednego dostawcy (brak
nacisku konkurencji, utrata ciągłości
dostaw przy zakłóceniach w produkcji u dostawcy itp.)
Logistyka zaopatrzenia
Strategie w zaopatrzeniu – liczba dostawców
Wielu dostawców (multiple sourcing)




Zaopatrywanie w określoną pozycję przez wielu (więcej niż dwóch) dostawców
ZALETY
- duże bezpieczeństwo zakupów (zapewnienie ciągłości i
niezawodności dostaw)
- małe uzależnienie od dostawców i wymuszanie konkurencji
(podnoszenie wymagań)
WADY
- utrudniona i złożona obsługa logistyczna i administracyjna
dostaw
- brak korzyści związanych z dużymi zakupami i problemy z
utrzymaniem poziomu jakości
Podwójny dostawca (dual sourcing)
Zaopatrywanie przedsiębiorstwa w określoną pozycję przez dwóch dostawców
Strategia pozwalająca łączyć zalety strategii single sourcing i multiple
sourcing
Logistyka zaopatrzenia
Strategie w zaopatrzeniu – zasady zaopatrywania
Zaopatrzenie z utrzymywaniem
zapasów
we własnym przedsiębiorstwie
ZALETY
- szybka dyspozycja materiałów po wystąpieniu
zapotrzebowania
- duża „odporność” na wahania popytu lub opóźnienia dostaw
- korzyści wynikające z wielkości zamówień (ekonomiczne partie,
rabaty cen)
WADA
- większe zamrożenie kapitału i wyższe koszty
magazynowania
STOSOWANIE  produkty o relatywnie niskiej wartości i większej
regularnośći zużycia
Dostawy na magazyn (stock sourcing)





Indywidualne zaopatrzenie
po wystąpieniu zapotrzebowania
ZALETA
- małe zamrożenie kapitału i niskie koszty magazynowania
WADA
- wydłużenie czasu dostaw, możliwość opóźnień
STOSOWANIE  produkty o dużej dostępności rynkowej i trudno
przewidywalnym zapotrzebowaniu
Dostawy na zamówienie (order sourcing)



Logistyka zaopatrzenia
Strategie w zaopatrzeniu – zasady zaopatrywania
Dostawy zsynchronizowane (just in time)







Synchronizacja dostaw z produkcją
lub zużyciem
Próba połączenia zalet dostaw na magazyn i na zamówienie oraz
uniknięcia ich wad
ZALETY
- krótkie czasy przepływu materiałów (bezpośrednie
zaopatrywanie miejsc produkcji)
- małe zamrożenie kapitału i niskie koszty magazynowania (poziom
zapasów bezpieczeństwa)
WYMAGANIA  niezawodni dostawcy
 ścisła współpraca między dostawcą i odbiorcą
(zintensyfikowana wymiana informacji)
 wspólny system planowania i sterowania dostawami
(system dostaw na wezwanie)
 zaawansowana integracja informatyczna (elektroniczna
wymiana danych - EDI)
Logistyka zaopatrzenia
Strategie w zaopatrzeniu – Outsourcing
OUTSOURCING
 Wydzielanie i kupowanie funkcji od innych
OUT SOURCE USING - wykorzystanie zewnętrznych źródeł
OUTSIDE RESOURCES USING - wykorzystanie zewnętrznych zasobów
Przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji (obszarów, sfer
działalności) i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym
INSOURCING
 Włączanie do przedsiębiorstwa funkcji innych
IN SOURCE USING - wykorzystanie wewnętrznych źródeł
INSIDE RESOURCES USING - wykorzystanie wewnętrznych zasobów
Proces odwrotny do outsourcingu, polegający na włączaniu do struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego funkcji realizowanych
dotychczas przez inne podmioty
PARTNERING
 Wydzielanie i kupowanie wewnętrzne (factory within factory)
INTERNAL SOURCING (dostawy z wewnątrz)
Specyficzna forma outsourcingu - proces polegający na realizacji rozmaitych
funkcji, uzyskiwany dzięki współpracy wydzielonych w ramach przedsiębiorstwa
macierzystego samodzielnych komórek organizacyjnych (dostawców dóbr lub
usług)
Strategie w zaopatrzeniu – strategiczna
segmentacja dóbr
Strategiczna analiza portfela zakupów
KONCEPCJA MACIERZY KRALJICA[1]
Strategiczne
grupy zakupowe
wysokie
Ryzyko zaopatrzeniowe
niskie
Dobra strategiczne
duży
Wpływ na wynik
przedsiębiorstwa
Dobra kluczowe
-uzupełnianie
zgodne
- uzupełnianie
zgodne ze zużyciem ze zużyciem, niskie
poziomy zapasów
„Wąskie gardła” Dobra standardowe
mały
- świadome zapasy
- racjonalne
bezpieczeństwa
procedury zamawiania
PRZYKŁADY MOŻLIWYCH STRATEGII ZAOPATRZENIA
Dobra strategiczne
Dobra kluczowe
Współpraca
(partnerstwo)
Zakupy globalne
(global sourcing)
Pojedynczy dostawca
(single sourcing)
Wielu dostawców
(multiple sourcing)
Zakupy modułów
(modular sourcing)
Zakupy wspólne
(kooperacja)
Inne
Inne
„Wąskie gardła”
Dobra zwykłe
Wielu dostawców
(multiple sourcing)
Podwójny dostawca,
(single sourcing)
Pojedynczy dostawca
(single sourcing)
Outsourcing
Zakupy wspólne
(kooperacja)
Inne
Inne
Strategie w zaopatrzeniu – pozycjonowanie
dostawców
Obszar strategicznej
stabilnośći
Obszar strategicznego
partnerstwa
Obszar dogodnych dostaw
Obszar negocjowania ceny
Małe
Poziom ryzyka (znaczenie
dostawcy)
Duże
Schemat obrazuje powiązania klienta z dostawcą oraz
występujące tu ryzyko i wydatki związane z jednym dostawcą w
świetle pozostałych wydatków. Pozwala ocenić dostawcę,
przeprowadzić jego identyfikację poprzez włączenie do
odpowiedniego obszaru.
Mała
Relatywna wielkość wydatków
Duża
Strategie w zaopatrzeniu – pozycjonowanie
dostawców
Obszar dostawców
kontrolowanych
Obszar dostawców partnerów
Obszar dostawców "pod ręką"
Obszar dostawców mile
widzianych
Małe
Poziom ryzyka (znaczenie
dostawcy)
Duże
Schemat związany z korzyściami jakie dostawca oraz oferowane
przez niego produkty przynoszą dla firmy.
Mała
Całkowita wartość
Duża
Zadania obszaru logistyki
zaopatrzenia
Podstawowe zadania
w obszarze
logistyki zaopatrzenia
Zarządzanie
zaopatrzeniem
(Planowanie
zapotrzebowania,
Organizacja dostaw)
Sterowanie zapasami
Ocena i wybór
dostawców
Pomiar i ocena
poziomu funkcjonowania
podsystemu zaopatrzenia
Logistyka zaopatrzenia
Współpraca z dostawcami
Znaczenie współpracy z dostawcami:
• zaopatrzenie odgrywa podstawową rolę w kształtowaniu powiązań
między uczestnikami łańcucha dostaw
• proces usatysfakcjonowania klienta zaczyna się od zaopatrzenia
• budowanie przewagi konkurencyjnej jest uwarunkowane
efektywnością zaopatrzenia i relacjami z dostawcami
• przewaga może opierać się na:
- niskich kosztach (strategia niskich kosztów)
- zróżnicowaniu (strategia wyróżniania)
- obsłudze wybranej niszy rynkowej (strategia koncentracji na
niszy rynkowej)
• strategia zarządzania zaopatrzeniem powinna być dopasowana do
strategii konkurowania.
• zapewnienie jakości wymaga właściwej jakości materiałów i
składników nabywanych. Produkt finalny jest na tyle dobry, na ile
dobre były składniki wykorzystane w procesie jego produkcji.
Logistyka zaopatrzenia
Współpraca z dostawcami
Podstawowe elementy, wpływające na proces oceny i
wyboru dostawcy przedstawiono na rysunku:
Logistyka zaopatrzenia
Współpraca z dostawcami
Wstępna selekcja
Dobór zbioru możliwych dostawców do dalszych
negocjacji
(eliminacja ofert nie spełniających podstawowych
warunków)
Podstawowe czynniki:
 ogólna opinia o potencjalnym dostawcy (np. kapitał, wyposażenie,
kontakty, sytuacja finansowa itp.)
 przygotowanie techniczne i technologiczne do jakościowej realizacji
dostaw
 zdolność do produkcji wymaganej ilości i dostaw w odpowiednich
partiach itp..
Logistyka zaopatrzenia
Współpraca z dostawcami
Ocena i wybór
Procedura oceny wykorzystująca zwykle metodę
punktową
(arkusze oceny dostawców zawierające wyniki oceny
punktowej)
Kroki postępowania:
 ustalenie podstawowych kryteriów wyboru i ich cech (mierzalnych i
niemierzalnych)
 ustalenie zasad punktacji odniesionych do kryteriów i cech (z
wprowadzeniem ewentualnych wag)
 obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych
dostawców
 dokonanie wyboru dostawcy
Logistyka zaopatrzenia
Współpraca z dostawcami
Logistyka zaopatrzenia
Współpraca z dostawcami
Procedurę zaopiniowania dostawców stosuje się do
oceny:
• nowych dostawców,
• dostawców, z którymi zawarte zostały umowy
warunkowe,
• dostawców zainteresowanych zwiększeniem
ilości dostaw,
• dostawców wybranych wcześniej, dla których
należy skompletować ocenę według zasad
procedury „ocena dostawców”.
Logistyka zaopatrzenia
Współpraca z dostawcami
Logistyczne kryteria wyboru dostawców:
Logistyka zaopatrzenia
Współpraca z dostawcami
Podstawowe kryteria wyboru dostawcy:
• Jakość – wybór dostawcy/ów według:
- jego zdolności do spełnienia wymagań użytkownika w stosunku do
danego produktu (parametry techniczne, właściwości chemiczne lub
fizyczne, projekt, oraz okres użytkowania, łatwość naprawy, aspekty
konserwacji, łatwość i niezawodność użytkowania)
- jego zdolności do wzięcia odpowiedzialności za jakość
• Niezawodność – wybór dostawcy/ów według:
- jego zdolności do terminowych, regularnych i zgodnych
asortymentowo dostaw
- udzielania gwarancji na zakupione produkty i stosowanej procedury
reklamacyjnej
- jego zdolności do wzięcia odpowiedzialności za niezawodność
dostaw
• Potencjał – wybór dostawcy/ów według:
- jego fizycznych możliwości dostarczenia materiałów użytkownikowi
(potencjał produkcyjny)
- jego zdolności do systematycznej obsługi w długim okresie czasu, co
pozwoli nabywcy na redukcję zapasów i kosztów ich utrzymania
Logistyka zaopatrzenia
Współpraca z dostawcami
Podstawowe kryteria wyboru dostawcy:
• Kondycja finansowa – wybór dostawcy/ów według:
- sytuacji finansowej, która powinna być stabilna, aby zapewnić
regularną i długoterminową obsługę
• Cechy pożądane – wybór dostawcy/ów według:
- pozytywnej postawy dostawcy
- wizerunku wykreowanego na rynku
- materiałów instruktażowych (np. sprzęt techniczny)
- opakowania materiałów (np. szkło)
- możliwości świadczenia przez dostawców usług naprawczych
• Lokalizacja dostawcy
• Cena oraz gotowość i zdolność do jej obniżania poprzez redukcję
kosztów u dostawcy.
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Najczęściej wybierane metody wyboru i oceny
dostawców:
• metoda punktowa,
• metoda graficzna – wykres radarowy,
• metoda punktowo-graficzna,
• metoda AHP,
• metoda wskaźnikowa.
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda punktowa – rodzaje:
• metoda punktowa ze średnią
arytmetyczną
• metoda punktowa z przypisanymi
wagami
• metoda oceny procentowej
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda punktowa:
 Metoda punktowa ze średnią arytmetyczną:
• ustalenie podstawowych kryteriów wyboru,
wraz z adekwatnie dobranymi cechami (nie
zawsze mierzalnymi),
• ustalenie rangi cech,
• ustalenie skali punktowej,
• zsumowanie łącznej liczby punktów
uzyskanych przez poszczególnych
dostawców,
• dokonanie wyboru dostawcy, w czym może
okazać się pomocna interpretacja graficzna
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda punktowa:
• Punktacja cech w odniesieniu do
poziomu jakości:

- 5 – najwyższa jakość

- 4 – gdy jakość nieznacznie
przewyższa wymagania minimalne

- 3 – gdy jakość odpowiada
wymaganiom minimalnym

- 2 – gdy jakość znajduje się
poniżej jakości minimalnej

- 1 – gdy jakość nie odpowiada
wymaganiom minimalnym
• Punktacja cech w odniesieniu do
poziomu ceny:

- 5 – dostawca oferujący cenę
niższą o więcej niż 5% od poziomu
przeciętnego

- 4 – w przedziale do 5%
poniżej ceny przeciętnej, itd.

- 1 – cena na poziomie
wyższym niż 5% powyżej ceny
przeciętnej
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda punktowa - przykład
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda punktowa:
Metoda oceny punktowej z przypisanymi wagami:
Nieścisłość metody średniej arytmetycznej wymusza wprowadzenie
wagi dla każdego kryterium, dzięki czemu przedsiębiorstwo ma
możliwość ustalenia wartości dla każdej cechy.
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda punktowa:
 Metoda oceny procentowej:
 Ocena procentowa umożliwia zakwalifikowanie dostawcy do
kategorii dostawców kwalifikowanych, rezerwowych lub
całkowicie wykluczyć kandydata z rozważań.
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda punktowa:
 Metoda oceny procentowej:
 Przykładowy podział na kategorie może wyglądać
następująco:
• > 90% - kategoria I – dostawcy kwalifikowani
• 89% - 80% - kategoria II – dostawcy kwalifikowani
• 79% - 70% - kategoria II – dostawcy rezerwowi
• 69% - 60% - kategoria IV – dostawcy rezerwowi
• <60% - dostawca wykluczony z kręgu kandydatów
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda graficzna:
Wyniki uzyskane w metodzie punktowej w przejrzysty sposób mogą
zostać przedstawione w formie graficznej:
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda AHP – Analityczny Proces
Hierarchiczny:
Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco:
1.Stworzenie macierzy pierwszeństwa kryteriów
Porównanie wybranych kryteriów odbywa się na zasadzie
przyznawania not odzwierciedlających relację między
kryteriami. Porównujemy Kryteria z pierwszej kolumny z
tymi samymi kryteriami znajdującymi się w pierwszym
wierszu.
Automatycznie
wartości
po
przekątnej,
przyrównujące to samo kryterium do siebie równają się 1.
Wyniki wzajemnych relacji osiągnięte w pierwszym wierszu
przenosimy do pierwszej kolumny w postaci ich odwrotności.
Dla przykładu, jeśli jakość (wartość 1) ma pierwszeństwo
przed lokalizacją wartość (4), to wartość lokalizacji w
kolumnie przyjmie wartość 1/4 .
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda AHP – Analityczny Proces
Hierarchiczny:
Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco:
1.Stworzenie macierzy pierwszeństwa kryteriów
ocena
ocena słowna
numeryczn
a
równie preferowany
1
równie do nieznacznie
2
nieznacznie preferowany
3
nieznacznie do silnie
4
silnie preferowany
5
silnie do bardzo silnie
6
bardzo silnie preferowany
7
bardzo silnie do
wyjątkowo
8
wyjatkowo preferowany
9
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda AHP – Analityczny Proces
Hierarchiczny:
Etapy
tworzenia tej metody przebiegają następująco:
1.
Stworzenie macierzy pierwszeństwa kryteriów - przykład
Kryteria
Poziom
ceny
Kredyt
czas
dostawy
Poziom
ceny
Kredyt
czas
dostawy
1,00
4,00
6,00
0,25
1,00
4,00
0,17
0,25
1,00
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda AHP – Analityczny Proces
Hierarchiczny:
Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco:
2.Stworzenie macierzy preferencji dostawców
Następstwem macierzy pierwszeństwa kryteriów jest macierz
preferencji dostawców. Następuje tu porównanie dostawców
na podstawie każdego z kryteriów. Tworzone macierze dla
każdego z kryteriów stanowią obraz pierwszeństwa
dostawców na podstawie przyznawanych wartości. Sposób
wypełniania macierzy jest analogiczny. Ilość macierzy
stworzonych na tym etapie równa się ilości kryteriów
branych pod uwagę w punkcie pierwszym.
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda AHP – Analityczny Proces
Hierarchiczny:
Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco:
2. Stworzenie macierzy preferencji dostawców przykład
Dostawcy A
B
C
Dostawcy A
B
C
A
1,00 0,33 0,11
1,0
A
0 4,00 0,20
B
3,00 1,00 0,14
0,2
C
9,00 7,00 1,00
B
5 1,00 0,13
Kryterium: Kredyt kupiecki
Kryterium: Cena
5,0
A
B
C
C
0Dostawcy
8,00 1,00
A
1,00 0,14 0,11
Kryterium: Czas
B
7,00 1,00 0,33
realizacji dostawy
C
9,00 3,00 1,00
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda AHP – Analityczny Proces
Hierarchiczny:
Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco:
3. Stworzenie macierzy wartości znormalizowanych
Na tym etapie należy obliczyć sumę wartości dla każdej
kolumny występującej w macierzy, a następnie podzielić każdą
wartość znajdującą się w kolumnie przez wyznaczoną sumę.
Powstaje w ten sposób nowa macierz, w której suma wartości
w
każdej
kolumnie
równa się 1. Daje to możliwość porównywania wartości
występujących w wierszach.
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda AHP – Analityczny Proces
Hierarchiczny:
Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco:
3. Stworzenie macierzy wartości znormalizowanych przykład
Poziom
czas
Kredyt
ceny
dostawy
Poziom ceny
1,00
4,00
6,00
Kredyt
0,25
1,00
4,00
czas dostawy
0,17
0,25
1,00
suma
1,42
5,25
11,00
Kryteria
Poziom
ceny
Poziom ceny
0,71
Kredyt
0,18
czas dostawy
0,12
Kryteria
Kredyt
0,76
0,19
0,05
czas
dostawy
0,55
0,36
0,09
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda AHP – Analityczny Proces
Hierarchiczny:
Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco:
4.Obliczenie wartości PierwszeństwaY i PreferencjiXY
• Czynności wykonane w punkcie trzecim umożliwiają obliczenie
wskaźników dla każdego z kryteriów. Polega to na zsumowaniu
wartości z każdego wiersza macierzy wartości znormalizowanych
(odnośnie kryteriów), następnie podzieleniu otrzymanej sumy
przez ilość wartości. Otrzymane w ten sposób wyniki obrazują
hierarchie ważności poszczególnych kryteriów.
• Ten sam zabieg przeprowadzony dla macierzy wartości
znormalizowanych dla dostawców to wskaźnik preferencjiXY,
gdzie x-dostawca; y – kryterium.
• Uzyskane w ten sposób obliczenia obrazują jak przedsiębiorstwo
postrzega dostawców, oraz jak ważne są rozbieżności pomiędzy
nimi
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda AHP – Analityczny Proces
Hierarchiczny:
Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco:
4.
Obliczenie wartości PierwszeństwaY - przykład
Kryteri Poziom
a
ceny
Poziom
ceny
Kredyt
czas
dostaw
y
czas
Kredyt dostaw
y
Suma wiersza indeks
macierz
preferencj
0,71
0,76
0,55
znorm
i
0,18
0,19
0,36
2,01
0,67
0,73
0,24
0,12
0,05
0,09
0,26
0,09
Indeks preferencji = suma wiersza mac. zno
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda AHP – Analityczny Proces
Hierarchiczny:
Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco:
4. Obliczenie wartości PreferencjiXY - przykład
Dostawc
y
A
A
0,16
B
0,04
C
0,80
Kryterium: Cena
B
0,31
0,08
0,62
C
0,15
0,09
0,75
Suma wiersza indeks
macierz
preferencj
znorm
i
0,62
0,21
0,21
0,07
2,17
0,72
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda AHP – Analityczny Proces
Hierarchiczny:
Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco:
5.Obliczenie ogólnych wskaźników preferencji dla
dostawców
Końcowym etapem AHP jest wyznaczenie ogólnych wskaźników
preferencji:
Metoda AHP ma za zadanie ułatwić wybór dostawcy,
uporządkować rozbieżności w kryteriach oraz poprzez
wartości liczbowe przedstawić klasyfikację dostawców.
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda AHP – Analityczny Proces
Hierarchiczny:
Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco:
5.Obliczenie ogólnych wskaźników preferencji dla
czas
dostawców
Poziom
Dostawcy
A
B
C
pierwszeństw
oy
Kredyt dostaw
y
0,21 0,07
0,06
0,07 0,15
0,29
0,72 0,78
0,65
ceny
0,67
0,24
Dostawcy Wynik
A
0,16
B
0,11
C
0,73
0,09
Ogólny wskaźnik
preferencji dla dostawcy A = 0,21*0,67+0,07*0,24+0,
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda wskaźnikowa:
Metoda wskaźnikowa pozwala na ocenę dostawców na
podstawie wskaźników ilościowych oraz jakościowych
cechujących sfery współpracy na linii dostawca odbiorca. Szczególnie ważne są wskaźniki dotyczące
obszaru dostaw tzn.:
• Elastyczność dostawy:
• Niezawodność oraz pewność dostawy:
Logistyka zaopatrzenia
Metody oceny i wyboru dostawców
Metoda wskaźnikowa:
Metoda wskaźnikowa pozwala na ocenę dostawców na podstawie
wskaźników ilościowych oraz jakościowych cechujących sfery
współpracy na linii dostawca - odbiorca. Szczególnie ważne są
wskaźniki dotyczące obszaru dostaw tzn.:
• Jakość dostawy:
• Czas dostawy:
Logistyka zaopatrzenia
Zadania obszaru logistyki
zaopatrzenia
Podstawowe zadania
w obszarze
logistyki zaopatrzenia
Zarządzanie
zaopatrzeniem
(Planowanie
zapotrzebowania,
Organizacja dostaw)
Sterowanie zapasami
Ocena i wybór
dostawców
Pomiar i ocena
poziomu funkcjonowania
podsystemu zaopatrzenia
Logistyka zaopatrzenia
Miary logistyki zaopatrzenia
Wskaźniki
pomiaru
i
oceny
podsystemów
logistycznych (zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji,
transportu i magazynowania) szczegółowo określają
informacje,
dotyczące
danego
procesu
logistycznego. Twaróg podaje, że ocena każdego z
podsystemów odbywa się na podstawie trzech
głównych parametrów:
● kosztów logistyki,
● czasu przepływu,
● jakości obsługi.
Logistyka zaopatrzenia
Koszty logistyki zaopatrzenia
 KOSZTY OPERACYJNO/LOGISTYCZNE
• Koszty przyjęcia (odbioru) i przygotowania do
użytku (koszty przepływu miedzy przyjęciem produktu a
rozpoczęciem procesu wytwarzania). Koszty
rozpakowania, kontroli, liczenia, sortowania, usuwania i
wywożenia opakowań oraz przemieszczania materiałów
do miejsca wykorzystania.;
• Koszty związane z wielkością partii dostawy
(zapasów) bezpośrednio wpływają na zapotrzebowanie
na przestrzeń magazynową, niezbędne manipulacje,
cenę jednostkową dostarczanych dóbr i związane z tym
przepływy pieniężne. Są to główne koszty zapasów.
Logistyka zaopatrzenia
Koszty logistyki zaopatrzenia
 KOSZTY OPERACYJNO/LOGSTYCZNE
• Koszty produkcji, które mają wpływ na cechy
dostawy są wynikiem różnego oddziaływania
dostawców pozornie podobnych surowców.
• Koszty logistyczne są ważne zarówno w górnej jak i w
dolnej części strumienia procesu przepływu (koszty
transportu, manipulacji, składowania, uszkodzenia
związane z wielkością dobra, wagą, objętością i
kształtem).
Logistyka zaopatrzenia
Koszty logistyki zaopatrzenia
Głównym weryfikatorem kształtowania określonych
poziomów zapasów są koszty:
KGM = KZ + KM + KN + KTW
KGM – całkowity koszt
KZ – koszt zaopatrzenia
KM – koszt magazynowania
KN – koszty wywołanie niedoborami
KTW – koszty transportu wewnątrz zakładu
Logistyka zaopatrzenia
Koszty logistyki zaopatrzenia
Logistyka zaopatrzenia
Koszty logistyki zaopatrzenia
Koszty zaopatrzenia składają się z kosztów o
charakterze bezpośrednim i pośrednim.
Bezpośrednie koszty zaopatrzenia zależne
są od ilości zamówionych materiałów.
Pośrednie koszty zaopatrzenia, to koszty
powstające w przypadku realizacji każdego
zamówienia handlowego.
Logistyka zaopatrzenia
Koszty logistyki zaopatrzenia
Koszty magazynowania zależą od ilości
składowanych dóbr, ich wartości i okresu
magazynowania. Do kosztów magazynowania
zaliczono koszty z tytułu użytkowania przestrzeni,
koszty utrzymania zapasów, koszty zamrożenia
(oprocentowania)
kapitału
i
inne
koszty
magazynowania.
Logistyka zaopatrzenia
Koszty logistyki zaopatrzenia
Koszty utrzymania zapasów magazynowych powstają
wskutek działań i czynności mających na celu zachowanie
wartości użytkowych składowanych dóbr jak również utrzymanie
określonego poziomu zapasów w ogóle. Na koszty te składają się:
 1) Koszty proporcjonalne do wartości zapasu:
• Koszty kapitału (finansowania), np. k. odsetek od
kapitału zamrożonego w zapasach;
• Koszty ubezpieczenia,
• Utrata wartości zapasów w wyniku ich zepsucia się oraz
kradzieży (podkradanie).
 2) Koszty proporcjonalne w stosunku do fizycznych
właściwości zapasów:
• Koszty składowania, k. przestrzeni magazynowej,
opłaty magazynowe, opłaty za energię i ogrzewanie.
• Koszty pracy związane z czynnościami manipulacyjnymi
i kontrolnymi,
• Koszty biurowe związane z opracowaniem dokumentacji
i prowadzeniem ewidencji magazynowej.
Logistyka zaopatrzenia
Koszty logistyki zaopatrzenia
Koszty wyczerpania zapasów – można tylko ustalić
koszty pośrednie tj.:
Koszty
wyczerpania
zapasów są
często ukryte w
kosztach
ogólnych.
Są one trudne
do oszacowania
lub
uwzględnienia w
modelach
zapasów.
• Straty wynikające ze zmniejszenia wolumenu
produkcji;
K. spowodowane przestojami i zwyżkę kosztów
wynikającą z rozłożenia ogólnych kosztów
stałych na zmniejszony wolumen produkcji;
• K. działań podjętych w celu uzupełnienia
zapasów, np. k. zakupu dóbr od podmiotu
utrzymującego ich zapas po wyższej cenie, k.
pozyskania materiałów substytucyjnych;
• Utrata reputacji u klientów spowodowana
brakiem zdolności do realizacji dostaw lub
opóźnieniem dostawy
Logistyka zaopatrzenia
Koszty logistyki zaopatrzenia
Bezpośrednie koszty transportu wewnątrz
zakładowego odpowiadają efektywnym kosztom,
które powstają w trakcie przemieszczania
materiałów na terenie zakładu.
Koszty pośrednie obejmują koszty zużycia
energii, utrzymania sprawności technicznej i
eksploatacyjnej oraz amortyzacji urządzeń
transportowych.
Logistyka zaopatrzenia
Miary logistyki zaopatrzenia
Logistyka zaopatrzenia
Miary logistyki zaopatrzenia
Następny wykład
Logistyka produkcji