Produkt Krajowy Brutto PKB

Download Report

Transcript Produkt Krajowy Brutto PKB

Produkt Krajowy Brutto PKB:
 jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez
czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego
kraju, bez względu na to, kto jest właścicielem tych
czynników produkcji.
 Definicja 1.
jest sumą wydatków na zakup dóbr finalnych,
zrealizowanych przez podmioty gospodarcze,
zlokalizowane na terenie danego kraju.
Produkt Krajowy Brutto PKB:
 jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez
czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego
kraju, bez względu na to, kto jest właścicielem tych
czynników produkcji.
 Definicja 1.
jest sumą wydatków na zakup dóbr finalnych,
zrealizowanych przez podmioty gospodarcze,
zlokalizowane na terenie danego kraju.
 Definicja 2.
jest sumą wartości dodanej przedsiębiorstw w
gospodarce.
Produkt Krajowy Brutto PKB:
 jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez
czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego
kraju, bez względu na to, kto jest właścicielem tych
czynników produkcji.
 Definicja 1.
jest sumą wydatków na zakup dóbr finalnych,
zrealizowanych przez podmioty gospodarcze,
zlokalizowane na terenie danego kraju.
 Definicja 2.
jest sumą wartości dodanej przedsiębiorstw w
gospodarce.
 Definicja 3.
jest sumą dochodów z czynników produkcji, osiąganych
przez uczestników procesu produkcji.
Jakie czynniki mają wpływ na poziom
PKB?
• krańcowa skłonność do konsumpcji (część
każdej dodatkowej złotówki dochodu
rozporządzalnego,którą gospodarstwa domowe
chcą przeznaczyć na wzrost konsumpcji)
•
Jakie czynniki mają wpływ na poziom
PKB?
• krańcowa skłonność do konsumpcji (część
każdej dodatkowej złotówki dochodu
rozporządzalnego,którą gospodarstwa domowe
chcą przeznaczyć na wzrost konsumpcji)
• krańcowa skłonność do oszczędzania (część
każdej dodatkowej złotówki dochodu
rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe
chcą przeznaczyć na wzrost oszczędności).
Jakie czynniki mają wpływ na poziom
PKB?
• krańcowa skłonność do konsumpcji (część
każdej dodatkowej złotówki dochodu
rozporządzalnego,którą gospodarstwa domowe
chcą przeznaczyć na wzrost konsumpcji)
• krańcowa skłonność do oszczędzania (część
każdej dodatkowej złotówki dochodu
rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe
chcą przeznaczyć na wzrost oszczędności).
• udział konsumpcji i akumulacji w PKB,
Jakie czynniki mają wpływ na poziom
PKB?
• krańcowa skłonność do konsumpcji (część
każdej dodatkowej złotówki dochodu
rozporządzalnego,którą gospodarstwa domowe
chcą przeznaczyć na wzrost konsumpcji)
• krańcowa skłonność do oszczędzania (część
każdej dodatkowej złotówki dochodu
rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe
chcą przeznaczyć na wzrost oszczędności).
• udział konsumpcji i akumulacji w PKB,
• udział inwestycji w PKB,
Jakie czynniki mają wpływ na poziom
PKB?
• krańcowa skłonność do konsumpcji (część
każdej dodatkowej złotówki dochodu
rozporządzalnego,którą gospodarstwa domowe
chcą przeznaczyć na wzrost konsumpcji)
• krańcowa skłonność do oszczędzania (część
każdej dodatkowej złotówki dochodu
rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe
chcą przeznaczyć na wzrost oszczędności).
• udział konsumpcji i akumulacji w PKB,
• udział inwestycji w PKB,
• wartość mnożnika inwestycyjnego.
POCHODNE MIERNIKI PKB
 PKB = C+I+G + XN (X-Z)
 PKN = PKB – amortyzacja
 PNB = PKB + Dw (wartość dochodów narodowych czynników
wytwórczych funkcjonujących poza granicami kraju minus wartość
dochodów zagranicznych czynników wytwórczych funkcjonujących
w danym kraju)
 PNN = PNB – amortyzacja
 DN = PNN – Te (podatki pośrednie)
Licząc agregaty w cenach czynników produkcji należy odjąć
wartość Te
Zadanie 5
Na rachunku narodowym hipotetycznego kraju znajdują
się następujące pozycje:
 PKB=390 mld
 Amortyzacja A=30 mld
 Dochód netto z tytułu własności za granicą D=15 mld
 Podatki pośrednie Te=35 mld
Oblicz:
a)PNB, b)PNN, c)DN
Zadanie 6
W oparciu o poniższe dane oblicz: a) PNB, b) PNN, c) DN
Dane:1)zakupy dóbr kapitałowych = 90; 2)podatki pośrednie = 13;
3)eksport = 30; 4)import =20; 5)wydatki konsumpcyjne = 250;
6)amortyzacja = 20; 7)rządowe zakupy dóbr i usług =130;
8)dochody netto z tytułu pracy lub własności za granicą =5
Trzy sposoby liczenia PKB
Metoda wartości dodanej
PKB jest sumą wartości dodanej wytworzonej
przez przedsiębiorstwa
Wartość dodana jest to przyrost wartości dóbr
w wyniku określonego procesu produkcji.
Sposób obliczenia wartości dodanej na przykładzie
produkcji chleba:
Stadium produkcji
Przychód ze
sprzedaży (1)
Pszenica
Mąka
Chleb
4
6
12
∑ 22
Koszt materiałów i
dóbr pośrednich (2)
{znak ujemny -}
0
4
6
∑ - 10
Wartość dodana
( płace, zyski itp.)
3= 1+2
4
2
6
∑ = 12
ZADANIE 3
W gospodarce zamkniętej działają 4 przedsiębiorstwa
wytwarzające: stal, maszyny, opony i samochody. Producent
samochodów sprzedaje je końcowym nabywcom za 5.000 zł. W
procesie wytwarzania samochodów wykorzystuje opony, które
kupuje za (500 zł), stal (3.000 zł) i maszyny(2.000zł). Producent
maszyn nabywa stal za 1.000zł, a producent opon i producent
stali są właścicielami czynników produkcji. Przy założeniu, że
maszyny nie zużywają się wcale w rocznym procesie produkcji,
oblicz całkowitą wielkość transakcji oraz wkład przemysłu
samochodowego w tworzenie PKB, liczonego od strony wielkości
dodanej, wydatków na dobra finalne oraz dochodów czynników
wytwórczych.
ROZWIĄZANIE
WARTOŚĆ
TRANSAKCJI
WARTOŚĆ
DODANA
DOBRO
SPRZEDAWCA
NABYWCA
Stal
P. stali
P. maszyn
1.000
1.000
-
1.000
Stal
P. stali
P. Samochodów
3.000
3.000
-
3.000
Maszyna
P. maszyn
P. samochodów
2.000
1.000
2.000
1.000
Opony
P. opon
P. samochodów
500
500
-
500
Samochód
P. samochodów
Klient
5.000
1.500
5.000
1.500
11.500
7.000
7.000
7.000
SUMA
WYDATKI
NA
DOBRA
FINALNE
DOCHODY
CZYNNIKÓW
WYTWÓRCZYCH
Trzy sposoby liczenia PKB
Metoda dochodowa
PKB jest sumą dochodów czynników
wytwórczych
Metoda dochodowa
Dochody gospodarstw domowych z pracy
(labor income)
płace + inne dochody wypłacane z tytułu pracy –
np. zasiłki, emerytury itp.).
Metoda dochodowa
Dochody gospodarstw domowych z pracy
(labor income)
płace + inne dochody wypłacane z tytułu pracy –
np. zasiłki, emerytury itp.).
Dochody z kapitału (capital income) – np. zyski,
czynsze, procenty – przedsiębiorstwa i
gospodarstwa domowe.
Metoda dochodowa
Dochody gospodarstw domowych z pracy
(labor income)
płace + inne dochody wypłacane z tytułu pracy –
np. zasiłki, emerytury itp.).
Dochody z kapitału (capital income) – np. zyski,
czynsze, procenty – przedsiębiorstwa i
gospodarstwa domowe.
Pośrednie podatki – np. VAT, akcyza – państwo.
Metoda dochodowa
Dochody gospodarstw domowych z pracy
(labor income)
płace + inne dochody wypłacane z tytułu pracy –np.
zasiłki, emerytury itp.).
Dochody z kapitału (capital income) – np. zyski,
czynsze, procenty – przedsiębiorstwa i
gospodarstwa domowe.
Pośrednie podatki – np. VAT, akcyza – państwo.
Dochody netto obcokrajowców – dochody
uzyskiwane w związku z wytwarzaniem dóbr i usług
na terenie danego kraju minus dochody uzyskiwane
przez obywateli danego kraju za granicą.
Metoda dochodowa
Dochody gospodarstw domowych z pracy
(labor income)
płace + inne dochody wypłacane z tytułu pracy –np.
zasiłki, emerytury itp.).
Dochody z kapitału (capital income) – np. zyski,
czynsze, procenty – przedsiębiorstwa i
gospodarstwa domowe.
Pośrednie podatki – np. VAT, akcyza – państwo.
Dochody netto obcokrajowców – dochody
uzyskiwane w związku z wytwarzaniem dóbr i usług
na terenie danego kraju minus dochody uzyskiwane
przez obywateli danego kraju za granicą.
Amortyzacja – wydatki na odtworzenie zużytego
majątku trwałego.