Böskolan ÅK5

download report

Transcript Böskolan ÅK5

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport
Böskolan ÅK5
Index per frågeområde samt
NKI
2012
2013
Göteborg ÅK5
totalt 2013
Trivsel och trygghet
91
90
93
93
Delaktighet och inflytande
58
74
81
81
Skolmiljö
58
58
69
71
Kunskap och lärande
83
87
92
91
Bemötande
87
82
90
91
Helhetsintryck (NKI)
61
63
62
63
Antal svarande, n = 14
2011
Svarsfrekvens = 54%
GR ÅK5
totalt 2013
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport
Böskolan ÅK5
Prioriteringsplan
Avvikelse på mer än 10 procent från totalresultatet för Göteborg ÅK5 markeras
med om den är positiv och med om den är negativ.
En andel missnöjda större än 20 procent rödflaggas
Nöjda
(Andel 3-4)
Missnöjda
(Andel 1-2)
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
69
31
Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna
79
21
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
93
7
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
77
23
Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar
92
8
I min skola upplever jag att vi respekterar varandra
71
29
Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det
92
8
↑ Högst prioritet
Jag känner mig trygg i skolan
100
0
Jag trivs i skolan
86
14
Jag tycker att min individuella utvecklingsplan (IUP) är ett bra stöd för min utveckling
77
23
Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart.
93
7
Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det
85
15
Lärarna på skolan bemöter mig väl
86
14
Jag tycker att maten som serveras i min skola är god
29
71
Lärarna förklarar så att jag förstår
93
7
Jag får möjlighet till studiero i skolan
92
8
Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan
69
31
Andra elever i skolan bemöter mig väl
79
21
Klassrummen på min skola är bra
79
21
Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (undervisningens innehåll)
83
17
Jag tycker att de läromodel (böcker, datorprogram etc) som används är bra
77
23
Skolans toaletter är bra
21
79
I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra
93
7
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
86
14
Vi har god tillgång till datorer på min skola
50
50
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
86
14
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport
Böskolan ÅK5
KVALITETSFAKTOR
Delfråga
Trivsel och trygghet
Index
2013
Stämmer
helt och
hållet
Stämmer
ganska
bra
Göteborg ÅK5
(Andel 4)
Stämmer
inte alls
Medel Medel Vet ej
2012 2013
%
2013
90
Jag känner mig trygg i skolan
50
Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver
det.
31
45
50
59
0
3,3
3,5
0
0
3,2
3,4
7
14
3,4
3,4
0
15
3,0
2,6
7
8
2,6
2,8
7
8
2,4
2,9
14
8 0
2,8
3,2
14
3,6
2,6
0
3,2
3,1
0
3,0
3,2
0
1,5
1,9
0
1,7
2,3
0
50
61
54
Jag trivs i skolan
Delaktighet och inflytande
Stämmer
ganska
dåligt
15
36
74
8
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
62
15
40
Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan
15
Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i
skolan (undervisningens innehåll)
17
54
31
23
67
24
8
58
Skolmiljö
25
Jag får möjlighet till studiero i skolan
Vi har god tillgång till datorer på min skola
21
Klassrummen på min skola är bra
29
Jag tycker att maten som serveras i min skola är god
36
37
36
57
7
10
14
21
10
54
43
7
14
43
49
Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under
rasterna
Skolans toaletter är bra
67
34
21
21
7
0
14
36
50
21
I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till
vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013.
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport
Böskolan ÅK5
KVALITETSFAKTOR
Delfråga
Kunskap och lärande
Index
2013
Stämmer
helt och
hållet
Stämmer
ganska
bra
Stämmer
ganska
dåligt
Göteborg ÅK5
(Andel 4)
Stämmer
inte alls
Medel Medel Vet ej
2012 2013
%
2013
87
Skolarbetet gör mig så intresserad att jag får lust att
lära mig mer
23
54
25
Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart.
23
64
Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag
behöver det
53
31
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika
ämnena
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla
ämnen
Jag tycker att min individuella utvecklingsplan (IUP) är
ett bra stöd för min utveckling
Jag tycker att de läromodel (böcker, datorprogram etc)
som används är bra
53
50
7
7 0
3,2
3,6
0
8 0
3,3
3,3
7
64
7 0
3,2
3,2
0
62
8 0
3,5
3,2
7
7
2,9
3,3
0
3,6
3,4
0
2,9
2,8
7
3,0
2,8
7
7 0
3,4
3,3
0
7 0
3,3
3,6
0
0
3,1
2,9
0
0
3,5
3,3
0
3,0
3,1
0
29
54
36
46
57
69
23
45
36
7
29
64
8
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
3,0
62
29
Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar
2,8
61
38
Lärarna förklarar så att jag förstår
0
14
23
48
54
8
0
15
57
54
82
Bemötande
71
I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra
I min skola upplever jag att vi respekterar varandra
Lärarna på skolan bemöter mig väl
Andra elever i skolan bemöter mig väl
14
38
67
57
43
36
29
56
42
21
43
43
14
14
7
I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till
vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013.
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport
Böskolan ÅK5
KVALITETSFAKTOR
Delfråga
Helhetsintryck
Index
2013
8-10
6-7
Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är
din skola?
Göteborg ÅK5
(Andel 8-10)
1-3
Medel Medel Vet ej
2012 2013
%
2013
63
Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du
då med den?
Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle
vara?
4-5
50
36
45
50
36
46
36
36
14
7
21
14
21
I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”8-10” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om
staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013.
7
6,7
7,0
0
7
7,1
6,6
0
5,6
6,4
0
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport
Böskolan ÅK5
Stämmer
helt och
hållet
KVALITETSFAKTOR
Delfråga
Stämmer
ganska
bra
Stämmer
ganska
dåligt
Stämmer
inte alls
Göteborg ÅK5
(Andel 4)
Medel Medel Vet ej
2012 2013
%
2013
Övriga frågor
Jag tycker att Hjärntorget fungerar som ett bra stöd för
mitt lärande
I mitt lärande använder jag mig av skolans bibliotek.
Jag är nöjd med hur datorer används i undervisningen
0
14
19
29
3,0
93
21
2,6
0
21
2,6
0
100
26
0
50
21
14
43
29
I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till
höger om staplarna redovisas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013.
2,7
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön
Böskolan ÅK5
Index per frågeområde
samt NKI
Totalt
Kille
Tjej
Trivsel och trygghet
90
100
81
Delaktighet och inflytande
74
71
78
Skolmiljö
58
62
55
Kunskap och lärande
87
86
88
Bemötande
82
89
75
Helhetsintryck (NKI)
63
71
54
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön
Böskolan ÅK5
Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande
Jag känner mig trygg i skolan
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Totalt
Kille
Tjej
Totalt
Kille
Tjej
Stämmer helt och hållet (4)
50
71
29
Stämmer helt och hållet (4)
8
0
17
Stämmer ganska bra (3)
50
29
71
Stämmer ganska bra (3)
62
71
50
Stämmer ganska dåligt (2)
0
0
0
Stämmer ganska dåligt (2)
15
14
17
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
Stämmer inte alls (1)
15
14
17
100
100
100
Summa
100
100
100
0
0
0
7
0
14
Medelvärde
3,5
3,7
3,3
Medelvärde
2,6
2,6
2,7
Antal svar
14
7
7
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver
det
Vet ej
Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan
Totalt
Kille
Tjej
Totalt
Kille
Stämmer helt och hållet (4)
54
83
29
Stämmer helt och hållet (4)
15
29
0
Stämmer ganska bra (3)
31
17
43
Stämmer ganska bra (3)
54
43
67
Stämmer ganska dåligt (2)
15
0
29
Stämmer ganska dåligt (2)
23
29
17
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
Stämmer inte alls (1)
8
0
17
100
100
100
100
100
100
7
14
0
7
0
14
Medelvärde
3,4
3,8
3,0
Medelvärde
2,8
3,0
2,5
Antal svar
14
7
7
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Summa
Vet ej
Tjej
Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i
skolan (undervisningens innehåll)
Jag trivs i skolan
Totalt
Kille
Tjej
Totalt
Kille
Stämmer helt och hållet (4)
50
71
29
Stämmer helt och hållet (4)
17
29
0
Stämmer ganska bra (3)
36
29
43
Stämmer ganska bra (3)
67
43
100
Stämmer ganska dåligt (2)
14
0
29
Stämmer ganska dåligt (2)
8
14
0
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
Stämmer inte alls (1)
8
14
0
100
100
100
Summa
100
100
100
0
0
0
Vet ej
14
0
29
Medelvärde
3,4
3,7
3,0
Medelvärde
2,9
2,9
3,0
Antal svar
14
7
7
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Tjej
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön
Böskolan ÅK5
Skolmiljö
Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under
rasterna
Jag får möjlighet till studiero i skolan
Totalt
Kille
Tjej
Totalt
Kille
Tjej
Stämmer helt och hållet (4)
25
17
33
Stämmer helt och hållet (4)
57
71
43
Stämmer ganska bra (3)
67
67
67
Stämmer ganska bra (3)
21
14
29
Stämmer ganska dåligt (2)
8
17
0
Stämmer ganska dåligt (2)
7
0
14
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
Stämmer inte alls (1)
14
14
14
Summa
100
100
100
Summa
100
100
100
Vet ej
14
14
14
Vet ej
0
0
0
Medelvärde
3,2
3,0
3,3
Medelvärde
3,2
3,4
3,0
Antal svar
14
7
7
Antal svar
14
7
7
Vi har god tillgång till datorer på min skola
Skolans toaletter är bra
Totalt
Kille
Tjej
Totalt
Kille
Tjej
Stämmer helt och hållet (4)
21
0
43
Stämmer helt och hållet (4)
7
14
0
Stämmer ganska bra (3)
29
29
29
Stämmer ganska bra (3)
14
29
0
Stämmer ganska dåligt (2)
36
57
14
Stämmer ganska dåligt (2)
43
43
43
Stämmer inte alls (1)
14
14
14
Stämmer inte alls (1)
36
14
57
Summa
100
100
100
Summa
100
100
100
0
0
0
0
0
0
Medelvärde
2,6
2,1
3,0
Medelvärde
1,9
2,4
1,4
Antal svar
14
7
7
Antal svar
14
7
7
Vet ej
Klassrummen på min skola är bra
Vet ej
Jag tycker att maten som serveras i min skola är god
Totalt
Kille
Tjej
Totalt
Kille
Stämmer helt och hållet (4)
36
29
43
Stämmer helt och hållet (4)
21
43
0
Stämmer ganska bra (3)
43
57
29
Stämmer ganska bra (3)
7
0
14
Stämmer ganska dåligt (2)
21
14
29
Stämmer ganska dåligt (2)
50
43
57
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
Stämmer inte alls (1)
21
14
29
100
100
100
Summa
100
100
100
0
0
0
0
0
0
Medelvärde
3,1
3,1
3,1
Medelvärde
2,3
2,7
1,9
Antal svar
14
7
7
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Vet ej
Tjej
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön
Böskolan ÅK5
Kunskap och lärande
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig
mer
Lärarna förklarar så att jag förstår
Totalt
Kille
Tjej
Totalt
Kille
Tjej
Stämmer helt och hållet (4)
23
14
33
Stämmer helt och hållet (4)
29
43
14
Stämmer ganska bra (3)
54
57
50
Stämmer ganska bra (3)
64
43
86
Stämmer ganska dåligt (2)
23
29
17
Stämmer ganska dåligt (2)
7
14
0
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
100
100
100
Summa
100
100
100
7
0
14
Vet ej
0
0
0
Medelvärde
3,0
2,9
3,2
Medelvärde
3,2
3,3
3,1
Antal svar
14
7
7
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart.
Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar
Totalt
Kille
Tjej
Totalt
Kille
Tjej
Stämmer helt och hållet (4)
64
71
57
Stämmer helt och hållet (4)
31
33
29
Stämmer ganska bra (3)
29
14
43
Stämmer ganska bra (3)
62
67
57
Stämmer ganska dåligt (2)
7
14
0
Stämmer ganska dåligt (2)
8
0
14
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
100
100
100
100
100
100
0
0
0
7
14
0
Medelvärde
3,6
3,6
3,6
Medelvärde
3,2
3,3
3,1
Antal svar
14
7
7
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag
behöver det
Summa
Vet ej
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika
ämnena
Totalt
Kille
Tjej
Totalt
Kille
Tjej
Stämmer helt och hållet (4)
38
43
33
Stämmer helt och hållet (4)
50
57
43
Stämmer ganska bra (3)
54
43
67
Stämmer ganska bra (3)
36
14
57
Stämmer ganska dåligt (2)
8
14
0
Stämmer ganska dåligt (2)
7
14
0
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
Stämmer inte alls (1)
7
14
0
100
100
100
Summa
100
100
100
7
0
14
Vet ej
0
0
0
Medelvärde
3,3
3,3
3,3
Medelvärde
3,3
3,1
3,4
Antal svar
14
7
7
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön
Böskolan ÅK5
Kunskap och lärande
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Totalt
Kille
Tjej
Totalt
Kille
Tjej
Stämmer helt och hållet (4)
57
43
71
Stämmer helt och hållet (4)
36
43
29
Stämmer ganska bra (3)
29
43
14
Stämmer ganska bra (3)
57
43
71
Stämmer ganska dåligt (2)
14
14
14
Stämmer ganska dåligt (2)
7
14
0
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
Medelvärde
3,4
3,3
3,6
Medelvärde
3,3
3,3
3,3
Antal svar
14
7
7
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Jag tycker att min individuella utvecklingsplan (IUP) är ett
bra stöd för min utveckling
Totalt
Kille
Tjej
Stämmer helt och hållet (4)
8
0
14
Stämmer ganska bra (3)
69
100
43
Stämmer ganska dåligt (2)
23
0
43
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
100
100
100
7
14
0
Medelvärde
2,8
3,0
2,7
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Jag tycker att de läromodel (böcker, datorprogram etc)
som används är bra
Totalt
Kille
Tjej
Stämmer helt och hållet (4)
23
29
17
Stämmer ganska bra (3)
54
57
50
Stämmer ganska dåligt (2)
8
0
17
Stämmer inte alls (1)
15
14
17
Summa
100
100
100
7
0
14
Medelvärde
2,8
3,0
2,7
Antal svar
14
7
7
Vet ej
Summa
Vet ej
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön
Böskolan ÅK5
Bemötande
I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra
Andra elever i skolan bemöter mig väl
Totalt
Kille
Tjej
Totalt
Kille
Tjej
Stämmer helt och hållet (4)
71
57
86
Stämmer helt och hållet (4)
36
57
14
Stämmer ganska bra (3)
21
29
14
Stämmer ganska bra (3)
43
29
57
Stämmer ganska dåligt (2)
7
14
0
Stämmer ganska dåligt (2)
14
0
29
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
Stämmer inte alls (1)
7
14
0
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
Medelvärde
3,6
3,4
3,9
Medelvärde
3,1
3,3
2,9
Antal svar
14
7
7
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
I min skola upplever jag att vi respekterar varandra
Totalt
Kille
Stämmer helt och hållet (4)
14
29
0
Stämmer ganska bra (3)
57
71
43
Stämmer ganska dåligt (2)
29
0
57
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
100
100
100
0
0
0
Medelvärde
2,9
3,3
2,4
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Tjej
Lärarna på skolan bemöter mig väl
Totalt
Kille
Tjej
Stämmer helt och hållet (4)
43
43
43
Stämmer ganska bra (3)
43
43
43
Stämmer ganska dåligt (2)
14
14
14
Stämmer inte alls (1)
0
0
0
100
100
100
0
0
0
Medelvärde
3,3
3,3
3,3
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Summa
Vet ej
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön
Böskolan ÅK5
Helhetsintryck
Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då
med den?
Totalt
Kille
Tjej
8-10
50
71
29
6-7
36
29
43
4-5
7
0
14
1-3
7
0
14
100
100
100
0
0
0
Medelvärde
7,0
7,9
6,1
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle
vara?
Totalt
Kille
Tjej
8-10
36
43
29
6-7
36
43
29
4-5
21
14
29
1-3
7
0
14
100
100
100
0
0
0
Medelvärde
6,6
7,3
5,9
Antal svar
14
7
7
Summa
Vet ej
Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din
skola?
Totalt
Kille
Tjej
8-10
50
57
43
6-7
14
29
0
4-5
14
0
29
1-3
21
14
29
Summa
100
100
100
0
0
0
Medelvärde
6,4
7,1
5,7
Antal svar
14
7
7
Vet ej
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön
Böskolan ÅK5
Övriga frågor
Jag tycker att Hjärntorget fungerar som ett bra stöd för
mitt lärande
Stämmer helt och hållet (4)
Stämmer ganska bra (3)
Totalt
Kille
Tjej
0
0
#######
100
100
#######
Stämmer ganska dåligt (2)
0
0
#######
Stämmer inte alls (1)
0
0
#######
Summa
100
100
100
Vet ej
93
86
100
Medelvärde
3,0
3,0
#######
Antal svar
14
7
7
I mitt lärande använder jag mig av skolans bibliotek.
Totalt
Kille
Stämmer helt och hållet (4)
14
29
0
Stämmer ganska bra (3)
50
57
43
Stämmer ganska dåligt (2)
14
0
29
Stämmer inte alls (1)
21
14
29
Summa
100
100
100
0
0
0
Medelvärde
2,6
3,0
2,1
Antal svar
14
7
7
Vet ej
Tjej
Jag är nöjd med hur datorer används i undervisningen
Totalt
Kille
Tjej
Stämmer helt och hållet (4)
29
43
14
Stämmer ganska bra (3)
21
14
29
Stämmer ganska dåligt (2)
29
29
29
Stämmer inte alls (1)
21
14
29
Summa
100
100
100
0
0
0
Medelvärde
2,6
2,9
2,3
Antal svar
14
7
7
Vet ej