Martin Finderup Andersen: LP-modellen

Download Report

Transcript Martin Finderup Andersen: LP-modellen

Vejlederopgaven
- Roller og
afgrænsninger
Onsdag aften
v. Adjunkt
Martin Finderup Andersen
1
Lærer-/pædagogrollen og professionalisering
Det private
Det personlige
(erfaringsbaseret/
privatviden)
Praksisviden
Professionsfaglig
viden
Forskningsbaseret
viden
Rasmussen, J., Kruse, S. og
Holm, K. (2007)
Kræver organisations- og
kulturudvikling,
kommunikationsredskaber
og vejledning
2
Læring og organisatorisk læring handler om
forstyrrelse – og til en vis grad kvalme…
Enkeltloop feedback
”Så gør vi det vi plejer
– bare lidt mere bevidst”.
Dobbeltloop feedback
”Er det nu den bedste
metode/handling?”
Argyris, C. & Schön, D.
3
Opbygning af evalueringskapacitet giver
umiddelbart performancetab…
Klarhed og
effektivitet
i arbejdet
Forskning om forankring
af kulturforandringer?
Det tager 5 – 7 år!
Fullan og Stiegelbauer (1991)
Tid
Beslutning om
LP-modellen
Etablering af
LP-modellen
Funktionel
anvendelse af LPmodellen
Højtydende
anvendelse af LPmodellen
Molly Søholm, T. & Juhl, A. (2006)
(med udgangspunkt i Tuckmans teamudviklingsmodel)
4
Rammer og mål for PPR-vejlederens opgave
Implementeringsplan - Grundkontrakt
Her drøftes og tydeliggøres LP-vejledernes opgave og funktion i
forhold til tid og ressourcer på makroorganisatorisk niveau
Ledelse
Her præciseres de enkelte opgaver med mål, form og indhold
ift. PPR-vejledningsopgaven på mesoorganisatorisk niveau
Proceskontrakt – med LP-gruppen
LP-Gruppe- og LPvejlederniveau
LP-Skole- og LP-vejlederniveau
LP-skole-/forvaltning og PPRorganisationsniveau
Rammekontrakt
Her forventningsafstemmes vejlederfokus,
position, rollevaretagelse og kommunikation på
mikroorganisatorisk niveau
Udførelse
PPR-vejlederfunktionen - afgrænsning
”Grundkontrakt”
Implementeringsplan (formål og funktion)
•
•
Udmøntning i konkrete formåls- og funktionsbeskrivelser ift. LP-vejlederopgaven i
skolevæsnet eller på daginstitutionsområdet– ambitionsniveau og ressourcer
afstemmes.
Etableres og indskrives i implementeringsplanen af Skoleledelsen på den enkelte skole
i samarbejde med PPR. Skal kunne evalueres og revideres løbende.
”Rammekontrakt”
(den konkrete opgaveportefølje)
•
•
Hvilke opgaver skal LP-vejlederen løse på kort/lang sigt? Forventningsafklaring /
behovsafdækning med PPR-kolleger, skoleledelse og pædagogisk personale på den
enkelte skole.
Bør udmøntes i en skriftlig kontraktering, der kan evalueres og revideres løbende.
”Proceskontrakt”
(formen: Arbejdsformer, styringsredskaber, kommunikationsværktøjer,
positioner, rollevaretagelse osv. i vejledningsarbejdet)
•
•
Hvordan skal vi arbejde med den enkelte vejledningsopgave?
Etableres som det første på hvert LP-møde.
6
De mange ”samtaleværktøjer” i PPRvejlederens kommunikationsværktøjskasse
Redskab
Spørgsmål
Coaching
Supervision
Vejledning
Rådgivning
Mediation
Mentoring
Instruktion
Svar
Magtbase
– at have ret
Relation
Stelter, R. (2002)
Magtfri
7
Proceskontrakt og mundtlig vejledning
i praksis
Time out:
Kontrakt:
Etik, roller og Genforhandling
positioner, mål af kontrakt
og arbejdsform
Metaniveau
Handlingsniveau
Molly-Søholm, T. (2006)
Afslutning:
Udbytte af samtalen +
handlinger +
vejledning
Spørgsmålstyper - inspireret af Karl Tomm
simple antagelser
-én virkelighed
Detektiven
Kaptajnen
Fortidsorienterede Fremtidsorienterede
simple spg.
simple spg.
- Afklarende
- Definerende
- Undersøgende hensigt
Ledende
- Konfronterende
- Instruerende
-
fortid
(Orientere)
fremtid
Fortidsorienterede
komplekse spg.
- ? om adfærd
- ? om forskellige
perspektiver på tingene
- Udforskende hensigt
Fremtidsorienterede
komplekse spg.
-
(Påvirke)
Hypotesespørgsmål
Mulighedsspg.
Scenariespørgsmål
Mirakelspørgsmål
Antropologen
Fremtidsforskeren
komplekse antagelser
virkeligheder
mange
Refleksionsøvelse (I) - Rammekontrakt
Hvordan afgrænser vi vores rolle og position i forhold til
en rammekontrakt?
1. Reflekter individuelt over dine egne ideer til den
vellykkede Rammekontrakt i et LP-perspektiv
(3 minutter)
2. Diskuter og reflekter PPR-vis hvilke elementer
rammekontrakten skal indeholde. Vær konkrete.
Kom frem til fælles forståelser og formuleringer (30
minutter)
3. Udarbejd en planche med jeres konkrete forslag til
rammekontrakt
10
Refleksionsøvelse (II) - Proceskontrakt
Hvordan afgrænser vi vores rolle og position i forhold til en
proceskontrakt?
1. Reflekter individuelt over dine egne ideer til den
vellykkede Proceskontrakt i et LP-perspektiv.
(3 minutter)
2. Diskuter og reflekter PPR-vis hvordan proceskontrakten
skal håndteres. Vær konkrete. Kom frem til fælles
forståelser og handlemuligheder og diskuter hvordan I
underbygger den ønskede udvikling i praksis.
(30 minutter)
3. Udarbejd en planche med jeres konkrete forslag til
proceskontrakt
11