Transcript Wst*p

Wstęp
Człowiek w ciągu swojego życia produkuje ogromne ilości
odpadów. Odpady te powinny być gromadzone w
wyznaczonych do tego celu miejscach. Część z nich jest
ponownie wykorzystywana do produkcji.
Pozostałe odpady powinny gromadzone i składowane.
Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Zdarza się, że są
porzucane, zakopywane w ziemi, topione w rzekach, czy
stawach lub palone.
Jest to oczywiście bardzo groźne dla środowiska.
Dlatego też zająłem się problemem nielegalnych wysypisk
śmieci w moim mieście.
Moja praca niech stanie się zatem apelem do wszystkich!
Aktualne informacje
Według danych ekspertów w Polsce tylko 50%
mieszkańców korzysta z usług firm wywożących odpady.
Oznacza to, że połowa społeczeństwa albo sama wywozi
śmieci na legalne wysypisko, albo pozbywa się ich w inny
sposób. Ten inny sposób, to najczęściej wywożenie
odpadów do lasu lub inne nielegalne miejsca. Ogromnym
problemem są te dzikie wysypiska śmieci. Główne
przyczyny tego stanu rzeczy leżą w chęci uniknięcia opłat
za wywiezienie i składowanie odpadów na składowiskach
komunalnych.
Obszar: powyżej 7 m
Lokalizacja: las
Przypuszczalne źródło:
gospodarstwo domowe
A oto – dlaczego
wysypiska są tak
niebezpieczne!:
• woda jest naturalnym
rozpuszczalnikiem i
kiedy przepływa przez
górę śmieci,
wypłukuje z nich
najróżniejsze, czasem
silnie trujące
substancje chemiczne,
Obszar: powyżej 15 m
Lokalizacja: przy lesie i szosie
Przypuszczalne źródło: gospodarstwo
domowe
• trucizny te razem z wodą
rozprzestrzeniają się w
środowisku, zatruwając
wody gruntowe, wodę w
studniach i glebę,
• mogą się przemieszczać
nawet na bardzo duże
odległości, powodując
skażenie wody i gleby w
odległych miejscach,
Obszar: powyżej 6 m
Lokalizacja: przy lesie i szosie
Źródło: gospodarstwo domowe
• jest to jedno z
najpoważniejszych
zagrożeń, jakie
stwarzają dla
środowiska dzikie
wysypiska śmieci,
• wysypisko jest jak
kubeł na odpady, który
nie był przez długi czas
opróżniany.
2
Obszar: powyżej 3m
Lokalizacja: przy lesie i szosie
Przypuszczalne źródło: gospodarstwo
2
Obszar: powyżej 3m
Lokalizacja: przy budynku
Przypuszczalne źródło: gospodarstwo
2
Obszar: powyżej 3m
Lokalizacja: zarośla przy drodze
Przypuszczalne źródło: gospodarstwo
2
Obszar: powyżej 6m
Lokalizacja: przy lesie i szosie
Przypuszczalne źródło: gospodarstwo, remont
2
Obszar: powyżej 3m
Lokalizacja: na polnej drodze
Przypuszczalne źródło: remont
2
Obszar: powyżej 3m
Lokalizacja: przy lesie i szosie
Przypuszczalne źródło: gospodarstwo
2
Obszar: powyżej 3m
Lokalizacja: przy lesie i szosie
Przypuszczalne źródło: gospodarstwo
Nikt nie zwraca
uwagi na takie
napisy
• Gnijące resztki organiczne są źródłem
nieprzyjemnych zapachów, a nawet trujących
gazów, takich jak siarkowodór i metan.
• Wydzielający się metan może ulec samozapłonowi.
• Gazy i dymy z płonącego wysypiska stanowią
zagrożenie, gdyż wydzielają duże ilości trujących
substancji (powstających podczas spalania
tworzyw sztucznych).
• Palące się śmieci mogą stanowić zarzewie pożarów
lasów.
• Dzikie wysypiska stwarzają świetne warunki do
życia i rozmnażania się komarów, much i szczurów,
które mogą być nosicielami wielu chorób
zakaźnych.
• Unoszone przez wiatr lżejsze odpady, szczególnie
papiery i folie, zaśmiecają tereny położone wokół.
• Plastikowe woreczki, zawierające resztki
pożywienia mogą być zjedzone przez zwierzęta i
spowodować zatkanie dróg pokarmowych, a w
konsekwencji i śmierć zwierzęcia.
• Odłamki szkła i metalowe puszki mogą być
przyczyną skaleczeń ludzi i zwierząt.
• Rozległość i nieestetyczny wygląd dzikich wysypisk
śmieci obniżają walory krajobrazowe terenu.
• Polskie prawo nakłada na władze gmin
zorganizowanie systemu zbiórki odpadów.
• Właściciele nieruchomości muszą zapewnić
utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości, poprzez wyznaczenie miejsc do
ustawienia pojemników przeznaczonych do
gromadzenia odpadów pochodzących z
selektywnej zbiórki, odpadów gabarytowych
i opadów budowlanych.
• Za wywóz odpadów płacą wszyscy mieszkańcy,
korzystający z usługi firmy zajmującej się
wywożeniem odpadów na składowisko.
• Polskie prawo nakazuje wszystkim właścicielom
domów zawarcie umów z firmami oczyszczania.
Uważa się, że w ten sposób uniknie się
przypadków wyrzucania śmieci na dzikie wysypisko
przez osoby, które chcą „oszczędzić”.
Niestety – nie do końca tak się dzieje…
Zastanówmy się dlaczego?
1. Może opłaty za wywóz są za wysokie?
2. Może kary za nielegalne pozbywanie się odpadów za
niskie?
• Powinniśmy zainteresować problemem dzikich
wysypisk osoby dorosłe.
• Mnóstwo młodzieży i osób dorosłych bierze udział
w rozmaitych akcjach np. Sprzątanie Świata, czy
innych, organizowanych przy okazji obchodów
świąt ekologicznych.
• Świadomość Polaków z roku na rok rośnie.
• Wiele odpadów można powtórnie wykorzystać, ale
najpierw trzeba je oddzielić od pozostałych.
• Wtedy znacznie zmniejszy się ilość śmieci
całkowicie już bezużytecznych.
• Trafią one na wysypisko dobrze do tego celu
przygotowane (a nie do przydrożnego rowu), gdzie
będą ulegać rozkładowi przez dziesiątki, czasem
setki lat.
• Jeżeli będziemy w domu segregować odpady, to
odłożoną makulaturę, aluminiowe puszki, szklane
butelki czy plastik, będzie można ponownie
wykorzystać.
• Zmniejszymy w ten sposób nie tylko hałdy śmieci,
ale i spowolnimy zużywanie zasobów naturalnych
(lasów, złóż metali, piasku) naszej planety.
• W zatrutym powietrzu, z zatrutą wodą i glebą, bez
roślin i zwierząt ludzkość nie mogłaby przetrwać.
• Ochrona środowiska jest zatem ochroną nas
samych.
Liczba ludzi na świecie cały czas rośnie,
Jeśli nie zmienimy naszego postępowania, to
coraz większa liczba ludzi może powodować
coraz większe szkody w naszym środowisku.
Świat należy do ludzi młodych również.
Młodzi ekolodzy mogą zatem wpłynąć na los
naszej planety, poprzez ciągłe przypominanie o
tych problemach, co niniejszym właśnie uczyniłem.
Dziękuję za uwagę.
Mateusz Kaszyk
Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego
Tychy
Czy wiesz, że…:
!Z jednej tony makulatury można wyprodukować tyle
papieru, co z 17 drzew.
!Powtórne wykorzystanie tony papieru pozwala
zaoszczędzić:
1476 litrów ropy,
26,5 tys. litrów wody,
4,2 tysięcy kWh energii.
!Pozwala także zmniejszyć:
zanieczyszczenia powietrza o 74%
ilość ścieków przemysłowych o 35%.
Czy wiesz, że…:
!Około 100 miliardów puszek rocznie jest wyrzucanych na śmieci.
! Recykling puszek pozwala na wyprodukowanie nowych
puszek bez żadnej straty jakości.
!Recykling jednej tony złomu aluminiowego pozwala
oszczędzić:
aż 4 tony boksytu (rudy aluminium),
97% wody,
95% energii elektrycznej,
zanieczyszczenia powietrza są mniejsze o 95%.
Czy wiesz, że…:
!Plastikowe naczynia, stosowane w barach szybkiej obsługi,
zawierają szkodliwe gazy, zwane freonami, które niszczą ochronną
warstwę ozonu.
!Obecnie zbiera się te naczynia i pojemniki i rozdrabnia na granulki.
!Granulki przetapia się na nowe artykuły lub stosuje w
budownictwie.
Czy wiesz, że…:
Szkło…
!wytwarza się z piasku, wapienia i wody amoniakalnej.
!Wszystkie te substancje są stosunkowo tanie, a ich zasoby –
znaczne.
!Jednak trzeba je najpierw wydobyć z ziemi,
a przemysł wydobywczy niszczy środowisko.
! Przy recyklingu szkła zużywa się 25 % energii mniej niż przy
produkcji nowego szkła.
Czy wiesz,…
ile kosztują śmieci?
!o 500 procent wzrosła w tym roku opłata za tonę śmieci, które trafiają na
wysypisko.
!Za składowanie 1000 kg śmieci płacimy nawet 75 zł miesięcznie,
dotychczas jedynie 15 zł.
!Eksperci wyliczyli, że miesięcznie może to kosztować każdego z nas nawet
20 zł więcej.
!Średnio każdy Polak wytwarza około 360 kg śmieci rocznie, 4-osobowa
rodzina ponad 1440 kg.
!Kiedy rozdzielimy odpady, będzie ich o blisko połowę mniej.
!Więc zamiast blisko 110 zł za ich wywóz, zapłacimy trochę
ponad 50 zł.
!W ciągu roku daje to szansę zaoszczędzenia ok. 600 zł.
W telegraficznym skrócie:
• Polskie odpady zgromadzone w jednym miejscu stworzyłyby górę
o długości 1 km i wysokości podwójnego Everestu.
• Na polskich składowiskach znajdują się 2 mld ton odpadów
przemysłowych i 4 mln ton odpadów komunalnych.
• Codziennie każde duże miasto w Polsce wysyła na składowisko sto
ciężarówek z odpadami.
•
Ilość nagromadzonych odpadów zwiększyła się trzykrotnie przez
ostatnie 20 lat.
• Zajmowana przez te odpady powierzchnia zwiększyła się
dwukrotnie.
W telegraficznym skrócie:
•
!40 mln obywateli produkuje rocznie 10 mln ton odpadów komunalnych.
!
• Szacuje się, że rocznie do śmieci trafia ponad 1550 ton baterii i akumulatorów,
11500 ton farb i 3000 ton farmaceutyków.
!
•!Tylko 222 tys. ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%); dla
• 130 mln ton odpadów przemysłowych rocznie przybywa w Polsce.
porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji 60-80%.
!
• Żeby odpady uległy naturalnej biodegradacji musi minąć czasem kilkaset lat.
• !Gospodarka odpadami ograniczona
tylko do składowania odpadów , to
podrzucona przyszłym pokoleniom bomba ekologiczna
W telegraficznym skrócie:
• !Każde 100 kg papieru to średniej wielkości dwa
drzewa, przy czym należy wiedzieć, że jedno
drzewo produkuje w ciągu roku tlen dla 10 osób.
• !Każdy z nas wyrzuca w ciągu roku ok. 56
opakowań szklanych nadających się w pełni do
ponownego wykorzystania.
• !Wyrzucone w ciągu roku na całym świecie
butelki PET ustawione jedna na drugiej
utworzyłyby wieżę o wysokości 28 mln km.
W telegraficznym skrócie:
• !W Polsce rocznie zużywa się 400 mln
aluminiowych puszek, które można powtórnie
przetworzyć oraz wykorzystać nieskończenie
wiele razy; 6 puszek ze złomu to oszczędność
energii równej spalaniu jednego litra paliwa.
• !Każda tona odzyskanej makulatury pozwoli
zaoszczędzić 1200 l. wody w papierni
oraz 2,5 m3 przestrzeni środowiska.
W telegraficznym skrócie:
• !Aby wyprodukować 1 t. papieru trzeba ściąć
średnio 17 drzew.
• !Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko
jeden słoik to na wysypiska w całej Polsce trafi
rocznie 10 tys. ton szkła.
• !Tworzywa sztuczne wyrzucane na składowiska
nie ulegają rozkładowi nawet przez 500 lat.