Pentaksiran - kssr tmk tahun 5

Download Report

Transcript Pentaksiran - kssr tmk tahun 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Pentaksiran, Pelaporan dan
RPH
1
SK
SP
Standard
Kandungan
memberi
petunjuk tahap
kebolehan murid
dalam
lingkungan/
kelompok
Standard
Pembelajaran
Standard
Pembelajaran
merupakan
perincian
kepada
Standard
Kandungan
yang perlu
diajar kepada
murid
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SPi
Standard Prestasi
pula akan menjadi
indikator tahap
penguasaan murid
setelah guru
menjalankan sesi
pengajaran dan
pembelajaran yang
ditetapkan dalam
Standard Kandungan
dan Standard
Pembelajaran.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
3
Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai
pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran
TMK. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan dan seiring
dengan proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantau
kemajuan murid dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai
berdasarkan kepada standard kandungan dan standard
pembelajaran yang ditetapkan.
Pengetahuan
Kemahiran
Nilai
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
• Standard Prestasi merupakan skala rujukan guru untuk
menentukan pencapaian murid dalam menguasai
Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang
ditetapkan.
• Standard Prestasi mengandungi 6 Tahap Penguasaan yang
disusun secara hirarki di mana Tahap Penguasaan 1
menunjukkan pencapaian terendah sehingga pencapaian
tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Setiap pernyataan
Tahap Penguasaan ditafsirkan secara generik sebagai aras
tertentu untuk memberi gambaran holistik tentang
pencapaian murid.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
• Mendapatkan gambaran
tentang perkembangan
murid
• Menilai keberkesanan PdP
• Membantu memperbaiki PdP
• Membantu perancangan
tindakan susulan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
•
•
•
Memahami tujuan mereka
belajar dan mengetahui
kemajuan pembelajaran
mereka
Meningkatkan motivasi
dan keyakinan diri
Mendapat maklumbalas
tentang tindak susul yang
perlu dilakukan
6
PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH
FORMATIF
SUMATIF
• Secara berterusan dalam
proses PdP
• Maklum balas tentang sejauh
mana sesuatu hasil
pembelajaran telah dikuasai
• Maklumat tentang kelemahan
dan kekuatan serta potensi
seseorang murid
• Contoh: latihan, kerja rumah,
kuiz, lembaran kerja, tugasan
projek murid dan pemerhatian
• Pentaksiran pada akhir unit
pembelajaran, penggal,
bulan atau tahun
• Memberikan nilai yang
membezakan pencapaian
seorang murid dengan
murid lain
• Digunakan untuk membuat
pemilihan
• Contoh: Ujian topikal, ujian
bulanan, peperiksaan
penggal persekolahan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
7
formatif
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
sumatif
formatif
dan
sumatif
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
memberi respons terhadap perkara yang asas.
2
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi
atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
3
Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu
kemahiran pada suatu situasi.
4
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu
mengikut prosedur atau secara sistematik.
5
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan
mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap
positif.
6
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada
untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap
positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID
• TIDAK SECARA DALAM TALIAN
• MENGGUNAKAN APLIKASI MS EXCEL
• GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN APABILA
LENGKAP MENGAJAR SATU KELOMPOK STANDARD
KANDUNGAN DAN PEMBELAJARAN
• REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK:
- TINDAK SUSUL
- PELAPORAN KEPADA PIHAK BERKEPENTINGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Pemulihan
Atau
Pengayaan
Pada Tajuk
Yang Sama
•
Melaksanakan
Pengesanan
Impak PdP
•
Melaksanakan
PdP Yang
Dirancang
•
Pilih
Standard
Yang Ingin
Diajar
3
•
2
1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
4
Menjana
report
pelaporan
•
Meletakkan
tahap
penguasaan
murid
•
Melaksanakan
pentaksiran
•
Mempastikan
unit
pembelajaran
telah diajar
3
•
2
1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
4
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Mata Pelajaran
TMK
Kelas/Bil.Murid
5 Cahaya 35/40 orang
Masa
10.00 – 11.00
Sandt. Pembelajaran
SRDI 3.0: 3.7
Objekif Pembelajaran
Diakhir pembelajaran murid dapat:
1. Menghasilkan peta pemikiran (i-Think) laman blog kumpulan
2. Mendaftar (sign up) laman blog persatuan atau kelab yang akan dibina
Aktiviti
1. Murid
laman
2. Murid
3. Murid
BBB
komputer, kertas mahjung, pen Marker
Refleksi
(dibuat setelah selesai sesi PdP)
*SPI 3 1999
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
berbincang dalam kumpulan dan meghasilkan peta pemikiran tentang
web kumpulan
membentang hasil peta pemikiran dihadapan rakan
mendaftar laman blog yang telah dibincangkan
www.themegallery.c
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LOGO
20 minit
20 minit
Murid
Kumpulan 1
Laptop guru & projektor
penyampaian kandungan
dan
tunjuk cara kepada kedua
kumpulan
Guru dan murid
guna laptop
Murid
Kumpulan 2
Murid diberi
lembaran
kerja/tugasan
Murid dalam 2 kumpulan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
20 minit
Murid
Kumpulan 1
Murid diberi
lembaran
kerja/tugasan
Murid
Kumpulan 2
Guru dan murid
guna laptop
Stesen Pembelajaran 1 : Aktiviti Penggunaan Komputer
20 Min
20 Min
20 Min
20 Min
Guru (F)
Guru (F)
Guru (F)
K1
K3
K2
Komputer
Guru
Penyampaian
kandungan dan
tunjuk cara
Guru kepada semua
murid
Stesen Pembelajaran 2 :Tugasan 1
K2
K1
Tugasan 1
K3
Tugasan 1
Stesen Pembelajaran 3 :Tugasan 2
K3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Tugasan 1
K2
Tugasan T2
Tugasan T2
K1
Tugasan
T2
Tugasan
(T2)
Penyampaian dan
tunjuk cara
dalam kelas
Komputer
Guru
Bimbingan rakan sebaya
Guru (F)
Tugasan(T2)
Tugasan
(T1)
Kump.1 murid mahir
komputer
www.themegallery.c
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Kump.2 murid kurang mahir
komputer
Makluman: Guru boleh bergerak melihat
kumpulan lain
Kump.3 tidak mahir
komputer
LOGO
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA