Official Leave Management System (e

Download Report

Transcript Official Leave Management System (e

ระบบจัดการการไปราชการของบุคลากร
Electronic Official Leave Management System (e-OLM)
ที่ปรึกษา
อ.ดร.จักรชัย โสอินทร์
โดย
นางสาวกาญจนา อุ่นเรือน รหัสประจาตัว 503020982-0
นางสาวสมฤทัย จันทรคติ รหัสประจาตัว 503021016-4
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
หัวข้ อทีน่ าเสนอ
หลักการและเหตุผล
Use Case
Test Case
ความก้าวหน้ าของระบบ
Demo
Official Leave Management System (e-OLM)
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั การเดินทางไปราชการของบุคลากรในภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่ามีแนวโน้มสู งขึ้น
ด้วยเหตุน้ ีเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งรับผิดชอบงานด้านนี้จึงดาเนิ นงานด้วยความยากลาบาก ไม่
ว่าจะเป็ น การค้นหาเอกสารข้อมูลของแต่ละบุคลากรจนกระทัง่ ไปถึงการอนุมตั ิ
การลาไปราชการ
จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบขออนุมตั ิเดินทางไปราชการของบุคลากร
ในภาควิชาโดยทาเป็ นระบบ electronic โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนด้วยกัน
คือ ระบบทาบันทึกข้อมูลการเดินทางไปราชการและระบบแสดงผลข้อมูลการ
เดินทางไปราชการ
Use Case
บันทึกขออนุมตั ิหลักการ
หัวหน้าภาควิชา
ทาสั ญญาการยืมเงิน
ตรวจสอบสถานะ
ตรวจสอบเอกสาร
ส่ งต่ อเพือ่ ขออนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ทาบันทึกใบเบิกจ่ าย
เจ้าหน้าที่
ทาใบรับรองแทนใบเสร็จ
แสดงหลักฐานการจ่ ายเงินค่ าใช้ จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
ทาบันทึกสรุ ปรายงานการ
เดินทางไปราชการ
ออกรายงาน
Official Leave Management System (e-OLM)
บุคลากร
Test Case
1
3
2
1
3
2
2
ความก้าวหน้าของระบบ
ทาบันทึกขออนุมตั ิหลักการ
100
ทาสัญญายืมเงิน
100
ตรวจสอบสถานะ
100
ตรวจสอบเอกสาร
100
ส่ งต่อเพื่อขออนุมตั ิ
100
อนุมตั ิ
100
ทาบันทึกใบเบิกค่าใช้จ่าย
100
ทาใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
100
แสดงหลักฐานการจ่ายเงิน
100
บันทึกสรุ ปรายงานการเดินทางไปราชการ
100
ออกรายงาน
100
0
20
40
60
80
เปอร์ เซ็นต์ความก้ าวหน้ า
Official Leave Management System (e-OLM)
100
100%
ดาเนินการไปแล้ ว
Demo
จบการนาเสนอ
ขอบคุณค่ ะ
Q&A