OŽP, BIODIVERZITA, OCHRANA PŘÍRODY

download report

Transcript OŽP, BIODIVERZITA, OCHRANA PŘÍRODY

Monitorování výuky odborných předmětů
Reg. č. CZ.1.07/1.1.08/03.0032
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
BIODIVERZITA
OCHRANA PŘÍRODY
Mgr. Martin ŠULGAN
Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, které
jsou s daným objektem /subjektem/ ve vzájemné interakci, tj. vlastně vše co
vytváří přirozené podmínky organismů na Zemi.
Část okolního světa, se kterou je člověk (subjekt) ve vzájemném kontaktu,
kterou využívá a jíž se přizpůsobuje.
Soubor všech činitelů, které na živý subjekt (např. člověka) působí a kterými je
obklopen.
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
„Jedná se o takový rozvoj, který umožňuje současným i budoucím
generacím uspokojení základních životních potřeb. Přitom
nesnižuje rozmanitost přírody (biodiverzitu) a zachovává přirozené
funkce ekosystémů.“
SLOŽKY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Společenský rozvoj (sociální oblast)
Ekonomický rozvoj (ekonomická oblast)
Životní prostředí
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Společenský
rozvoj
Ekonomický
rozvoj
TRVALE
UDRŽITELNÝ
ROZVOJ
Životní
prostředí
PRINCIPY…
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
PROPOJENÍ ZÁKLADNÍCH OBLASTÍ ŽIVOTA
Jedná se o propojení ekonomiky, sociální oblasti a životního prostředí.
DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA
Tvorba časově dlouhodobých plánů, strategické plánování státu, měst, obcí.
KAPACITA ŽP JE OMEZENÁ!
Zdroje nerostných surovin, málo místa pro ukládání odpadů, znečišťování ŽP.
PŘEDBĚŽNÁ OPATRNOST
Lidé mají obecně nízkou úroveň poznání zákonitostí životního prostředí.
PREVENCE
Je lepší a ekonomicky méně náročná než následné řešení problémů.
PRINCIPY…
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
KVALITA ŽIVOTA
Materiální, společenský, estetický, etický i duchovní rozměr.
SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Zodpovědnost za kvalitní a udržitelné ŽP je rozdělena mezi jednotlivé státy.
VZTAH LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ
Neustále ve vzájemné interakci.
ODPOVĚDNOST
Kvalitní životní prostředí a kvalita života pro současné i budoucí generace.
DEMOKRATICKÉ PROCESY
Zapojení veřejnosti do strategického plánování. Tím si obecně získáme větší
podporu při jeho realizaci.
BIODIVERZITA
Co využívá BIOLOGIE OCHRANY PŘÍRODY?
Praktické zkušenosti a potřeby výzkumu
Zemědělství
Antropologie
Rybářství
Biogeografie
Lesnictví
Ekologie
Myslivost
Evoluční biologie
Územní plánování
Genetika
Péče o chráněná území
Populační biologie
Trvale udržitelný rozvoj
Taxonomie
...a další obory
Nové myšlenky a přístupy
...a další obory
BIOLOGIE OCHRANY PŘÍRODY = KONZERVAČNÍ BIOLOGIE
BIODIVERZITA
Dělíme ji na tři typy…
DRUHOVÁ
DIVERZITA
GENETICKÁ
DIVERZITA
DIVERZITA SPOLEČENSTEV A EKOSYSTÉMŮ
BIODIVERZITA
A co když ji chceme změřit ?
ALFA – DIVERZITA (α)
Udává průměrný počet druhů ve společenstvu. Užívá se pro srovnání počtu
druhů v různých zeměpisných oblastech nebo přírodních společenstvech.
BETA – DIVERZITA (β)
Ukazuje měnící se druhové složení podle gradientu prostředí nebo podle
zeměpisného rozšíření. Pokud se vyskytuje více stejných druhů na více
místech je β – diverzita nízká. Naopak pokud najdeme na každé lokalitě jiné
druhy, hovoříme o vysoké β – diverzitě.
GAMA – DIVERZITA (γ)
Vztahuje se na velké území (např. kontinenty) a ukazuje na počty druhů
v těchto oblastech.
BIODIVERZITA
A co je pro ochranáře nejlepší ?
Snad bychom mohli zmínit konkrétní
příklad z České republiky. Typickým
územím s nízkou beta – diverzitou jsou
Bílé Karpaty. Najdeme zde sice
obrovské množství druhů (např.
orchidejí), ale na málo rozrůzněných
stanovištích.
Z hlediska ochrany přírody má toto
území velký význam!
VRŠATEC (CHKO BIELE KARPATY)
Snad bychom mohli zmínit ještě konkrétní
příklad z České republiky. Typickým územím
s nízkou beta – diverzitou jsou Bílé Karpaty.
Najdeme zde sice obrovské množství druhů
(např. orchidejí), ale na málo rozrůzněných
stanovištích. Z hlediska ochrany přírody má
toto území velký význam!
BIODIVERZITA
Jak je to s biodiverzitou na Zemi ?
Počet druhů na Zemi
hmyz 751 000
živočichové 281 000
viry 1 000
bakterie 4 800
houby 69 000
řasy 26 900
rostliny 248 500
jednobuněční 30 800
Co to vlastně znamená ?
Ochrana přírody je vymezená
péče státu a fyzických i
právnických osob o volně žijící
živočichy, planě rostoucí
rostliny a jejich společenstva,
nerosty, horniny,
paleontologické nálezy a
geologické celky, péče o
ekologické systémy a krajinné
celky a také péče o vzhled a
přístupnost krajiny.
OCHRANA PŘÍRODY
OCHRANA PŘÍRODY
Rozdělení v ČR…
ÚZEMNÍ
ZVLÁŠTNÍ
DRUHOVÁ
OCHRANA
PŘÍRODY
ÚZEMNÍ
OBECNÁ
DRUHOVÁ
Základem je legislativa…
OCHRANA PŘÍRODY
Část první
• úvodní ustanovení
Část druhá
• obecná ochrana přírody
Část třetí
• zvláště chráněná území
Část čtvrtá
• NATURA 2000
Část pátá
• památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů
Část šestá
• omezení vlastnických práv, finanční příspěvky, účast veřejnosti, právo na informace o ŽP
Část sedmá
• orgány a státní správa v ochraně přírody
Část osmá
• odpovědnost na úseky ochrany přírody
Část devátá
• ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Zákon
č.114/1992 Sb. o
ochraně přírody
a krajiny
OCHRANA PŘÍRODY
Základem je legislativa…
Příloha I.
Označování CHÚ a
památných
stromů.
Příloha II.
Seznam zvláště
chráněných druhů
rostlin a hub.
Příloha III.
Seznam zvláště
chráněných druhů
živočichů.
Příloha IV.
Provedení
služebního
odznaku, razítka a
průkazů.
Prováděcí
vyhláška
č.395/1992 Sb.
Příloha V.
Převod kategorií
v rámci MZCHÚ.
Orgány ochrany přírody v ČR
OCHRANA PŘÍRODY
…a něco ze světa !
OCHRANA PŘÍRODY
Druhová ochrana
OCHRANA PŘÍRODY
OCHRANA PŘÍRODY
Druhová ochrana
C1
C2
C3
Kriticky ohrožené druhy
Silně ohrožené druhy
Ohrožené druhy
Hvozdík písečný
Jeřáb krkonošský
Katrán tatarský
Koniklec jarní
Lipnice jesenická
Šídlatka jezerní
Tučnice česká
Vstavač trojzubý
Hořec šumavský
Kavyl sličný
Koniklec velkokvětý
Kosatec sibiřský
Okrotice červená
Smil písečný
Střevíčník pantoflíček
Vstavač mužský
Áron plamatý
Bledule jarní
Dub šípák
Lilie zlatohlavá
Třemdava bílá
Upolín evropský
Vachta trojlistá
Vranec jedlový
Jasoň červenooký
Rak říční
Tesařík alpský
Mihule potoční
Čolek karpatský
Sokol stěhovavý
Medvěd hnědý
Vlk
Vrápenec malý
Tesařík obrovský
Mlok skvrnitý
Čolek horský
Rosnička zelená
Čáp černý
Chřástal polní
Bobr evropský
Rys ostrovid
Vydra říční
Otakárek fenyklový
Roháč obecný
Vranka obecná
Ropucha obecná
Užovka obojková
Moudivláček lužní
Krkavec velký
Výr velký
Plch velký
ROSNATKA OKROUHLOLISTÁ
(Drosera rotundifolia)
MEDVĚD HNĚDÝ
(Ursus arctos)
OCHRANA PŘÍRODY
Územní ochrana
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
VELKOPLOŠNÁ
(VZCHÚ)
MALOPLOŠNÁ
(MZCHÚ)
NÁRODNÍ
PARKY
CHRÁNĚNÉ
KRAJINNÉ
OBLASTI
NÁRODNÍ
PŘÍRODNÍ
REZERVACE
(NP)
NÁRODNÍ
PŘÍRODNÍ
PAMÁTKY
(CHKO)
(NPR)
(NPP)
PŘÍRODNÍ
REZERVACE
PŘÍRODNÍ
PAMÁTKY
(PR)
(PP)
Územní ochrana
OCHRANA PŘÍRODY
OCHRANA PŘÍRODY
Národní Parky
• 1963
• 549 km2
• 1991
• 62 km2
• 1991
• 685 km2
Krkonoše
Šumava
Podyjí
České
Švýcarsko
• 2000
• 79 km2
Národní Parky
OCHRANA PŘÍRODY
Největší………………………….……………….
Nejmladší ………………….……………………
Nejmenší………………….……………………..
Nejstarší………………………………………….
OCHRANA PŘÍRODY
Chráněné krajinné oblasti
Největší
Český ráj (1955)
Český les (2005)
Nejmladší
CHKO
ČR
Blaník (41 km2)
Beskydy (1160 km2)
Nejmenší
Nejstarší
Náš domov…
OCHRANA PŘÍRODY
NPR Pulčín - Hradisko
NPR Razula
NPR Salajka
NPR Radhošť
NPR Kněhyně - Č.Mlýn
NPR Mazák
NPR Mionší
OCHRANA PŘÍRODY
Biosférické rezervace…
TŘEBOŇSKO
(1977)
KŘIVOKLÁTSKO
(1977)
ŠUMAVA
(1990)
KRKONOŠE
(1992)
BÍLÉ KARPATY
(1996)
DOLNÍ MORAVA
(2003)
Maloplošná zvláště chráněná území…
NPR
NPP
N
PR
PP
OCHRANA PŘÍRODY
Maloplošná zvláště chráněná území…
OCHRANA PŘÍRODY
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE (NPR)
Nejvýznamnější kategorie MZCHÚ v ČR. Území národního až mezinárodního významu.
Zastoupeny jsou zde přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy s ojedinělou
druhovou pestrostí. NPR mají nejvyšší stupeň ochrany (zákaz omezující lidské činnosti,
zákaz vstupu mimo turistické cesty, zákaz sběru lesních plodů apod.)
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA (NPP)
Území stejného významu jako NPR, od které se liší menší rozlohou, nejčastěji se chrání
různé geomorfologické či geologické útvary, z vodních biotopů třeba jezera či rašeliniště.
Platí zde obdobná omezení jako na území NPR.
Maloplošná zvláště chráněná území…
OCHRANA PŘÍRODY
PŘÍRODNÍ REZERVACE (PR)
Chráněné území regionálního či místního významu, zahrnují ekosystémy charakteristické
pro danou oblast, nižší stupeň ochrany než u NPR a NPP. Do přírodních rezervací
můžeme volně vstupovat, platí však jiná omezení (zejména co se týká možného
poškozování CHÚ).
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA (PP)
Má stejný význam jako přírodní rezervace. Území malé rozlohy (část lesa, louky, mokřad,
skalní útvar apod.) Nižší stupeň ochrany, lze vstupovat do chráněného území.
A co péče o chráněná území ?
OCHRANA PŘÍRODY
PLÁN PÉČE
Základní identifikační a popisné údaje o MZCHÚ
Právní statut, vlastnické vztahy, administrativní příslušnost apod.
Odborné a věcné odůvodnění cílů a způsobů péče
Předmět ochrany území, popis a historie lokality, dlouhodobé cíle péče o území.
Plán zásahů a opatření
Konkrétní opatření a zásahy, které se budou v daném CHÚ provádět.
Realizace a kontrola
Nemusí být přímo součástí struktury plánů péče.
Závěrečné údaje
Mapové či jiné grafické přílohy.
Význam plánu péče
OCHRANA PŘÍRODY
Všechny lidské aktivity a zásahy, které jsou v souladu s ochrannými
podmínkami zvláště chráněných území, včetně opatření, které jsou
prospěšné a zlepšují přírodní poměry, jsou usměrňovány a řízeny
prostřednictvím tzv. plánů péče.“
Jejich přípravu a zpracování zajišťuje orgán ochrany přírody.
(AOPK ČR, Správa NP, Správa CHKO, krajské úřady)
Plány péče se zpracovávají zpravidla na období 10 let.
Plán péče o velkoplošná chráněná území má zpravidla 2 hlavní části:
1)
2)
rozborová část (obsahuje všechny základní informace o daném území (geologie,
geomorfologie, hydrologie, rostlinstvo a živočichové, aktuální stav krajiny – myslivost,
rybářství, rybníkářství, poškození lesů, těžba nerostných surovin, cestovní ruch apod.)
návrhová část (konkrétní cíle, které jsou v plánu péče obsaženy – ochrana přírody,
monitoring, výzkum, krajinný ráz, územní plány obcí, nerostné suroviny apod.
Zpracování a schválení plánu péče
OCHRANA PŘÍRODY
• Pro maloplošná chráněná území (NPR, PR, NPP, PP) zpracovává plán péče
příslušná Správa CHKO nebo NP, pokud leží tyto lokality na území CHKO či
NP. V případě, že se jedná o území mimo CHKO nebo NP, tak plán péče
zpracovává příslušné středisko AOPK ČR nebo příslušný krajský úřad.
• Plán péče pro PR nebo PP může zpracovat i odbor životního prostředí
příslušného krajského úřadu. Formulář a informace k formuláři jsou uvedeny
v Metodice přípravy plánů péče od AOPK ČR z roku 1999.
• Plány péče velkoplošných chráněných území (CHKO nebo NP) si zpracovává
Správa CHKO nebo NP. Plány péče schvaluje Správa CHKO ČR a v konečné fázi
Ministerstvo životního prostředí České republiky.
Vybraný plán péče: PR TRAVNÝ
OCHRANA PŘÍRODY
• Jedná se o zbytky přirozených porostů v komplexu bučin. Maximální
dosažené převýšení zde činí 671 m, což je v rámci MCHÚ v České
republice jedno z největších výškových rozpětí. PR Travný se nachází v CHKO
Beskydy.
Katastrální území: Krásná pod Lysou horou, Morávka, okres Frýdek - Místek
Výměra: 154,85 ha
Nadmořská výška: 530 – 1203,1 m
Vyhlášeno: 2000
•
Převažují zde kyselé bučiny a jedliny.. S rostoucí nadmořskou výškou se zvyšuje
zastoupení smrku a porosty přecházejí přes smrkové bučiny v třtinové smrčiny
nejvyšších poloh. V bylinném patře rostou typické horské druhy jako podbělice
alpská, sedmikvítek evropský, třtina chloupkatá a plavuň pučivá.
Vybraný plán péče: PR TRAVNÝ
OCHRANA PŘÍRODY
• Nejpočetnější skupinou obratlovců jsou ptáci. (Je to např. tetřev hlušec,
který v počtu několika jedinců přežívá v odlehlých hřebenových
partiích.
Hnízdí zde čáp černý,
jeřábek lesní,
sluka lesní,
strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, kulíšek nejmenší, holub doupňák,
ořešník kropenatý a mnoho dalších druhů. Ze savců zde můžete
spatřit jelena, srnce, vzácně rysa ostrovida nebo vlka.
• Praktická ochranářská opatření jsou zaměřena na zvýšení druhové, věkové a
prostorové rozrůzněnosti lesních porostů a tyto opatření jsou také základem
plánu péče pro PR Travný.
OCHRANA PŘÍRODY
Vybraný plán péče: PR TRAVNÝ
Mezi nejčastější zásahy a opatření v PR Travný patří:
• výsadba původních druhů dřevin
(zejména výsadba mladých jedlí do
rozsáhlých porostů bučin)
• budování ochranných oplocenek (hlavně proti okusům jelení zvěře..)
Tyto práce a praktickou realizaci plánu péče zajišťuje Správa CHKO Beskydy se sídlem
v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci se ZO Českého svazu ochránců přírody
„Salamandr“ (výroba a instalace oplocenek, výsadba jedlí a dalších druhů dřevin,
pravidelná kontrola a výměna poškozených oplocenek apod.)
•
Kromě PR Travný se na opačné straně vrcholu Travného (1203,1 m n.m.) nachází také
další přírodní rezervace – Travný potok.
•
Formulář plánu péče pro PR Travný zahrnuje všechny základní oddíly plánu péče.
Plán péče pro PR Travný sestavuje Správa CHKO Beskydy.
MANAGEMENT ZCHÚ
OCHRANA PŘÍRODY
• Jedná se vlastně o souhrn všech aktivit a činností, které se budou na dané
lokalitě vykonávat. Management CHÚ je praktickým vyjádřením plánu péče na
lokalitě. Můžou to být různé typy údržby a ochrany lokality. Záleží samozřejmě
na typu lokality a charakteru celého biotopu, který je chráněn. Má velký
význam z hlediska zachování přírodních hodnot v chráněných územích
v budoucnosti.
• Patří mezi nejdůležitější součást plánu péče, která se zabývá konkrétním a
hlavně praktickým řešením péče o danou lokalitu. Management může
provádět buď AOPK ČR nebo sama Správa CHKO, Správa NP nebo konkrétní
organizace jako např. ZO ČSOP, pozemkové celky, různá sdružení apod. Např.
-
pravidelné kosení a odklízení trávy na orchidejových loukách
odstraňování náletu cizích dřevin z lokality
pravidelná probírka náletových dřevin v lesních rezervacích
výsadba charakteristických dřevin pro daný biotop a jejich oplocení
odstranění černé skládky z CHÚ
vyznačení hranice CHÚ
příprava a následná instalace hraničních cedulí CHÚ
výroba nové informační tabule pro turisty apod.
Autoři: Mgr. Martin ŠULGAN,
Ing. Jolana JUŘICOVÁ
Tento materiál vznikl jako součást projektu
Modernizace výuky odborných předmětů.
Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm. 2011