Presentatie Karin van der Touw

download report

Transcript Presentatie Karin van der Touw

De Patiëntenrichtlijn
en zijn implementatie
1
Patiëntenrichtlijn in vogelvlucht
• Positie patiëntenrichtlijn
• Doel patiëntenrichtlijn
• Aanspraken m.b.t zorgverzekeringen
• implementatie
2
Positie Patiëntenrichtlijn
Europese kader Zorgverzekeringen
• Werelddekking Zorgverzekeringen
• Verordening(EG) nr. 883/2004 en
toepassingsverordening(EG) nr. 987/2009
• EU-verdrag vanaf 25 oktober 2013 de
Patiëntenrichtlijn mits geïmplementeerd
3
Doel patiëntenrichtlijn
• Het recht op terugbetaling van zorg over de
grens te waarborgen
• Te verzekeren dat de vereisten van
hoogkwalitatieve, veilige en efficiënte
gezondheidszorg ook van toepassing zijn
op grensoverschrijdende zorg
4
Aanspraken m.b.t. zorgverzekeringen
• Onverminderd Verordening(EG) 883/2004
(art. 7)
• Onverminderd alle overige richtlijnen
terzake (preambule)
5
Artikel 7
Uitgangspunt:
• Als en voor zover de grensoverschrijdende
gezondheidszorg onder de dekking van de
zorgverzekering valt, moeten alle kosten
daarvan worden terugbetaald alsof de
verzekerde in Nederland/bij gecontracteerde
zorgaanbieder was behandeld
• Lidstaten beschikken over informatiecentrum
terzake
6
Artikel 8
Er kan worden voorzien in een systeem van
voorafgaande toestemming indien:
• waarborgen evenwichtig aanbod van
hoogwaardige behandelingen en er is sprake
van klinische zorg dan wel kostenintensieve
zorg
• de behandeling houdt een bijzonder risico
voor patiënt of bevolking in
• zorgaanbieder geeft aanleiding tot
bezorgdheid over kwaliteit of veiligheid van
de zorg
7
Artikel 9
Bevat de administratieve procedures
waaronder:
• Wijze van toetsing toestemmingsaanvraag
• Termijn waarbinnen toestemmingsaanvraag
moet worden behandeld
• Voldoende motivering beslissing
8
Implementatie
Implementatie noodzakelijk. Geen
implementatie = geen aanspraken verzekerden
 overheid aansprakelijk voor de schade
(Francovichleer)
• Wat laat de wetgever na
• Wat doet de wetgever wel
9
Wat laat de wetgever na
Wettelijk verankeren dat:
• De Patiëntenrichtlijn onverkort doorwerkt
in de Zorgverzekeringswet
• Zorgverzekeraars bij de toepassing van de
basiszorgverzekering uitvoering dienen te
geven aan de Patiëntenrichtlijn
10
Problematisch?
Ja, verzekerde bij burgerlijk rechter overheid
aansprakelijk stellen voor de schade
want:
Richtlijn geen horizontale werking
11
Wat doet de wetgever wel
•
•
•
•
Wijziging artikel 13 Zvw onderweg
Artikel 13 Zvw alleen nog van toepassing
op naturapolissen
Niet-gecontracteerde zorg hoeft niet meer
te worden vergoed
Bij spoedeisende zorg worden alle
daadwerkelijke kosten vergoed
6-weken voor einde jaar contracten bekend
12
Problematisch?
Nee, richtlijn betreft minimumharmonisatie
dus:
Het bovenop de richtlijn nationaal strenger
geregelde kan alsnog aan het EU-Verdrag
worden getoetst
13
Vragen?
14