ODRAZ A LOM SVETLA

Download Report

Transcript ODRAZ A LOM SVETLA

ODRAZ A LOM SVETLA

Lukáš Frankovič 3. B

Vlnenie, ktoré dopadá na rozhranie dvoch prostredí môže od rozhrania: - odraziť sa, - prejsť do druhého prostredia.

a

=

a

Zákon odrazu: Uhol odrazu vlnenia sa rovná uhlu dopadu. Odrazený lúč leží v rovine dopadu.

►R. Descartes

Index lomu:

n

c v

= pomer rýchlosti svetla vo vákuu k rýchlosti svetla v danom prostredí (n > 1)

p 1 k

a

v 1

sin sin a b 

v

1 b

v

1

v 2

v

2

Ak absolútne indexy lomov prostredí vyjadríme pomocou rýchlostí

v 1

a

v 2 : n

1 

c

v

1 

c n

2 

c

v

2

v

1

n

1

v

2 a dosadíme do predchádzajúceho poznatku

c

sin sin a b 

v 1 v 2

n

1

c

n

2

n

1

n

2

ZÁKON LOMU (SNELLOV ZÁKON):

c n

2

Pomer sínusu uhla dopadu k sínusu uhla lomu je pre dve dané prostredia veličina stála a rovná sa obrátenému pomeru absolútnych indexov lomov prostredí (a pomeru rýchlostí).

Snellov zákon

V 17. storočí dokázal vzťah pre lom svetla.

sin sin a b 

n

2

n

1

Willebrord van Roijen Snell (1580-1626)

p 1 k v 1 v 2 v

1 

v

2

p 2

Keď má svetlo v jednom prostredí väčšiu rýchlosť ako v druhom, je prvé prostredie vzhľadom na druhé opticky redšie a druhé vzhľadom na prvé opticky hustejšie.

p 1 k

a

v 1 v 2

b -z opticky redšieho do hustejšieho -lom ku kolmici

p 2 p / 1

a

k v 2 v 1

b -z opticky hustejšieho do redšieho -lom od kolmice

p / 2

ak a m a  a m , b  90 o = medzný / Brewsterov uhol (Sir David Brewster)

p 3 k

a a /

p / 3

ak a >a m nastáva úplný (totálny) odraz svetla

Situáciu a  a m sin sin a b  , b  90 o

n

2

n

1  dosaďme do zákona lomu: sin sin a

m

90

o

n

2

n

1

- keďže sin 90

o

= 1 a

n

2

= 1, potom:

sin a

m

 1

n

1 Meraním medzného uhla môžeme určiť index lomu prostredia

Využitie úplného odrazu svetla 1. Refraktometre = prístroje na meranie indexu lomu kvapalných a pevných látok.

2. Odrazové hranoly:

v optických prístrojoch

3. Svetlovodné vlákna (optoelektronika) - v lekárstve, - v komunikáciach

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ