samodzielne inicjatywy zarządu

Download Report

Transcript samodzielne inicjatywy zarządu

Sprawozdanie z działalności
grudzień 2009- październik 2010





Podstawowym zadaniem jakie wykonał Zarząd było
instytucjonalne zafunkcjonowanie LGD. Zarząd zakończył
organizację biura, w związku z tym przeprowadził nabory
pozostałych pracowników.
Odbył się nabór na stanowisko Kierownika biura, podczas
którego wybrano Tomasza Kostyrę.
W związku z nie przedłużeniem umowy przez Anetę Białek
– Specjalistę ds. projektów odbył się nowy nabór. Na
stanowisko Specjalisty ds. projektów Zarząd wybrał
Milenę Korcz (obecnie Kaczmarczyk), która dotychczas
obejmowała stanowisko Pracownika ds. organizacyjnych.
Wynikiem tego było przeprowadzenie naboru na
Pracownika ds. organizacyjnych, podczas którego
wybrano Sylwię Pawlak (obecnie Jasieczek).
Zostały również zagospodarowane pomieszczenia biurowe
Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura mieszczące się w
Urzędzie Gminy Wiązowna, zostało zakupione niezbędne
wyposażenie i sprzęt.
Główny nacisk Zarząd położył na zabezpieczenie
środków finansowych na funkcjonowanie. LGD
rozlicza się z Urzędem Marszałkowskim wyłącznie
na
zasadzie
refundacji.
Wyprzedzające
finansowanie w postaci zaliczki stanowi 20%
łącznych kosztów refundowanych, ponieważ LGD
praktycznie nie posiada środków własnych, gdyż
składki to około 14 000 zł, korzysta z pożyczki z
budżetu państwa udzielonej za pośrednictwem
Banku
Gospodarstwa
Krajowego.
Jest
to
instrument finansowy przygotowany przez Rząd dla
LGD z powodu braku środków własnych. Warunkiem
udzielenia pożyczki jak też otrzymania 20% zaliczki
jest podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim.
Przedłużający się termin podpisania umowy spowodował
potrzebę znalezienia innego źródła finansowania. W
związku z tym gminy członkowskie udzieliły LGD
pożyczek, za co bardzo dziękujemy. Podpisanie umowy
na
Funkcjonowanie,
nabywanie
umiejętności
i
aktywizację nastąpiło dnia 11 marca 2010 r. Dnia 30
czerwca 2010 r. został złożony wniosek o refundację
kosztów za I półrocze 2010 r. funkcjonowania.
Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i
otrzymaliśmy zwrot środków w związku z tym na
przełomie października i listopada będziemy mogli oddać
gminom pożyczki. Został również podpisany aneks do
umowy w celu urealnienia kosztów, gdyż plan pochodził z
2009 r., a życie zmodyfikowało potrzeby i możliwości.


Na przełomie lutego i marca LGD Natura i
Kultura zorganizowało cykl spotkań
informacyjnych dotyczących możliwości
uzyskania pomocy finansowej na realizację
projektów w ramach działań Małe projekty oraz
Odnowa i rozwój wsi.
Spotkania odbyły się we wszystkich gminach
członkowskich LGD Natura i Kultura.
Celem spotkań było zapoznanie potencjalnych
beneficjentów z problematyką Programu LEADER, a
przede wszystkim przekazanie informacji na temat
możliwości pozyskiwania środków z budżetu Unii
Europejskiej na realizację przedsięwzięć w ramach
działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty w
związku z planowanymi na wiosnę 2010 naborami



W trakcie spotkań przeprowadzonych przez Kierownika Biura
LGD, Pana Tomasza Kostyrę, uczestnicy otrzymali informacje na
temat wdrażania Programu LEADER oraz kryteriów dostępu do
działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty, a także
przedsięwzięć jakie mogą być realizowane w ramach powyższych
działań wynikających ze strategii lokalnego rozwoju dla obszaru
LGD Natura i Kultura.
Spotkania zorganizowano bez kosztów, siłami biura – pracownicy
prowadzili je w ramach obowiązków służbowych.
Uczestnicy spotkań to zainteresowani mieszkańcy,
przedstawiciele Stowarzyszeń, grup zainteresowanych życiem
społecznym



Finałem spotkań informacyjnych w gminach było
przeprowadzenie szkolenia z praktycznego
wypełniania wniosków w siedzibie LGD
.Przeszkoliliśmy dwie grupy - łącznie 53 osoby.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami
przyznawania pomocy w ramach „Małych projektów”,
dotyczącymi m.in. zakresu realizacji projektów,
kosztów kwalifikowanych, beneficjentów, poziomu
dofinansowania. Program szkoleń obejmował również
kwestie związane z finansowaniem i rozliczaniem
„Małych projektów”.
Zajęcia miały charakter warsztatowy, co umożliwiło
uczestnikom zapoznanie się z praktycznymi aspektami
wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Osoby i
instytucje bezpośrednio zainteresowane wnioskowaniem o
przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty”
uzyskały szczegółowe informacje



Pierwszy nabór wniosków odbył się w dniach 29.03 –
16.04.2010 r.
W ramach naboru do LGD wpłynęło 20 wniosków na
Małe projekty i 7 wniosków na Odnowę i rozwój wsi.
Wnioskodawcami w przypadku działania „Odnowa i
rozwój wsi” były gminy członkowskie LGD, zaś w
przypadku „Małych projektów” osoby fizyczne oraz
podmioty działające na obszarze LGD Natura i
Kultura. Wszystkie wnioski zostały złożone zgodnie
z procedurą.
Odnowa i rozwój wsi- pula 372 000 PLN
Wykorzystano: 326 303,36 PLN
Niewykorzystano: 45 696,64 PLN
Małe projekty- pula 462 000 PLN
Wykorzystano: 367 564,64 PLN
Niewykorzystano: 94 435,36 PLN



W trakcie naborów w sposób stały w godzinach pracy
beneficjenci korzystali z konsultacji w zakresie sposobu
przygotowania wniosków.
Po zakończeniu naboru wnioski zostały opracowanie i
przygotowane do oceny przez Radę.
W dniu 6 maja 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady
Programowej Stowarzyszenia, w trakcie którego
dokonano oceny zgodności złożonych wniosków z celami
oraz przedsięwzięciami wpisanymi w Lokalną Strategię
Rozwoju. W jej rezultacie
wszystkie rozpatrywane operacje
zostały uznane za zgodne
ze strategią i wybrane
do realizacji.
Informacja o wynikach naboru
została przesłana do
wszystkich Wnioskodawców.


Słabą stroną procedury, leżącą po stronie Urzędu
Marszałkowskiego jest długi czas rozpatrywania
wniosków. Termin ustawowy to 3 miesiące, a
wszyscy beneficjenci otrzymali oficjalne pisma o
przedłużeniu tego terminu o kolejne 3 miesiące.
Drugim problemem może być bardzo rygorystyczne
podejście
Urzędu
Marszałkowskiego
do
rozpatrywania
wniosków,
średnio
w
skali
województwa tylko 50% wniosków
składanych
przez
LGD
uzyskuje
akceptację
Urzędu
Marszałkowskiego
i
beneficjenci
dostają
propozycję podpisania umowy o dofinansowanie.
Akcja Rodzina- Rodzinie
W związku z klęską powodzi, która dotknęła nasz kraj,
Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura zorganizowało akcję
pomocy osobom, które ucierpiały wskutek żywiołu-wyjazd
rodzin oraz osób indywidualnych z naszego terenu, do rodzin
z terenu gminy Wilków (powiat Opole Lubelskie), które
ucierpiały wskutek powodzi. Celem wyjazdu była pomoc w
usuwaniu skutków żywiołu. Akcja zorganizowana została w
uzgodnieniu ze sztabem kryzysowym gminy Wilków oraz z
pomocą Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, która
swym zasięgiem obejmuje gminę Wilków.
Wyjazd odbył się 2 października
Konkurs na Logo LGD Natura i Kultura
Wybrane logo służyć będzie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich,
reklamowych, korespondencyjnych itp. znak ten (logo) będzie
wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach
wydawanych przez Lokalną Grupę Działania Natura i Kultura.
Znak musi być związany z zasobami kulturowymi lub/i przyrodniczymi
obszaru działania LGD Natura i Kultura (Gmina Wiązowna, Gmina Celestynów,
Gmina Karczew, Gmina Kołbiel, Gmina Sobienie Jeziory, Gmina Osieck).




Pierwsza edycja konkursu trwała od 24 maja do 18 czerwca
Ponieważ nie wyłoniono Laureata (zbyt mała liczba nadesłanych prac) druga
edycja odbyła się w dniach 20.09-01.10.2010
Dla Laureata przewidziano nagrodę rzeczową w wysokości - około 1000 zł.
Konkurs pozostał nierozstrzygnięty jednak wszyscy uczestnicy (głównie
dzieci ze szkół z terenu LGD) otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy
Konkurs na Produkt LGD Natura i Kultura



Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego oryginalnego
produktu wytwarzanego na terenie działania Lokalnej Grupy
Działania Natura i Kultura lub usługi oferowanej na terenie
działania Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura.
Laureat konkursu uzyskuje prawo do posługiwania się znakiem
promocyjnym „Produkt LGD Natura i Kultura A.D.”
Uczestnikami konkursu mogą być podmioty gospodarcze,
instytucje, organizacje pozarządowe zarejestrowane bądź
prowadzące działalność na obszarze LGD Natura i Kultura, a
także, wyłącznie pełnoletnie, osoby fizyczne, w tym rolnicy,
zamieszkujące na obszarze LGD Natura i Kultura.
Nawiązanie kontaktu z hiszpańskimi LGD



Dnia 10 czerwca 2010r. w Warszawie odbyło się XXI Polsko –
Hiszpańskie Forum Ekonomiczne zorganizowane przez PolskoHiszpańską Fundację Współpracy i Rozwoju, Związek
Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER oraz partnera
hiszpańskiego CEDERCAM.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele hiszpańskich oraz
polskich LGD, w tym LGD Natura i Kultura
Efektem konferencji dla naszego Stowarzyszenia jest
podpisana deklaracja współpracy z hiszpańską Lokalną Grupą
Działania SACAM z regionu Castilla La Mancha
Nawiązanie kontaktu z hiszpańskimi LGD
W związku z tym wydarzeniem dnia 12 czerwca pięcioosobowa
delegacja hiszpańska pod przewodnictwem Prezydent Stowarzyszenia
SACAM Pani Lourdes Varea Morcillo gościła na terenie LGD Natura i
Kultura. Goście z Hiszpanii odwiedzili stoisko Gminy Wiązowna i
Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura na Pikniku Lotniczym w Góraszce,
gdzie obejrzeli pokazy samolotowe. Następnie Hiszpanie wraz z
przedstawicielami Stowarzyszenia udali się na wycieczkę po terenie
LGD Natura i Kultura, głównym punktem wyjazdu była Gmina Celestynów.
Ten element wyjazdu przygotował Pan Robert Belina członek
Stowarzyszenia i V-ce Dyrektor Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Pan Robert Belina oprowadził gości po Centrum Edukacji Leśnej w
Nadleśnictwie
Celestynów,
gdzie
zaprezentował
ekspozycję
przyrodniczą przedstawiającą zwierzęta żyjące w polskich lasach, a
także okazałą makietę lasów oraz salę naukowo-konferencyjną.
Następnie goście udali się na spacer, podczas którego mogli podziwiać
polską faunę i florę. Trasa spaceru przebiegała min. przez piękne
torfowisko.
Wyjazd „Poznaj swoje LGD”
W dniach 17-18 września 2010 r. Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Natura i Kultura” przeprowadziło wyjazd
szkoleniowo-aktywizacyjny o charakterze warsztatów pod
hasłem „Poznaj swoje LGD”.
Wyjazd był skierowany do osób odpowiedzialnych za wdrażanie
Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym Rady, Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Wyjazd „Poznaj swoje LGD”
Podczas dwóch dni wyjazdu uczestnicy zapoznali się z
zasobami, osiągnięciami i potrzebami wszystkich gmin
wchodzących w skład LGD Natura i Kultura, kolejno
odwiedzając Wiązownę, Kołbiel, Karczew, Celestynów,
Sobienie-Jeziory i Osieck.
Uczestnicy wysłuchali także prezentacji na temat
perspektyw programu LADER w Polsce, którą na
zakończenie pierwszego dnia przedstawiła Pani Monika
Maron-Kozicińska – Prezes Związku Stowarzyszeń
Mazowiecki Leader.
Wyjazd „Poznaj swoje LGD”
Na zakończenie wyjazdu, w siedzibie Urzędu
Gminy Osieck, odbyły się warsztaty
podsumowujące. W ich wyniku, w oparciu o
informacje zebrane w trakcie wizyt w
poszczególnych gminach, została przygotowana
propozycja aktualizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju


Festiwal LGD „Wszyscy razem”
29 lipca 2010 roku został złożony wniosek w
ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na operację polegającą na
zorganizowaniu festiwalu promującego LGD
Natura i Kultura pn. „Wszyscy razem”
Wniosek przeszedł ocenę formalną i jest w
trakcie rozpatrywania







Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Hiszpanii w dniach 7-11.07.2010 r.
Wyjazd studyjno-szkoleniowy Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia w
dniach 25-30.07.2010 r.
XXI Polsko-Hiszpańskie Forum Ekonomiczne 10.06.2010
zorganizowane przez Polsko-Hiszpańską Fundację Współpracy i
Rozwoju oraz Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader
Konferencja ”Prawno-ekonomiczne uwarunkowania współpracy
jednostek samorządu terytorialnego z sektorem społecznym i
gospodarczym” – 27-28.09.2010
Forum Dyskusyjne Mazowieckiego Leadera 19 .10.2010r. w związku
ze zmianą Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Konferencja Zarządzanie informacją i energią w systemie
bezpieczeństwa Unii Europejskiej 20.09.2010 zorganizowana przez
Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
Międzynarodowe seminarium „Przenoszenie dobrych praktyk oraz
projektów innowacyjnych w ramach LGD Polski PołudniowoZachodniej i sieci regionalnych, 13.10.2010




Zarząd czynnie włącza się w pracę Związku Stowarzyszeń
Mazowiecki Leader.
Uczestniczyliśmy również w I Mazowieckiego Kongresie LGD w
Łochowie, na którym zainicjowane zostało powstanie ogólnopolskiej
organizacji zrzeszającej LGD. Celem było stworzenia reprezentacji
krajowej, która będzie miała realny wpływ na tworzenie prawa z
obszaru Programu Leader i będzie współpracować z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ponadto koordynatorzy i członkowie LGD uczestniczyli w imprezach
gminnych.
Uczestniczyliśmy w wydarzeniach na zewnątrz LGD, gdzie było
promowane LGD i lokalni twórcy – Mazowiecki Festiwal Kultur w
Radzanowie.




Podpisana umowa Projektu OPUSS
(Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych
Solis).
W przygotowaniu jest projekt pt. Rodzinna
Akademia Szachowa
Planowany jest Projekt współpracy dotyczący
bazy turystycznej LGD
Planowany jest projekt współpracy
popularyzujący i promujący zachowania
proekologiczne (jeden śmieć)





„Zasady polityki finansowej i rachunkowości w Lokalnej Grupie
Działania”, 14.12.2009 organizowane przez Związek stowarzyszeń
Mazowiecki Leader – Milena Korcz
Małe Projekty. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. –
organizowane przez LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
14.01.2010 – Milena Korcz, Aneta Białek, Jacek Zakrzewski
Szkolenie poświęcone wnioskom o przyznanie pomocy w ramach
działania „Małe Projekty” oraz „Funkcjonowanie, nabywanie
umiejętności i aktywizacja”, organizowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 31.03.2010 – Milena
Korcz, Tomasz Kostyra
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw”, organizowane przez Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 31.05.2010 r. – Sylwia Jasieczek
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw”, organizowane przez Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 0911.06.2010 – Milena Korcz





Wyjazd studyjno szkoleniowy do Hiszpanii – przygotowanie
projektów współpracy LGD, organizowany przez Polsko-Hiszpańską
Fundację Współpracy i Rozwoju, 7-11.07.2010 – Jacek Zakrzewski
„Przygotowanie i realizacja projektów współpracy – aspekty prawne i
ekonomiczne”, Polsko-Hiszpańska Fundacja Współpracy i Rozwoju,
14-15.07.2010 – Sylwia Jasieczek, Jacek Zakrzewski
Wyjazd szkoleniowy Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, organizowany
przez Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, 25 – 30.07.2010 –
Jacek Zakrzewski
Szkolenie poświęcone wnioskom o przyznanie pomocy i płatność w
ramach działania 413 Wdrażanie LSR dla operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale
przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. „Małe Projekty”,
organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego 30.07.2010 – Milena Korcz, Sylwia Jasieczek
„Wdrażanie projektów współpracy”, organizowane przez Fundację
Programów Pomocy dla Rolnictwa 5-6.08.2010 – Milena Korcz, Sylwia
Jasieczek, Jacek Zakrzewski


Rozpoczęliśmy aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
Są dwie główne przyczyny zmiany Strategii:
pierwsza formalna – potrzeba dostosowania Strategii
do istniejącego prawa jak i sytuacji LGD (zmiany w
Zarządzie, rozszerzenie składu Rady, zmiany
rozporządzeń) uaktualnienie danych o zasobach,
doświadczeniach gmin, zrealizowanych przez gminy
inwestycjach w odniesieniu do Leadera.
druga praktyczna wynikająca z potrzeby
zintensyfikowania działań w celu realizacji Strategii,
przyspieszenie naborów na lata 2011-2012 (długa
procedura rozpatrywania wniosków może spowodować,
że nie zrealizujemy wszystkich zamierzonych operacji).




W ramach prac nad Strategią Rada na posiedzeniu dnia 11 czerwca
2010 r. przyjęła zmiany w lokalnych kryteriach wyboru na Małe
projekty oraz Odnowę i rozwój wsi. Zmiany te wynikały z
doświadczeń w trakcie pierwszego naboru.
Zarząd przygotowując się do prac nad Strategią zorganizował
objazd „Poznaj swoje LGD”.
Następnie przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w
siedzibie Stowarzyszenia oraz przy okazji spotkań informacyjnych
dotyczących drugiego naboru wniosków, w każdej gminie
członkowskiej. Informacja odnośnie konsultacji umieszczona była na
stronach internetowych LGD oraz gmin członkowskich, a także
rozesłana do członków Stowarzyszenia.
Zebrane podczas konsultacji dane posłużyły do aktualizacji
Strategii, ponadto zmian dokonywał Zarząd. Niniejszy projekt
Strategii został przygotowany przez eksperta zewnętrznego panią
Monikę Kijok, która opracowywała pierwszą wersję Strategii.
Zarząd zajmował się również zmianami Statutu.
Zmiany w Statucie LGD wynikają z potrzeby
uproszczenia procedur i dostosowania treści
Statutu do Lokalnej Strategii Rozwoju.
Uproszczenia w szczególności dotyczą
podejmowania zobowiązań, w tym zobowiązań
finansowych. Polegają na wyposażeniu funkcji
Prezesa w kompetencje do jednoosobowego
wyrażania woli zaciągania zobowiązań
finansowych do wysokości 10 000 zł.

Obecnie, każde zobowiązanie finansowe wymaga
podpisu dwóch członków Zarządu w tym zawsze
Skarbnika. LGD jest finansowane ze środków
uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu
Marszałkowskiego w formie refundacji i korzysta z
pożyczki z Budżetu Państwa uzyskiwanej przez
Bank Gospodarstwa Krajowego. Powoduje to, że
przy rozliczeniach LGD rygorystycznie musi
przestrzegać terminów płatności, a wszystkie
dokumenty muszą być podpisane przez wymaganą
statutem reprezentację osób.

Biorąc pod uwagę, iż osoby będące w Zarządzie
wykonują swoje obowiązki społecznie, a przy
tym są aktywne zawodowo uzyskanie
niezbędnych podpisów jest utrudnione i
powoduje dodatkowe komplikacje. Zdecydowana
część zmian stanowi ujednolicenie treści
statutu z zapisami zawartymi w Lokalnej
Strategii Rozwoju LGD.
Wiążą się one z potrzebą zrealizowania Strategii i co z
tego wynika przygotowania się do kolejnej perspektywy
finansowej na lata 2014-2020. Zmiana Wspólnej
Polityki Rolnej ma doprowadzić do wzmocnienia pozycji
Leadera i dziesięciokrotnego zwiększenia środków,
które za pośrednictwem Leadera będą dystrybuowane
na obszarach wiejskich. Podział limitów krajowych na
poszczególne LGD nie będzie już wynikał z ilości
mieszkańców, a z aktywności LGD w obecnym czasie w
tym ilości realizowanych projektów współpracy i stopnia
wdrożenia LSR. Należy zrobić wszystko by do tego
przygotować się właściwie. Stąd też potrzeba
uaktualnienia Strategii. Praca nad Strategią nie kończy
się i jest duża doza pewności, że w przyszłym roku
zmiany też będą niezbędne.