5. sz. melléklet

download report

Transcript 5. sz. melléklet

OTP ADLAK
Szolgáltatáscsomag a lakáscélú
hitel törlesztéséhez nyújtható
munkáltatói támogatáshoz
§
Személyi Jövedelem Adó változása
2014. január 1-től lehetőség nyílt a munkáltatók számára, hogy adó és
járulékmentesen 5 évente 5 millió Ft-ig vissza nem térítendő
támogatást nyújthassanak munkavállalóiknak lakáscélú hitelük
törlesztéséhez.
Nemzetgazdasági
Minisztérium
§
rendelete (NGM rendelet)
A támogatás nyújtásának szabályait a 2014. április 3-án megjelent
15/2014 (IV.3.) számú NGM rendelet tartalmazza, mely alapján
• a munkavállalónak kell beszereznie az igazolásokat az
adómentesség megállapításához,
• a munkáltatónak kell megvizsgálnia és megállapítania az
adómentességet.
2
Adómentességi kritériumok
A támogatás akkor tekinthető adó és járulékmentesnek, ha az alábbi 6
kritérium mindegyike teljesül.
1.
1.
a támogatás folyósítása hitelintézeten keresztül, annak évenkénti utólagos
igazolása alapján történik
2. a támogatás összege összesen nem több, mint az ingatlan vételárának, vagy
2.
építés, bővítés és korszerűsítés esetén a költségvetés 30%-a
3. a folyósított támogatás összege 5 egymást követő évben nem több mint 5 millió
3. forint (ide értve a korábban adott egyéb lakáscélú munkáltatói támogatásokat is,
akár több munkáltatótól kapottat is)
4.
4.
a hitel, amelynek a törlesztéséhez a munkáltató támogatást nyújt, lakáscélú
(vásárlási, építési, bővítési, korszerűsítési célú, vagy ilyen hitel kiváltására nyújtott
hitel, vagy ilyen hitelhez kapcsolódó gyűjtőszámla hitel) - felújítás nem lehet
5.
5.
a lakás - amelynek a megvalósításához a munkavállaló hitelt igényelt - a saját
tulajdona (vagy abban haszonélvező) és megfelel a méltányolható lakás
fogalmának (szobaszám, méret, együttlakók tekintetében, vételárat/értéket nem kell
vizsgálni)
6.
6.
3
a folyósított támogatást a munkavállaló a célszerinti hitel törlesztésére fordította
Szereplők és feladataik
Munkavállaló
1.
1. A támogatás igénylése a munkáltatótól.
2. Nyilatkoznia kell arról, hogy mely számlára kéri az összeg folyósítását, amely a
2.
rendelet szerint az alábbi lehet:
• a hitelintézetnél vezetett fizetési számlája (hagyományos folyószámla)
KOCKÁZATOS!
• a hitelintézetnél vezetett hitelszámlája (a hitelszerződésben megjelölt
számlaszám, amennyiben az utalás fogadására alkalmas – azaz GIRO
képes)
• a magánszemély javára a hitelintézet törlesztéshez használt központi
elszámoló számlája (ilyen az OTP Bank gyakorlatában nincs, de egyes
bankok ilyen központi elszámoló számlán keresztül bonyolítják le a
lakáshiteleik törlesztését)
3.
3. Az adómentesség vizsgálatához szükséges dokumentumok átadása4 a
munkáltató részére.
Szereplők és feladataik
Munkáltató
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Megvizsgálni az összes adómentességi feltételt
Átutalni a támogatás összegét a munkavállaló által megjelölt számlára
A pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet felé (melyről a támogatás
folyósítása/utalása történne) - a támogatás folyósításával kapcsolatban bejelentési kötelezettsége van.
Hitelintézet
1.
1.
A munkáltatók pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet (tehát nem
feltétlenül a hitelszámlát vezető bank) feladata, hogy a rajta keresztül átutalt
támogatásokról igazolást adjon ki, és a NAV felé adatszolgáltatást
teljesítsen tárgyévet követő év január 31-ig.
5
Adó- és járulékfizetési kötelezettség
100 Ft-nyi NEM adómentes támogatás után
Munkavállaló
16 % SZJA
Munkáltató
Adóalap 120 Ft
19,2 Ft
+ 20% adóalap
korrekció (+20 Ft)
32,4 Ft 27 % EHO
10 % Nyugdíj járulék 12 Ft
8,5 % Egészség10,2 Ft
biztosítási és
Munkaerő piaci járulék
Összesen:
Bérjellegű
kifizetés
szabályai szerint
kell eljárni!
100 Ft
támogatás
1,8 Ft 1,5 % Szakképzési h.
34,2 Ft
Összesen
41,4Ft
Állam bevétele:
75,6 Ft
6
OTP
ADLAK
a
munkáltatóknak
7
OTP ADLAK – többszintű szolgáltatás
Az NGM rendelet lehetőséget ad a munkáltatónak arra, hogy a rászabott
feladatokat kiszervezze.
Az OTP Bank OTP ADLAK néven az alábbi többszintű szolgáltatást nyújtó
csomaggal lépett elsőként a piacra:
Alapszolgáltatás
A munkáltató az OTP Banknál vezetett pénzforgalmi
számlájáról utalja át a támogatást, továbbá az
adómentességi kritériumokat is saját maga ellenőrzi.
Jellemzően eseti utalásokról van szó.
Kiegészítő
szolgáltatás
A támogatások átutalását szintén a munkáltató végzi,
de az előzetesen vizsgálható
adómentességi
kritériumok vizsgálatát professzionális szolgáltatóra
bízná.
Teljes körű
szolgáltatás
A SZÉP kártyához hasonlóan a teljes
adminisztrációs,
eljárási,
átutalási
és
igazolási feladatkört lefedi.
8
Munkáltató megvizsgálja az
adómentességi
kritériumokat
ALAPSZOLGÁLTATÁS
Munkáltató bejelenti az OTP
Banknál a támogatás
folyósítását
Munkáltató átutalja a saját
számlájáról a
támogatásokat
Lépésről
lépésre
OTP Bank tárgyévet követő
év január 31-ig
• Igazolást Munkáltatónak
• Adatszolgáltatást NAV-nak
9
1. NGM rendelet szerinti bejelentési
kötelezettség elindítása
A www.otpbank.hu\vnt oldalon az alábbi linkre kattintva
indíthatja el az adatszolgáltatás feltöltését.
10
Munkáltató szerződést köt
az OTP Bankkal
KIEGÉSZÍTŐSZOLGÁLTATÁS
Adómentességi
kritérium
vizsgálat
OTP Bank megvizsgálja az
adómentességi
kritériumokat
Munkáltató bejelenti az OTP
Banknál a támogatás
folyósítását
Munkáltató átutalja a saját
számlájáról a
támogatásokat
OTP Bank tárgyévet követő
év január 31-ig ad
• Igazolást Munkáltatónak
11
• Adatszolgáltatást NAV-nak
Támogatás bejelentése és folyósítása
Az alapszolgáltatással megegyezően
kell a támogatás folyósítását bejelenteni, a
támogatást átutalni.
A Bank mindezek alapján fog tárgyévet
követő év január 31-ig az átutalt
támogatásokról igazolást küldeni és
adatszolgáltatást teljesíteni a NAV felé.
12
Munkáltató ON-LINE
szerződést köt az OTP
Bankkal
TELJES KÖRŰ
SZOLGÁLTATÁS
Minden egy
helyen
OTP Bank megvizsgálja az
adómentességi
kritériumokat
OTP Bank átutalja a
támogatást
OTP Bank tárgyévet követő
év elején leigazolja a
tárgyévi támogatás
adómentes felhasználását
OTP Bank tárgyévet követő
év január 31-ig küld
•Igazolásokat Munkáltatónak
•Adatszolgáltatást NAV-nak
13
Szolgáltatás tartalma
SZÉP kártyához hasonlóan teljes körű adminisztrációs és folyósítási
folyamat lebonyolítás, külön portálon keresztül.
•
•
•
On-line szerződéskötés
•
Havonta analitika
összeget)
•
A
támogatás
kifolyósításához
rendelkezésre bocsátása
•
•
•
OTP Bank átutalja a célszámlákra a támogatásokat
Munkavállalói törzsadatok egyszeri feltöltése
Adómentességi kritérium vizsgálat a Munkáltató által kijelölt
dolgozóira
feltöltése
a
portálra
(kinek
mekkora
szükséges
összeg
Megvizsgálja a célszerinti felhasználást
Igazolásokat készít, adatszolgáltatást teljesít NAV felé
14
Szerződéskötés elindítása
Az OTP ADLAK internetes portálról a munkáltatói adatok megadásával
on-line elindítható a szerződéskötési folyamat
15
Adómentességi kritériumok
ellenőrzése
A törzsadatokban megadott személyekre a Bank a vizsgálati díj
megfizetése esetén elvégzi az ellenőrzést az alábbiak szerint:
1. Felveszi a kapcsolatot a munkavállalókkal.
2. A munkavállalók a kért dokumentumokat bármely OTP
Bankfiókban leadhatják.
3. A Bank elvégzi a vizsgálatot.
4. A Bank az eredmény alapján az OTP Adlak portálon
keresztül a munkáltatónak elektronikus formában igazolja,
hogy kinek és maximálisan mekkora összegben nyújtható
a támogatás.
5. Amennyiben a munkavállaló valamely feltételnek nem felel
meg, további egyeztetés céljából a Bank ismét megkeresi a
megadott elérhetőségeken.
16
Támogatások folyósítása
1. A munkáltató minden egyes folyósítás előtt egy excel fájlt tölt
1.
fel arról, hogy kinek, mekkora összeget kell utalni.
2. A megadott lista alapján a Bank a lebonyolítási díjról kiállított
2.
számlát a Portálon keresztül és postai úton is megküldi.
3.
3. A munkáltató a lebonyolítási díjat és a támogatás
kifolyósításához szükséges összeget (fedezetet) átutalja az
OTP Adlak központi számlájára.
4. A rendelkezésre álló fedezetből az OTP Bank tárgyó 20-án
4.
kifolyósítja a támogatásokat a megfelelő célszámlákra.
5. Átutalást követően a Bank a támogatást igazoló számviteli
5.
bizonylatot a Portálon keresztül és postai úton is eljuttatja a
munkáltatónak.
17
Munkáltatói előnyök
1. A teljes körű ADLAK szolgáltatással leveszi a Bank a
1.
támogatás nyújtásával járó terhet a munkáltató válláról.
2. Minimálisra csökkenthető annak kockázata, hogy ne a cél
2.
szerint kerüljön felhasználásra a támogatás (adóbüntetés).
3.
3. Év közben is bevezethető.
4. Az OTP Csoport biztonságos és stabil hátteret biztosít a
4.
szolgáltatáshoz.
5. Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően minimálisra
5.
csökkenthető a munkáltatói adminisztrációs teher.
Díjak
és költségek
A 3 szolgáltatási szint esetén
fizetendő díjak
Támogatás átutalásának díja
Alapszolgáltatás
Kiegészítő
szolgáltatás
a kifizetéssel érintett bankszámlára
vonatkozó eseti, állandó, értéknapos vagy
csoportos átutalási díjon felül
+ 3,9%
A plusz 3,9%-os díj a tárgyévet követő év
január 31-én válik esedékessé egy
összegben
Adómentességi
feltétel vizsgálata
Alapszolgáltatásnál
nem érhető el
OTP csoport által folyósított
hiteleknél:19.990 Ft + ÁFA
Idegen bank által folyósított
hiteleknél: 29.990 Ft + ÁFA
OTP csoport által folyósított hitel esetén 3% + ÁFA OTP csoport által folyósított
Teljes körű
hiteleknél: 9.990 Ft + ÁFA
Idegen
bank
által
folyósított
hitel
esetén
szolgáltatás
• folyósítás hitelszámlára, vagy
4% + ÁFA Idegen bank által folyósított
központi elszámoló számlára
hiteleknél: 19.990 Ft + ÁFA
• folyósítás a hitelt nyújtó
hitelintézetnél vezetett
folyószámlára
5% + ÁFA
20
Köszönöm a figyelmet !
21