Sanktionsavgift - Sveriges Byggindustrier

download report

Transcript Sanktionsavgift - Sveriges Byggindustrier

Hur kan vi samarbeta för att
förbättra säkerheten och
undvika sanktionsavgifter?
Lars Björkeström , Arbetsmiljörådgivare BI Väst
Skara 2014-12-05
Varför?
Dagens program
1. Rollerna vid bygg- och anläggningsarbeten
2. Vem är ansvarig för vad?
3. Sanktionsavgifter
1. Rollerna vid bygg- och anläggningsarbeten
Byggprocessen
Projekteringsfasen
Produktionsfasen
Användningsfasen
Rivningsfasen
Rollerna i projekteringsfasen
• Byggherren
• Projektörer
• Arkitekter
• BAS-P
Rollerna i produktionsfasen
• Huvudentreprenören
• Underentreprenörer
• Byggherren
• BAS-U
• Skyddsombud
• Arbetstagare
Rollerna i användningsfasen
• Förvaltare
• Hyresgäst
Men vad gäller vid underhållsarbete och
reparationer/renovering?
Rollerna i rivningsfasen
• Se produktionsfasen
Uppdragstagare
• Det är möjligt för byggherren att överlåta sitt arbetsmiljöansvar
till en uppdragstagare. Det arbetsmiljöansvar som kan överlåtas
gäller för planeringen och projekteringen av byggprojektet, för
utförandet av byggprojektet eller för båda dessa delar.
• För att det ska vara möjligt krävs att uppdragstagaren har fått ett
självständigt ansvar för respektive del. Exempel på aktörer som
kan överta byggherrens arbetsmiljöansvar är general- eller
totalentreprenörer. Överlåtelsen ska ske genom ett skriftligt
avtal.
• Om det är fråga om en delad entreprenad kan byggherrens
ansvar inte överlåtas.
2.Vem är ansvarig för vad?
AV:s föreskrifter om byggnads- och
anläggningsarbete
• Vid planering, projektering och utförande av ett byggnadsoch anläggningsarbete aktualiseras ett särskilt regelverk
enligt AML och AFS 1999:3 som innebär en skärpt
skyddslagstiftning med ett arbetsmiljöansvar bl.a. för
byggherren, dvs beställaren av arbetet.
• Byggherren kan skapa bra arbetsmiljö från början genom bra
planering.
Att skapa en säker byggarbetsplats handlar om att göra rätt från
början och att varje skyddsansvarig har uppfyllt sina skyldigheter
Arbetstagarna
Arbetsgivarna
BAS-U
Byggherren
13
Skyddsansvariga
• Byggherren; skapar de yttersta förutsättningarna för ett bra säkerhetsarbete under
byggskedet genom att bestämma tid, resurser och mandat. Ska utse lämplig BAS-U/P som
bl.a. upprättar arbetsmiljöplan (BAS-P).
• BAS-U; bygger upp ramarna för säkerhetsarbetet på själva byggarbetsplatsen genom sin
samordningsroll. Ska hålla arbetsmiljöplanen levande under hela byggskedet.
• Arbetsgivarna/inhyrarna/egenföretagarna; ser till att det direkta arbetet bedrivs säkert
genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ska lämna riskbedömningar till BAS-U och följa
anvisningar samt instruktioner från BAS-U.
• Arbetstagarna; ska medverka i arbetsmiljöarbetet, följa ordnings- och skyddsregler, delta
i genomförandet av skyddsåtgärder samt använda skyddsanordningar och personlig
skyddsutrustning.
Byggherren ansvarar exklusivt för att:
– En byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
(BAS-P) utses.
– En byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet (BAS-U)
utses.
– Upprätta en förhandsanmälan
Byggherren befrias inte från ansvar för de uppgifter som BAS-P
och BAS-U ska utföra.
Arbetsmiljöansvar i tidigt skede för byggherre och
BAS-P
• Byggtider är så väl tilltagna att arbetena kan utföras utan
risk för ohälsa eller olycksfall.
• Transporter av bl.a. byggmaterial och rivningsmassor kan ske
på ett ur arbetsmiljösynpunkt godtagbart sätt.
• Innan rivning ska det vara klarlagt huruvida ev. hälsofarligt
material ( ex. asbest, kvarts eller PCB) förekommer.
• Stabilitet hos objekt som ska rivas har undersökts innan
arbete startar.
• Behovet av skyddsanordningar och skyddsutrustning ska
beaktas.
Forts.
• Byggprodukter väljs utifrån att de ska kunna hanteras utan
risk för ohälsa eller olycksfall (bedömning av produkts
storlek, egenskaper, behov av lyfthjälpmedel eller
säkerhetsutrustning etc.),
• Konstruktioner för grundläggning, stomsystem eller andra
bärande element väljs utifrån att undvika risk för ohälsa eller
olycksfall (bedömning av markförhållanden, val av
platsbyggnation eller elementmontering etc.),
• Installationer och inredning, deras placering och infästning
väljs utifrån att undvika risk för ohälsa eller olycksfall
(bedömning av tillräckliga utrymmen etc.).
BAS-P ansvarar för att:
– Delta i planeringen och ledningen av projekteringen.
– Samordna arbetet mellan dem som deltar i planering och
projektering så att arbetsmiljöfrågor beaktas för utförandeskedet och brukarskedet. Detta gäller särskilt:
– för de arbetsmoment som ska utföras samtidigt
– eller efter varandra
– eller då tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas
– Upprätta eller låta upprätta en arbetsmiljöplan och en
dokumentation över objektet (jfr byggherrens ansvar att ”se till
att en arbetsmiljöplan resp. dokumentation upprättas”).
Exempel på praktiska BAS-P uppgifter för att så tidigt som möjligt kunna
identifiera och minimera arbetsmiljörisker
• Genomför riskbedömning – de 13 punkterna i
arbetsmiljöplanen– samt ge förslag till eventuella åtgärder.
Samla även in övrigas riskanalyser.
• Bedöm behov av skyddsutrustning.
• Inventera eventuell annan verksamhet på byggarbetsplatsen
och bedöm påverkan av den .
• Se över ursparningar, infästningar, utrymmen för installationer
och transportöppningar mm samt behoven av hjälpmedel.
• Se över och säkerställ transportvägar till arbetsplatsen samt
plats för materialupplag.
• Upprätta tillfällig utrymningsplan, säkerställ utrymningsvägar
samt ta fram en krishanteringsplan.
BAS-U ansvarar för att:
• Samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället.
• Samordna åtgärder för att säkerställa att entreprenörerna på arbetsplatsen följer de
arbetsmiljöregler som är tillämpliga på det aktuella byggnadsarbetet.
• Vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde till
arbetsstället.
• Se till att arbetet tidplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och
olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället.
• Se till att allmänna skyddsanordningar (t ex ställningar, skyddsräcken etc.) inrättas och
underhålls.
• Se till att allmänna skyddsregler för arbetsstället utfärdas.
• Se till att ansvaret för speciella skyddsanordningar klargörs.
• Se till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas.
Forts.
• Organisera en skyddsverksamhet tillsammans med de entreprenörer som är verksamma
på arbetsplatsen.
• Se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på arbetsplatsen och genomföra alla
anpassningar, så att innehållet stämmer överens med de förhållanden som råder på
arbetsplatsen (jfr byggherrens ansvar att ”se till att sådana anpassningar görs i
arbetsmiljöplanen”).
• Ha överinseende över kontrollen av
– att tekniska anordningar är besiktigade och provade
– att förare av teknisk anordning har tillräcklig kompetens
– eller att förare, i förekommande fall, har erforderliga tillstånd
• Se till att uppgifter finns om vart man ska vända sig om företrädare för
byggarbetsmiljösamordnaren inte finns tillgänglig på byggarbetsplatsen. En eller flera
kontaktpersoner ska finnas och uppgifter om hur man får tag på någon vid alla tidpunkter
när arbete pågår.
Nyckelfaktorer i ansvaret för BAS-U
• BAS måste löpande hålla sig informerad och uppdaterad om entreprenörernas
arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
• BAS måste löpande begära in uppgifter från entreprenörerna om risker och skyddsåtgärder
för att kunna hålla arbetsmiljöplanen löpande.
• BAS måste uppdatera och anpassa ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen.
• BAS måste se till att alla på arbetsplatsen tar del av och förstår ordnings- och skyddsregler
samt arbetsmiljöplanen.
• BAS måste ha något slags kontrollsystem så att han kan säkerställa att ovanstående
fungerar, t ex gemensamma skyddsronder eller arbetsplatsträffar, regelbundna
uppföljningar med entreprenörerna och stickprovskontroller.
• BAS måste vidta åtgärder efter kontroll om ovanstående inte fungerar.
Exempel på praktiska BAS-U uppgifter för att lyckas med
samordningen
• Samordningsmöten; närvaro bör vara obligatorisk och
mötena bör dokumenteras samt protokollen distribueras till
alla UE + byggherren. På mötena bör bl.a. följande tas upp:
tidsplanering, resultatet och åtgärder efter
entreprenörernas riskanalyser, resultatet och åtgärder efter
skyddsronder, ändringar i arbetsmiljöplanen, tillbud och
olyckor (ingen fråga om skuld utan bara om att finna orsaken
och förebyggande åtgärder så att händelsen inte inträffar
igen), attityder och beteenden (säkerhetskulturen på
arbetsplatsen). Låt alla komma till tals och använd tolk om
nödvändigt. Låt alltid skyddsombudet få en egen punkt på
dagordningen.
Forts.
• Skyddsronder; regelbundenhet och dokumentation viktigt. Intervallen i
skyddsronderna kan variera beroende på intensitet/fas i projektet.
• Tydliga konsekvenser gentemot UE när ordnings- eller skyddsregler eller
arbetsmiljöplanen inte följs. Riktas främst mot UE och inte UE:s anställda.
• Dokumentation (t ex via mejl); särskilt viktigt är att dokumentera
tillsägelser/påpekanden gentemot entreprenör vars anställda kanske inte
följer arbetsmiljöplan eller inte som själv kanske inte gjort några
riskanalyser. Dokumentera även sådant som BAS anser ska återföras till
byggherren; det kan gälla kritik mot en sidoentreprenör som bara
byggherren står i kontraktsförhållande till eller kritik mot aktörer i
projekteringen.
Forts.
• Tydliga rutiner kring anmälningar och utredningar av olyckor och tillbud;
anmälningsskyldigheten till AV åligger resp. arbetsgivare/entreprenör men
ofta finns en rutin att BAS-U åtagit sig att göra anmälan för entreprenörs
räkning. När det gäller utredning av olyckan eller tillbudet enligt 9 § SAM så
åligger även den skyldigheten arbetsgivaren/entreprenören. Dock brukar
även BAS-U göra en egen utredning eller i vart fall tillsammans med
entreprenören för att utreda om en samordningsbrist kan ha varit orsaken.
Skapa gärna en checklista med frågor.
• Pärm med säkerhetsdatablad och besiktningsprotokoll samt
utbildningsintyg från UE; ska hållas aktuell och lättillgänglig på
arbetsplatsen.
Forts.
• Kontaktperson; en BAS-U representant måste alltid finnas tillgänglig på i
vart fall telefon men behöver inte vara på plats. Eftersom det alltid ska
finnas en utsedd kontaktperson för BAS-U på arbetsplatsen så är meningen
att denne ska veta hur BAS-U representanten kan nås. Tänk och planera
särskilt för detta i semestertider!
• Obs! Enligt AFS 1999:3 finns tre roller; BAS-U utsedd av byggherren (oftast
en juridisk person), BAS-U handläggare/representant utsedd av BAS-U (en
eller flera fysiska personer som är anställda hos eller inhyrda av BAS-U) och
kontaktpersoner som inte har några arbetsmiljöuppgifter alls utan bara ska
kunna vara en länk på arbetsplatsen till BAS-U.
Bikupa ansvar
1. Vilket ansvar är vi duktiga att ta?
2. Vad skulle vi kunna ta ett större ansvar för?
3.Sanktionsavgifter
Sanktionsavgift – vad är det?
• Syftet med sanktionsavgifterna är att skapa säkrare
arbetsplatser.
• Tidigare var flera bestämmelser i föreskrifterna
straffbelagda, vilket kunde leda till böter.
• En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det
mest effektiva sättet att se till att regler om
arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför att göra
en lagändring, och från och med den 1 juli 2014 är
därför fler regler kombinerade med en sanktionsavgift.
Sanktionsavgift – vad är det?
Några konsekvenser av det nya sanktionssystemet
• Fler företag kommer att få sanktionsavgift än de fysiska personer som idag
lagförs straffrättsligt.
• Sanktionsavgifterna kommer i flertalet fall att uppgå till högre belopp än de
bötesstraff som idag utmäts.
• Godkänd sanktionsavgift innebär inte notering i någon fysisk persons
belastningsregister.
Sanktionsavgift – vad är det?
• En sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett
straff man döms till i domstol. Att bryta mot en
bestämmelse som är belagd med böter ses som en
kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende
hanteras därför av polis och går sedan vidare till
åklagare och domstol.
Sanktionsavgift – vad är det?
Straff blir kvar för:
• Överträdelser av föreläggande och förbud utan vite.
• Om man tar bort en skyddsanordning.
• Föreskriften ”Minderåriga i arbetslivet”.
• Om man lämnar oriktiga uppgifter till Arbetsmiljöverket.
• Om man bryter mot skyldigheten att anmäla olycksfall och
allvarliga tillbud.
• Överträdelser av vissa regler i arbetstidlagen.
Sanktionsavgift – vad är det?
Begrepp
Påföljd
Vad gör
Arbetsmiljöverket?
Inblandade
myndigheter
Tid mellan
överträdelse
och påföljd
straff
böter,
fängelse
åtalsanmälan
Arbetsmiljöverket, polis,
åklagare,
tingsrätt
oftast lång
sanktionsavgift
administrativ
avgift
(storleken
bestämd på
förhand)
avgiftsföreläggande
Arbetsmiljöverket och ev.
förvaltningsrätt
några veckor
(längre)
Sanktionsavgift – vad är det?
1. Inspektören från Arbetsmiljöverket meddelar vilka brister
som har upptäckts vid inspektionen.
2. Om någon av bristerna är att ni inte har följt en
bestämmelse som är belagd med sanktionsavgift, så
rapporterar inspektören detta vidare inom
Arbetsmiljöverket. Ärendet utreds sedan internt. Du får
med andra ord inte veta direkt vid inspektionen om du ska
betala en sanktionsavgift.
3. Om Arbetsmiljöverket beslutar att du ska betala en
sanktionsavgift skickar de ett så kallat avgiftsföreläggande
till dig. Detta ska du godkänna inom en viss tid. Här
framgår även vilken avgift du ska betala.
Sanktionsavgift – vad är det?
4. Efter ditt godkännande skickar Arbetsmiljöverket
ärendet till länsstyrelsen, och det är till dem du sedan
ska betala.
5. Det är alltså Arbetsmiljöverket som beslutar om du
ska betala en sanktionsavgift, men du har rätt att få
ditt ärende prövat i förvaltningsrätten.
6. Om förvaltningsrätten beslutar att sanktionsavgiften
ska betalas har du möjlighet att överklaga deras
beslut till kammarrätten. Kammarrätten gör i så fall
en bedömning om de ska ge dig ett prövningstillstånd
eller inte.
Vem kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift?
• Det är arbetsgivaren som kan bli tvungen att betala en
sanktionsavgift. Det kan alltså vara företag,
organisationer, kommuner, landsting eller staten.
Sanktionsavgift – för vilka bestämmelser?
Bygg/anläggning
• förhandsanmälan
• arbetsmiljöplan
• ställningar
• fallskydd OBS! Träder ikraft den 1 januari 2015!
• asbest
Sanktionsavgift – för vilka bestämmelser?
Två nya paragrafer med sanktionsavgifter från och
med den 1 januari 2015:
• för fallrisker på 2 meter eller mer, vid takarbete,
gäller alla byggnads- och anläggningsarbeten, och
• vid snöskottning.
Sanktionsavgift – för vilka bestämmelser?
Tekniska området
• Besiktning av lyftanordningar, tryckbärande
anordningar.
• Besiktningsintyg
• Skriftligt tillstånd att använda truck.
• Explosionsfarlig miljö: riskbedömning,
explosionsskyddsdokument.
• Förbud att på marknaden släppa ut vissa
anordningar (försäkran om överensstämmelse).
Sanktionsavgift – för vilka bestämmelser?
Motorkedjesåg
• Dokumentation som styrker att den som arbetar med en
motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för
motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas.
• Den som låter någon använda en motorkedjesåg utan
dokumenterad kunskap ska betala sanktionsavgift om
10 000 kr per användare.
Hur stor blir en sanktionsavgift?
AV har utvecklat ett system med differentierade sanktionsavgifter:
• Om differentierad avgift inte passar har AV valt en fast avgift.
• Avgiften kan variera mellan 5 000 kr -1 000 000 kr.
• Differentierad avgift innebär att för samma överträdelse får stora
företag betala högre avgift än små företag. Bakgrunden är att stora
företag i regel har bättre betalningsförmåga.
• Som mått på betalningsförmågan har AV valt att använda antal
sysselsatta i företaget.
Hur stor blir en sanktionsavgift?
• Med antal sysselsatta i företaget avses antal anställda (heltid eller deltid)
och antal inhyrda personer oavsett (heltid eller deltid).
• I antalet sysselsatta inräknas inte bara personer på det inspekterade
arbetsstället utan totala antalet som arbetsgivaren sysselsätter under
samma organisationsnummer.
• Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift.
Exempel på differentierad avgift
92 a § AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete
Den som bedriver takarbete ska se till att fallskydd används.
Lägsta avgiften är 40.000 kr och högsta avgiften 400.000 kr.
Formel: Avgift = 40.000 kr + (antal sysselsatta – 1) x 721 kr
2 sysselsatta =
40.700 kr
15 sysselsatta =
50.000 kr
150 sysselsatta =
147.400 kr
375 sysselsatta =
309.600 kr
500 sysselsatta =
400.000 kr
Exempel på fast avgift
AFS 1999:3 om byggnads – och anläggningsarbete
• 7 § Byggherre som inte lämnat förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan
vissa byggen påbörjats ska betala en sanktionsavgift om 5.000 kr.
• 8 § Byggherre som inte upprättat arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen
etableras ska betala en sanktionsavgift på 50.000 kr där projektets storlek är
sådan att förhandanmälan krävs. Om förhandsanmälan inte krävs är avgiften
10.000 kr.
Sanktionsavgifter – Frågor och svar
Fråga
Vad händer om det är flera entreprenörer på samma arbetsplats, kan
sanktionen komma att fördelas eller pekas en ansvarig arbetsgivare
ut?
Svar
Om flera olika arbetsgivare/entreprenörer (fysisk eller juridisk
person) bryter mot samma bestämmelse så är var och en
betalningsansvariga för sin personal som utför arbetet. Om arbetet
utförs under en entreprenörs ansvar och arbetsledning med inhyrda
så kommer denne att bli betalningsansvarig för samtliga.
Sanktionsavgifter – Frågor och svar
Fråga
Kan BAS-U bli skyldig att betala sanktionsavgift?
Svar
Ja Bas-U kan bli skyldig att betala sanktionsavgifter men enbart för de
bestämmelser som gäller för denne, d.v.s. enligt 14 § AFS 1999:3 om
att en arbetsmiljöplan ska finnas tillgänglig och att alla inom
byggarbetsplatsen ska kunna ta del av den. Om Bas-U har ett
arbetsgivaransvar för viss personals arbeten kan denne få betala
sanktionsavgift utifrån sitt ansvar som arbetsgivare.
Sanktionsavgifter – Frågor och svar
Fråga
Kan man få en eller ett par dagar på sig att ordna till skyddet och
komma överens med Arbetsmiljöverket om att de kommer tillbaka
inom ett par dagar?
Svar
Nej
Sanktionsavgifter – Frågor och svar
Fråga
Om en underentreprenör felar kan huvudentreprenören bli ansvarig?
Svar
Huvudentreprenör finns inte som begrepp i arbetsmiljölagen. Det är
enbart arbetsgivare, Bas-P, Bas-U och byggherren som kan få en
sanktionsavgift.
Sanktionsavgifter – Frågor och svar
Fråga
Måste alla handlingar vara översatta i arbetsmiljöplanen? Behöver
den vara översatt till alla förekommande språk? När kan en muntlig
genomgång räcka?
Svar
Se råden till 13-15 §§ i AFS 1999:3. Arbetsmiljöplanen bör finnas på
svenska eller engelska. Den kan därutöver behöva översättas till
ytterligare språk som pratas vid byggarbetsplatsen om de som
arbetar där inte förstår svenska eller engelska. I vissa fall kan en
muntlig översättning accepteras om det handlar om enstaka
arbetstagare med annat språk. Omfattningen av vilka handlingar som
ska översättas ska vara de som är av betydelse för arbetet och då det
gäller andra språk särskilt de delar som berör deras arbete.
Sanktionsavgifter – Frågor och svar
Fråga
Hur långt sträcker sig Bas-U:s skyldighet att ta reda på vilka språk
AMP bör finnas på? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Vem står för
extra kostnader för översättningar?
Svar
I Bas-U ansvar ingår att hålla arbetsmiljöplanen tillgänglig och att se till att alla kan
ta del av den. Det medför att Bas-U måste hålla sig uppdaterad om vilka behov som
kan behövas för t.ex. översättning av en arbetsmiljöplan. Eftersom Bas-U samtidigt
ska veta vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen ser AV inget merarbete med
att de samtidigt undersöker vilka språk som talas. Vem som ekonomiskt ska
bekosta eventuella översättningar utöver svenska och engelska tar inte AV ställning
till. Det finns ett ansvar hos såväl Bas-U som arbetsgivaren att arbetstagarna ska
erhålla information och instruktioner för sitt arbete.
Sanktionsavgifter – Frågor och svar
Fråga
Hur ska en entreprenör agera om en arbetsmiljöplan inte finns
framtagen av Bas-P i projektet före projektstart?
Svar
Entreprenören bör, precis som idag, efterfråga denna från
byggherren.
Sanktionsavgifter – Frågor och svar
Fråga
Hur ska en entreprenör agera om en beställare inte fullgjort sina
åtaganden gällande arbetsmiljö i ett förfrågningsunderlag?
Svar
Arbetsmiljöverket tar inte ställning till förfrågningsunderlag.
Arbetsmiljöverket kommer enbart att kontrollera om gällande
arbetsmiljöbestämmelser följs. Byggherrens ansvar gäller enligt
aktuella paragrafer i AFS 1999:3
Sanktionsavgifter – Frågor och svar
Fråga
När en entreprenör påträffar asbest trots seriös inventering
genomförd av byggherren, vem drabbas av sanktionsavgiften? Vi tror
ju att svaret blir arbetsgivaren, men kan detta vara en förmildrande
omständighet som kan leda till jämkning?
Svar
Ja, det är först och främst ett arbetsgivaransvar. Vi kan inte ta
ställning till vilka förmildrande omständigheter som kan finnas utan
det får avgöras från fall till fall.
Vill du veta mer?
• Forma arbetsmiljön – Vägledning för
byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare,
entreprenörer och projektörer
(http://www.prevent.se/webbshop/produkter/forma-arbetsmiljon)
Kontaktuppgifter – Lars Björkeström
• Sveriges Byggindustrier, Ekmansgatan 1, 411 32 Göteborg
• Telefon: 031 - 708 41 07
• Mobiltelefon: 070 - 628 41 07
• E-post: [email protected]