AK-Samvirke net

download report

Transcript AK-Samvirke net

AK-SAMVIRKE
Beskæftigelsesreformen
December 2014
AK-SAMVIRKE
BESKÆFTIGELSESREFORMEN - TEMADAGE
- DET FÆLLES, INTENSIVEREDE KONTAKTFORLØB
- NYE IT-VÆRKTØJER – ”MIN PLAN”, SELVBOOKING AF SAMTALER, JOBLOG MV.
- INDSATSEN FOR DE LEDIGE
- JOBRETTET UDDANNELSE OG UDDANNELSE I ØVRIGT
- DET VIRKSOMHEDSRETTEDE
- FOKUS PÅ DE LEDIGES RÅDIGHED
- IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKTER
AK-SAMVIRKE
DET FÆLLES, INTENSIVEREDE KONTAKTFORLØB
– CV-SAMTALEN
• CV-samtalen fremrykkes til efter 2 ugers ledighed, mens vejledningssamtalen
afskaffes og integreres i CV-samtalen – administrative regler vil blive udstedt om
samtalens nærmere indhold.
• Under CV-samtalen forberedes arbejdet med ”Min Plan”, og der laves en aftale om
den lediges jobsøgning. Aftalen skrives ind i ”Min Plan”. ”Plan for jobsøgning” udgår.
• Den ledige skal vejledes om fællessamtaler, herunder om a-kassens deltagelse heri.
• CV’et optimeres, dels ift. at sikre den ledige et bedre værktøj i jobsøgningen, dels
ift. at sikre en bedre udsøgning for arbejdsgivere og jobkonsulenter – et arbejde er i
gangsat i STAR.
• Træder i kraft 1. juli 2015.
AK-SAMVIRKE
DET FÆLLES, INTENSIVEREDE KONTAKTFORLØB
- JOBSAMTALER I JOBCENTERET
• Jobcentrene holder jobsamtaler i hele ledighedsperioden.
• 3 af samtalerne holdes som fællessamtaler mellem jobcenteret, a-kassen og den ledige –
heraf de 2 indenfor de første 6 måneders ledighed. Jobcenteret ”booker” disse samtaler.
Øvrige jobsamtaler booker den ledige som udgangspunkt selv.
• Inden for de første 6 måneders ledighed skal der holdes en jobsamtale senest hver gang
medlemmet har været ledig i sammenlagt 1 måned. Jobsamtalerne kan holdes tidligere eller
op til 2 uger senere – der skal dog holdes minimum 6 jobsamtaler inden for de første 6
måneders ledighed.
• Herefter jobsamtaler hver 3. måned og en supplerende jobsamtale senest ved 16 måneders
ledighed.
• Træder i kraft 1. juli 2015 (– 16-månders-samtalen træder dog i kraft 1. januar 2015 som
en almindelige jobsamtale, mens den træder i kraft som en fællessamtale 1. juli 2015)
AK-SAMVIRKE
DET FÆLLES, INTENSIVEREDE KONTAKTFORLØB
- FÆLLESSAMTALER I JOBCENTERET
• Første fælles jobsamtale skal holdes efter CV-samtalen og senest efter 6 ugers ledighed.
Samtalen skal dog kun holdes som en fællessamtale, hvis a-kassen ud fra en helhedsorienteret
vurdering af medlemmets ledighedssituation finder, at medlemmet har behov for det – eller
hvis jobcenteret eller medlemmet beder om det. Den ledige skal vejledes om, at der holdes
fællessamtaler, hvis pågældende beder om det. Træder i kraft pr. 1. juli 2016.
• Anden fælles jobsamtale skal holdes tidligst efter 4 måneders ledighed og senest ved 6
måneders ledighed. Træder i kraft pr. 1. juli 2015.
• Tredje fælles jobsamtale holdes som en supplerende jobsamtale senest efter 16 måneders
ledighed. Træder i kraft pr. 1. juli 2015.
• A-kasserne deltager ikke i fællessamtalerne, hvis medlemmet ikke ønsker det – meddeles til
jobcenteret eller a-kassen. Der vil blive fastsat nærmere regler herom.
AK-SAMVIRKE
DET FÆLLES, INTENSIVEREDE KONTAKTFORLØB
- RÅDIGHEDSSAMTALER I A-KASSERNE
• Der skal holdes 2 rådighedssamtaler i a-kasserne inden for de første 6 måneders
ledighed.
• De 2 rådighedssamtaler skal medlemmet selv booke i a-kassernes
selvbookingsystemer. A-kassen kan fritage medlemmet for selvbooking.
• Efter 6 måneders ledighed holdes der rådighedssamtaler efter behov – her er der
ikke et krav om selvbooking.
• Uklart om der ændres i reglerne for rådighedssamtaler i øvrigt.
• Rådighedssamtaler efter hidtidige regler for AMY-modtagere, dvs. hver 3. måned i
hele ydelsesperioden.
• Træder i kraft 1. juli 2015.
AK-SAMVIRKE
SAMTALEFORM
• Samtaler i såvel jobcenter som a-kasse skal holdes ved personligt fremmøde.
• For ledige omfattet af en mindre intensiv indsats og for ledige i tilbud kan der
fortsat holdes samtaler telefonisk, digitalt eller på anden vis.
• For ledige i tilbud skal 16-måneders samtalen dog altid holdes ved fremmøde.
• Uklart om der vil blive fastsat regler om rammerne for afholdelse af fællessamtaler
telefonisk eller digitalt i forbindelse med mindre intensiv indsats eller tilbud.
AK-SAMVIRKE
SAMTALEFOKUS
• Første fællessamtale: ”Min Plan” og jobsøgning samt den videre vej frem mod et job.
For særligt de ufaglærte mulighederne for uddannelse, evt. i form at
uddannelsesløft. For de unge og de 50+-årige den forestående aktivering.
• Anden fællessamtale: ”Min Plan” og jobsøgning samt forestående aktivering.
• Tredje fællessamtale: Fokus på særlig indsats sidst i ledighedsperioden, dvs. på
mulighederne for at få en personlig jobformidler eller et ”kombinationsforløb” med
hyppigere samtaler og et virksomhedsrettet forløb med en tilknyttet jobkontaktperson
i virksomheden. For ledige i uddannelse skal der under samtalen være fokus på job
efter endt uddannelse.
• I alle fællessamtaler fokus på, hvordan a-kasse og jobcenter kan understøtte den
enkelte ledige i at komme tilbage i job.
AK-SAMVIRKE
SAMTALER – DE FØRSTE 6 MÅNEDER AF LEDIGHEDSFORLØBET
Måned
½
Jobcenter
A-kasse
A-kasse
CV-samtale
”Afklaring”
1
2
3
4
5
6
Fælles samtale:
”Min Plan”
Jobsamtale
Jobsamtale
Jobsamtale
Fælles eller
Jobsamtale
Fælles eller
Jobsamtale
Fællessamtale:
”Min Plan”
Rådighedssamtale
Fællessamtale
Rådighedssamtale
(rådighedssamtaler)
AK-SAMVIRKE
Rådighedssamtale
Rådighedssamtale
Rådighedssamtale efter behov
Jobsamtale
Jobsamtale
Jobsamtale
Fællessamtale
Jobsamtale
Jobsamtale
Jobsamtale
Fællessamtale
Jobsamtale
Jobsamtale
Jobsamtale
Jobsamtale
Fællessamtale
CV-samtale
Samtaler – Hele ledighedsforløbet
FÆLLESSAMTALER – LOGISTIK & KVALITET
• Der vil blive fastsat regler:
• Om kriterier for a-kassernes helhedsorienterede vurdering af medlemmets ledighedssituation og
behov for en første fællessamtale – afklaringsværktøj og faglig vurdering er afsættet
• Om den praktiske gennemførelse af samtalerne, herunder jobcentrenes planlægning og placering af
fællessamtalerne
• ”Rammeaftale” mellem KL og AK-Samvirke om bl.a. koordineret og
sammenhængende indsats, tilrettelæggelse af fællessamtaler, deling af viden og
best practise mv.
• Kompetenceudvikling.
AK-SAMVIRKE
IT-UNDERSTØTTELSE
- NYE VÆRKTØJER
• Afklaringsværktøj (forberedelsesskema) – profilerings-/screeningsværktøj
• CV (optimeret)
• ”Min Plan”
• Selvbooking af samtaler
• Joblog til registrering af oplysninger om jobsøgning
• Dialogværktøj
AK-SAMVIRKE
Den ledige
Forberedelsesskema
Forberedelsesskema
Jobkonsulent
CV
CV
CV samtale
Joblog
Min plan
Udkast –
min plan
Udkast – min plan
1. Fælles møde
Jobsamtaler
Rådighedssamtaler
Gentages
AK-SAMVIRKE
IT-UNDERSTØTTELSE
- AFKLARINGS-/SCREENINGSVÆRKTØJ
• Et afklarings-/screeningsværktøj under udvikling i STAR.
• Værktøjet tager afsæt i en række spørgsmål, som den ledige skal svare på, bl.a.
ved ledighedens indtræden. Tager herudover afsæt i en række registeroplysninger,
som skal afdække risikoen for langtidsledighed for den enkelte.
• Et centralt statsligt værktøj, men formentlig mulighed for at udbygge ift. egne
medlemsgrupper mv., fx med yderligere spørgsmål.
• Jobkonsulenter skal certificeres til brugen af værktøjet.
• Vi er med i udviklingsarbejdet.
• Værktøjet implementeres 1. juli 2016.
• Herudover udvikling af et dialogværktøj, bl.a. med afsæt i projektet om ”nudging”.
AK-SAMVIRKE
IT-UNDERSTØTTELSE
- ”MIN PLAN” – OMDREJNINGSPUNKTET I INDSATSEN
• ”Min Plan” er et fælles digitalt værktøj på Jobnet.dk, som bl.a. samler mål, delmål,
fremadrettede aftaler og indsatser mv. ét sted.
• ”Min Plan” – et afsæt og en ramme for hvad der skal ske i medlemmets
ledighedsperiode, og hvad der skal tales om ved den første fællessamtale og senere
samtaler.
• ”Min Plan” under udvikling i STAR – vi er med i udviklingsarbejdet.
• I udviklingen af planen fokus på enkelt design og enkel opsætning, hvad der giver
mening for den ledige (fx ”to do”) samt på integration til andre digitale redskaber,
bl.a. afklaringsværktøj, CV, selvbooking og joblog.
• Klar opgave- og ansvarsfordeling ift. hvem den ledige har aftalt hvad med.
• ”Min Plan” implementeres 1. juli 2015.
AK-SAMVIRKE
SKITSER
AK-SAMVIRKE
SKITSE – TO-DO
ELEMENT
Aftale
To-do liste
AK-SAMVIRKE
IT-UNDERSTØTTELSE
- SELVBOOKING AF JOBSAMTALER
• Selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret via Jobnet.dk (”Planner-systemet”) –
oplysninger om planlagte og afholdte samtaler, uanset om den ledige eller
jobcenteret booker disse, udveksles via det fælles datagrundlag.
• Den ledige skal booke inden for frister, som ofte aftales fra samtale til samtale.
Frister synliggøres på den lediges ”Min Side” på Jobnet.dk.
• Afmelding ved manglende selvbooking af samtaler.
• Jobcenteret kan fritage den ledige fra selvbooking og fratage den ledige retten til
selvbooking – men kun ift. jobsamtalerne.
• Tidligst implementeret primo 2016.
AK-SAMVIRKE
IT-UNDERSTØTTELSE
- SELVBOOKING AF SAMTALER I A-KASSERNE
• Den ledige skal selvbooke de rådighedssamtaler i a-kasserne, som skal holdes inden
for de første 6 måneders ledighed. Herefter ingen krav om selvbooking.
• Derfor krav om at alle a-kasser skal have et system til selvbooking af samtaler –
samt krav om adgang til at logge på systemet via Jobnet.dk. Oplysninger om
planlagte og afholdte rådighedssamtaler, uanset om den ledige eller a-kassen
booker disse, udveksles via det fælles datagrundlag.
• Afmelding ved manglende selvbooking af de første rådighedssamtaler.
• A-kasserne kan fritage for selvbooking eller fratage den ledige retten til
selvbooking.
• A-kasserne bestemmer selv, om også andre samtaler selvbookes.
• Formentlig tidligst implementeret primo 2016.
AK-SAMVIRKE
IT-UNDERSTØTTELSE
- JOBLOG
• Alle ledige skal registrere oplysninger om deres jobsøgning i en digital joblog.
• Registreringen sker enten i jobloggen på Jobnet.dk eller i a-kassens egen joblog.
• Ved registrering i a-kassens joblog skal der ske integration/dataudveksling via det fælles
datagrundlag, så der til enhver tid er transparens ift. de registrerede oplysninger.
• Indtil der er integration til det fælles datagrundlag, skal den ledige registrere oplysninger
om jobsøgning i jobloggen på Jobnet.dk
• Den ledige skal have hjælp til at joblogge, hvis den pågældende ikke kan finde ud af det.
• Uklart hvilke krav der vil blive fastsat til, hvor ofte den ledige skal joblogge, og hvor ofte akassen skal følge op – men oftere end hver 3. måned.
• Frist til at joblogge og evt. rådighedsvurdering ved manglende joblogning.
• Implementeres gradvist fra 1. juli 2015 og frem – fuldt implementeret i 2016.
AK-SAMVIRKE
IT-UNDERSTØTTELSE - GENERELT
• Krav om dataudveksling – alle leverer ind til det fælles datagrundlag.
• Stort fokus på implementering til tiden i alle led.
• Vigtigt at samarbejde om de it- og udviklingsprojekter der i gangsættes – og
komme med konstruktive input til styrelsen. Samarbejdet skal prioriteres, hvis vi vil
have indflydelse. Vi trækker på a-kasserne i den forbindelse.
• STAR udsender releases i flere omgange bl.a. i marts og i juni måned – der er
generelt meget på vej.
• Vi er i løbende dialog med STAR, herunder også om prioritering og ”governance”.
AK-SAMVIRKE
INDSATSEN FOR DE LEDIGE
- I HOVEDTRÆK
• Aktiveringsindsatsen fremrykkes
• Ret og pligt til tilbud efter senest 6 måneder for ledige mellem 30 og 50 år og efter senest 13 uger for
ledige der ikke er fyldt 30 år, og for ledige der er fyldt 50 år.
• Kravet om gentagen aktivering afskaffes. Kun ret og pligt til ét aktivt tilbud.
• Mere målrettet uddannelsesaktivering til ledige med størst behov, bl.a. via de nye
uddannelsespuljer.
• Mere målrettet virksomhedsaktivering (– mindre offentlig aktivering) – men ret til selvfundet
virksomhedsrettet aktivering i form af praktik og ansættelse med løntilskud, hvis betingelserne
i øvrigt opfyldt.
• Mindre ”kommunal projektaktivering” som øvrig vejledning/opkvalificering, herunder bl.a.
jobstøtte- og jobsøgningsforløb – som følge af afskaffelse af driftsrefusionen.
• Rådighedsafprøvende tilbud, herunder nytteindsats.
AK-SAMVIRKE
REALKOMPETENCEVURDERING
• Ledige der er 30+ uden erhvervskompetencegivende uddannelse har ret en
realkompetencevurdering.
• Realkompetencevurdering = Vurdering af hvordan den pågældendes kompetencer
kan bruges i forhold til en bestemt uddannelse, et bestemt job eller branche.
Resulterer i formel anerkendelse af kompetencer gennem et kompetencebevis.
• Realkompetencevurderingen foretages af en uddannelsesinstitution under følgende
områder; almen voksenuddannelse (VUC), arbejdsmarkedsuddannelse (AMU),
erhvervsuddannelse for voksne (EUD) eller videregående voksenuddannelse (VVU).
• Den ledige skal opdatere sit CV efter en realkompetencevurdering.
• Træder i kraft 1. juli 2015.
AK-SAMVIRKE
JOBRETTET UDDANNELSE
- MED RELEVANS FOR ARBEJDSMARKEDET OG KONKRET JOBFOKUS
• Kun for ledige ufaglærte og faglærte samt for ledige med en kort videregående uddannelse, som samtidig
har en erhvervsfaglig uddannelse = Ikke for ledige med mellemlang og lang videregående uddannelse eller
ledige med kort videregående uddannelse, som ikke samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.
• Kun ét kursus, en uddannelse eller et kursusforløb, der er stykket sammen til en pakke – og kun hvis kurset
fremgår af en ny BM-positivliste, som skal tage afsæt i relevans for arbejdsmarkedet og fokus på konkrete
jobfunktioner. Listen revideres én gang årligt.
• Ret til et kursus fra 1. ledighedsdag – kurset skal være afsluttet inden for 9 hhv. 6 måneders ledighed for
ledige fyldt hhv. ikke fyldt 25 år. Også ret til at fortsætte i et kursus, der er startet inden 1. ledighedsdag,
hvis betingelserne opfyldt. Ret til kun at tage dele af et kursus og til at tage hele eller dele af et kursus om,
hvis kurset må afbrydes på grund af sygdom eller beskæftigelse. Jobrettet uddannelse eventuelt suppleret
med uddannelsestilbud – 5 mio. kr. afsættes hertil.
• Vejledning om jobrettet uddannelse i jobcenteret ved første jobsamtale, hvis dette efterspørges af den ledige
– for at understøtte denne i at søge ”meningsfuld” jobrettet uddannelse.
• Samtale i jobcenteret senest efter 1 uge, hvis der søges om jobrettet uddannelse, inden første jobsamtale.
Godkendelse af kursus betinget af, at samtalen er holdt.
• Ikke krav om afholdt jobsamtale, hvis den ledige fortsætter i et kursus henover 1. ledighedsdag.
AK-SAMVIRKE
JOBRETTET UDDANNELSE - OVERGANGSORDNING
• De nye regler om jobrettet uddannelse får virkning fra og med d. 12. november (fremsættelsesdato for nye
regler i lovforslaget).
• De nye regler finder anvendelse for alle kurser, som starter d. 1. januar 2015 eller senere.
• Reelt en mellemperiode nu, hvor der ikke kan godkendes kurser med start d. 1. januar 2015 eller senere, da
godkendelsesgrundlaget/positivlisten endnu ikke er meldt ud.
• Kurser, som starter inden d. 1. januar, godkendes efter de hidtidige regler.
• Alle kurser godkendt inden d. 12. november opretholdes – uanset startdato for kurset – dvs. også kurser med
start efter d. 1. januar 2015.
• Ledige omfattet af reglerne om selvvalgt uddannelse inden d. 1. januar 2015 har ret til jobrettet uddannelse,
selv om de tidligere har gjort brug af retten til selvvalgt uddannelse. Perioder med selvvalgt uddannelse
tælles sammen med perioder med jobrettet uddannelse – til 6 uger i alt. Kurser om jobrettet uddannelse skal
for disse ledige være afsluttet inden for 13 hhv. 10 måneders ledighed.
• Ny blanket til ansøgning om jobrettet uddannelse.
• Ledige, der allerede har ansøgt om kurser som kan tages som jobrettet uddannelse, skal ikke ansøge igen.
AK-SAMVIRKE
UDDANNELSESPULJE
Regional uddannelsespulje:
• Tilbud om korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste
inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6
måneder. Bl.a. privat udbudt efteruddannelse (fx off shore sikkerhedskurser).
• Ikke målrettet særlige grupper af ledige, men som udgangspunkt for alle.
• Ingen varighedsbegrænsning – kan gives i hele ledighedsperioden.
• Træder i kraft 1. januar 2015.
AK-SAMVIRKE
UDDANNELSESLØFT
Uddannelsesløft – landsdækkende pulje:
• Tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser (voksensporet), hvis den
ledige er 30+ og enten ikke har en erhvervsuddannelse eller har en forældet
erhvervsuddannelse. Uddannelsen skal så vidt muligt være rettet mod områder med
efterspørgsel/behov.
• Ingen varighedsbegrænsning – kan gives i hele ledighedsperioden, men må ikke strække sig
ud over ydelsesperioden.
• Tilbud om uddannelsesløft aftales mellem den ledige og jobcenteret. Ikke pligt til at tage
imod tilbud om uddannelsesløft – men pligt til at gå i gang og tage del i uddannelsen efter at
have taget imod tilbuddet. Fritagelse for rådighedsforpligtelsen.
• Ret til 80 pct. af maks. dagpengesats og mulighed for lån op til individuel sats.
• Træder i kraft 1. juli 2015.
AK-SAMVIRKE
DET VIRKSOMHEDSRETTEDE
• Ansættelse med løntilskud i det offentlige
• Først efter 6 måneders ledighed, dog undtagelser, kun i op til 4 måneder, med en lavere tilskudssats
• Ansættelse med løntilskud i det private
• Først efter 6 måneders ledighed, dog undtagelser, kun i op til 6 måneder, med en uændret tilskudssats
• Trainee-indsats for dimittender, der som minimum har en kort videregående uddannelse
• Ansættelse som vikar i jobrotation
• Først efter 6 måneders ledighed, kun i op til 6 måneder, med en lavere tilskudssats
• Ansættelse som voksenlærling
• Målrettes ledige/beskæftigede uden uddannelse, dvs. personer uden en erhvervsuddannelse eller med en
forældet uddannelse
• Ledige uden uddannelse kan ansættes efter 2 måneders ledighed, mens ledige med en
erhvervskompetencegivende uddannelse kan ansættes efter 12 måneders ledighed
• Ledige uden uddannelse ansættes med en højere tilskudssats. Tilskud i hele uddannelsesforløbet ved ansættelse
af ledige, dvs. også ud over 2 år
• Ledige kan ansættes uden om arbejdsmarkedsbalancen
AK-SAMVIRKE
FOKUS PÅ DE LEDIGES RÅDIGHED
- RÅDIGHEDSAFPRØVENDE TILBUD OG UDEBLIVELSE FRA TILBUD PÅ
ENKELTDAGE
• Rådighedsafprøvende tilbud – gives med henblik på at afprøve den lediges vilje til medvirken i og rådighed for den aktive
indsats.
• Tilbud i form af vejledning/opkvalificering, virksomhedspraktik, herunder også nytteindsats, samt ansættelse med løntilskud.
• Underretning til a-kassen om tilbuddet – men ingen rådighedsvurdering.
• Hvis afslag på eller ophør i rådighedsafprøvende tilbud gælder de alm. regler om underretninger, sanktioner mv.
• Sanktioner (”så længe”) ved udeblivelse fra tilbud, også tilbud om uddannelsesløft og rådighedsafprøvende tilbud.
• Underretning til a-kassen om udeblivelsen – lige nu i dialog med STAR herom.
• Ingen sanktioner i situationer, hvor den ledige lever op til sin rådighedsforpligtelse, eller hvor den ledige ville kunne få
tjenestefrihed i et ansættelsesforhold, fx v. begravelse. Som noget nyt heller ingen sanktioner v. barns 1. sygedag eller ved
speciallægetid.
• Ingen rådighedsafprøvende tilbud eller sanktioner ved udeblivelse til AMY-modtagere.
• Træder i kraft 1. juli 2015.
AK-SAMVIRKE
IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKTER – I
Elementer der træder i kraft 1. januar 2015
• En lang række regler vedr. den aktive indsats, bl.a. afskaffelse af gentagen aktivering,
målretning af løntilskuds-, jobrotations- og voksenlærlingeordningerne, permanentgørelse af
trainee-indsatsen. Herudover driftsrefusion-omlægning.
• Styrket indsats sidst i ledighedsperioden, samtale ved 16-måneders ledighed og mulighed
for personlig jobformidler eller ”kombinationsforløb”.
• Jobrettet uddannelse (jf. dog virknings-/overgangsregel) og regional pulje til uddannelse.
• Afskaffelse af G-dagene ved korttidsansættelser.
Elementer der træder i kraft 1. juli 2015
• Stort set alle øvrige elementer – dog med enkelte undtagelser, særligt ift. IT-understøttelsen.
AK-SAMVIRKE
IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKTER – II
- DOG IKKE FOR SELVBOOKING & JOBLOG – MINISTEREN FASTSÆTTER IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT HERFOR
Træder i kraft 1. januar 2015:
Træder i kraft 1. juli 2015:
• Afskaffelse af gentagen aktivering.
• Et fælles og intensiveret kontaktforløb.
• Ingen driftsrefusion for øvrig vejledning og opkvalificering.
• Fremrykning af ret- og pligt tilbud.
• Ny ordning med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse til
dagpengemodtagere og ledige fleksjobvisiterede.
• Ændring af varighedsbegrænsning for tilbud om vejledning og
opkvalificering.
• Regional uddannelsespulje.
• Ret til selvfundne virksomhedsrettede tilbud.
• Målrettet og styrket voksenlærlingeordning.
• Pulje til uddannelsesløft
• Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser.
• Særlig dagpengesats og lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft.
• Trainee-indsats og virksomhedspraktik i op til otte uger for dimittender.
• Ret til at få vurderet uformelle kvalifikationer.
• Målretning og afbureaukratisering af løntilskud.
• Jobcentrene får mulighed for at give rådighedsafprøvende tilbud.
• Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter.
• Ledige, der udebliver en eller flere dage fra tilbud, sanktioneres.
• En særlig indsats for langtidsledige - styrket indsats i dagpengeperioden.
• Virksomhedsservice og jobformidling.
• Afskaffelse af arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse ved
mindre end tre måneders ansættelse.
• Ledige skal fremover kun have én plan.
AK-SAMVIRKE