Rijksoverheid presentatie

download report

Transcript Rijksoverheid presentatie

Operatie BRP

Workshop Operatie BRP

Klantendag BPR 30 oktober 2014

Agenda •

Aanpak (BRP Opleverplan, Roadmap)

Planning en stand van zaken

Gemeenten en afnemers

Meer informatie

Operatie BRP | 2

BRP Opleverplan

BRP Opleverplan Stap 1: Ontkoppelen GBA Stap 2: Verwerken GBA bijhoudingen Stap 3: Leveren met de BRP Stap 4: Verwerken BRP bijhoudingen Stap 5: Einde GBA-stelsel

Operatie BRP | 3

BRP Opleverplan

Productie

Stap 1: Ontkoppelen GBA

ontkoppelen afnemende processen binnen gemeenten van “eigen GBA”

zaak voor gemeenten en hun leveranciers

KING levert ondersteuning (workshop BGL.zip)

Operatie BRP | 4

BRP Opleverplan

Test

Stap 2: Conversie en verwerken GBA bijhoudingen

Persoonslijsten Persoonslijsten + Baseline 1 Leveringen

GBA-V

Oude datamodel Initiële vulling

BRP

Nieuwe datamodel Controle (initiële vulling én bijhouding) Operatie BRP | 5

BRP Opleverplan

Stap 3: Leveren met de BRP (schaduwdraaien)

Persoonslijsten Persoonslijsten + Baseline 1

Test

Leveringen GBA stijl

GBA-V

Leveringen GBA stijl Controle

BRP

Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl) Operatie BRP | 6

BRP Opleverplan

Einde stap 3: Uitzetten GBA-V

Persoonslijsten + Baseline 1

GBA-V Productie

• • • Baseline 1 Centralisatie Nieuwe datamodel Leveringen GBA stijl

BRP

Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl) Operatie BRP | 7

BRP Opleverplan

Stap 4: Bijhouden met de BRP

Persoonslijsten + Baseline 1 Bijhouding obv processen (+ Baseline 2)

Productie

• Baseline 2

BRP

Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl Operatie BRP | 8

BRP Opleverplan

Stap 5: Einde GBA stelsel

Persoonslijsten + Baseline 1

BRP

Leveringen GBA stijl

Productie

Bijhouding o.b.v. BRP-processen Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl Operatie BRP | 9

Roadmap Operatie BRP •

De Roadmap Operatie BRP geeft een totaaloverzicht van ontwerp tot en met implementatie/in productie nemen van de nieuwe voorzieningen

De Roadmap beschrijft alle activiteiten die Operatie BRP en daarbij betrokken partijen uitvoeren en geeft per activiteit aan hoe de verantwoordelijkheid is belegd (RACI-tabel)

Operatie BRP | 10

Roadmap Operatie BRP | 11

Roadmap

RACI-tabel Acceptatie

Requirementstoets Gegevenskwaliteittoets Infratoets Functionele Acceptatie Test Keten Acceptatie Test Performance Testen Beveiligings Testen Schaduwdraaien Productie Acceptatie Test Applicatief Beheer Technisch Beheer Advies Start Acceptatie Vrijgave Advies C R C r I C C C C C C C C R r r R R R R R R R R R R r r R r r C C r C C r r r AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI I C C C C C r I r C C C C r C C C C C C C C C • • • •

Rol gemeenten en afnemers in onderdelen roadmap: Ontwikkeling

• Bijdragen specs diensten •

Acceptatie

Bijdragen aan Functionele (Keten) Acceptatie Testen Deelname “schaduwdraaien” Steekproeven gegevensvalidatie Bijdragen aan vrijgave advies

Implementatie

(voorbereiden op) Aansluiten Operatie BRP | 12

Planning

BOP Stap Stap 2 Stap 3 Stap 4 Oplevering Initiële vulling data base, verwerken GBA-V bijhoudingen, GGO viewer Start schaduwdraaien met migratievoorzieningen Mutatielevering (BRP+LO3) Bevraging Selecties Bijhouding Planning/oplevering Opgeleverd voor test: september 2014 (volgens planning) In mei 2014 tests met productiedata gestart Q3 2015 Q4 2015 Q4 2015 Q4 2016 Aansluiten gemeenten en afnemers: 2017 en 2018

Operatie BRP | 13

Stand van zaken • • • • • • • •

Proefconversies met productiedata verlopen goed en worden periodiek herhaald tot in productie gaan Systeem- en integratietest voor stappen 2.1 en 2.2 is gaande Acceptatietest voor deze stappen start medio november Onderhanden: opstellen specificaties en bouw van de functionaliteit voor BOP-stappen 3.1, 3.2, 4.3

Kwaliteit gegevens (Baseline 1 en 2) – straks meer LO BRP 1.0 vastgesteld (zie website) Leveranciers BZM en afnemerssystemen testen in de proeftuinomgeving berichtconcepten en koppelvlakspecificaties

Operatie BRP | 14

Stand van zaken •

De stuurgroep heeft in het afgelopen jaar naast planning en begroting o.m. de volgende documenten vastgesteld:

• • • • • • • BRP Opleverplan Roadmap Operatie BRP Governance Operatie BRP Ontwerpaspecten BRP Impactanalyses i.v.m. wettelijk verplichte wijzigingen (meervoudige nationaliteit, BW) Test- en acceptatiestrategie Transitieplan afnemers •

De stuurgroep stuurt op geld-tijd-functionaliteit “Er staat een hek om het programma”

Operatie BRP | 15

Kwaliteit van gegevens •

Baseline 1:

• • •

kwaliteit van de gegevens op de persoonslijst BPR verzorgt signalering moet voor initiële vulling van de BRP data base zijn afgerond (persoonslijsten met BL-1 fouten vallen uit)

Baseline 2 (per gemeente):

kwaliteit van de relaties tussen persoonslijsten

moet zijn afgerond voor overstap naar BRP bijhouding

Operatie BRP | 16

Aantal fouten Baseline 1 per gemeente

Aantal fouten

< 5 5-9 > 10

Aantal gemeenten

68 16 4

Meer dan 300 gemeenten hebben geen baseline 1 fouten Groot deel van fouten: ontbreken van een of meer verplichte BAG-gegevenselementen

Operatie BRP | 17

Verdeling fouten BL-1

Aantal bevindingen Aantal gemeenten

50 1 15 1 9 8 12 11 7 6 5 4 3 2 1

Totaal

10 16 33

88

1 1 3 2 1 4 6 9 Operatie BRP | 18

Aanpak BL-2 • • • •

Baseline 2 gaat over het leggen van relaties (tussen personen), het gaat om ca. 80 mln relaties De conversiesoftware kan ongeveer 90% van deze relaties geautomatiseerd leggen (72,5 miljoen) Van de rest lossen we 80% (6,7 miljoen relaties) (zeer waarschijnlijk) ook softwarematig op De overige inconsistenties (0,8 miljoen relaties) zijn niet geautomatiseerd te herstellen en vergen mogelijk actie door gemeenten en hun leveranciers (betreft inconsistenties die volgens het LO GBA niet fout zijn maar binnen de BRP ongewenst zijn)

Operatie BRP | 19

Aanpak BL-2 (stand van zaken) • • •

Stand van zaken Baseline 2: Het programma analyseert nu de noodzaak deze inconsistenties op te lossen Uitkomst van de analyse in stuurgroepvergadering van november 2014 bekend, op basis daarvan

nadere besluiten over welke fouten op te lossen

inzet kwaliteitsmonitor ten behoeve van signalering van op te lossen fouten Meer info hierover tijdens Tribune op 4 december

Operatie BRP | 20

Betrokkenheid gemeenten en afnemers

Gemeenten

Betrokken bij besturing Operatie BRP, bij acceptatietest (Expertgroep) en bij afstemming detailspecificaties diensten

Ondersteuning gemeenten bij (voorbereiding op) aansluiten door KING

Aandachtspunten in 2014 en 2015

Kwaliteit (Baselines)

Stap 1 : Binnengemeentelijke Levering (BGL)

Operatie BRP | 21

Betrokkenheid gemeenten en afnemers

Afnemers

Betrokken bij besturing Operatie BRP, bij acceptatietest (Expertgroep) en bij afstemming detailspecificaties diensten

Ondersteuning afnemers bij (voorbereiding op) aansluiten door Operatie BRP en BPR

Aandachtspunten in 2014 en 2015

Impact in kaart brengen (en nadenken over manier van aansluiten)

Zie Draaiboek invoering BRP afnemers en checklist

Zie Transitieplan afnemers

Operatie BRP | 22

Gemeenten, afnemers •

Tijdens Tribune Operatie BRP op 4 december a.s. is er meer informatie, o.a.:

Workshop BGL (KING)

Informatie over bewerkersconstructies

• • •

Nadere toelichting op ondersteuning voor afnemers Leveranciers BZM’s en afnemerssystemen Demonstratie software 2.1 en 2.2

U heeft een vooraankondiging ontvangen; komende week ontvangt u een uitnodiging om u in te schrijven

Operatie BRP | 23

Meer informatie •

website: operatiebrp.nl

nieuwsbrief (abonneren via website)

tribune BRP (4 december 2014, Utrecht)

Operatie BRP | 24

Operatie BRP

Vragen en opmerkingen?

Zie ook:

www.operatiebrp.nl