Tværgående budgetanalyse af Fødevareministeriet

download report

Transcript Tværgående budgetanalyse af Fødevareministeriet

Kan det privat-offentlige samarbejde
forbedres?
Oecon-konferencen 2011
Gustav Jeppesen
Aarhus, den 24. september 2011
Hvem er …
 Gustav Jeppesen
 Mine fokusområder i Deloitte
– Årgang 1984
– Effektivisering (stordrift, procesforbedringer,
organisering, digitalisering , indkøb mv.)
– Cand.oecon. 1991
– Styring (incitamenter, kontrakter, registrering,
opfølgning)
– Finansministeriet 1991-1995
– Nykredit, UNI-C 1995-1998
– Offentligt privat samspil (udbud, OPP,
kvalitetssikring)
– Deloitte fra 1998; partner fra 2002
 Deloitte Business Consulting A/S
– Vokset fra en nichespiller til 220 konsulenter på ti
år
-2-
Lige en introduktion – former for offentlig-privat samspil
Klassisk udbud,
licitation
Offentlig-privat
innovation
Partnering
Offentlig-privat
partnerskab
Offentlig-privat
selskab
Samlet udbud
(OPP-light)
-3-
Kan det offentlig-private samarbejde forbedres?
Ja, det kan det da!
Men alt er nu heller ikke kun skidt!
Vi tager nogle eksempler
-4-
Case # 1 – (Drift)
Udbud af færgedrift til en dansk ø (en nogle år gammel case)
 Projekt:
 Den statslige operatør byder selv med
– 4 års færgebetjening af en dansk ø med RoPaxfærger og en hurtigfærge
– Utilstrækkelig viden hos udbyder om, hvad der
udbydes
– Konkurrenter vurderer, at konkurrencen er ulige
 Unødig folkelig tumult og politisk opmærksomhed
– Forpester relation mellem regulator, ejer og
udbyder (alt sammen Transportministeriet)
– Udliciteringen blandes sammen med en flytning af
færgehavnen
– Stor offentlig opmærksomhed (20.000
underskrifter, tumult på kajen)
 Ikke nogen for alvor sultne private leverandører
– Ingen med ønske om at sætte sig på al færgedrift i
Nordeuropa
 Udbudsregler
– Omfattet af statsstøttereglerne (finder man ud af
undervejs) – udbudsreglerne i deres mest absurde
form
 Resultatet
– Alt for dyrt at gennemføre udbud
– Kun én byder
– Kun pris tæller – ikke kvalitet! Derfor nødvendigt
med kvalitets-konditionskrav i udbudsmaterialet
– Gold plate-løsning med nye færger
– Ingen reel dialog under udbudsprocessen – kun
spørgsmål/svar
– Samfundsøkonomisk skidt løsning
 Krav
– Fra få service- og kvalitetskrav til mere end 900
nøje fastlagte krav, alle isoleret set fornuftige, men
samlet noget af et monster
-5-
Case #2 (Anlæg og drift)
Etablering af en motorvej som OPP
 Projekt:
– Etablering af motorvejsstykket (25 km) fra Kliplev til
Sønderborg; drift af vejen i ca. 26 år
 Tæt dialog med fokus på at eliminere risici og
derved forbehold i kontrakten
– OPP giver mulighed for udbudsformen
konkurrencepræget dialog
– Staten betaler først for vejen, når den åbner
– Alle risici er blevet drøftet og – hvor det giver
mening – søgt overført til leverandøren, nogle
gange mod betaling
 Rammerne var fastlagt
– Linjeføring endeligt besluttet, ekspropriationer
gennemført, inden den private går i gang
– Bestillerorganisationen fokuseret på, at det i videst
muligt skulle fungere som et funktionsudbud
– Staten bærer dog visse risici
 Resultater
– Leveres ca. et år før tid
 Samlet udbud ifm OPP
– Til gengæld … bliver anlægget ca. 5 pct billigere
end budgetteret
– At der var tale om et samlet udbud og ikke en
række enkelt-entrepriser gjorde projektet
interessant for internationale udbydere
 Ekstern finansiering og incitamenter
– Her for at give leverandøren et incitament til at
styre sine risici hensigtsmæssigt
– Samtidig giver det et spillerum for innovation, at
den private leverandør bliver bygherre
-6-
Case #3 (Service og udvikling)
Det gode ældreliv - Living lab som OPI
 Mål:
 Kritiske succesfaktorer for samarbejdet
– At få indsigt i det gode ældreliv for beboere på
plejehjem.
– Engagement fra virksomhederne
– At få omsat viden om ældres behov til nye
produkter, løsninger og services, der øger
livskvaliteten.
– Screening af virksomheder
– Tidlig afstemning af forventninger og rollefordeling
– Omsætte innovation til konkrete produkter der kan
sælges
– At skabe en platform for samarbejde mellem det
offentlige og private virksomheder, som kan bruges
til at videreudvikle den offentlige sektor.
 Resultater
– Stor værdi for alle parter, at løsningerne er testet i
hverdagen.
 ”Et levende laboratorium”
– Virksomhederne får direkte adgang til hverdagslivet
på plejehjem:
 Til at undersøge beboernes behov
 Til at præsentere beboere og personale for
produkter og ideer
 Til at få feedback på prototyper
 Finansiering
– 7,2 mio..kr. – heraf 5,3 mio. kr. fra Erhvervs- og
Byggestyrelsens Program for Brugerdreven
Innovation
 .
– Nye løsninger, der øger livskvaliteten for beboerne
-7-
Hvordan kan det offentlig-private samarbejde forbedres
– Åbenhed over for nye samarbejdsformer (intelligent
OPP/OPI), men for de rigtige projekter (ikke mere
eller mindre ulovlige initiativer eller projekter, der er
blevet dømt ude før
 Fra overordnet politisk hold
– Rød stue: Opgør med angsten over for outsourcing
af varme hænder (ambulancer)
– Blå stue: Opgør med den måske lidt enøjede tro
på, at enhver outsourcing i sig selv er en effektiv
driver til omkostningsreduktion
– Revurdere reglerne for kommunal deponering ifm
OPP
– Overvejelse: er udviklingen af OPS placeret et
tilstrækkelig centralt sted, givet at det mere er det
offentlige end det private, der skal udvikles?
– Alle: Bland jer udenom implementeringen…!
 Fra den offentlige side
– Opgør med holdningen, at det er dyrt og svært at
udbyde. Skyldes jo et langt stykke henad vejen, at
man ikke har styr på sine aktiviteter
– SKI skal bringes til at fungere igen
 Fra den private side
– Sikring af tilstrækkelig konkurrence
– Udbudsreglerne
– Produktiviteten skal op i service- og
byggeerhvervene; konkurrencen kan være nok så
god, men hvis ingen leverandører er optimerede…
– Detailregulering
– Markedsmodning - sikre, at der er et marked med
international konkurrence. Undgå privat monopol
– Fokus på innovation fra den private side
– Kraftigt overveje, om man selv vil lege med – de
offentlige aktører er bedre til at være offentlige end
til at være virksomheder (DSB, forsyning, etc)
-8-
Diagnosen er relativt klar
- men kan vi kurere patienten?
 Top 5 til Thorning
 Top 2 til de private
– Sørg for at udfordre udbudsregelsættet (sæt det
på agendaen under formandskabet i forlængelse af
de regelsæt-evalueringsarbejder, der allerede
pågår i kommissionsregi?)
– Få nye OPS-former højt op på agendaen (for at
fremme innovation, risikostyring – og sikkert også
finansiering off-balance sheet!)
– Privatisér (i fornuftigt tempo) de statslige
/offentlige selskaber (Soc.dem. er jo traditionelt
langt mere offensive på privatiseringsagendaen
end de borgerlige)
– Få offentlig (økonomi-)styring på dagsordenen,
så det bliver langt klarere, hvad ydelserne koster i
dag; det vil gøre det nemmere at vurdere, hvad der
skal lægges over til private leverandører
– Og så den helt svære: Motivér til mere
international konkurrence om de offentlige driftsog anlægsopgaver
-9-
– Gør jer klar til – eller profitér fra – international
konkurrence på service- og anlægsydelser
– Kom ud af busken – Inspirér det offentlige til nye
former for OPS