Ma*opolskie Centrum Przedsi*biorczo*ci

Download Report

Transcript Ma*opolskie Centrum Przedsi*biorczo*ci

Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Sylwia Bednarczyk-Mikuli
Zastępca Dyrektora
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020
- Umowa partnerstwa Cel tematyczny 8.
Promowanie trwałego i
mobilności pracowników
wysokiej
jakości
zatrudnienia
oraz
wsparcie
• zgodnie ze Strategią Europa 2020 przedsiębiorczość i praca na własny rachunek są
kluczem do osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego
włączeniu społecznemu,
• istotne jest skoncentrowanie wsparcia na rozwoju przedsiębiorczości rozumianej jako
zakładanie, prowadzenie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej przez osoby,
które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 8.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej
• 55 mln euro
Celem głównym działania jest wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy.
Typy projektów:
• szkolenia i
gospodarczej
doradztwo
przygotowujące
do
rozpoczęcia
działalności
• dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób, których
sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, tj.:
 osób dojrzałych (powyżej 50. roku życia),
 osób długotrwale bezrobotnych,
 niepełnosprawnych,
 niskowykwalifikowanych,
 kobiet,
 opiekunów osób zależnych.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Typy projektów:
Dotacja do 30 000 zł lub - w przypadku utworzenia dodatkowego miejsca
pracy, do 20 000 zł na każde tworzone miejsce pracy.
• wsparcie pożyczkowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym
działalności typu spin off/spin out) do 50 000 zł;
• działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców
(uczestników projektów) w początkowym okresie rozwijania działalności
gospodarczej (do 12 miesięcy) poprzez udzielanie wsparcia np.:
 doradczego
 szkoleniowego
 konsultacyjnego
 wymóg prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 18 miesięcy
od daty jej zarejestrowania i rozpoczęcia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian
Schemat A: Rozwój kompetencji kadr MŚP 35 mln euro
wsparcie informacyjno - konsultacyjne w zakresie identyfikacji potrzeb
rozwojowych MŚP,
inicjatywy na rzecz zwiększenia świadomości MŚP, co do korzyści
płynących z inwestowania w rozwój pracowników (łącznie z innymi formami
wsparcia),
obsługa systemu popytowego,
realizacja usług rozwojowych, w tym szkoleń i doradztwa (przez podmioty
wpisane do Rejestru Usług Rozwojowych),
wsparcie inicjatyw na rzecz zwiększenia świadomości pracodawców, co do
korzyści inwestowania w rozwój pracowników.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III Przedsiębiorcza Małopolska
Działanie 3.3 Konkurencyjność małopolskich MŚP 120 000 000 euro
Schemat A: Wsparcie inwestycyjne dla MŚP - instrumenty finansowe
Wsparcie projektów inwestycyjnych obejmujących rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa
(inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług).
Podmioty wnioskujące w ramach Działania 3.3:
•
•
•
•
MŚP,
koordynatorzy klastrów,
instytucje finansowe - wyłącznie w odniesieniu do instrumentów finansowych,
IOB - wyłącznie w odniesieniu do instrumentów finansowych.
Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11 (II piętro)
31-358 Kraków
www.mcp.malopolska.pl
Konsultacje:
tel. 12 376 91 91/ 92/ 93
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Sylwia Bednarczyk-Mikuli
Zastępca Dyrektora
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości