Transcript network1-7

‫ادامه فصل دوم‪:‬‬
‫الیه فیزیکی‬
‫بخش ‪7‬‬
‫مالتی پلکسینگ ‪(MUX) Multiplexing‬‬
‫مالتی پلکسینگ عمل انتقال سیگنال های اطالعاتی فرستنده های مختلف بر روی یک کانال‬
‫مشترک است‪ .‬به عبارت صحیح تر پهنای باند یک کانال مشترک بین چندین خط‬
‫( فرستنده ) به اشتراک گذاشته می شود‪ MUX .‬می تواند باعث کاهش هزینه شود‪.‬‬
‫نمایش عمل ‪MUX‬‬
‫‪3‬‬
‫انواع مالتی پلکسینگ ‪(MUX) Multiplexing‬‬
‫سیگنال های اطالعاتی با استفاده از پنج روش زیر روی یک کانال ‪ MUX‬می شوند ‪:‬‬
‫‪ -1‬مالتی پلکسینگ تقسیم زمانی ‪(Time Division MUX) , TDM‬‬
‫‪ -2‬مالتی پلکسینگ تقسیم زمانی آماری )‪(Statistical TDM‬‬
‫‪ -3‬مالتی پلکسینگ تقسیم فرکانس ‪(Frequeney Division MUX) , FDM‬‬
‫‪ -4‬مالتی پلکسینگ تقسیم طول موج ‪(Wavelenght Division MUX) , WDM‬‬
‫‪ -5‬مالتی پلکسینگ تقسیم کد ‪CDM‬یا )‪(Code Division MUX‬‬
‫یا )‪CDMA (Code Division Multiple Access‬‬
‫‪4‬‬
‫مالتی پلکسینگ تقسیم زمانی ‪(Time Division MUX) ,TDM‬‬
‫یا ‪Synchronous TDM‬‬
‫‪ TDM ‬یک روش ‪ MUX‬دیجیتالی است که زمان استفاده از کانال مشترک را بین چندین خط فرستنده به‬
‫صورت مساوی تقسیم می کند‪.‬‬
‫‪ TDM ‬را می توان توسط یک سوئیچ ساده که در زمان های مساوی بین فرستنده ها و کانال مشترک سوئیچ‬
‫می کند‪ ،‬پیاده سازی نمود‪.‬‬
‫‪ ‬پیاده سازی ‪TDM‬بسیار ساده است اما عیب آن در این است که اگر فرستنده ای نیاز به ارسال اطالعات‬
‫نداشته باشد باز هم زمان به آن اختصاص می یابد و این زمان به عنوان زمان تلف شده محسوب می شود‬
‫بنابراین ‪ TDM‬از ظرفیت کانال به درستی استفاده نمی کند‪.‬‬
‫‪ ‬از طرف دیگر در صورتی که نرخ ارسال داده در فرستنده ها متفاوت باشد چگونه می توان با استفاده‬
‫از ‪ TDM‬عمل مالتی پلکسینگ را انجام داد‪ .‬سه استراتژی مختلف در این زمینه وجود دارد‪.‬‬
‫‪ .1‬مالتی پلکسینگ چند سطحی)‪(multilevel MUX‬‬
‫‪ .2‬اختصاص چندین اسالت )‪(Multiple slot allocation‬‬
‫‪ .3‬اضافه کردن پالس)‪(Pulse stuffing‬‬
‫‪5‬‬
‫مالتی پلکسینگ تقسیم زمانی آماری )‪(Statistical TDM‬‬
‫یا ‪Asynchronous TDM‬‬
‫•‪ STDM‬نشات گرفته از ‪ TDM‬است بنابراین روشی مبتنی بر ‪MUX‬‬
‫دیجیتالی است‪.‬‬
‫•‪ STDM‬زمان استفاده از کانال مشترک را بین فرستنده هایی که اطالعاتی‬
‫برای ارسال دارند تقسیم می کند‪.‬‬
‫•بنابراین از ظرفیت کانال به درستی استفاده می کند‪ STDM .‬را با یک‬
‫سوئیچ هوشمند می توان پیاده سازی کرد‪ .‬به طوری که این سوئیچ ‪ ،‬آماری از‬
‫وضعیت فرستنده های فعال گرفته و زمان را در اختیار آن ها قرار می دهد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫مالتی پلکسینگ تقسیم فرکانس ‪(Frequeney Division MUX) , FDM‬‬
‫•این تکنیک قدیمی ترین روش مالتی پلکسینگ است‪.‬‬
‫•‪ FDM‬روش ‪ MUX‬به صورت آنالوگ است که پهنای باند یک کانال بر حسب هرتز به‬
‫چندین پهنای باند کوچک تر تقسیم شده و هر پهنای باند تقسیم شده ( محدود فرکانس خاص‬
‫) در اختیار یک فرستنده قرار می گیرد‪.‬‬
‫•بنابراین فرستنده های مختلف در یک زمان اما با فرکانس های مختلف به انتقال داده در کانال‬
‫مشترک می پردازند بدون این که هیچ گونه تداخلی رخ دهد‪.‬‬
‫•ایستگاه های فرستنده رادیو و تلویزیون و تلفن های همراه از تکنیک ‪ FDM‬برای ارسال‬
‫اطالعات روی کانال مشترک هوا استفاده می کنند‪.‬‬
‫‪7‬‬
(Frequeney Division MUX) , FDM ‫مالتی پلکسینگ تقسیم فرکانس‬
8
‫مالتی پلکسینگ تقسیم فرکانس ‪(Frequeney Division MUX) , FDM‬‬
‫مثال‪ :‬یک سیستم تلفن موبایل از دو باند فرکانسی استفاده می کند‪ :‬باند اول از ‪ 8 24‬تا ‪ 8 49 MHz‬برای‬
‫ارسال و باند دیگر از ‪ 8 6 9‬تا ‪ 8 94‬برای دریافت‪ .‬هر کاربر تلفن در هر جهت‪ ،‬از پهنای باند ‪ 30 KHz‬استفاده‬
‫می کند‪ .‬چندین کاربر می توانند از این سیستم تلفن استفاده کنند‪.‬‬
‫‪25MGHz‬‬
‫حل‪ :‬هر باند فرکانس برابر ‪ 25 MKz‬است ( ‪ )8 49 -8 24= 25‬بنابراین ‪ 833.33 = 30KHz‬و در واقع بایستی‬
‫تعداد کانال ها عدد صحیح باشد یا ‪ 8 32‬کانال که به همین تعداد کاربر می توانند مکالمه نمایند اگرچه در واقعیت‬
‫معموال تعدادی از کانال ها برای کنترل استفاده می شوند و تعداد کاربران کاهش می یابد‪.‬‬
‫در ‪ FDM‬برای اینکه در پهنای باند تقسیم شده برای هر فرستنده‪ ،‬تداخل فرکانسی صورت نگیرد محدوده فرکانس‬
‫هر فرستنده توسط یک نوار (طیف) استفاده نشده فرکانسی به نام باند محافظ )‪ (guard band‬از دیگر محدوده‬
‫های فرکانسی فرستنده های دیگر جدا می شود‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫مالتی پلکسینگ تقسیم فرکانس ‪(Frequeney Division MUX) , FDM‬‬
‫مثال‪ :‬در صورتی که هر کانال صوتی پهنای باند ‪ 4 KHz‬را اشغال کند و در یک کانال نیاز باشد که سه کانال‬
‫صوتی منتقل شود‪ .‬آنگاه حداقل پهنای باند چقدر باشد درصورتی که برای عدم رخداد تداخل از باند محافظ‬
‫‪ 1 KHZ‬استفاده شود؟‬
‫حل‪ :‬سه کانال صوتی نیاز به دو باند محافظ برای جدا شدن دارند بنابراین‪ 2 =1 = 2 KHz‬پهنای باند الزم برای باند‬
‫محافظ است و‬
‫باتوجه به اینکه هر کانال صوتی نیاز به ‪ 4 KHz‬پهنای باند دارد و‬
‫سه کانال صوتی موجود است ‪ 3 =4 = 12 KHZ‬پهنای باند الزم برای کانال های صوتی است و‬
‫در نهایت پهنای باند الزم ‪ 1 2 + 2 = 14 KHz‬می شود‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫مالتی پلکسینگ تقسیم طول موج ‪(Wavelenght Division MUX) , WDM‬‬
‫•در این روش چندین جریان داده در یک زمان و توسط فرستنده های مختلف در یک‬
‫رشته فیبر نوری ( کانال مشترک ) ارسال می شود‪.‬‬
‫•هر کدام از طول موج های مختلف نور می توانند جریان داده های ( سیگنال های )‬
‫فرستنده خاصی را منتقل کند‪.‬‬
‫•این روش نیز همانند روش ‪ FDM‬است فقط به جای تقسیم فرکانس از تقسیم طول موج‬
‫استفاده می شود زیرا برای نور معموال به جای استفاده از واژه فرکانس از واژه طول‬
‫موج استفاده می کنند‪.‬‬
‫•رابطه میان فرکانس و طول موج به صورت زیر است‪:‬‬
‫•‪ DWDM‬یا ‪ Dense WDM‬همانند ‪ WDM‬عمل می کند اما تعداد طول موج های‬
‫بیشتری ( از فرستنده های بیشتری ) را به صورت چگال تر مالتی پلکس می کند‪.‬‬
‫‪11‬‬
(Wavelenght Division MUX) , WDM ‫مالتی پلکسینگ تقسیم طول موج‬
‫مالتی پلکسینگ تقسیم کد ‪CDM‬یا )‪(Code Division‬‬
‫یا )‪CDMA (Code Division multiple Access‬‬
‫•‪ CDM‬روش جدیدی است که اجازه ارسال اطالعات توسط فرستنده های مختلف را‬
‫در یک زمان و در یک فرکانس یکسان بر روی یک کانال مشترک فراهم می کند‪.‬‬
‫•در ‪ CDM‬به هر فرستنده مثال یک کد ‪ 64‬بیتی برای ارسال یک باینری و مکمل کد‬
‫برای ارسال صفر باینری نسبت داده می شود و آن فرستنده بایستی جریان داده خود‬
‫را به صورت رشته ای از صفر ها و یک ها و مطابق آن کد ها ارسال کند‪.‬‬
‫•توسط روشهایی گیرنده می تواند اطالعات دریافت شده از فرستنده های مختلف را‬
‫از یکدیگر جدا کند‪.‬‬
‫•این روش مانند این است که در یک اتاق افراد مختلفی در یک زمان و با یک‬
‫فرکانس (فرکانس صدای انسان نزدیک به یکدیگر است) اما با کدهای مختلف (مثال‬
‫زبان انگلیسی ‪ ،‬فارسی ‪ ،‬عربی و ‪ ) ...‬در کانال مشترک صحبت کنند و همه شنونده‬
‫ها صحبت های فرستنده ها را به درستی متوجه شوند‪.‬‬
‫انواع تکنولوژی کانال با توجه به جهت انتقال داده‬
‫‪ -1‬کانال یک طرفه یا کامال یک طرفه )‪(Simplex‬‬
‫‪ -2‬کانال نیمه دو طرفه )‪ (Half duplex‬یا )‪(Hdx‬‬
‫‪ -3‬کانال کامال دو طرفه )‪ (Full duplex‬یا )‪(Fdx‬‬
‫‪14‬‬
‫کانال یک طرفه یا کامال یک طرفه )‪(Simplex‬‬
‫در این حالت ارتباط و انتقال داده فقط در یک جهت است و یک دستگاه فقط‬
‫فرستنده و دستگاه دیگر فقط گیرنده است‪.‬‬
‫مثالی از کانال ‪ simplex‬پخش امواج تلویزیونی توسط فرستنده تلویزیونی‬
‫و دریافت آن توسط گیرنده های تلویزیون‪.‬‬
‫نمایش یک کانال ‪simplex‬‬
‫‪15‬‬
‫کانال نیمه دو طرفه )‪ (Half duplex‬یا )‪(Hdx‬‬
‫در این حالت هر دستگاه هم توانایی ارسال و هم توانایی دریافت داده را‬
‫دارد اما نه در یک زمان یکسان‪.‬‬
‫به عبارت دیگر زمانی که یک دستگاه در حال ارسال اطالعات است‬
‫دستگاه دیگر فقط دریافت کننده هستند و بالعکس‪.‬‬
‫مثال این کانال ارتباط و انتقال داده توسط دو دستگاه بی سیم است‪.‬‬
‫نمایش یک کانال نیمه دو طرفه‬
‫‪16‬‬
‫کانال کامال دو طرفه )‪ (Full duplex‬یا )‪(Fdx‬‬
‫در این حالت هر دستگاه در یک زمان هم توانایی ارسال و هم توانایی دریافت داده را دارد‬
‫و مثال این کانال انتقال صوت یا داده توسط دو دستگاه تلفن است‪.‬‬
‫نمایش یک کانال کامال دو طرفه‬
‫‪17‬‬
‫ارسال سریال ‪ /‬موازی‬
‫انتقال داده دیجیتال باینری در یک رسانه انتقال می تواند به دو صورت سلایر یا‬
‫موازی انجام شود‪.‬‬
‫در ارسال موازی در هر پالس ساعت چندین بیت به طور‬
‫همزمان ارسال می شود‪.‬‬
‫در حالی که در روش سلایر‪ ،‬در هر پالس ساعت فقط‬
‫یک بیت ارسال می شود‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ارسال موازی‬
‫برای ارسال موازی بایستی از ‪ n‬کانال مختلف برای انتقال ‪ n‬بیت به صورت همزمان‬
‫استفاده کرد‪ .‬به طوری که هر بیت روی کانال مخصوص خودش ارسال می شود‪.‬‬
‫بنابراین دو دستگاه که می خواهند به صورت موازی با یکدیگر مبادله داده نمایند بایستی‬
‫توسط ‪ n‬کانال به یکدیگر متصل شوند‪.‬‬
‫همه ‪ 8‬بیت باهم ارسال می شوند‬
‫گیرنده‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫فرستنده‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫هشت خط مورد نیاز است‬
‫نمایش ارسال داده به صورت موازی و هشت بیتی‬
‫‪19‬‬
‫ارسال سریال‬
‫در ارسال سریال ‪ ،‬به علت این که بیت های اطالعات به صورت پی در پی ارسال می شوند بنابراین یک کانال برای‬
‫ارتباط دستگاه های فرستنده و گیرنده کافی است ‪.‬‬
‫البته با توجه به این نکته که ذخیره اطالعات درون کامپیوتر ها ( چه فرستنده و چه گیرنده ) به صورت موازی و‬
‫‪ n‬بیتی انجام می شود بنابراین در سمت فرستنده بایستی واسطه ای برای تبدیل داده موازی به سریال و در سمت‬
‫گیرنده نیز واسطه ای برای تبدیل داده سریال به موازی نیاز است‪.‬‬
‫تبدیل کننده سلایر‬
‫به موازی‬
‫گیرنده‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫تبدیل کننده موازی‬
‫به سلایر‬
‫‪ 8‬بیت داده یکی یکی‬
‫ارسال می شوند‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫فقط یک خط‬
‫مورد نیاز‬
‫است‬
‫نمایش ارسال اطالعات به صورت سریال‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫فرستنده‬
‫‪20‬‬
‫مزیت ارسال سریال نسبت به ارسال موازی هزینه کمتر ( تعداد کانال کمتر )‬
‫است‬
‫در حالی که عیب ارسال سریال نسبت به ارسال موازی سرعت و نرخ انتقال داده‬
‫پایین تر است‪.‬‬
‫ارتباط چاپگر با کامپیوتر از طریق ارسال موازی و ارتباط موس با کامپیوتر و یا‬
‫کی بورد با کامپیوتر از طریق ارسال سریال است‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫فصل سوم‪:‬‬
‫الیه پیوند داده‬
‫الیه پیوند داده‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫وظیفه الیه فیزیکی سمت فرستنده تحویل رشته ای از بیت ها از الیه پیوند داده فرستنده و ارسال آن‬
‫بر روی رسانه انتقال است‬
‫و همچنین الیه فیزیکی سمت گیرنده رشته ای از بیت ها را دریافت می کند و آن را تحویل الیه پیوند‬
‫داده گیرنده می دهد‪.‬‬
‫اما تعیین این که اکنون نوبت ارسال با کدام کامپیوتر است یا کدام کامپیوتر برای کدام کامپیوتر داده را‬
‫ارسال کرده است‬
‫یا این که مرز ابتدا یا انتهای یک بایت یا یک فریم اطالعاتی چیست و‬
‫آیا رشته بیتی دریافت شده بدون خطاست‬
‫یا تعداد بیت های دریافت شده کم تر‪ ،‬مساوی یا بیش تر از تعداد بیت های ارسال شده باشد بر عهده‬
‫الیه فیزیکی نیست بلکه بر عهده الیه پیوند داده است‪.‬‬
‫به عبارت ساده تر الیه فیزیکی فقط وظیفه حمل و انتقال داده را بر عهده دارد و کنترل آن بر عهده‬
‫الیه باالتر یا الیه پیوند داده است‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫زیر الیه های الیه پیوند داده‬
‫الیه پیوند داده وظایف بسیاری را بر عهده دارد بنابراین سازمان ‪ ISO‬آن را به دو زیر الیه‬
‫‪)Media Access Control)MAC .1‬‬
‫‪(Logical Link Control) LLC .2‬‬
‫تقسیم کرد‪.‬‬
‫زیر الیه ‪ MAC‬با الیه فیزیکی و زیر الیه ‪ LLC‬با الیه شبکه ارتباط دارد‪.‬‬
‫به طور خالصه وظیفه زیر الیه ‪ LLC‬مدیریت ارتباط میان دو کامپیوتر در یک کانال و همچنین پنهان نگه‬
‫داشتن توپولوژی و سخت افزار فیزیکی از دید الیه باالتر یعنی شبکه است‪.‬‬
‫وظیفه ‪ MAC‬نیز تعیین نحوه و چگونگی دسترسی به کانال‪ ،‬چگونگی انتقال صحیح داده و به عبارت کلی‬
‫تر مدیریت کانال است‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫وظایف الیه پیوند داده‬
‫الیه پیوند داده دارای شش وظیفه اصلی است‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ارائه سرویس به الیه باالتر (الیه شبکه)‬
‫قرار دادن آدرس فیزیکی در فریم اطالعاتی در شبکه ‪LAN‬‬
‫فریم بندی (‪)Framing‬‬
‫کنترل خطا(‪)Error Control‬‬
‫کنترل جریان (‪)Flow Control‬‬
‫مدیریت کانال‬
‫که به تفکیک وظایف آن بررسی می شود‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ارائه سرویس به الیه باالتر (الیه شبکه)‬
‫الیه باالی پیوند داده الیه شبکه است بنابراین زیر الیه ‪ LLC‬وظیفه ارائه سرویس به الیه شبکه را‬
‫برعهده دارد‪.‬‬
‫ارائه سرویس به سه طریق زیر امکان پذیر است‪:‬‬
‫‪ -1‬سرویس بدون اتصال بدون دریافت پیغام پاسخ از گیرنده‬
‫(‪)Connection Less Without ACK‬‬
‫‪ -2‬سرویس بدون اتصال همراه با دریافت پیغام پاسخ از گیرنده‬
‫(‪)Connection Less With ACK‬‬
‫‪ -3‬سرویس اتصال گرا (‪)Connection Oriented‬‬
‫‪26‬‬
‫سرویس بدون اتصال بدون دریافت پیغام پاسخ از گیرنده(‪)Connection Less Without ACK‬‬
‫•در این نوع سرویس در ابتدا هیچ اتصالی بین فرستنده و گیرنده برقرار نمی شود و فرستنده اطالعات را به‬
‫صورت فریم های مستقل و متوالی برای گیرنده ارسال می کند و فرستنده هیچ گاه منتظر پیغام دریافت‬
‫فریم (‪ )ACK‬از سمت گیرنده نمی ماند‪.‬‬
‫•فرستنده هیچ گاه خاموش بودن گیرنده یا آمادگی دریافت اطالعات توسط گیرنده را بررسی نمی کند‪.‬‬
‫•بنابراین تضمینی برای دریافت فریم توسط گیرنده یا دریافت صحیح آن و یا حفظ ترتیب فریم ها وجود‬
‫ندارد‪.‬‬
‫• قابلیت اطمینان این روش در مقابل رخداد خطا پایین است بنابراین بایستی در کانال مطمئن مانند فیبر‬
‫نوری از این سرویس استفاده شود‪.‬‬
‫•نرخ انتقال داده در این سرویس باال است و برای کاربردهای بالدرنگ (‪ )Real Time‬و یا سرویس هایی‬
‫که در آن ها تأخیر مهم است به کار می رود‪.‬‬
‫•مثال کاربردی از آن گوش دادن رادیو به صورت ‪ Online‬در اینترنت است‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫سرویس بدون اتصال بدون دریافت پیغام پاسخ از گیرنده(‪)Connection Less Without ACK‬‬
‫در این دیاگرام زمانی‪ ،‬جهت انتقال داده با فلش مورب (وجود پدیده تأخیر) نشان داده شده است‪ .‬محور‬
‫زمان به صورت عمودی و گذر آن در جهت پایین است و پیغام ارسالی از طرف گیرنده با ‪ ACK‬نشان داده‬
‫می شود که در این سرویس ‪ ACK‬ارسال نمی شود‪.‬‬
‫نمایش دیاگرام زمانی سرویس بدون اتصال بدون دریافت پیغام پاسخ است‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫سرویس بدون اتصال همراه با دریافت پیغام پاسخ از گیرنده (‪)Connection Less With ACK‬‬
‫•در این سرویس‪ ،‬هیچ اتصال اولیه ای بین فرستنده و گیرنده برقرار نمی شود اما بعد از ارسال هر فریم‬
‫فرستنده منتظر دریافت پاسخ (دریافت سالم یا دریافت خطادار فریم) از سمت گیرنده می ماند‪.‬‬
‫•فرستنده اگر در فاصله معینی پاسخی دریافت نکند فریم را دوباره ارسال می کند‪.‬‬
‫أ نویزپذیر هستند‪،‬‬
‫• با توجه به قابلیت اطمینان باال در این روش می توان آن را در کانال های بی سیم که ذاتا‬
‫به کار برد‪.‬‬
‫•نرخ انتقال داده نسبت به روش اول پایین تر است‪.‬‬
‫شکل دیاگرام زمانی سرویس بدون اتصال همراه با دریافت پیغام پاسخ از گیرنده‬
‫‪29‬‬
‫سرویس اتصال گرا (‪)Connection Oriented‬‬
‫در این سرویس‬
‫‪ -1‬عالوه بر اتصال اولیه بین فرستنده و گیرنده و‬
‫‪ -2‬انتقال فریم داده همراه با دریافت پاسخ از گیرنده‬
‫‪ -3‬در انتها نیز اتصال اولیه قطع می شود‪.‬‬
‫•بنابراین در این روش‪ ،‬قبل از ارسال هر فریم اطالعاتی‬
‫روشن بودن گیرنده و آمادگی آن برای دریافت اطالعات‬
‫بررسی می شود‪.‬‬
‫•قابلیت اطمینان این سرویس بسیار باال است و معموال‬
‫أ‬
‫برای کاربردهایی نظیر انتقال فایل که انتقال صحیح‬
‫تمامی بیت های آن مهم است به کار می رود‪.‬‬
‫•البته نرخ انتقال داده در این روش نسبت به دو روش‬
‫دیگر پایین تر است‪.‬‬
‫•شکل روبرو نمایش دیاگرام زمانی سرویس اتصال گرا‬
‫است‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫قرار دادن آدرس فیزیکی در فریم اطالعاتی در شبکه ‪LAN‬‬
‫‪ ‬در یک شبکه ‪ LAN‬برای مشخص کردن کامپیوترها و ارتباط و انتقال داده بین آن ها هر کارت شبکه‬
‫(در نتیجه کامپیوتر متصل به آن) دارای یک آدرس منحصر به فرد ‪ 48‬بیتی است‪.‬‬
‫‪ ‬بنابراین هر کامپیوتر به هنگام ارسال اطالعات بایستی آدرس خود را به عنوان آدرس مبدأ فریم قرار‬
‫دهد و با قرار دادن آدرس ‪ 48‬بیتی کامپیوتر مقصد در آدرس مقصد فریم می توانند اطالعات خود را‬
‫برای آن کامپیوتر ارسال کنند‪.‬‬
‫‪ ‬آدرس ‪ 48‬بیتی منحصر به فرد کارت شبکه را آدرس فیزیکی یا آدرس ‪ MAC‬نیز می نامند‪.‬‬
‫‪ ‬این آدرس در ‪ ROM‬موجود در هر کارت شبکه قرار دارد‪.‬‬
‫‪ ‬این آدرس ‪ 48‬بیتی را برای ساده سازی به صورت ‪12‬رقم ‪ Hex‬نشان می دهند (هر رقم ‪Hex‬‬
‫نمایش باینری ارقام از صفر تا ‪ 15‬و معادل چهار بیت است)‬
‫‪ ‬شش رقم اول ‪ Hex‬توسط مأسسه ‪ IEEE‬به یک کمپانی سازنده کارت شبکه اختصاص می یابد و‬
‫شش رقم دیگر به عنوان شماره سریال یا هر مقدار دیگر توسط کمپانی برای هر کارت شبکه تولیدی‬
‫اختصاص می یابد‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫قرار دادن آدرس فیزیکی در فریم اطالعاتی در شبکه ‪LAN‬‬
‫‪32‬‬