ارتباطات-سبک های ارتباطی

Download Report

Transcript ارتباطات-سبک های ارتباطی

‫ارتباطات‬
‫‪1‬‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫مجموعه ای از رفتارهای متقابل را‬
‫معموال افراد در روابط میان فرردی‬
‫یا در ارتباطات میان فردی به کار‬
‫میگیرند را سبک ارتباطی بنامیم‪.‬‬
‫ارتباطات‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫سبک کنترلی‬
‫‪‬‬
‫سبک تساوی‬
‫‪‬‬
‫سبک ساختاری‬
‫‪‬‬
‫سبک پویا‬
‫‪‬‬
‫سبک تفویضی‬
‫‪‬‬
‫سبک اجتنابی‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫در چه مواردی معموال هرر سربک بره‬
‫کار گرفته می شود(عامل و موقعیر‬
‫چه مقدار تاثیر گذار اس )‬
‫در چه تیپ افراد‪ ،‬سبک هرا بیترتر‬
‫خودشان را نتان می دهد‪.‬‬
‫در چه مواقعی چه سبکی مناسب اس ‪.‬‬
‫در چه مرواقعی کرداس سربک مناسرب‬
‫نیس ‪.‬‬
‫مقایسه سبک ها و بسته به موقعیر‬
‫ارتباطاتاثر گرذار‬
‫خاص کداس سبک می تواند‬
‫‪‬‬
‫بر اساس ‪ 6‬معیار اصلی زیر‬
‫مقایسه صورت می گیرد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫مسیر ارتباط‬
‫جریان بازخور موجود در ارتباط‬
‫من مورد استفاده یا ‪ego‬‬
‫درجه گتودگی ارتباط (‪)openness‬‬
‫نقش ارتباط گر(‪)communicator‬‬
‫نقش عوامل درونی‬
‫ارتباطات‬
‫‪6‬‬
‫‪‬‬
‫در شکل دهی یک سربک ارتبراطی هرم‬
‫عوامل درونی نظیر خود فرد‪ ،‬شخصی‬
‫و ذات و زمینرره هررای خررانوادگی‬
‫…موثر اس هرم میییری کره در ن‬
‫ارتباط برقرار می شود و مروقعیتی‬
‫که در ن ارتباط برقرار می شرود‪،‬‬
‫در تعیین سبک ارتباطی موثر اس ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫منظور از نقش عوامرل درونری ایرن‬
‫درونری بیترتر‬
‫اس که نقش عوامرل‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫سه نوع من‪:‬‬
‫‪ ‬من کودکی‬
‫‪ ‬من بالغ‬
‫‪ ‬من والد‬
‫‪‬‬
‫هر سه مرن کرم یرا زیراد در همره‬
‫انسانها اس مثال یک پیرمرد حرکر‬
‫بچه گانه ای از خود نتان می دهد‪.‬‬
‫‪ ‬در هر شخصی یکی از من ها غالب اس ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫باز هر کداس از این من ها تقسریم‬
‫ارتباطات‬
‫می شود‬
‫سبک ها‬
‫کنتر‬
‫تساوی‬
‫ساختا‬
‫پویا‬
‫تفویض‬
‫اجتنا‬
‫مولفه‬
‫‪8‬‬
‫مسیر‬
‫یک‬
‫جریان‬
‫خور‬
‫حداق‬
‫حداکث‬
‫‪Ego‬‬
‫درجه‬
‫گشودگی‬
‫نقش‬
‫گر‬
‫نقش‬
‫درونی‬
‫دو‬
‫یک‬
‫پایین‬
‫دو‬
‫باال‬
‫یک‬
‫باال‬
‫یک‬
‫حداقل‬
‫والد‬
‫جو‬
‫بالغ‬
‫والد‬
‫بالغ‬
‫بالغ‬
‫کودک‪/‬‬
‫پایی‬
‫باال‬
‫پایین‬
‫باال‬
‫باال‬
‫پایین‬
‫فعال‬
‫فعال‬
‫منفعل‬
‫فعال‬
‫منفعل‬
‫منفعل‬
‫پایی‬
‫باال‬
‫پایین‬
‫نسبتا‬
‫باال‬
‫باال‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫چه نوع سبکی اس ؟‬
‫‪‬‬
‫بیتررتر توسررط چرره کسررانی مررورد‬
‫استفاده قرار میگیرد؟‬
‫‪‬‬
‫در چه موقعیتی این سبک می توانرد‬
‫سبک موثری باشد؟‬
‫‪‬‬
‫‪9‬‬
‫چرره شخصرری‬
‫هررایی از ایررن سرربک‬
‫استفاده می کنند؟‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪10‬‬
‫‪‬‬
‫ارتباط گر می خواهد به افکرار و‬
‫ری‬
‫راطی جه ر خاصر‬
‫ررت ارتبر‬
‫راط طر‬
‫اعمر‬
‫بدهد‪.‬‬
‫این سبک را اگر بخواهیم برا سربک‬
‫های مدیری و رهبری مقایسه کنریم‬
‫همان سبک اقتدار گرا یرا مرانره‬
‫اس ‪.‬‬
‫در این سبک معمروال افرراد دارای‬
‫من یا ‪ ego‬والد عیب جو هستند‪.‬‬
‫ارتباطات ‪.‬‬
‫گتودگی ارتباط پایین اس‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪11‬‬
‫جوهری برگرفته از اوط نراس جروزت‬
‫لوف و هری اینکاس می باشد‪.‬‬
‫معتقدند هر انسرانی چهرار مرن در‬
‫وجودش قرار دارد‪.‬‬
‫وجود انسان را بره یرک پنجرره ای‬
‫تتبیه می کنند کره انسرانها مرن‬
‫کرور‪ ،‬مرنمن باز‬
‫مرن کور‬
‫باز‪ ،‬من‬
‫پنهران و مرن‬
‫تاریکمندارند‪.‬‬
‫من پنهان‬
‫تاریک‬
‫ارتباطات‬
‫شناخته شده برای خود‬
‫ناشناخته برای خود‬
‫‪12‬‬
‫من کور‬
‫من باز‬
‫من‬
‫تاریک‬
‫من‬
‫پنهان‬
‫ارتباطات‬
‫شناخته‬
‫شده برای‬
‫دیگران‬
‫ناشناخته‬
‫برای‬
‫دیگران‬
‫‪‬‬
‫من باز شناخته شرده بررای خرود و‬
‫شناخته شده برای دیگران‬
‫‪ ‬جنبه های از وجود اس کره هرم بررای‬
‫خود شناخته شده اسر و بره ن وقروت‬
‫داریم‪ ،‬هم دیگران‪.‬‬
‫‪‬‬
‫من کور برای خودمان ناشناخته اس‬
‫ولی برای دیگران شناخته شده اس‬
‫‪ ‬من متوجه نیستم خود پسند هسرتم ولری‬
‫دیگران این را لمس می کنند‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫من پنهان جنبه هایی از وجود اسر‬
‫که برای خودمان شناخته شرده اسر‬
‫ولی برای دیگران نا شناخته اس‬
‫‪ ‬اسرار گذشته که دیگران از‬
‫ندارند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫من تاریک یا ‪ ،dark‬نه برای خودمان‬
‫شناخته شده اس نه برای دیگران‬
‫‪ ‬جنبه های ناخود‬
‫‪14‬‬
‫ن اطالعری‬
‫گاه انسان اس ‪.‬‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫برای اینکه یک ارتباط سالم و اثر‬
‫گذار داشته باشیم‪ ،‬چه تغییرری در‬
‫اس خود؟‬
‫مرزهای پنجره‬
‫الزس برای‬
‫شناخته شده‬
‫ناشناخته برای خود‬
‫‪15‬‬
‫من کور‬
‫من باز‬
‫من‬
‫تاریک‬
‫من‬
‫پنهان‬
‫ارتباطات‬
‫شناخته‬
‫شده برای‬
‫دیگران‬
‫ناشناخته‬
‫برای‬
‫دیگران‬
‫‪‬‬
‫من کور را چگونه می توان کم کرد؟‬
‫‪ ‬از طریق براز خرور‪ ،‬اگرر دوسر مرن‪،‬‬
‫دانتجوی مرن‪ ،‬همسرر مرن ‪ ...‬هماننرد‬
‫ینه ای عمل کند‪ ،‬خیلی از نقایص کرم‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪ ‬برراز خررور را از دیگررران میگیررریم‪،‬‬
‫اطالعاتی درباره رفتار خودمان‪.‬‬
‫‪‬‬
‫من پنهان را چگونه مری تروان کرم‬
‫کرد؟‬
‫‪ ‬از طریررق خررود گتررودگی‪ ،‬سررعی کنرریم‬
‫‪16‬‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫در هر ارتباطی هر چقردر بتروانیم‬
‫به درجه باز بودن کمک کنیم بهترر‬
‫اس ‪.‬‬
‫‪ ‬ارتباطات بسته به صرمیمی هرا منجرر‬
‫را‬
‫رنایی بر‬
‫رثال روز اوط شر‬
‫رود مر‬
‫ری شر‬
‫نمر‬
‫همکالسی فقط ناس ن را میردانیم ولری‬
‫با شکار ساختن برخی درونیات به باز‬
‫بودن رابیه کمک می کنیم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪17‬‬
‫در عمل نمی توان رابیره متقرابلی‬
‫ره‬
‫روییم همر‬
‫ره بگر‬
‫ررد کر‬
‫ردا کر‬
‫را پیر‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪18‬‬
‫در سبک کنترلی درجه گتودگی پایین‬
‫اس ‪.‬‬
‫نقش ارتباط گر یک نقش فعالی اس ‪.‬‬
‫نقش عوامل درونری کرم اسر یعنری‬
‫افرادی که از سبک کنترلی استفاده‬
‫میکنند‪ ،‬موقعی اس که باعث ایرن‬
‫کار می شود‪.‬‬
‫‪ ‬برای مثاط اندازه گروه‪ ،‬وقتی در یرک گرروه‬
‫بزرگ می خواهیم اعماط رهبری و مدیری کنیم‬
‫ن سبک اثر بخش سبک کنترلی می باشد‪.‬‬
‫ارتباطاتاز ایرن سربک‬
‫‪ ‬پزشک در برخرورد برا بیمرارش‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪19‬‬
‫در مواقع بیران این سبک توصیه می‬
‫شود‪.‬‬
‫برای جامع پرذیر( شرنا کرردن برا‬
‫فرهنگ سازمانی و جه دهری) کرردن‬
‫افرادی که تازه بره سرازمان وارد‬
‫می شوند‪ ،‬این سبک موثر می باشد‪.‬‬
‫در ارتباط با افرادی که من کودکی‬
‫نها غالب اسر و وابسرته هسرتند‬
‫سبک های دیگر جوابگو نمی باشند و‬
‫این سبک موثر اس ‪.‬‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫چه نوع سبکی اس ؟‬
‫‪‬‬
‫بیتررتر توسررط چرره کسررانی مررورد‬
‫استفاده قرار میگیرد؟‬
‫‪‬‬
‫در چه موقعیتی این سبک می توانرد‬
‫سبک موثری باشد؟‬
‫‪‬‬
‫‪20‬‬
‫چرره شخصرری‬
‫هررایی از ایررن سرربک‬
‫استفاده می کنند؟‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫چون که با کودک سر و کرارت فتراد ‪/‬‬
‫پس زبان کودکی باید گتاد‬
‫‪‬‬
‫مثاط‪:‬‬
‫‪ ‬بسیار مهم اس شما به عنوان رئیس یک‬
‫سازمان بدانید که برا نگهبران دس در‬
‫چگونه بایستی برخورد کرد کره احسراس‬
‫نکند شما با ن خیلی فاصله دارید‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ ‬مدیر عاملی که دفترش به روی همه باز‬
‫اس با مدیر عاملی که دیردنش بسریار‬
‫ارتباطات‬
‫کنیرد‪ ،‬یرا مردیر‬
‫سخ اس را مقایسه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪22‬‬
‫ارتباط گر نمی خواهد طررت مقابرل‬
‫ارتباطی احساس کنرد کره از لیرا‬
‫موقعیتی باالتر یا برتر اسر ‪ ،‬یرا‬
‫اینکه کاری کنرد کره طررت مقابرل‬
‫احساس تساوی کند‪.‬‬
‫سبکی اسر کره در ن ارتبراط گرر‬
‫دنباط اثرر گرذاری و اثرر پرذیری‬
‫اس مثال معلمی اس که نمی خواهرد‬
‫تنها اثر گرذار باشرد و میخواهرد‬
‫اثر پذیر هم باشد‪.‬‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪23‬‬
‫‪‬‬
‫در ترریم هررا و گروههررای کوچررک‬
‫اندازه و افرادی که بالغ هستند و‬
‫برره لیررا شخصرریتی مررن بررالغ در‬
‫ارتباطات جاری اس ‪.‬‬
‫مسیر ارتباط یک طرفه نیسر بلکره‬
‫هم دنباط اثرر پرذیری و هرم اثرر‬
‫گذاری هستند‪.‬‬
‫حررداکثر بررازخور در ایررن سرربک‬
‫اس ‪(.‬چون دنباط اثر پذیری هستند)‬
‫ارتباطات براال مری‬
‫درجه گترودگی ارتباطرات‬
‫‪‬‬
‫بر خالت سبک کنترلی بیتتر به خروی‬
‫و سرش و ذات و طبیع انسران هرا‬
‫برمیگردد‪.‬‬
‫‪ ‬در اوج باشی ولی افتاده باشی‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪24‬‬
‫معموال زمانی که مدیر قصرد تترکیل‬
‫تیم یا گرروه منسرجم را دارد یرا‬
‫زمانی که میخواهرد تغییرری را در‬
‫سازمان پیاده کند و بر مقاوم در‬
‫مقابل تغییر غلبه کند یرا زمرانی‬
‫ارتباطات میخواهیم‬
‫که درباره مسائل پیچیده‬
‫‪‬‬
‫چه نوع سبکی اس ؟‬
‫‪‬‬
‫بیتررتر توسررط چرره کسررانی مررورد‬
‫استفاده قرار میگیرد؟‬
‫‪‬‬
‫در چه موقعیتی این سبک می توانرد‬
‫سبک موثری باشد؟‬
‫‪‬‬
‫‪25‬‬
‫چرره شخصرری‬
‫هررایی از ایررن سرربک‬
‫استفاده می کنند؟‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪26‬‬
‫رره دارای‬
‫ررات کر‬
‫رروعی از ارتباطر‬
‫نر‬
‫چهارچوب و ضوابط خاص فرموله شرده‬
‫می باشد‪.‬‬
‫را‬
‫ررد بر‬
‫را فر‬
‫رک یر‬
‫رتم بوروکراتیر‬
‫سیسر‬
‫روحیه بوروکراتیک باشد‪.‬‬
‫افرادی که از این سبک استفاده می‬
‫کنند‪ ،‬افررادی هسرتند برا روحیره‬
‫بوروکراتیک که بره اسرتانداردها‪،‬‬
‫ضوابط‪ ،‬قوانین‪ ،‬مقررات و رویه ها‬
‫ارتباطات زمرانی و‬
‫و یین نامه ها و جداوط‬
‫‪‬‬
‫اینگونه افراد احساسات پرر رنگری‬
‫درشان دیده نمی شود و افراد خترک‬
‫مقرراتی هسرتند و در برخرورد برا‬
‫دیگران هم سعی می کنند بره همرین‬
‫یین نامه ها و ‪ ...‬استناد کنند‪.‬‬
‫‪ ‬رئیسی که برای هر درخواس می نویسرد‬
‫طبق مقررات انجاس شود با رئیسری کره‬
‫می نویسد مساعدت شود یا مخالف شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪27‬‬
‫این افراد بیتتر دنباط شفات سازی‬
‫ارتباطات‪.‬‬
‫و ساخ دهی بیتتر هستند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪28‬‬
‫بیتتر بر روابط عینری تاکیرد مری‬
‫کنند و احساسات نقتی را تصرمیمات‬
‫شان ندارد‪.‬‬
‫زندگی شخصری را معمروال از زنردگی‬
‫سازمانی جدا میکنند‪.‬‬
‫بیتتر به ضوابط تاکید دارنرد ترا‬
‫روابط‪.‬‬
‫یک سبک یک طرفه میسوب می شود‬
‫حداقل باز خور وجود دارد‪ ،‬افرراد‬
‫رب‬
‫رالغ غالر‬
‫رن بر‬
‫ربک مر‬
‫رن سر‬
‫دارای ایر‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪29‬‬
‫درجه گتودگی ارتباط پایین اس ‪.‬‬
‫نقش ارتباط گر منفعل اس ‪.‬‬
‫بیتتر عوامل بیرونی تراثیر گرذار‬
‫اسرر تررا عوامررل درونرری چررون‬
‫بوروکراتیررک بیتررتر تیرر ترراثیر‬
‫موقعی ایجاد می شود‪.‬‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫رود‬
‫رذیری وجر‬
‫رک پر‬
‫ربک ریسر‬
‫رن سر‬
‫در ایر‬
‫دارد‪.‬‬
‫ارتبرراط افررراد دارای ایررن سرربک‬
‫میافظه کارانه نیس ‪.‬‬
‫افراد عملگرا‪ ،‬واقع گرا‪ ،‬جسرور و‬
‫ری‬
‫رتفاده مر‬
‫ربک اسر‬
‫رن سر‬
‫راط از ایر‬
‫فعر‬
‫کنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫افراد دارای ایرن سربک از حاشریه‬
‫ارتباطات سرعی مری‬
‫رفتن اجتناب می کننرد و‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪30‬‬
‫‪‬‬
‫افراد دارای مراجعات باال از ایرن‬
‫سبک استفاده می کنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫زمان برای افراد دارای ایرن سربک‬
‫مهم اس‬
‫و ترالش مری کننرد از یرک‬
‫رداکثر‬
‫ران حر‬
‫رداقل زمر‬
‫راط در حر‬
‫ارتبر‬
‫نتیجه را بگیرند‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫ارتباط گر اختیارات را تفویض مری‬
‫کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫این سربک مبتنری برر اعتمراد برر‬
‫دیگران اس ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫زمانی که احساس می کنیم طررت مرا‬
‫فرررد بررالغی اسرر‬
‫‪32‬‬
‫استفاده می کنیم‪.‬‬
‫از ایررن سرربک‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫هم تی‬
‫تاثیر موقعیر‬
‫اسر‬
‫و هرم‬
‫تاثیر عوامل درونی زیاد اس ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫افرادی که این سبک را دارنرد بره‬
‫را‬
‫رد یر‬
‫راط گریزاننر‬
‫ری از ارتبر‬
‫دالیلر‬
‫اینکه من درون‬
‫نها کرودک اسر‬
‫و‬
‫از اجتماعی بودن اجتناب می کنند‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫ممکن اس‬
‫ارتباط گریرزی بره علر‬
‫بلرروب باشررد یعنرری افررراد بررالغ‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪ ‬مانند قضات‬
‫‪‬‬
‫یعنی فرد بره دلیرل مروقعیتش‬
‫دس‬
‫بسته ای اس ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪‬‬
‫ارتباطات‬
‫توانرد هرم‬
‫پس در این سبک ‪ Ego‬می‬
‫‪‬‬
‫این سبک ها می تواننرد بره صرورت‬
‫تلفیقی وجود داشته باشند ولی بره‬
‫هر حاط یکی از این سبک هرا‪ ،‬سربک‬
‫غالب اس ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪35‬‬
‫در بین سبک ها‪ ،‬سبک تساوی اثربخش‬
‫ارتباطات‬
‫شناخته می شود‪.‬‬
‫ترین سبک ارتباطی‬
‫سبک ها‬
‫کنتر‬
‫تساوی‬
‫ساختا‬
‫پویا‬
‫تفویض‬
‫اجتنا‬
‫مولفه‬
‫مسیر‬
‫یک‬
‫جریان‬
‫خور‬
‫حداق‬
‫حداکث‬
‫‪Ego‬‬
‫درجه‬
‫گشودگی‬
‫نقش‬
‫گر‬
‫نقش‬
‫درونی‬
‫‪36‬‬
‫دو‬
‫یک‬
‫پایین‬
‫دو‬
‫باال‬
‫یک‬
‫باال‬
‫یک‬
‫حداقل‬
‫والد‬
‫جو‬
‫بالغ‬
‫والد‬
‫بالغ‬
‫بالغ‬
‫کودک‪/‬‬
‫پایی‬
‫باال‬
‫پایین‬
‫باال‬
‫باال‬
‫پایین‬
‫فعال‬
‫فعال‬
‫منفعل‬
‫فعال‬
‫منفعل‬
‫منفعل‬
‫پایی‬
‫باال‬
‫پایین‬
‫نسبتا‬
‫باال‬
‫باال‬
‫ارتباطات‬
‫‪37‬‬
‫ارتباطات‬