втора презентация

Download Report

Transcript втора презентация

Horizon 2020
Рамковата програма на ЕС за
изследвания и иновации за
периода 2014-2020
Презентацията е базирана на основата на подбор
на данни от Daniel Coşniţă, InPulse Partners SRL
Какво е Хоризонт 2020
Програма за 80 млрд. Евро, финансиране на научните изследвания и иновациите,
предложена от ЕК (2014-2020)
Основен финансов инструмент за изпълнение на стратегията Европа 2020, “Съюз
за иновации и Европейското изследователско пространство”:
 Отговор на икономическата криза за инвестиции в бъдещи работни места
 В отговор на стремежа към по-добри условия на живот, сигурност и опазване на
околната среда
 Засилване на глобалното позициониране на ЕС в областта на научните
изследвания, технологиите и иновациите
Какво ново?
 Една нова програма, обхващаща три различни предходни
инициативи/програми*
 Coupling research to innovation – от изследванията до крайния пазар за
всички форми на иновации
 Фокус на социалните предизвикателства в ЕС, например здраве, чиста
енергия и транспорт
 Опростен достъп за всички фирми, университети, изследователски
организации във всички държави-членки и извън тях
*Седма рамкова програма (FP7), иновационната част от Competitiveness and Innovation
Framework Programme (CIP), Европейския институт за иновации и технологии (EIT)
Три приоритета
Excellent
Science
(Водеща
наука)
Industrial
Leadership
(Индустриално
лидерство)
Societal Challenges
(Социални
предизвикателства)
Приоритет 2. Индустриално лидерство
Защо:
 Стратегически инвестиции в ключови технологии (напредничави
производства, микроелектроника) внедряване на иновации в
съществуващи и възникващи сектори.
 Европа се нуждае от привличането на повече частни инвестиции
в изследвания и иновации.
 Европа има нужда от повече иновативни МСП за по-голям растеж
и нови работни места.
Предложено финансиране (млн. Евро, 2014-2020)
Лидерство в движещи и индустриални
технологии (ИКТ,
Нанотехнологии, материали,
биотехнологии, производства, космос)
13 781
Достъп до рисково финансиране
Привличане на частно финансиране и
рисков капитал за изследвания и
иновации
3 538
Иновации в МСП
Насърчаване на всички форни на
иновации във всички видове МСП
619 допълнени от 6 829 (очаквани 15%
социалните предизвикателства и + LEIT)
и “Достъп до рисково финансиране”
със силен фокус върху МСП
Приоритет 2. Достъп до рисково финансиране (1/4)
Програмата ще подпомага фирми и
други организации, ангажирани в
изследвания и иновации да имат полесен
достъп,
чрез
финансови
инструменти, до заеми, гаранции,
хибридно
мецанин
и
дялово
финансиране.
Инструментите ще се управляват от
Европейската инвестиционна банка (EIB)
и Европейския инвестиционен фонд (EIF)
в партньорство с Европейската комисия.
Приоритет 2. Достъп до рисково финансиране (2/4)
 Услуга за заеми
иновации (R&I)
за
изледвания
и
Подобряване на достъпа до рисково финансиране за R&I
проекти на големи и средноголеми (MidCaps) фирми,
университети и изследователски институти; R&I
инфраструктура; ПЧП; и специални проекти, включително
за уникални нови технологии и проекти за
комерсиализация и демонстрационни производствени.
Легитимни фирми: всички от ЕС и асоциираните страни;
Финансиране: заеми и хибридно мецанин финансиране
между 7.5 и 25 млн. Е.
Този инструмент ще е подходящ за проекти, които
намират трудно финансиране, поради ниско ниво на
очакване за успех или други, насочени към създаване и
комерсиализация на продукти или услуги със социално
значение (в областите на социалните предизвикателства
на Х2020) или такива в обществена полза.
Приоритет 2. Достъп до рисково финансиране (3/4)
Дялов инструмент за R&I
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/c
alls/h2020-bir-2014.html#tab2
Предназначен за подобряване на финансирането на нови R&I-ориентирани МСП и
средноголеми фирми, чрез рискови фондове за проекти на ранен етап, на база
трансгранични дейности в отделни предприятия.
Легитимност: МСП от ЕС и асоциираните страни.
Фондът на програма COSME, Equity Facility for Growth (EFG) ще допълва този
инструмент.
EIF ще осъществява и управлява дялови инвестиции във фондове за рисков
капитал, като ще може да инвестира в широк кръг финансови посредници,
вкючително и работещите с бизнес ангели.
Тези фондове ще могат да инвестират главно в МСП (дялово и мецанин
финансиране).
Приоритет 2. Достъп до рисково финансиране (4/4)
Инструмент за технологичен трансфер - Technology Transfer Financing
Facility Pilot
За съфинансиране на инвестиции, направени от съществуващи
фондове и инструменти за технологичен трансфер (TT). Допълва се
от мярката за изграждане на капацитет и мрежови мерки, конкурс
H2020-CBTT2014http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/h2020/calls/h2020-cbtt-2014.html#tab2
Съфинансиращите инвестиции ще са под формата на дялово и
рисково финансиране и по-конкретно конвертируеми заеми или
мецанин финансиране.
Приоритет 2. Иновации в МСП (1/5)
Хоризонт 2020 и Програмата за конкурентоспособност на МСП (COSME) ще са
основните инструменти за директна подкрепа и благоприятна среда за растеж на
МПС
Хоризонт 2020 „Иновации в МПС“ е мост между централната част на програмата за
подкрепа на изследователски, развойни и иновативни проекти и създаването на
подходяща екосистема за иновации в МСП и техния растеж. Ето защо „Иновации в
МСП“ включва специфичния инструмент за МСП, с разпределен бюджет за участие
в Социални предизвикателства, Лидерство в движещи и индустриални технологии,
EUREKA/Eurostars транс-национални проекти за иновативни МСП и различни
дейности за развитие и предоставяне на по-добри услуги в подкрепа на
иновациите в МСП. В допълнение се финансират анализи на настоящите
иновативни дейности на МСП и тенденциите за тяхното бъдещо развитие.
„Иновации в МСП“ е допълнение към Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ESIF).
Приоритет 2. Инструмент за МСП
 Фаза 1:
Пред-проектно проучване на технологичната, практическа и икономическа
приложимост на иновативната идея / концепция, представляваща значителна
новост за съответния сектор (нов продукт, процес, дизайн, услуга, технология, ново
пазарно приложение на съществуваща технология)
Дейностите могат да включват оценка на риска, пазарно проучване, привличане на
клиенти, управление на интелектуалната собственост, разработка на иновационна
стратегия, търсене на партньори, осъществимост на концепцията.
Вид финансиране Lump Sum: 50.000 EUR
Продължителност: 6 месеца
Приоритет 2. Инструмент за МСП
• Фаза 2:
Подкрепа на иновативни проекти, които отговарят насочеността на Хоризонт 2020 и
които демонстрират висок потенциал за растеж и конкурентоспособност,
подкрепени със стратегически бизнес план;
Дейностите трябва да са фокусирани върху иновативни аспекти като: демонстрация,
тестване,
прототипиране,
пилотни
проекти
и
мащабиране, дизайн,
миниатюризиране, пускане на пазара и други дейности за индустриална готовност и
комерсиализация на иновативната идея, като могат да включват и елемент на
научни изследвания.
Предложенията трябва да се основават на бизнес план, разработен предварително
или във фаза 1. Особено внимание трябва да се обърне на интелектуалната
собственост и защита; да се предоставят убедителни мерки за успешна бъдеща
пазарна експлоатация.
Бюджет: 0,5 – 2 млн. EUR
Продължителност: 12-24 месеца
Приоритет 2. Повишаване на капацитета за управление на
иновациите в МСП чрез мрежата EEN
2014:2000 МСП в Европа ще получат 7-дневен пакет от услуги, включващи
оценка на иновационния мениджмънт, анализ на пропуските и 5-дневни
целеви услуги за преодоляване на пропуските.
Услугите ще са насочени към координаторите на консорциуми
Бюджет за разходи за квалифициран персонал:
5 MEUR за бюджет 2014
2015/16: годишно 4000 МСП ще получат такива пакети от услуги
Приоритет 3. Социални предизвикателства
Защо:
• Интересите на гражданите и обществото / политическите
цели на ЕС (климат, околна среда, енергия, транспорт и др.)
не могат да се постигнат без иновации
• Революционните
решения
са
резултат
от
мутлидисциплинарни сътрудничества, включващи социални
и хуманитарни науки
• Обещаващите решения трябва да се подложат на тестове,
демонстрират и развиват в по-голям мащаб
Предложено финансиране (млн евро, 2014-2020)
Здраве, демографски промени и благосъстояние
8 033
Безопасност на храните, устойчиво земеделие, морски
изследвания и био-икономика
4 152
Безопасна, чиста и ефективна енергия
5 782
Интелигентен, ‚зелен‘ и интегриран транспорт
6 802
Климатични дейности, ефективност на ресурсите и суровините
3 160
Приобщаващи, иновативни и сигурни общества
3 819
Хоризонт 2020: Инструменти
• Грантове за наука и иновации
• Грантове за подкрепящи и координиращи дейности за
иновации
• Съ-финансиращи дейности за програмата
• Предпазарни търгове (Pre-Commercial Procurement, PCP)
• Обществени поръчки за иновативни решения
• Инструмент за МСП
• Награди
Инструмент за МСП
Хоризонт 2020 въвежда нова дейност за високо-иновативните
МСП в 3 фази:
Фаза I: Пред-проектно проучване за осъществимост
Фаза II: Научноизследователски, развойни и демонстрационни
дейности
Фаза III: Комерсиализация
- Няма да се финансира директно
Оптимизиране на правилата за участие
1. Единен набор от правила
•
Адаптирани за целия научноизследователски и иновационен цикъл, отнасящ се
за всички научни програми и финансиращи организации
• В съответствие с Финансовата регулация и останалите нови ЕС програми
2. Един проект – един финансов процент
• Max. 100% от допустимите разходи (с изкл. на дейностите, близки до пазара,
където max. е 70%)
• Недиректните допустими разходи: фиксирана ставка от 20% от директните
признати разходи
3. Опростени критерии за оценка
• Компетентност (Excellence) – Въздействие – Изпълнение
4. Нови форми на финансиране на иновации: предпазарни поръчки,
комрсиализиращи търгове, заеми и изнструменти за дялово финансиране
5. Международно участие: улеснено, но и по-добре защитаващо интересите на ЕС
Оптимизиране на правилата за участие
6. Опростени правила за грантовете: по-широко приемане на счетоводните
практики на участниците за директните разходи,фиксираните ставки за
недиректните разходи, без вреви отчети за персонала на пълно работно време
по проекта, възможности за грантове, базирани на резултата
7. По-малко и по-добре насочени контролни и одитиращи механизми
• Възможно най-малко изисквания към подаването на одитни сертификати без
застрашаване на финансовия мениджмънт
• Одитна стратегия насочена към превенция на рисковете и измамите
8. Подобрени правила за интелектуалната собственост
• Баланс между юридическата сигурност и гъвкавостта
• Осигуряване на IPR механизми подходящи за новите форми на финансиране
• Нов акцент върху отворения достъп до научни публикации
Стимули за активно участие на МСП
• Интегриран подход - около 15% от общия бюджет за
Социалните предизвикателства и LEITs са за МСП.
• Опростяване (единен портал за участие).
• Нов Инструмент за МСП, въз основа на SBIR модела, ще
бъде въведен за всички Социални предизвикателства и
LEITs.
• Специфична дейност за МСП с научноизследователска
дейност – “Иновации в МСП”
• Достъп до рисково финансиране с фокус върху МСП
(гаранционни и инструменти за дялово участие)
Връзки с COSME
Хоризонт 2020 и COSME са допълващи се програми
Разлики във фокуса:
• Хоризонт 2020 = растеж чрез иновации
• COSME = подкрепа за благоприятна бизнес среда и
конкурентоспособност
Близка съвместна координация:
• Интегрирани финансови инструменти (гаранции и дялово участие)
в инструментите и на двете програми
• Взаимнообслужващи и допълващи се цели
• Enterprise Europe Network в рамките на COSME, но подкрепяща
МСП за европейско финансиране
Разширяване на участието
• Принцип на изключителността (excellence): финансиране на база
конкурентни конкурси и подбор на най-добрите проекти.
• Ясно разграничение на усилията между Кохезионната политика и
Хоризонт 2020
– Кохезионна политика: подкрепа на регионите за изграждане на техния капацитет за
наука и иновации
– Хоризонт 2020: по-широко участие, по-добра координация между 2-те програми на ЕС,
реформи за подобряване
• Съпътстващи мерки в Хоризонт 2020 в подкрепа на изключителността
(excellence), вкл. двустранно сътрудничество, подкрепа на достъпа до
международни мрежи, развитие на стратегии за интелигентна
специализация.
Международно сътрудничество
• Международното сътрудничество е от ключово значение, за целите на
Хоризонт 2020.
• Принцип на отвореността: програмата остава най-отворената за
участие в света.
• Хоризонт 2020 ще е отворена за организации от: присъединяващи се
страни, страни-кандидатки и избрани трети страни, които изпълняват
определени критерии (капацитет, проследяемост, близки икономически
и географски връзки с ЕС и др. )
• Целеви дейности, които трябва да бъдат изпълнени чрез стратегически
подход към международното сътрудничество (специфични мерки в
„Приобщаващи, иновативни и безопасни общества“)
Как работи?
Партньорства
МСП в държава A
МСП в държава B
- бизнес оферти/заявки
- технологични оферти/заявки
- Научни оферти/заявки
Консултации
POD
Регионален EEN Партньор
в държава A
Регионален EEN
Партньор в държава B
Автоматично извършване на
съответствия; обмяна на
контакти
ОИЦ – СОФИЯ
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Областен информационен център София-град и София-област
гр. София 1408, бул. „Витоша“ 99
тел. 0879 291 120; 0879/291 121
e-mail: [email protected]