Egzamino klausimai

Download Report

Transcript Egzamino klausimai

Objektiškai orientuota analizė
Reikalavimai egzaminui
Saulius Valentinavičius ([email protected]), Informacinių Technologijų Katedra, L502/L504
OOA. Reikalavimai egzaminui.
Egzamino trukmė : dvi akademinės valandos
Egzamino forma : raštu
Egzamino vertinimas :
Maksimalus galimas balas už teisingą egzamino klausimų
atsakymą – 7 (septyni);
Maksimalus galimas balas už žinias, įgytas laboratorinių
užsiėmimų metu – 3 (septyni);
Maksimalus suminis balas – 7+3 = 10.
Egzaminas yra vertinamas turint kursinio darbo vertinimą.
Egzamino rezultatų paskelbimas : universitete numatyta tvarka.
Pastaba : egzamino vertinimai universiteto informacinėje sistemoje gali būti
koreguojami universitete numatytais terminais, t.y. 5 dienų bėgyje. Po šio termino
egzaminų vertinimai negali būti ir nebus keičiami. Tikrinkitės savo vertinimus
laiku !
Saulius Valentinavičius ([email protected]), Informacinių Technologijų Katedra, L502/L504
2
OOA. Reikalavimai egzaminui. Klausimai
Egzamino klausimai :
Pirma klausimų grupė - Reikalavimų valdymas:
1.1 Reikalavimų valdymo procesas. Reikalavimai ir ryšiai tarp jų. Darbas su klientu;
1.2 Reikalavimų surinkimo proceso žingsniai ir jų interpretacija. Projekto analitiko tikslai ir
funkcijos. Projekto vizija;
1.3 Vartotojų grupės ir jų atstovai. Sistemos ekspertas. Sprendimų priėmimas ir tvirtinimas;
1.4 Kliento reikalavimai ir verslo taisyklės;
1.5 Reikalavimų dokumentavimas. SRS.
1.6 Reikalavimų specifikacijoje sutinkamos diagramos ir jų dedamosios;
1.7 Programinės įrangos prototipo kūrimas. Reikalavimai prototipui;
1.8 Prioritetų nustatymas;
1.9 Reikalavimų tikrinimas;
1.10 Reikalavimų testavimas;
Saulius Valentinavičius ([email protected]), Informacinių Technologijų Katedra, L502 /L504
3
OOA. Reikalavimai egzaminui. Klausimai
Egzamino klausimai :
Antra klausimų grupė - UML pradmenys ir naudojimas OOA:
2.1 Vartojimo atvejai (Use Case) ir jų naudojimas;
2.2 Sekų (Sequence) diagramos ir jų naudojimas;
2.3 Bendradarbiavimo (Collaboration) diagramos ir jų naudojimas;
2.4 Veiklų (Activity) diagramos ir jų naudojimas;
2.5 Būsenų (State) diagramos ir jų naudojimas;
2.6 Klasių diagramos.
Saulius Valentinavičius ([email protected]), Informacinių Technologijų Katedra, L502/L504
4
OOA. Reikalavimai egzaminui. Klausimai
Egzamino klausimai :
Trečia klausimų grupė - Objektiškai-Orientuotos programinės įrangos
projektavimo principai. Moduliariškumo principai (kriterijai):
3.1 Programinių paketų kūrimo problemos. OO architektūros stilius. Blogo OO projektavimo
požymiai;
3.2 Atviro uždarumo principas (Open-Close principle). Strateginis uždarumas (Strategic
closure) ;
3.3 Liskov pakeičiamumo principas (the Liskov Substitution principle). Kontraktinis
projektavimas (Design by contracts);
3.4 Priklausomybių apsukimo (inversijos) principas (Dependency inversion priciple);
3.5 Sąsajos atskyrimo principas (Interface Segregation principle);
3.6 Stabilumo principas (Stability principle);
3.7 Granuliariškumo ir ciklinės priklausomybės principai;
Saulius Valentinavičius ([email protected]), Informacinių Technologijų Katedra, L502/L504
5
OOA. Reikalavimai egzaminui. Klausimai
Egzamino klausimai :
Ketvirta klausimų grupė - GRASP šablonai ir jų taikymas :
4.1 Kūrėjo šablonas;
4.2 Eksperto šablonas;
4.3 Mažos priklausomybės (Low Coupling) šablonas;
4.4 Stipraus susiejimo (High Cohesion) šablonas ;
Saulius Valentinavičius ([email protected]), Informacinių Technologijų Katedra, L502/L504
6
OOA. Reikalavimai egzaminui. Klausimai
Egzamino klausimai :
Penkta klausimų grupė - Programinės įrangos vertinimo
matavimai/metrikos :
5.1 Bendrieji matavimai/metrikos. LOC (KLOC). Halstead‘o matavimai;
5.2 Bendrieji matavimai/metrikos. McCabe kodo cikliškumo matavimas. Henry ir Kafura
duomenų cirkuliacijos tarp modulių sudėtingumo matas;
5.3 Objektiniai matavimai/metrikos. Metodų skaičius klasėse. Paveldėjimo gylis. Paveldėtojų
kiekis;
5.4 Objektiniai matavimai/metrikos. Objektų klasių priklausomybė. Klasių reakcija. Metodų
susiejimo trūkumas / Metodų nepanaudojimo matas;
5.4 Objektiniai matavimai/metrikos. MOOD matavimai;
5.5 Programinės įrangos kūrimo našumo matavimai/metrikos;
5.6 Programinės įrangos kūrimo kainos nustatymo būdai bei algoritmai (algoritminis kainos
vertinimo būdas);
Saulius Valentinavičius ([email protected]), Informacinių Technologijų Katedra, L502/L504
7
Reikalavimai egzaminui. Egzamino atsakymų pateikimas
Egzamino metu dėstytojas pateikia 3 (tris) klausimus. Kiekvienas iš pateiktų
klausimų priklauso skirtingai klausimų grupei.
Aprašant antrosios klausimų grupės klausimų atsakymus, būtina pateikti
diagramų primityvų schemas ir jų aprašus, taip pat ryšių primityvų schemas bei
jų aprašus. Būtinas komentuotas diagramų naudojimo pavyzdys.
Aprašant trečiosios bei ketvirtosios klausimų grupės klausimų atsakymus,
būtina pateikti komentuotą problemos aiškinimo UML schemą, taip pat detaliai
išaiškinti nagrinėjamos problemos atsiradimo priežastis, bei šių priežasčių
sprendimo būdus.
Saulius Valentinavičius ([email protected]), Informacinių Technologijų Katedra, L502 /L504
8
Reikalavimai egzaminui. Literatūra, reikalinga pasiruošti
egzaminui
Literatura:
[1] Paskaitų medžiaga ir prezentacijos;
Saulius Valentinavičius ([email protected]), Informacinių Technologijų Katedra, L502/L504
9