ISF Nyheter og endringer 1 Dahlen

download report

Transcript ISF Nyheter og endringer 1 Dahlen

ISF 2015
DRG forum
7 november2014
Foreløpig ISF-regelverk 2015
• Bygger på forutsetningene i Prop 1 S (2014-2015).
• Endelig ISF-regelverk er klart når statsbudsjettet er
vedtatt av Stortinget.
2
Fra St prop 1 S (2014-2015) relatert til ISFordningen
• Mer aktivitet fra private inkluderes i ISF ordningen.
Innebærer også at polikliniske kontakter for private
spesialistvirksomheter inkluderes i ISF-grunnlaget.
• Fritt behandlingsvalg er planlagt etablert f.o.m. 1. juli
2015 også for utvalgte områder innen somatikk, som
forutsettes å inngå i ISF-grunnlaget.
• ISF for pasientadministrert legemiddelbehandling av kreft
• Kommunal medfinansiering (KMF) avvikles. Midlene
flyttes til ISF.
• Rituell omskjæring. ISF-refusjonen reduseres tilsvarende
egenbetalingen
Mer fra St prop 1S (2014-2015) relatert til
ISF-ordningen
• Dagens system for aktivitetsstyring avvikles fra 1.1.2015.
– Staten vil påta seg større økonomisk risiko ved å styre på denne
måten
– Aktivitet utover budsjettert aktivitet vil utløse 50 pst ISFrefusjon
– Det vil fortsatt stilles tydelige krav til sykehusene om økonomisk
balanse
– I tillegg innførte regjeringen i 2014 regelen om at det skal være
høyere vekst innenfor psykisk helsevern og rus enn innenfor
somatikk ( for å redusere risiko for utilsiktede prioriteringer bort
fra tjenester som ikke omfattes av aktivitetsbasert finansiering)
Oversikt over private i ISF
Fra kap 4.3 i Foreløpig ISF-regelverk 2015:
«Informasjon om nye drifts- og kjøpsavtaler med
private virksomheter, der behandlingsaktiviteten
forutsettes omfattet av ISF-finansiering skal meldes til
Helsedirektoratet så snart avtale er inngått. Her skal
det meldes ifra om hva slags aktivitet det dreier seg om,
både fagområde og type aktivitet (døgn, dag og/eller
poliklinikk). Videre skal det opplyses om hvilket
enhetsnummer virksomheten har i Enhetsregisteret.»
Nytt i kodeverkene i 2015
• Det vises til presentasjonen fra ISF-møtet 18. juni på
våre nettsider. Der er det oversikt over endringene i
ICD-10, NCSP og NCMP for 2015.
• Kodeveileder og kodeverk for 2015 vil publiseres
innen 1. desember.
Utførende helsepersonell
• Nåværende regler i all hovedsak videreført i 2015
 Justering ved at DRG 915O «Poliklinisk konsultasjon vedrørende perinatale
tilstander uten signifikant prosedyre» godkjennes for sykepleier/ jordmor
• Utredning om helsepersonell og ISF
 Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra HOD å gjennomgå dagens regelverk
for somatisk virksomhet og vurdere om det kan være behov for å foreslå
endringer
 Utredningen skal gjøres i lys av en smartere og bedre arbeidsdeling, samtidig
som finansieringssystemene ikke skal utformes på en måte som bidrar til en
fragmentert helsetjeneste. Prinsippene i samhandlingsreformen skal også
vektlegges
 Frist på oppdraget er 15. desember 2014
7
DRG logikk 2015
• Arbeidet med DRG logikk – todelt
 Nordisk samarbeid for døgn og dag DRG-er (NordDRG)
 Norsk logikk for poliklinikk
• Om lag 80 saker behandlet i NordDRG (inkl feilrettinger, og
saker som kun gjelder svensk logikk) .
• Informasjon om de ulike sakene finnes på
http://documents.norddrg.net/projects/ncc
8
Typer endringer i DRG-logikk
1. Oppretter nye eller sletter DRG-er
 Skyldes ofte endring i medisinsk praksis som gjenspeiles i DRG-logikken
 Kan også være ressursmessig begrunnet ift homogenitet i DRG-ene
2. Endrer på hierarkiet DRG-ene i mellom
 Ofte ressursmessig begrunnet
3. Endrer på enkeltdiagnose/ -prosedyrekoder sine
egenskaper og evt tilknytning til DRG
 Kan være både medisinsk og ressursmessig begrunnet
4. Endrer nummerering av DRG eller endrer HDG tilhørighet
 For eksempel ved skille mellom innlagte DRG-er og DRG-er for poliklinisk
virksomhet
9
Endringer NordDRG (1)
• DRG 483B «Invasiv sirkulasjonsstøtte» etablert i 2014
 Justering av løsningen ved at IABP (intraaortal ballongpumpe) «alene» tas ut av
483B.
• P12.2 Epikraniell subaponevrotisk blødning
 Karakteriseres som «signifikant problem hos nyfødt» og opphold vil flyttes ut
av DRG 391/ 470.
• Biopsier i HDG 8
 Biopsiene vil ikke lenger «overstyre» større operasjoner i HDG 8
• DRG 215O Dagkirurgiske operasjoner på kolumna
 Feilretting ved at en kode (ABC21) manglet korrekte egenskaper
• DRG 36C Brakyterapi på øyet
 Korrigering slik at flere opphold vil gruppere til DRG 36C framfor DRG 36D
• ABD40 Implantasjon av spinalt injeksjonsutstyr i DRG 570/ 570O
 norsk særløsning implementeres i den nordiske versjonen
10
Endringer NordDRG (2)
• J370 kronisk laryngitt
 Til DRG 73 evt 74 «Sykdommer i øre, nese, hals ITAD» (fra DRG 68, 69, 70A eller
70B)
• DRG for bilaterale kataraktoperasjoner – DRG 39P
 Implementeres i den norske versjonen, likt med løsning i nordisk versjon
• AAL10 intrakraniell endovaskulær trombolyse
 Flytter fra DRG 1B til DRG 1C
• Z09.4 Kontakt med helsetjenesten for etterundersøkelse etter
behandling av brudd
 Grupperes til HDG 8
• DRG 170 og 171 Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD
 Flyttes opp i DRG hierarkiet
• Revisjon av hvilke diagnosekoder som har kompliserende
egenskaper
11
Endringer i norsk del av logikken (1)
• DRG 187E «Tannimplantatbehandling» endrer nummer til
803T
• DRG 851C «Poliklinisk ekstern strålebehandling ved svulst i
øre, nese, hals, øye og ansikt»
 Endrer HDG tilhørighet til HDG 3
• WBGC12 «Dosejustering av implantert legemiddelpumpe»
 Tas ut av DRG 801J «Poliklinisk kontakt med påfyll av baklofen ved ITBbehandling med dystoni og spastisitet»
12
Endringer i norsk del av logikken (2)
• Medikamentell kreftbehandling
 Gradvis implementering (teknisk endring i 2014, endret løsning for 2015)
 Gruppering vil basere seg på registrert
1. Hovedtilstand (indikasjon)
2. NCMP koder for administrasjonsmåte (WBOC medikamentell
svulstbehandling)
(Kur_id (evt særkode eller ATC kode) skal fortsatt registreres)

Det er opprettet en ny DRG for poliklinisk administrert medikamentell
kreftbehandling

DRG 856J «Poliklinisk medikamentell behandling av malignt melanom»
13
Medikamentell kreftbehandling
Poliklinisk
• Gjennomsnittsvekter innenfor DRGene
• Indikasjon + administrasjonsmåte samt fortsatt
registrere KurID eller særkode evt ATC-kode
Pasientadministrert
• Fra 1. januar 2015 vil 5 kreftlegemiddel som er
pasientadministrerte inngå i ISF-ordningen.
• Systemet bygger på H-resept-løsningen tilsvarende
den man har for biologiske legemidler.
14
Registrerings- og rapporteringsforhold
Poliklinisk
• 1) ICD-10-kode for tilstanden
(indikasjon)
• 2) NCMP-kode (WBOC) som angir
administrasjonsmåte
• 3) KUR-ID / Særkode / ATC-kode
• OBS! Kodeverket for WBOC-koder
er endret. Disse kodene er nå
relatert til «medikamentell
svulstbehandling»
• OBS! Z-grupper utgår og skal ikke
registreres og rapporteres.
Pasientadministrert
• 1) ICD-10-kode for tilstanden
(indikasjon)
• 2) NCMP-kode WL000 (utstedelse
av H-resept)
– Skal kodes hver gang
pasienten får utlevert en
resept
• 3) Særkode
15
Finansieringsforhold
Poliklinisk
• Refusjon for hver infusjon i
sykehus
• Indikasjonsgrupper som tidligere,
men med tillegg av gruppe for
malignt melanom (DRG 856J).
Pasientadministrert
• Årlig refusjonssats hensyntatt
gjennomsnittlig behandlingstid.
• Fem legemidler:
– Vemurafenib (Zelboraf®)
– Abirateron (Zytiga®)
– Enzalutamid (Xtandi®)
– Dabrafenib (Tafinlar®)
– Denosumab (Xgeva®)
•
Indikasjonsgrupper:
– Pasienter med malignt melanom
med spredning
– Pasienter med metastase
– Pasienter med prostatakreft
16
Om forholdet til Nasjonalt system for
innføring av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten
• «Helsehjelpens hovedinnhold kan ikke være
gjennomføring av behandling og utredning med metoder
som etter vurdering i Nasjonalt system for
metodevurdering er forutsatt ikke tatt i bruk».
• Alle kan melde metoder
• Alle kan fortløpende følge status på saker, herunder
innkomne saker på deres hjemmeside (oppdateres
daglig)
• Dette innebærer i praksis at metoder som ikke blir
anbefalt innført som metode ikke vil implementeres i ISFordningen
17
Dialyse
• Utvikling i behandlingstilbud til pasienter
• Derfor nå fire ulike inndelinger:
–
–
–
–
All dialysebehandling i sykehus
Hemodialyse: Helsepersonelladministrert
Peritonealdialyse
Hemodialyse: Pasientadministrert
18
Dialyse
Dialyse,
sykehus
Hemodialyse
Peritonealdialyse
Helsepers.adm.
NY!
Hemodialyse
Pas.adm.
Finansiering
ISF + basis- /
ISF + basis- /
ISF + basis- /
rammetilskudd rammetilskudd rammetilskudd
Ramme - /
basistilskudd
+ tilskudd for
pol. aktivitet
Registrering
Pkt. 5.5.1
(ISFregelverket)
Pkt. 5.5.2
(ISFregelverket)
Pkt. 5.5.2
(ISFregelverket)
Pkt. 5.5.3
(ISF-regelverket)
Kapitalkostnader er ikke en del av ISF
19
Dialyse – Særlig om pas.adm.
hemodialyse
•
•
•
•
Dette er en relativt ny behandlingsform
Lavt pasientvolum
Derfor innenfor ramme- / basistilskudd i 2015
Ønsker imidlertid å registrere aktiviteten for å få
vurdert tjeneste for ISF i 2016.
• Ny særkode: A0094 (ved utlevering / avtale x 1 per
år)
20
Rehabilitering: Helsefaggruppe
• Helsedirektoratet har fått flere spørsmål om hva en
helsefaggruppe er, jfr rehabilitering som innlagt
• Dette er definert som:
– Helsepersonell (med autorisasjon), jfr helsepersonelloven
– Utfører ulike tjenester
– Unntak fra hovedregel: Spesialpedagog / pedagog +
sosionom
• Helsepersonellet skal ha klar sammenheng med
rehabiliteringen
21
Kostnadsvekter til ISF-2015
• Kostnadsvektarbeidet har avsluttet innsamlingen for
det andre året av en samarbeidsperioden på tre år.
• Stor interesse for å delta i KV-arbeidet – nå 17 HF (28
enheter)
• Oppdatering av kostnadsvektene basert på kostnadsog aktivitetsdata 2013
• OUS er representert i kostnadsvektarbeidet med
aktivitetsdata for 2012 og kostnader for 2012 (inkl
prisjustering)
• Kvalitetskontroll gjenstår før endelige vekter
22
KPP-data
KPP-data ønskes tatt i bruk når disse foreligger
• Sykehuset i Vestfold, Helse Fonna og Diakonhjemmet
har levert KPP-data
• KPP-dataene fra disse sykehusene er integrert i
kostnadsvekstarbeidet
• Den formelle godkjenningen av KPP-leveransen blir
klar i løpet av høsten
23
Årlig oppdatering av kostnadsvektene
• Samarbeidsprosjekt
– Kostnadsdata fra et utvalg sykehus
– Pasientdata fra NPR
• Top-down fordelingsmodell
– Helsedirektoratet beregner sykehusvise
gjennomsnittskostnader per DRG
• Ønsker fordeling av kostnadene i tråd med
ressursinnsatsen
• Gradvis implementering av KPP-data
24
Kostnader og kostnadsfordeling:
• Samarbeidssykehusene fordeler etablert
kostnadsgrunnlag til de ulike kostnadsgruppene,
herunder felleskostnader
• Samsvar mellom aktivitet og kostnader viktig
• Potensial for større samsvar mellom pasientdata og
regnskapsføring
• Aggregering til større enheter blir ofte løsningen –
relevante kostnadsforskjeller mellom delenheter kan
forsvinne
25
Kobling av aktivitets- og kostnadsdata
• Kostnadsdata fra sykehusene etter årlig
oppskrift/spesifikasjon
• Kobles mot avdelingsoppholdsdata fra NPR
• Fordeling av kostnader fra kostnadsgruppe til
pasientopphold i beregningsmodell ved hjelp av
– Fordelingsnøkler per DRG
– liggetid (per avdeling)
– prosedyre
26
Omfordelingseffekter – nye vekter
• Effekt av logikkendring er innarbeidet
• Nye vekter skal gi like mange DRG-poeng som
tidligere – budsjettnøytral løsning
• Aktivitet 1.tertial 2014 oppskalert til helårstall er
sammenligningsgrunnlaget
• Aktivitet uten tilleggsrefusjoner er inkludert i
grunnlaget
• Pasientadministrert behandling med særskilte
legemidler og posedialyse er inkludert i
kalibreringsgrunnlaget
27
Effekt av nye vekter per aktivitetsområde:
2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring
Dag/døgn
1 081 159
1 079 600
-1559
-0,14 %
Poliklinikk
195 471
197 842
2371
1,21 %
Hjemmeadm.legemidler
43 015
42 255
-760
-1,77 %
Stråleterapi
9 028
9 080
52
0,58 %
Posedialyse
1 976
1 871
-105
-5,31 %
1 330 648
1 330 648
0
0,00 %
28
Effekt av nye vekter - DRG-type
DRG-type
Annet
Medisinsk
Kirurgisk
2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring
310 499
314 799
4300
1,39 %
451 087
447 673
-3414
-0,76 %
569 062
568 176
-887
-0,16 %
1 330 648
1 330 648
0
0,00 %
29
HDG
2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring
Sykdommer i nervesystemet
99 128
100 286
1158
1,17 %
Øyesykdommer
35 985
39 163
3178
8,83 %
Øre, nese og halssykdommer
39 516
40 112
596
1,51 %
Sykdommer i åndedrettsorganene
100 818
100 311
-507
-0,50 %
Sykdommer i sirkulasjonsorganene
156 307
154 754
-1553
-0,99 %
Sykdommer i fordøyelsesorganene
117 278
118 046
769
0,66 %
Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel
37 318
36 761
-557
-1,49 %
Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev
223 261
217 620
-5642
-2,53 %
Sykdommer i hud og underhud
30 811
30 814
3
0,01 %
Indresektoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer
27 346
28 191
845
3,09 %
Nyre og urinveissykdommer
68 699
68 642
-57
-0,08 %
Sykdommer i mannlige kjønnsorganer
17 855
18 480
625
3,50 %
Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer
33 597
33 296
-300
-0,89 %
Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid
50 954
51 125
170
0,33 %
Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden
53 075
52 872
-204
-0,38 %
Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat
9 278
9 296
18
0,19 %
Myeloproliferative Sykdommer og lite differensierte svultster
33 682
34 178
496
1,47 %
Infeksiøse og parasittære Sykdommer
24 564
25 024
460
1,87 %
Psykiske lidelser og rusproblemer
10 502
10 528
27
0,25 %
Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre stoffer,
13 120
medikamentmisbruk
13 053
og organiske
-67
-0,51
sinnslidelser
%
fre
Forbrenninger
2 005
2 079
74
3,69 %
Faktorer som påvirker helsetilstanden - andre kontakter med helsetjenesten
19 985
19 789
-196
-0,98 %
Signifikant multitraume
3 639
3 619
-20
-0,54 %
Sykdommer i bryst
22 611
22 844
232
1,03 %
Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper
48 468
49 663
1196
2,47 %
Kategorier uten hoveddiagnose
5 855
5 975
120
2,05 %
Annet - H-resept/Posedialyse
44 990
44 126
-865
-1,92 %
1 330 648
1 330 648
0
0,00 %
30
Endring per sykehusregion:
Region
Midt
Nord
Vest
Sør-Øst
Private spesialister ISF
Private sykehus
2013-vekter 2014-vekter Endring %-endring
198 140
198 706
566
0,29 %
117 514
116 818
-696
-0,59 %
259 133
258 276
-857
-0,33 %
738 242
739 162
921
0,12 %
915
1 019
103
11,28 %
16 704
16 667
-37
-0,22 %
1 330 648
1 330 648
0
0,00 %
31
Foretak
Sunnaas sykehus
Hospitalet Betanien (Hordaland)
Private spesialister
Revmatismesykehuset Lillehammer
Bergen legevakt
Oslo kommunale legevakt
Haugesund san.for. revmatismesykehus
Betanien hospital (Telemark)
Martina Hansens hospital
Helse Finnmark
Haraldsplass diakonale sykehus
Helgelandssykehuset
Lovisenberg diakonale sykehus
Private sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag
Nordlandssykehuset
Helse Fonna
Sykehuset Telemark
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Østfold
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Helse Møre og Romsdal
Sørlandet sykehus
Stavanger universitetssykehus
Akershus universitetssykehus
Vestre Viken
Sykehuset Innlandet
St. Olavs hospital
Haukeland universitetssykehus
Oslo universitetssykehus
Region
Sør-Øst
Vest
Privspes
Sør-Øst
Vest
Sør-Øst
Vest
Sør-Øst
Sør-Øst
Nord
Vest
Nord
Sør-Øst
Annet
Sør-Øst
Vest
Midt
Nord
Vest
Sør-Øst
Sør-Øst
Sør-Øst
Nord
Midt
Sør-Øst
Vest
Sør-Øst
Sør-Øst
Sør-Øst
Midt
Vest
Sør-Øst
2014-vekter
535
651
915
2 708
1 362
2 093
4 083
5 964
10 448
12 238
12 955
14 032
15 652
16 704
21 260
22 916
31 758
33 233
31 630
36 403
48 931
52 191
58 012
62 809
63 921
66 688
74 175
87 870
87 020
103 573
118 848
229 070
1 330 648
2015-vekter
537
649
1 019
2 577
1 385
2 120
3 956
6 025
10 062
12 220
13 000
14 053
15 520
16 667
20 874
23 025
31 997
32 926
31 903
36 490
49 247
52 391
57 619
63 243
63 930
66 245
74 446
88 124
86 763
103 466
118 112
230 057
1 330 648
Endring %-endring
1
0,24 %
-1
-0,23 %
103
11,28 %
-131
-4,84 %
23
1,68 %
27
1,29 %
-127
-3,10 %
61
1,02 %
-387
-3,70 %
-18
-0,15 %
45
0,35 %
21
0,15 %
-132
-0,84 %
-37
-0,22 %
-386
-1,82 %
109
0,48 %
238
0,75 %
-306
-0,92 %
273
0,86 %
87
0,24 %
316
0,65 %
199
0,38 %
-393
-0,68 %
434
0,69 %
9
0,01 %
-444
-0,67 %
271
0,37 %
255
0,29 %
-257
-0,30 %
-106
-0,10 %
-736
-0,62 %
988
0,43 %
0
0,00 %
32
NPK – Norsk pasientklassifisering
• Planlegger foreløpig versjon i løpet av november
 Foreløpig versjon vil inneholde
 Foreløpig DRG logikk inkl nye diagnose-/ prosedyre- og særkoder
(NB! Innehar kjente feil)
 Foreløpige kostnadsvekter
 Justering utførende helsepersonell
 Nødvendig justering ifm poliklinisk medikamentell kreftbehandling (Zkode refusjonsregel tas ut – overflødig ved ny DRG-løsning)
 Foreløpig versjon vil ikke inneholde
 Endringer knyttet til bruk av private virksomheter ift poliklinisk aktivitet
 Regel ift egenbetaling rituell omskjæring og reduksjon i ISF-refusjon
 Støtte for NPR melding versjon 51 (som vil gjelde i 2015)
• Planlegger endelig versjon av NPK i januar
33
Foreløpig NPK 2015 – kjente feil og obs.
punkter
• Enkelte av endringene i DRG logikken forutsetter ny
kodepraksis (eksempelvis medikamentell kreftbehandling)
• En beskrivelse av kjente feil i foreløpig DRG logikk vil
publiseres sammen med NPK
Innspill vedrørende foreløpig regelverk sendes til:
[email protected]